Laboratuvar Analiz Ücretleri

2021 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ TARİFESİ (Ücretlerimize K.D.V. dahil değildir)

 

SU ANALİZ TARİFELERİ

PARAMETRE ADI 2021 YILI ÜCRETİ (TL.)
PH 10,26
Sıcaklık 10,26
Bulanıklık 10,26
Renk 10,26
İletkenlik 10,26
Tuzluluk 10,26
Toplam Sertlik 38,76
Kalsiyum 124,40
Magnezyum 124,40
Bikarbonat 38,76
Oksitlenebilirlik (Permanganat İndeksi) 38,76
Toplam Alkalinite 38,76
Serbest Klor 47,68
Sülfür 47,68
Klorür 124,40
Toplam Çözünmüş Katı Madde 49,76
Çözünmüş Oksijen 49,76
Oksijen Doygunluğu 49,76
Uçucu Katı Madde 49,76
Kurutma Kalıntısı 49,76
Toplam Katı Madde 49,76
Çökebilir Katı Madde 49,76
Toplam Askıda Katı Madde 49,76
Sülfat 124,40
Sülfit 51,84
Florür 124,40
Amonyak / Amonyum 124,40
Amonyak Azotu / Amonyum Azotu 124,40
Nitrit 124,40
Nitrit Azotu 124,40
Nitrat 124,40
Nitrat Azotu 124,40
Bromat 124,40
Toplam Kjeldahl Azotu 78,79
Toplam Azot 78,79
Krom+6 78,79
Orta fosfat 124,40
Fosfat Fosforu 124,40
Toplam Fosfor 124,40
Fenol 107,19
Siyanür 107,19
Yağ Gres 107,19
Biyolojik Oksijen İht.BOI5 124,40
Kimyasal Oksijen İht.KOI 124,40
Balık Biyo Deneyi (ZSF) 132,28
Anyonik Yüzey Aktif Madde(Metilen Mavisi İle Reaksiyon Yeren Yüzey Aktif Maddeler) 107,19
Sodyum 132,28
Potasyum 132,28
Bor 132,28
Demir 132,28
Mangan 105,70
Toplam Krom 132,28
Kurşun 132,28
Alüminyum 132,28
Gümüş 132,28
Çinko 132,28
Kadmiyum 132,28
Arsenik 132,28
Baryum 132,28
Antimon 132,28
Kalay 132,28
Bakır 132,28
Nikel 132,28
Kobalt 132,28
Civa 132,28
Selenyum 132,28
Berilyum 132,28
Vanadyum 132,28
Lityum 132,28
Molibden 132,28
Değişebilir Sodyum Yüzdesi 132,28
Sodyum Absorbsiyon Oranı 132,28
Bromür 124,40
Koku 2,50
Tat 2,50
Benzo(a)piren 205,27
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) 818,37
Toplam Organik Karbon 186,60
Fenoller (GC MS/MS ile) 818,37
 

MİKROBİYOLOJİK ANALİZ ÜCRETLERİ

PARAMETRE ADI 2021 YILI ÜCRETİ (TL.)
Koliform Bakteri 76,70
Eschericha coli (E.Coli) 76,70
Koloni Sayısı 76,70
C.Perfringens 70,50
P.Aeruginosa 70,50
Enterokok/Fekal Streptotok 82,11
Fekal Koliform 76,70
Anaerob Sporlu Sülfat Red.Eden Bak. 86,68
Patojen Staphylococlar 70,50
 

ATIKSU ANALİZ TARİFELERİ

PARAMETRE ADI 2021 YILI ÜCRETİ (TL.)
PH 40,50
Sıcaklık 40,50
Bulanıklık 40,50
Renk 94,50
İletkenlik 40,50
Tuzluluk 40,50
Kalsiyum 94,50
Serbest Klor 94,50
Sülfür 94,50
Klorür 94,50
Toplam Çözünmüş Katı Madde 76,50
Çözünmüş Oksijen 40,50
Oksijen Doygunluğu 40,50
Uçucu Katı Madde 76,50
Kurutma Kalıntısı 76,50
Toplam Katı Madde 76,50
Çökebilir Katı Madde 36,00
Askıda Katı Madde 76,50
Sülfat 94,50
Sülfit 94,50
Florür 99,00
Amonyak / Amonyum 184,50
Amonyak Azotu / Amonyum Azotu 184,50
Nitrit 94,50
Nitrit Azotu 94,50
Nitrat 94,50
Nitrat Azotu 94,50
Toplam Kjeldahl Azotu 184,50
Toplam Azot 252,00
Krom+6 94,50
Orta fosfat 94,50
Fosfat Fosforu 94,50
Toplam Fosfor 112,50
Fenol 216,00
Magnezyum 94,50
Toplam Siyanür 171,00
Serbest Siyanür 108,00
Yağ Gres 234,00
Metilen Mavisi ile Reaksiyon veren Yüzey Aktif Maddeler 175,95
Kimyasal Oksijen İht. KOI 180,00
Kimyasal Oksijen İht. KOI (Yük.Klorürlü sularda: Örn:TS) 2789 Ek A vb. Metodlara göre) 216,00
Biyolojik Oksijen İhtiyacı BOI5 153,00
Metal Analizleri İçin Ön İşlem 135,00
Sodyum 94,50
Potasyum 94,50
Bor 94,50
Demir 94,50
Mangan 94,50
Toplam Krom 93,60
Kurşun 94,50
Alüminyum 94,50
Gümüş 94,50
Çinko 94,50
Kadmiyum 94,50
Arsenik 94,50
Baryum 94,50
Antimon 94,50
Kalay 94,50
Bakır 94,50
Nikel 94,50
Kobalt 94,50
Civa 94,50
Selenyum 94,50
Berilyum 93,60
Vanadyum 94,50
Lityum 94,50
Molibden 94,50
Balık Biyo Deneyi(ZSF) 180,00
Top. Organik Karbon 103,50
Anlık Numune Alma 202,50
2 Saatlik Kompozite Numune Alma 261,00
24 Saatlik Kompozite Numune Alma 355,50