Su Havzaları Koruma Yönetmeliği

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ

 

İZSU GENEL KURUL KARARI

Tarih : 12.03.2002 Sayı : 05/16 YÜRÜRLÜK TARİHİ : 01.04.2002
1.Revizyon – 09.11.2003 2.Revizyon – 27.01.2005 3.Revizyon – 10.06.2013
İZMİR, 2002 


İÇİNDEKİLER

I.BÖLÜM

Madde 1 : Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak
Madde 2 : Tanımlar
Madde 3 : Genel Esaslar

II.BÖLÜM

Madde 4 : Koruma Alanları ve Alınacak Önlemler.................................. 9
Madde 4-A : Yüzeysel İçmesuyu Kaynakları (Göl ve Dereler).................... 9 
Madde 4-B : Mutlak Koruma Alanı (Maks. su kotu – 300 m.)..................... 10
Madde 4-C : Kısa Mesafeli Koruma Alanı (300 – 1000 m.)........................ 10
Madde 4-D : Orta Mesafeli Koruma Alanı (1000 – 2000 m.)....................... 11
Madde 4-E : Uzun Mesafeli Koruma Alanı (2000 – Su top.havza sınırı) .... 13
Madde 5 : Dereler...................................................................................... 15
Madde 6 : Yüzey ve Yeraltı Suları........... ................................................ 16

III.BÖLÜM

Madde 7 : Yasal Yaptırımlar
Madde 8 : Önlemler
Madde 9 : Uygulama Esasları.
Madde 10 : Giderim

IV.BÖLÜM

Madde 11 : Geçici Madde 
Madde 12 : Son Hükümler
Madde 13 : Yürürlük
Madde 14 : Yürütme
Ekler : Liste 1

 

İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ

 

I.BÖLÜM

MADDE 1 : AMAÇ, KAPSAM VE YASAL DAYANAK

Bu Yönetmeliğin amacı; içme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzey ve yeraltısu kaynaklarının evsel, endüstriyel, tarımsal ve her türlü hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atıksular ile kirlenmesini önlemek için, bu kaynaklar etrafında bulunan; mutlak, kısa, orta, uzun ve dere mutlak koruma alanlarında alınacak tedbirlerle toplum sağlığının korunmasıdır. Bu yönetmelik 2560 sayılı Kanun ile belirlenen görev ve yetki alanı içinde şehrin yararlandığı ve yararlanacağı tüm yüzey ve yeraltı su kaynaklarını ve bu kaynakların korunması için Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ve dışında bulunan tüm alanları kapsamaktadır. 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanunun 3009 sayılı Kanunla değişik m.2.c ve 20’ye dayanılarak konu ile ilgili diğer yasal düzenlemeler gözetilmek suretiyle hazırlanmıştır.

MADDE 2 : TANIMLAR

Alıcı Ortam: Atıksuların deşarj edildiği deniz, göl, gölet, dere, akarsu ve arazidir.

Ana Kollektör: Su havzasının tamamında Belediyelerin yerleşim alanları ve köylerde oluşan tüm atıksuları sokak şebekeleri ve yan kollektörler ile toplayarak havza dışına taşıyan ana taşıyıcı sistemdir.

Arıtılmış Atıksu Depolama Tankı: Arıtma tesisi çıkış sularının havza dışına uzaklaştırılıncaya kadar geçici olarak biriktirildiği, projesine uygun yapılan betonarme, saç / çelikten yada sızdırmazlığı olan diğer malzemeden yapılmış haznelerdir.

Arıtma: Suların kullanım sonucu yitirdikleri fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve diğer özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve / veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirilebilmelerini temin için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerini ifade eder.

Arıtma Tesisleri: Alıcı ortamlara ve atıksu altyapı tesislerine deşarj kısıtlamalarını sağlayıcı tedbirleri pratikleştiren ve kullanışlı hale getiren, ülke şartlarında uygulanabilir teknolojiler ve arıtma metodlarını içeren tesisleri ifade eder.

Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetlerinin sonunda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleri ile karıştıkları alıcı ortamlara dolaylı veya doğrudan zarar verebilen ve o ortamda doğal bileşim ve özelliklerin değişmesine yol açan katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerdir.

Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş veya özellikleri değişmiş suları ifade eder.

Asgari Parsel Alanı: Su Havzaları Koruma Yönetmeliği ve / veya Çevre Düzeni Planında yapılaşmaya ve kullanıma izin verilecek en küçük parsel alanıdır.

Çevre Kirliliği: İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu suda, havada ve toprakta meydana gelen, doğal olmayan değişikliklerle ekolojik dengenin bozulması ve bu tür faaliyetler sonucu ortaya çıkan salgın hastalıklar ile görüntü bozukluğu, koku, gürültü ve atıksuların çevrede meydana getirdiği diğer arzu edilmeyen sonuçları ifade eder.

Çevre Koruma: Ekolojik dengenin korunması, suda, havada, toprakta kirlilik ve bozulmaların önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların tümünü ifade eder.

Dereler: Arazinin topografik, jeolojik ve hidrojeolojik yapısı ile iklim şartlarına bağlı olarak yılın herhangi bir zamanında su taşıyabilen ve tabi yatağı olan yerlerdir.

Dere Mutlak Koruma Alanı: Rezervuara su taşıyan ve su toplama havzalarına ait Ek’li listelerde yeralan derelerin her iki tarafında bu Yönetmelikle belirlenen koruma bandıdır.

Ekolojik Denge: İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürülebilmeleri için gerekli olan şartların tümünü ifade eder.

Endüstriyel Atıksu: Evsel atıksu dışında kalan, endüstrilerin, imalathanelerin, küçük ticari işletmelerin, organize ve küçük sanayi sitelerinin her türlü faaliyetlerinden (üretim, işlem ve prosesinden) kaynaklanan atıksulardır.

Entegre Tesis: Aynı üretim sahasında iki veya daha fazla tesisin bir arada meydana getirdiği tesisler topluluğunun bütünü olup, üretimden çıkan yan ürünlerin de işlenerek nihai üretim yapıldığı komple üretim tesisidir.

Evsel Atıksu: Konut, okul, otel, günübirlik tesisler ile işletmelerin sosyal tesisleri ve insanların günlük yaşam faaliyetlerindeki ihtiyaç ve kullanımları nedeniyle oluşan atık sulardır.

Gayri Sıhhi Müessese (GSM) Ruhsatı: Çevresinde bulunanlara fiziki, ruhi ve sosyal yönlerden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ve doğal kaynakların kirlenmesine neden olabilecek müesseselere gerekli önlemleri alması sonrasında yetkili makamca verilen açılma ruhsatıdır.

Günübirlik Tesis: Havza dahilinde günübirlik ihtiyaçlara cevap verecek, daimi konaklama içermeyen yapı ve tesislerdir.

Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB): İZSU tarafından önlem alarak izin verilecek işletmelere verilen ve bu işletmelerin evsel ve endüstriyel atıksularının uzaklaştırma usulunü ve alınması gereken özel önlemlerini belirleyen belgedir.

İçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen ve Edilecek Olan Yüzey ve Yeraltı Su Kaynakları: İçme ve kullanma suyu temin edilmek üzere yararlanılan veya yararlanılması amaçlanan her türlü yapay ve doğal göller ile yeraltısuları ve bunları besleyen sulardır.

Kaçak Yapı: Mevcut tesis ve yapı tanımına girmeyen veya İZSU görüşü ve ilgili Belediyesinden Yapı Ruhsatı alınmadan yapılmış yapılar (bina ve tesisler), 2560 sayılı Kanun uygulaması bakımından kaçak yapı olarak tanımlanır.

Kaçak Kullanım: 2560 sayılı Kanun çerçevesinde çıkarılan bu Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine aykırı faaliyetlerle, yapıların, tesislerin, su ve arazilerin bu hükümlere aykırı kullanımıdır.

Kanalizasyon Şebekesi: Su havzalarındaki tüm atıksuları toplamaya, ana,yan ve tali kollektörler ile uzaklaştırmaya, arıtma tesislerine iletmeye yarayan tesis ve sanat yapılarını ihtiva eden ve birbiri ile bağlantılı boru ya da kanal sistemleridir.

Kirlilik Önlem Payı: Evsel veya endüstriyel atıksu oluşturan işletme ve kuruluşların; İZSU Havza Yönergesinde belirtilen önlemleri alıncaya, ilgili standartları sağlayıncaya kadar ya da atıksuları havza içine deşarj etmeleri halinde ödemekle yükümlü oldukları İZSU’ca tahakkuk ettirilen paydır.

Kısa Mesafeli Koruma Alanı: Mutlak koruma alanı üst sınırından itibaren yatay 700 m. genişliğindeki karasal alandır.

Maksimum Su Kotu: Baraj gölünün su toplayabileceği en üst sınırdır.

Mevcut İskan Bölgeleri: İlgili mevzuata uygun olarak kurulan ve yerinin değiştirilmesi mümkün olmayan ve sınırları Çevre Düzeni Planında belirtilen köy ve belediyelerdir.

Mevcut Tesis ve Yapı: Su havzası olarak yararlanılmasına karar verildiği tarihten önce yürürlükte olan yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılaştığı ilgili idaresince belgelenen (Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi olan ve İmar Affı kapsımda kaldığı belgelenen) yapı ve tesislerdir.

Mutlak Koruma Alanı: İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yapay veya doğal göllerde maksimum su seviyesinin kara ile oluşturduğu çizgiden itibaren yatay 300 m. genişliğindeki karasal alandır.

Orta Mesafeli Koruma Alanı: Kısa mesafeli koruma alanı üst sınırından itibaren yatay 1000 m. genişliğindeki karasal alandır.

Önlem Alarak İzin Verilecek Yapı ve Tesis: İZSU tarafından mevcut tesis olarak kabul edilen veya bu yönetmelik hükümlerine göre yapılaşan ve İZSU Havza Yönergesinde belirtilen hususlar doğrultusunda kirlilik önlemlerini alarak kalmasına izin verilen yapı ve tesistir.

Su Havzaları (Su toplama havzası, İçme Suyu Havzası, Havza): İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzey ve yeraltısu kaynaklarının bölge topografyası ile sınırlı tabii su toplama alanlarıdır.

Su Kirliliği: Su kaynağının fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik, radyolojik ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan doğal kaynaklarda, insan sağlığında, balıkçılıkta, su kalitesinde ve suyun diğer amaçlarla kullanılmasında engelleyici bozulmalar yaratacak madde veya enerji atıklarının boşaltılması sonucu oluşan durumdur.

Sızdırmasız Fosseptik: Evsel yada endüstriyel atıksuların biriktirildiği ve dış ortamla ilişkisini kesen teknik usullere göre yapılmış fenni çukurlardır.

Tehlikeli ve Zararlı Maddeler: Kısa sürede solunum, sindirim veya deri absorbsiyonu yoluyla akut zehirlilik ve uzun sürede kronik zehirliliğe yol açan, kanserojen veya teratojen etki yapan, suların biyolojik yöntemlerle arıtımına karşı direnç gösteren veya biyolojik arıtmayı inhibe eden, yeraltı ve yüzeysel suları kirletmemeleri için özel muamele ve bertaraf işlemleri gerektiren, çevrede tehlike yaratan, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Tehlikeli Atıklar Tebliğinde yer alan maddelerdir.

Uzun Mesafeli Koruma Alanı: Orta mesafeli koruma alanı üst sınırından başlamak üzere su toplama havzasının nihayetine kadar uzanan tüm yatay karasal alandır.

Yeraltı Suyu: Yeraltındaki durgun veya hareket halindeki bütün sulardır. 

MADDE 3: GENEL ESASLAR

1. İçme ve kullanma suyu rezervuarı içinde ve havzasında suların kirlenmesine neden olacak faaliyetler yapılamaz. Su havzalarında havza dışına çıkarılacak arıtılmış atıksularda sağlanması gereken asgari kriterler İZSU Havza Yönergesi Liste 1’de verilmiştir. Hamsu ve arıtılmış atıksuların havza dışına çıkarılması esas olup, sulama amaçlı kullanımları da yasaktır.

2. Her yüzeysel su kaynağı için bu Yönetmelik içeriğinin aynen yeralacağı bir “Çevre Düzeni Planı” hazırlanması esastır. Havza koruma alanlarında konut, toplu konut, sanayi siteleri, endüstriyel tesis, hayvancılık tesisi, turistik tesis vb. amaçlı mevzi imar planı yapılamaz.

3. a) Bu yönetmelik kapsamında kalan alanlarda Çevre Düzeni Planı yapılması halinde Çevre Düzeni Planı hükümleri geçerli olup, bu plan hükümleri doğrultusunda hazırlanacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlık safhasında altyapı ve işbu yönetmelik hükümleri ile düzenlenen konularda gerekli uyumun sağlanması açısından İZSU Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşünün alınması şarttır.

b) Yerleşik alan sınırları İZSU’nun görüşü alınarak belirlenir. Koruma alanlarında yerleşik alan sınırları gelişme alanı bırakılmaksızın tespit edilir. Bu sınırlar değiştirilemez ve yeni yerleşim alanları teşkil edilemez.

c) Su havzası olarak kullanımına karar verildiği tarihten önce onanlı imar planı bulunan yerleşme alanlarında; onanlı imar planıyla getirilen hükümler geçerli olup, yapı yoğunluğunu arttırıcı değişiklik ve revizyonlar yapılamaz, onanlı imar planında bu yönetmelik hükümlerine aykırı kullanım / faaliyet olması durumunda, İZSU Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü alınarak onanlı imar planı tadil edilir.

d) Bu yönetmelik kapsamında kalan alanlardaki 1/1000 ölçekli imar planı dahilinde yeralan GSM kapsamına giren kullanımlar, İZSU’nun olumlu görüşü alındıktan sonra ilgili idari merciler tarafından ruhsata bağlanabilir. 

