İZSU GENEL KURUL GÜNDEMİ

T.C.İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZSU GENEL KURULUNUN
2019 YILI KASIM AYI TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİ GÜNDEMİ
 
Toplantı Tarihi: 11.11.2019
Toplantı Yeri: İBB Meclis Salonu                                                                 
Toplantı Saati: 19.00
 
 
I.BAŞKAN TARAFINDAN İZSU GENEL KURULUNUN AÇILIŞI
 
II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAKLARINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ
 
III. GENEL KURUL ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
IV. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. İdaremiz memur kadrosunda norm kadro standartları dahilinde işlevlerine uygun biçimde yapılandırılmışsa da bazı unvanların ihtiyaç duyulan unvanlarla değiştirilmesi, dolu ve boş kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi düşünülen unvanlarda derece değişiklikleri ve İdaremizin amaç ve hedeflerine etkin bir şekilde ulaşabilmesi, hizmetlerin daha etkin, verimli ve etkili bir şekilde verilmesi amacıyla teşkilat yapısında da değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan buna göre düzenlenen ekli kadro cetvellerin ve teşkilat şemasının görüşülerek karara bağlanması.
 
2. İdaremiz 2019 Mali Yılında yatırım ve diğer harcamalarda nakdi veya gayri nakdi olarak, dilimler halinde kullanılmak üzere bankalardan 150.000.000,00 TL (yüzellimilyonTL) kredinin kullanılması için 2560 sayılı Kanunun 3009 sayılı Kanunla değişik 9. maddesinin (g) bendi gereğince ihtiyaç duyulan; kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile ilgili işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için; 2560 sayılı kanunun 3009 sayılı Kanunla değişik 6. Maddesi (j) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. maddesinin (e) bendi gereği Genel Kurulca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
 
3.  DSİ 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahalarında bulunan, 1053 sayılı İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun ve 6360 Sayılı Kanun doğrultusunda hazırlanan, ekli  "İzmir Ödemiş Rahmanlar Barajından İçme Kullanma ve Endüstri Suyu Sağlanması ile İlgili Protokol" ve "İzmir Karaburun Karareis Barajı ve Salman Göletinden İçme Kullanma ve Endüstri Suyu Sağlanması ile İlgili Protokol"ün kabulü hususunun görüşülerek karara bağlanması.
 
4. 5216 Sayılı Yasa ile hizmet alanımızda köy iken tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki abonelerimize destek olmak amacıyla farklı bir tarife hazırlanabilmesi için ekli Tarifeler Yönetmeliğimizin 6.maddenin 1.fıkrasına yeni bir alt bent ilave edilmesi ve 7. Maddelerinde değişiklik yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.
 
5. “5216 Eski Köyler” ve “5216 Eski Köyler Tarım Hayvancılık” abone tiplerine 01.12.2019 tarihinden başlayarak uygulanmak üzere belirlenen ekli tarifelerin görüşülerek karara bağlanması.
 
6. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Performans Programının görüşülerek karara bağlanması.
 
7. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu esasları doğrultusunda hazırlanan  (2020–2021–2022 yıllarını da içeren)  İZSU Genel Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve eklerinin görüşülerek karara bağlanması.
 
V. DİLEK VE TEMENNİLER
 
VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN GENEL KURUL ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
VII. İKİNCİ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
 
 
 
Mustafa Tunç SOYER
Büyükşehir Belediye Başkanı