4. Mutlak ve kısa mesafeli koruma alanları içinde kamu’ya ait ve terkedilen alanlar ile devletin, kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu altında olan alanlarla, bütün koruma alanlarındaki kamuya ait orman alanları, gerçek ve tüzel kişilere satılamaz, tahsis edilemez, kiraya verilemez, devredilemez.

5. Bütün koruma alanlarında su temini ve dağıtımından sorumlu idarelerce; içme ve kullanma suyu kaynağındaki suyun halkın hizmetine sunulabilmesi için, ihtiyaç duyulacak her türlü boru döşeme, su deposu, içme suyu arıtma tesisi inşaatı, yol, köprü yapımı, koruma alanlarının güvenliği ve korunması amaçlı yapılmış yapılar ve kazı yapılmasına İZSU Havza Yönergesinde belirtilen tedbirleri almak şartıyla İZSU Yönetim Kurulu’nun uygun görüşü alındıktan sonra izin verilir.

6. İZSU Genel Kurulu’nun 17.05.2013 tarih, 04/14 sayılı kararı ve 10.06.2013 tarihli gazete ilamı ile yürürlüğe girmiştir.
Mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında yeni taş, kum, kil, maden ocağı açılmasına ve işletilmesine izin verilemez. Mevcut ruhsatlı taş, kum, kil, maden ocaklarının faaliyetleri durdurulur.

7. Bu yönetmeliğin tanımlar maddesinde belirtilen koruma alanlarının sınırları, hidrojeolojik koşulların oluşturduğu özel durumlar dışında havza sınırını aşamaz.

8. İçme suyu havzalarında çalışan vidanjörler İZSU’dan çalışma izin belgesi almak ve taşıdıkları atıksuları İZSU’nun gösterdiği yerlere boşaltmak zorundadır.

9. İçme suyu havzalarında Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri açılmasına izin verilmez. Havza içinde mevcut Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri atıksuları ile ilgili İZSU Havza Yönergesinde belirtilen önlemleri almak ve arıtılmış atıksularını havza dışında İZSU’nun uygun gördüğü ortama taşımak zorundadır.

10. Su toplama havzalarında mevcut olan veya uzaklaştırılacak tesisler kapsamında bulunan işletmelere, evsel ve endüstriyel atıksu kaynakları için İZSU Havza Yönergesinde belirtilen önlemleri alıncaya, ilgili standartları sağlayıncaya veya atıksuları havza içine deşarj etmeleri halinde, tespit edildiği dönem de dahil olmak üzere gerekli düzenlemeleri yapıncaya, limit değerleri sağlayıncaya ve İZSU’ya yazılı bilgi verinceye kadar İZSU Havza Yönergesine göre saptanan kirlilik oranları dahilinde Kirlilik Önlem Payı tahakkuk ettirilir. Kirlilik Önlem Payı uygulamasında İZSU Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği ve Atıksu Yönergesi hükümleri esas alınır. Kirlilik Önlem Payı İZSU Havza Yönergesinde belirtilen formüle göre hesaplanır.

11. Su toplama havzaları içinde kalan özel mülkiyete, Devlet’e, Belediyelere ve tüm diğer kurum ve kuruluşlara ait arazi, yapılar ve tesisler bu yönetmelik hükümlerine tabidir.

12. Koruma alanlarında kalmalarına izin verilen, yeraltısuyu kullanan mevcut endüstriyel tesislerin ve konutların kullandığı su miktarının belirlenmesi amacına yönelik olarak gerekli görüldüğü hallerde herhangi bir bedel tahakkukuna esas olmamak üzere İZSU su kaynağına kullanıcı tarafından sayaç takılmasını ister.

13. 2560 sayılı Kanunun m. 1ve 2’si kapsamında içme suyu havzalarında idari yetkiye sahip değişik Belediye sınırları içerisinde kalan alanlarda oluşan tüm evsel veya endüstriyel atıksuları toplayarak ana kollektöre getiren kanalizasyon şebekeleri ve havzada kullanımdan kaynaklanan atıksuları havza dışına taşıyan ana kollektörün geçiş güzergahının imalat işi, bu çalışmaları yürütecek olan kamu kuruluşlarınca yapılır. Yapılmaması durumunda İZSU’ca yaptırılır. Giderler İZSU Genel Müdürlüğünce, 2560 sayılı kanunun m. 20’si gereğince ilgili kamu kuruluşlarından tahsil edilir.

14. Havza içindeki 1/1000 ölçekli onanlı uygulama imar planı bulunan kırsal ve kentsel yerleşimler ile depolama alanları içinde yeralan, İZSU Havza Yönergesi Ek Liste 2 ve Ek Liste 3’te belirtilen GSM’ye tabi faaliyetlerde, atıksuların kanala bağlantısı öncesinde ilgili Belediyeler İZSU’nun uygun görüşünü almak zorundadır. İZSU’nun uygun görüşü olmadan kanal bağlantısı yapılamaz.

15. Su toplama havzaları içinde atıksuları havza dışına taşıyan mevcut bir kollektör sistemi olması halinde, yapılaşma ve diğer faaliyetler bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Kollektör sisteminin varlığı su toplama havzasının tabii sınırını değiştiremez. Bu Yönetmeliğin esaslarına uymak şartıyla endüstriyel tesislerden kaynaklanan tüm atıksuların kirliliğinin kontrolü amacıyla İZSU’dan izin alınması zorunludur. Atıksu kirliliğinin kontrolü amacıyla önlem alarak izin verilecek tesislerden yükümlülüklerini yerine getiren tesislere İZSU Havza Yönergesinde belirtilen esaslar çerçevesinde “Havza Atıksu Kontrol Belgesi” verilir.

16. Havzanın tüm koruma alanlarında enerji nakil hatları, radyo, TV, telsiz aktarma istasyonu, anten alıcı/verici istasyonu, PTT hattı, trafo, içmesuyu arıtma tesisi, isale hattı yapımına, konaklama ve lojman içermemek kaydıyla, İZSU Yönetim Kurulu’nca uygun görüldüğü taktirde izin verilir.

17. Orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında yerleşik nüfusun gereksinimlerine yanıt verecek, ilgili bakanlıkların yatırım programlarında yeralan, ticari niteliği olmayan ve yatılı olmayan temel eğitim tesislerine (ilköğretim ve lise), dispanser ve sağlık ocağı yapılmasına ilgili Bakanlıkların tip projelerine uygun olması, ilgili kurum tarafından imar mevzuatı açısından değerlendirilmesi koşullarıyla ve atıkları ile ilgili olarak, bu Yönetmelik ve Yönerge hükümleri dahilinde bütün teknik tedbirleri almak kaydıyla, İZSU Yönetim Kurulu’nca uygun görüldüğü taktirde izin verilebilir.

18. Orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında 1/1000 ölçekli onanlı uygulama imar planı bulunan yerleşimler dışında önlem alarak izin verilebilecek tesis ve konutlara yaptırılan arıtma tesisi/sızdırmasız fosseptiğe onaylı projelerine uygun olarak yapıldığına ilişkin İZSU Genel Müdürlüğü olumlu görüşünü verdikten sonra, ilgili idareler Yapı Kullanma İzin Belgesini düzenler.

19. Su toplama havzalarında 1/1000 ölçekli onanlı uygulama imar planı bulunan yerleşimler dışında her türlü görüş öncesinde (Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi, GSM Ruhsatı, İşyeri Açma ve Çalışma İzni, Elektrik bağlantı izni, Çevre Düzeni Planı ve Yönetmelik gereği diğer izinler) ilgili kurumlar İZSU Genel Müdürlüğünün uygun görüşünü almak zorundadır. İZSU Genel Müdürlüğünün olumlu görüşü alınmadan izinlendirme yapılamaz. Bu hükme aykırı yapılan işlemler hakkında yasal yaptırım uygulanır. Büyükşehir Belediyesi mücavir alanında 1/1000 ölçekli onanlı uygulama imar planı bulunan yerleşimlerde Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi verme aşamasında altyapı projeleri açısından İZSU Genel Müdürlüğünün görüşü alınır.

20. Su toplama havzalarında GSM ruhsatını verecek kurumlar İZSU Genel Müdürlüğünün olumlu görüşünü almadan ruhsat başvurularını değerlendiremez. İZSU Genel Müdürlüğüne GSM ruhsatına esas görüş için yapılan müracaatlarda işletmeye; bu Yönetmelik, Yönergede belirtilen hususları yerine getirdikten, ilgili kurumlardan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıklar Yönetmeliği esasları dahilinde görüşünü ve İZSU tarafından istenebilecek bilgi / belge vb. evrakları getirdikten sonra ruhsat için olumlu görüş verilir.

21. Mutlak, kısa, dere mutlak koruma alanındaki mevcut olarak değerlendirilemeyen kaçak yapı ve tesisler Havza Yıkım Yönetmeliği doğrultusunda uzaklaştırılır.

22. Su toplama havzalarında yeni yerleşim birimlerine ve toplu konut alanlarına izin verilmez. Mevcut konut, toplu yerleşimler atıksuları ile ilgili İZSU Havza Yönergesinde belirtilen önlemleri almak ve İZSU’nun uygun göreceği havza dışındaki ortama uzaklaştırmakla yükümlüdür.

23. Her su havzası için tarım ve orman uygulama esasları o havzaya özgü İZSU tarafından çıkarılacak Tarım Tebliği ile belirlenir. Tarım Tebliği çıkarılıncaya kadar, bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

24. Kaçak yapı olarak değerlendirilen yapı ve tesisler ile bu Yönetmeliğe aykırı tüm faaliyetler hakkında bu Yönetmeliğin m.7,8,9’una göre yasal işlem yapılır.

II.BÖLÜM

MADDE 4 : KORUMA ALANLARI VE ALINACAK ÖNLEMLER

MADDE 4.A. YÜZEYSEL İÇME SUYU KAYNAKLARI (GÖL VE DERELER)

1. Göl ve göle su taşıyan derelere çöp, moloz, çamur gibi katı atıklar ve sıvı atıklar ile arıtılmış atıksu dökülemez.

2. Gölde ve göle su taşıyan derelerde yakıtlı – yakıtsız motorlu araç çalıştırılamaz.

3. İçmesuyu amaçlı kullanılan baraj göllerinde ve su taşıyan derelerde yüzmek, balık avlamak, sportif faaliyetlerde bulunmak yasaktır.

4. Göl alanı maksimum su kotu içinde kalan arazilerde tarım yapmak, tarımsal sulama yapmak, hayvan otlatmak, göl ve göle su taşıyan derelerden su, toprak ve malzeme çekmek yasaktır.

5. Kaynaklar üzerinde ilaçlama vb. faaliyetler yapılamaz.

 

MADDE 4.B. MUTLAK KORUMA ALANI (Maksimum Su Kotu - 300 m.)

1. Mutlak koruma alanı içinde, içme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzeysel su kaynaklarının kirlenmesine sebep olacak hiçbir faaliyet yapılamaz.

2. Mutlak koruma alanı İZSU Genel Müdürlüğünce bir program dahilinde kamulaştırılır ve bu alandaki tüm yapı ve tesisler kaldırılır. Kamulaştırılmaya bağlı olarak arazinin yapısına göre mutlak koruma alanının tamamı yada gerekli görülen yerler çitle çevrilir.

3. Bu alanlar ağaçlandırılır ve özel kişi veya kuruluşlara ticari amaçlı olmaması koşulu ile ağaçlandırma konusunda izin verilebilir.

4. Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, mutlak koruma alanına dökülmesine, depolanmasına, aktarma istasyonları yapılmasına izin verilmez. Bu alana sıvı atık ve arıtılmış atıksu deşarjı yasaktır.

5. Bu alanda mevcut mezarlıklarda yeni gömüye izin verilmez ve yeni mezarlıklar da açılamaz.

6. Toprak ve malzeme alımı amacıyla kazı yapılmasına, taş, kum, kil ve maden ocağı açılmasına ve işletilmesine izin verilmez.

7. Bu alan içerisinde tabii gübrelerin açıkta depolanmasına ve sıvı ile katı yakıt depolama tesislerine izin verilmez.

8. Mutlak koruma alanı içinde turistik tesis, iskan, konut, endüstriyel faaliyet, depolama vb. kullanımlar amacıyla hiçbir türlü yapılaşmaya izin verilmez.

9. İçmesuyu amaçlı kullanılan göllerin mutlak koruma alanında piknik yapmak yasaktır.

10. Bu alanlar içinde mevcut turistik ve depolama tesisleri ile endüstri kuruluşları ve hayvancılık tesisleri öncelikli olarak kamulaştırılır.

11. Bu alan içinde hayvancılığa ve tarıma hiçbir şekilde izin verilmez.

12. Bu alanda arkeolojik çalışmalara İZSU ile Kültür Bakanlığı İl Kültür Müdürlüğü arasında yapılacak bir protokolle izin verilir.

MADDE 4.C. KISA MESAFELİ KORUMA ALANI (300-1000m.)

1. Bu alanda yapılacak imar ve inşaat faaliyetleri onanlı su koruma alanları çevre düzeni planı ile uygulama imar planı kararlarına uygun olmak zorundadır. Bu alanda m. 4.B mutlak koruma alanı 1,4,5,6,7 ve 8’inci fıkraları geçerlidir.

2. Bu alanda hayvancılığa izin verilmez. Ekolojik tarıma, sözleşmeli olması koşulu ile izin verilir. Ekolojik tarıma geçiş süresince, sulu olmaması, suni gübre ve zirai mücadele ilacı kullanılmaması koşulu ile tarıma izin verilir.

3. Bu alandaki mevcut yapı ve tesisler İZSU Yönetim Kurulu Kararı ile kamulaştırılır ve uzaklaştırılır. Kamulaştırma işlemi tamamlanıncaya kadar atıksularında ve / veya ham madde ve ürünlerinde tehlikeli ve zararlı maddeler içeren ve / veya su kirliliğine sebep olabilecek sıvı, katı, gaz gibi her türlü atık kaynaklandığı tespit edilen ve / veya proses atıksuyu olan endüstri kuruluşlarının faaliyetlerini durdurmaları, derhal bölgeyi terketmeleri gerektiği bildirilir. Bu kapsam dışındaki mevcut yapı ve tesisler atıksuları için sızdırmasız fosseptik yapmak ve atıksularını İZSU’nun uygun göreceği havza dışındaki uygun bir ortama uzaklaştırmakla yükümlüdür. Kaçak yapı konumundaki tesis ve yapılar bu Yönetmelik ve İZSU Havza Yıkım Yönetmeliği doğrultusunda faaliyetten men edilerek uzaklaştırılır.

4. Mutlak koruma alanlarında kalan ve kamulaştırılacak olan yerleşimlerin yerleşik alan sınırları kısa mesafeye de taşıyorsa, bu yerleşimlerin kısa mesafeli koruma alanında kalan kısmı da İZSU Yönetim Kurulu Kararı ile kamulaştırılır.

MADDE 4.D. ORTA MESAFELİ KORUMA ALANI (1000-2000 m.)

1. İZSU Genel Kurulu’nun 17.05.2013 tarih, 04/14 sayılı kararı ve 10.06.2013 tarihli gazete ilamı ile yürürlüğe girmiştir.
Bu alanda yapılacak imar ve inşaat faaliyetleri onanmış su koruma alanları çevre düzeni planı ile uygulama imar planı kararlarına uygun olmak zorundadır. Bu alanda m.4.B mutlak koruma alanı 4 ve 7’nci fıkraları uygulanır. Bu alanda yeni mezarlık alanları oluşturulamaz.

2. Bu alanda yeni endüstri kuruluşlarına, hayvancılık tesislerine, her türlü depolama tesislerine, akaryakıt istasyonu ve depolarına, LPG istasyonu ve depolarına, toplu konutlara izin verilmez.

3. a) Bu alanın köy yerleşik alanı dışında kalan kısımlarında; inşaat alanının arsa yüzölçümüne oranı (KAKS) 0.05, yapı yüksekliği 6.50 m., 2 kat, parsel büyüklüğünün 5000 m2’nin üzerinde olması halinde de toplam inşaat alanı 250 m2'yi geçmemek, yola ve parsel sınırlarına 5 m.’den fazla yaklaşmamak koşulu ile bir ailenin oturacağı bağ ve sayfiye evleri (bireysel konut) ve bunların müştemilat yapılarına; gazino, lokanta kırkahvesi, kafeterya gibi günübirlik yapılara ilgili idare tarafından İZSU Yönetim Kurulu'nca uygun görüldüğü taktirde izin verilir. Yapılacak ifrazlardan sonra elde edilecek her parsel 5000 m2'den küçük olamaz. Bu parsellerin, ifrazdan sonra tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan kamu eline geçmiş bir yola en az 25 m.cephesi bulunması zorunludur. Parselden terk suretiyle yol oluşturulamaz ve yeni yerleşme alanı oluşturma amaçlı ifraz işlemi yapılamaz. Yukarıda tanımlanan binaların İZSU Havza Yönergesinde belirtilen altyapı (sızdırmasız fosseptik,arıtma tesisi vb.) tesisleri İZSU tarafından onaylanmadan yapı ruhsatı verilmez.

b) Bu alanda yerleşik nüfusun ihtiyacına cevap verecek ilgili bakanlığın yatırım programında yeralan, ticari niteliği olmayan ve yatılı olmayan temel eğitim tesislerine (ilköğretim ve lise), dispanser ve sağlık ocağı yapılmasına ilgili Bakanlıkların tip projesine uygun olması, ilgili kurum tarafından imar mevzuatı açısından değerlendirilmesi, atıkları ile ilgili olarak bu Yönetmelik ve İZSU Havza Yönergesinde belirtilen tedbirleri almak şartıyla, İZSU Yönetim Kurulunca uygun görüldüğü takdirde izin verilir.

4. a) Bu alanda m. 4.C.2 koşulları geçerli olup, açık arazide yapılan tarıma; bitki çeşidine göre, susuz yapılması veya damla sulama sisteminin kullanılması, suni gübre ve zirai mücadele ilaçlarının kullanılmaması koşulları ile izin verilir. Ayrıca entegre niteliği ve yardımcı hizmet üniteleri olmayan, topraksız tarım şeklinde yapılan seracılığa İZSU Yönetim Kurulunca uygun görüldüğü takdirde izin verilir. Bu tür seracılığın yapılacağı beton temel ve çelik konstrüksiyonlu seralar, yaklaşma mesafelerine uyulmak şartı ile inşaat alanı katsayısına tabi değildir, ancak ruhsata tabidirler. Basit örtü tipindeki seralar ise yaklaşma mesafeleri, inşaat alanı katsayısı ve yapı ruhsatına tabi değildir.

b) Yapılacak olan beton temel ve çelik konstrüksiyonlu sera tipleri için; yapı ruhsatını verecek ilgili kurum görüşü ile birlikte Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Taşra Teşkilatının uygun görüşünün alınması ve başka bir amaçla kullanılmayacağına dair tesis sahiplerince ilgili idareye noter tasdikli taahhütnamenin verilmesi, bu seraların Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarınca hazırlanmış tip projelerine göre yapılması ve İZSU Havza Yönergesinde belirtilen teknik tedbirlerin alınması, basit örtü tipi seracılığına ise İZSU Havza Yönergesinde belirtilen teknik tedbirlerin alınması koşullarıyla; İZSU Yönetim Kurulu’nca uygun görüldüğü takdirde izin verilir.

5. Mevcut konut ve günübirlik tesisler atıksuları ile ilgili İZSU Havza Yönergesinde belirtilen önlemlerini aldıktan sonra, atıksularını İZSU’nun uygun göreceği havza dışındaki bir ortama taşımakla yükümlüdürler. Mevcut hayvancılık tesisleri gübreleri ile ilgili önlemlerini İZSU Havza Yönergesinde belirtildiği şekilde alarak havza dışına taşımakla yükümlüdür. Mevcut iskan bölgelerinde ise ilgili idare tarafından atıksu altyapı tesislerinin yapılması ve atıksuların havza dışına İZSU'nun uygun göreceği ortama uzaklaştırılması esastır.

6. a) Bu alandaki mevcut endüstri tesislerinden sadece evsel nitelikli atıksuyu olan (endüstriyel atıksuyu olmayan) endüstri kuruluşlarına, atıksuları açısından İZSU Havza Yönergesi Liste l’de verilen standartları sağlamak ve havza dışına İZSU’nun uygun göreceği bir ortama taşımak kaydıyla, İZSU Yönetim Kurulu’nca uygun görüldüğü taktirde izin verilir. Bu alanda mevcut tesis statüsünde değerlendirilip, önlem alarak izin verilecek tesislere; Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıklar Yönetmeliği, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine göre ilgili kurumlardan izin belgesini getirmesi ve atıksuları ile ilgili İZSU Havza Yönergesinde belirtilen önlemleri almaları ve havza dışında İZSU’nun uygun göreceği bir ortama taşımaları koşuluyla İZSU Yönetim Kurulunca uygun görüldüğü takdirde izin verilir.

b) Bu alanda atıksularında ve/veya hammaddelerinde ve ürünlerinde tehlikeli ve zararlı maddeleri içeren ve /veya su kirliliğine sebep olabilecek, sıvı, katı, gaz gibi her türlü zararlı atık kaynaklandığı tespit edilen ve /veya proses atıksuyu olan endüstri kuruluşlarına faaliyetlerini durdurmaları derhal bölgeyi terketmeleri gerektiği bildirilir.

7. Köylerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılıncaya kadar köy yerleşik alan sınırları içinde konut ve köyün gereksinimi olan terzi, lokanta, demirci, marangoz, bakkal, kahvehane, kırkahvesi, hamam gibi ticari fonksiyonların dışında yapılaşmaya izin verilmez.. Köy yerleşik alan sınırları içinde yapılacak yapılara, taban alanı katsayısı 0.40, toplam inşaat alanı 250 m2, 2 (iki) kat, yükseklik (h) 6.50 m.den fazla olmamak koşuluyla, İZSU Yönetim Kurulu onayı alındıktan sonra izin verilebilir. Bu alanlarda min.ifraz 300 m2 olup, ifraz suretiyle sokak ihdas edilemez ve kadastroda mevcut yol dışında yol oluşturacak ifraza izin verilmez. Yeni yapılacak binaların ayrık nizamda olması, en az 5 m ön bahçe mesafesi, 3’er m yan bahçe mesafesi bırakılması esastır. Ancak parsellerin bu şartlara müsait olmaması durumunda mevcut teşekküller ve yol güzergahları dikkate alınarak bahçe mesafelerini ve inşaat nizamlarını tespite ilgili idare yetkilidir.

8. İZSU Genel Kurulu’nun 17.05.2013 tarih, 04/14 sayılı kararı ve 10.06.2013 tarihli gazete ilamı ile yürürlüğe girmiştir.
Bu alanda galeri usulü patlatma yapılmaması, atıksuları ile ilgili Havza Yönergesinde bildirilen tedbirlerin alınması ve atıksuların havza dışına çıkartılması, madencilik faaliyetinin çevre ve insan sağlığına zarar vermeyeceğinin bilimsel ve teknik olarak belirlenmesi, proje tanıtım dosyası ve ÇED Raporu hazırlanması aşamalarında İdaremiz uygun görüşünün alınması koşuluyla maden işletme faaliyetleri ile altyapı tesislerine izin verilir. Madencilik faaliyetlerinin, havza alanındaki yüzeysel ve yeraltısu kaynakları için ilgili mevzuattaki standartlara göre belirlenmiş mevcut su kalitesini bozmayacak şekilde yapılması ve faaliyet sonunda arazinin doğaya geri kazandırılması zorunludur.

MADDE 4.E. UZUN MESAFELİ KORUMA ALANI
(2000 m.- su toplama havza sınırı)

1. Bu alanda yapılacak imar ve inşaat faaliyetleri onanlı su koruma alanları çevre düzeni planı ile uygulama planı kararlarına uygun olmalıdır. Sözkonusu bu alan içinde akaryakıt istasyonu ve depolarına, LPG istasyonu ve depolarına, tarıma dayalı sanayi mamülü depoları dahil akışkan nitelikli ürün depolarına ve benzeri kullanımlar amacı ile yapılaşmaya, yeni kurulacak hiçbir endüstri kuruluşuna, bu yönetmelikle tanımlananlar dışında yeni iskana ve toplu konutlara izin verilmez.

2. Bu alanda mevcut endüstri kuruluşlarından sadece evsel atıksuyu olanların (endüstriyel atıksuyu olmayan); İZSU Havza Yönergesinde belirtilen önlemleri almaları, atıksularını İZSU’nun uygun göreceği havza dışındaki bir yere taşımaları koşuluyla kalmalarına İZSU Yönetim Kurulu’nca uygun görüldüğü taktirde izin verilir. Endüstriyel atıksuyu olan mevcut endüstri tesislerine, İZSU Havza Yönergesinde belirtildiği şekilde önlemlerini almaları ve atıksularını İZSU’nun uygun göreceği havza dışında bir yere taşımaları koşuluyla, İZSU Yönetim Kurulu'nca uygun görüldüğü takdirde izin verilir.

3. Bu alanda mevcut tesis statüsünde değerlendirilip, önlem alarak izin verilecek tesislere; Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıklar Yönetmeliği, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine göre ilgili kurumlardan izin belgesini getirmesi ve atıksuları ile ilgili İZSU Havza Yönergesinde belirtilen önlemleri alması ve havza dışına taşıması koşuluyla İZSU Yönetim Kurulunca uygun görüldüğü takdirde izin verilir. 
4. Bu alandaki tarım faaliyetlerine, kalıcı zirai mücadele ilaçları ve sun'i gübre kullanılmamak koşuluyla izin verilebilir.

5. a) Bu alanda arıhanelere, entegre niteliği olmayan kümes, ahır, ağıl, yem depoları, hububat depoları ile üretime yönelik faaliyeti ve yıkama-paketleme, işleme gibi üniteleri olmayan tarıma dayalı mamül malzeme depoları, soğuk hava depoları ve ürün depolarına yapılanma ve atıkları ile ilgili olarak İZSU Havza Yönergesinde belirtilen şartlara uymaları koşuluyla İZSU Yönetim Kurulu'nca uygun görüldüğü takdirde izin verilir.

b) Bu bentte tanımlanan konut dışı yapılardan depolar, arıhaneler, entegre niteliği olmayan kümes, ahır ve ağıllar min. parsel büyüklüğü 5000 m2 olmak, mahreç aldığı yola 10 m.den, parsel hudutlarına 5 m.den fazla yaklaşmamak, inşaat alanı katsayısı 0.05'i, toplam inşaat alanı 250 m2’yi, yapı yüksekliği (h) 6.50 m. ve 2 (iki) katı geçmemesi şartıyla yapılabilir. Parsel büyüklüğünün 5000 m2’nin üzerinde olması halinde de toplam inşaat alanı 250 m2’yi geçemez. Ayrıca bu tesisler için Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Taşra Teşkilatının uygun görüşünün alınması ve başka bir amaçla kullanılmayacağına dair tesis sahiplerince ilgili idareye noter tasdikli taahhütnamenin verilmesi ve bu yapıların Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve kuruluşlarınca hazırlanmış tip projelere göre yapılması gerekmektedir. 

6. a) Bu alanın köy yerleşik alanı dışında kalan kısımlarında inşaat alanının arsa yüzölçümüne oranı (KAKS) 0.05, yapı yüksekliği (h) 6.50 m., 2 (iki) kat, parsel büyüklüğünün 5000 m2’nin üzerinde olması halinde de toplam inşaat alanı 250 m2'yi geçmemek, yola ve parsel sınırlarına 5 m.den fazla yaklaşmamak koşulu ile bir ailenin oturacağı bağ ve sayfiye evleri (bireysel konut) ve bunların müştemilat yapılarına; gazino,lokanta, kırkahvesi, kafeterya gibi günübirlik yapılara ilgili idare tarafından İZSU Yönetim Kurulu'nca uygun görüldüğü taktirde izin verilir. Yapılacak ifrazlardan sonra elde edilecek her parsel 5000 m2'den küçük olamaz. Bu parsellerin ifrazdan sonra tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan kamu eline geçmiş bir yola en az 25 m.cephesi bulunması zorunludur. Parselden terk suretiyle yol oluşturulamaz ve yeni yerleşme alanı oluşturma amaçlı ifraz işlemi yapılamaz. Yukarıda tanımlanan yapıların İZSU Havza Yönergesinde belirtilen altyapı (sızdırmasız fosseptik,arıtma tesisi vb.) tesislerine İZSU tarafından onaylanmadan yapı ruhsatı verilmez.

b) Bu alanda yerleşik nüfusun ihtiyacına cevap verecek ilgili bakanlığın yatırım programında yeralan ticari niteliği olmayan ve yatılı olmayan temel eğitim tesisleri (ilköğretim ve lise), dispanser ve sağlık ocağı yapılmasına ilgili Bakanlıkların tip projesine uygun olması, ilgili kurum tarafından imar mevzuatı açısından değerlendirilmesi, atıkları ile ilgili olarak bu Yönetmelik ve İZSU Havza Yönergesinde belirtilen tedbirleri almak şartıyla, İZSU Yönetim Kurulu’nca uygun görüldüğü takdirde izin verilir.

7. Çöp, moloz, çamur gibi atıkların bu alana dökülmesine ve depolanmasına, gübrelerin açıkta depolanmasına, sıvı atık ve arıtılmış atıksuların deşarjına izin verilmez. Zorunlu koşullarda katı atık aktarma istasyonu yapılmasına her türlü önlemi almak koşuluyla, İZSU Yönetim Kurulu’nca uygun görüldüğü takdirde izin verilir.

8. a) Bu alanda beton temel ve çelik konstrüksiyonlu seracılığa; yapı ruhsatını verecek ilgili kurum görüşü ile birlikte Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Taşra Teşkilatının uygun görüşünün alınması ve başka bir amaçla kullanılmayacağına dair tesis sahiplerince ilgili idareye noter tasdikli taahhütnamenin verilmesi ve bu seraların Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve kuruluşlarınca hazırlanmış tip projelere göre yapılması ve İZSU Havza Yönergesinde belirtilen teknik tedbirlerin alınması,

b) Basit örtü tipi seracılığa ise; İZSU Havza Yönergesinde belirtilen teknik tedbirlerin alınması koşullarıyla İZSU Yönetim Kurulu kararı ile izin verilebilir. 
9. Mevcut hayvancılık tesislerine İZSU Havza Yönergesi m. 6.9 da belirtilen teknik önlemleri almaları koşulu ile İZSU Yönetim Kurulu’nca uygun görüldüğü takdirde izin verilir.

10. Köylerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılıncaya kadar köy yerleşik alan sınırları içinde konut ve köyün gereksinimi olan terzi, lokanta, demirci, marangoz, bakkal, kahvehane, kırkahvesi, hamam gibi ticari fonksiyonların dışında yapılaşmaya izin verilmez. Köy yerleşik alan sınırları içinde yapılacak yapılara, taban alanı katsayısı 0,40, toplam inşaat alanı 250 m2, yükseklik (h) 6.50 m., 2 (iki) kat’dan fazla olmamak koşuluyla İZSU Yönetim Kurulu onayı alındıktan sonra izin verilir. Bu alanlarda min.ifraz 300 m2 olup, ifraz suretiyle sokak ihdas edilemez ve kadastroda mevcut yol dışında yol oluşturacak ifraza izin verilmez. Yeni yapılacak binaların ayrık nizamda olması, en az 5 m. ön bahçe mesafesi, 3’er m. yan bahçe mesafesi bırakılması esastır. Ancak parsellerin bu şartlara müsait olmaması durumunda mevcut teşekküller ve yol güzergahları dikkate alınarak, bahçe mesafelerini ve inşaat nizamlarını tespite, ilgili idare yetkilidir.

11. Kırsal yerleşim alanlarında 1/1000 ölçekli imar planlarına İZSU tarafından uygun görüş verilip, ilgili Belediyesince onandıktan sonra İZSU Havza Yönergesi Liste 2’deki iş kollarına İZSU’nun görüşü alınarak izin verilir.

12. Kentsel yerleşim alanlarında 1/1000 ölçekli imar planlarına İZSU tarafından uygun görüş verilip, ilgili Belediyesince onandıktan sonra İZSU Havza Yönergesi Liste 3’deki işkollarına İZSU’nun görüşü alınarak izin verilir.

13. İZSU Genel Kurulu’nun 17.05.2013 tarih, 04/14 sayılı kararı ve 10.06.2013 tarihli gazete ilamı ile yürürlüğe girmiştir.
Bu alanda galeri usulü patlatma yapılmaması, atıksuları ile ilgili Havza Yönergesinde bildirilen tedbirlerin alınması ve atıksuların havza dışına çıkartılması, proje tanıtım dosyası ve ÇED Raporu hazırlanması aşamalarında İdaremiz uygun görüşünün alınması koşuluyla uygun bulunan maden istihracı ve her türlü tesis yapılabilir. Madencilik faaliyetlerinin, havza alanındaki yüzeysel ve yeraltısu kaynakları için ilgili mevzuattaki standartlara göre belirlenmiş mevcut su kalitesini bozmayacak şekilde yapılması ve faaliyet sonunda arazinin doğaya geri kazandırılması zorunludur.

MADDE 5: DERELER

1. Su toplama havzası yağış alanlarındaki dereler İZSU’ca koruma altına alınmıştır. İçme ve kullanma suyu rezervuarını besleyen tüm sulara, akar ve kuru derelere hiçbir surette atıksu ve arıtılmış atıksu deşarjı ile atık deşarjı yapılamaz. Su havzalarında dere mutlak koruma bandı uygulanacak dereler belirleninceye kadar, 0-200 m dere mutlak koruma bandı tüm dereler için geçerlidir. Derelerin her iki yanındaki mutlak koruma bantlarında yapı ve tesislere izin verilmez. Bu bantlarda bulunan tüm yapı ve tesislerin uzaklaştırılmaları esastır.

2. Tahtalı Barajı kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında bulunan ve bu Yönetmeliğin eki olan Liste 1’de belirtilen 1/5000 ölçekli paftalara işlenmiş olan derelerin her iki tarafındaki 0 – 100 m’lik koruma bantlarında, havzanın mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında geçerli olan m. 4.B. mutlak koruma alanı 1, 4, 5, 6, 7, ve 8’inci fıkraları geçerlidir. Bu yönetmeliğin eki olan Liste 1’de verilen derelere ait dere mutlak koruma bantlarındaki mevcut yapı ve tesisler, İZSU Yönetim Kurulu Kararı ile kamulaştırılır ve uzaklaştırılır. Kamulaştırma işlemi tamamlanıncaya kadar mevcut yapı ve tesisler atıksuları için sızdırmasız fosseptik yapmak ve atıksularını İZSU’nun uygun göreceği havza dışındaki bir yere taşımakla yükümlüdür. Mevcut yapı ve tesis kapsamı dışında kalanlar, kaçak yapı olarak değerlendirilir ve İZSU tarafından yıkılarak uzaklaştırılır. 
3. Kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarındaki dere mutlak koruma bantlarında bu koruma alanlarının sadece tarıma yönelik hükümleri, seracılık ve yapı niteliği taşıyan tesis olmaması koşuluyla geçerlidir.

4. İZSU Genel Kurulu’nun 10.01.2005 tarih 05/26 sayılı kararı ve 27.01.2005 tarihli gazete ilamı ile yürürlüğe girmiştir.
Çamlı Barajı kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında bulunan ve bu Yönetmeliğin eki olan Liste 2’de belirtien 1/5000 ölçekli paftalara işlenmiş olan derelerin her iki tarafındaki 0 – 150 m’lik koruma bantlarında, havzanın mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında geçerli olan m. 4.B. mutlak koruma bantlarındaki mevcut yapı ve tesisler, İZSU Yönetim Kurulu Kararı ile kamulaştırılır ve uzaklaştırılır. Kamulaştırma işlemi tamamlanıncaya kadar mevcut yapı ve tesisler atıksuları için sızdırmasız fosseptik yapmak ve atıksularını İZSU’nun uygun göreceği havza dışındaki bir yere taşımakla yükümlüdür. Mevcut yapı ve tesis kapsamı dışında kalanlar, kaçak yapı olarak değerlendirilir ve İZSU tarafından yıkılarak uzaklaştırılır.

MADDE 6 : YÜZEY VE YERALTI SULARI

1. Yüzey ve yeraltısuları için koruma alanları teşkil etmek, Çevre Kanunu ve D.S.İ.’nin görev ve yetkilerini belirleyen kanunlar gereği DSİ’nin, derelerin koruma alanlarının belirlenmesi ve tüm koruma alanlarındaki tedbirlerin düzenlenmesi 2560 sayılı İSKİ Kanunu gereği İZSU’nun yetkisindedir.

2. İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yeraltısu kaynaklarının korunmasına ilişkin hükümler İZSU Havza Koruma Yönergesi ile düzenlenir.

3. Mutlak ve kısa mesafeli koruma alanında yeni kuyu ve kaynak suyu çıkarılmasına İZSU tarafından uygun görüş verilmez. Orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında ise sadece havza içinde yeralan yerleşimlerin içmesuyu ihtiyacını karşılamak üzere kaynak ve yer altı suyu taleplerine İZSU Yönetim Kurulu’nca uygun görüş verilebilir. İçme suyu dışındaki diğer kullanım amaçları için yapılan başvurularda ilgili kamu kuruluşları ve tüzel kişilikleri, İZSU’nun görüşünü alır.


III. BÖLÜM

MADDE 7: YASAL YAPTIRIMLAR

1. Su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak bu yönetmelikte yeralan hüküm ve yasaklara aykırı eylem ve durumların saptanması halinde, en az iki İZSU görevlisi tarafından tutanak düzenlenir. Bu tutanağa; Yönetmelikteki hüküm ve yasaklara aykırı durum ve eylemin nitelik, nicelik ve kapsamı ile bu eylem yada durumdan sorumlu tutulabilecek gerçek yada tüzel kişilerin kimliği ile ilgili bilgiler beyanlar doğrultusunda geçirilir. Tutanağın hazırlanmasında, mümkün olduğu takdirde sorumlu tutulabilecek kişi veya temsilcisi ile yerel kolluk örgütünün bir görevlisi de hazır bulundurulur.

2. İZSU Genel Müdürlüğü; 
a) Yönetmelikte belirtilen tedbirleri almayarak veya diğer suretlerde halkın içeceği sulara zehir katmak suretiyle bozarak, halkın sağlığını tehlikeye düşüren kimseler hakkında TCK m. 394 gereğince cezalandırılması veya gerekli işlemin yapılması için,

b) İZSU’ya ait her türlü menkul ve gayrimenkul mallar, 2560 sayılı kanunun m. 20 ve 27 gereği kamu malı sayılıp, bu mallara zarardan dolayı TCK m. 516 gereğince cezalandırılması veya gerekli işlemin yapılması için,

c) Yönetmelikte belirtilen hükümlere uymayanlar hakkında yukarıdaki a ve b bentlerinde tanımlanan hallerin dışında bu Yönetmeliğe aykırı bütün fiillerden dolayı TCK m. 526 gereğince ilgililer hakkında gerekli işlemlerin yapılması için, 
dosyaya tüm bilgi ve belgeleri de ekleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda
bulunur.

3. İZSU Genel Müdürlüğü yaptığı inceleme ve değerlendirmede, tutanakla tespit edilen fiil veya durumun 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu m. 242 ve devam eden maddelerine aykırı olması halinde sorumluları hakkında, 1593 sayılı Kanunun m. 282 gereğince işlem yapılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur.

4. İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında bulunan suların, kaynak ve yollarının bakımı, korunması, sağlık şartlarına uygun bir halde bulundurulması ve idaresi için bu Yönetmelikte alınan tedbir ve kararlara ve diğer yasaklara aykırı hareket edenler hakkında 831 sayılı Sular Kanunu m. Ek.8 gereği işlem yapılmak üzere tüm bilgi ve belgeleri de ekleyerek gerekli cezanın verilmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderir.

5. İZSU Genel Müdürlüğü, yaptığı inceleme ve değerlendirmede tutanakta belirtilen eylem ve durumun, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna dayanılarak yapılmış düzenlemelere göre idari nitelikte ceza verilmesini gerektiren bir eylem, yahut durum olduğu sonucuna varırsa, sorumlular hakkında Çevre Kanunu m. 20, 21, 23’de öngörülen cezaların tertip edilmesi için, tutanağı kendi görüşünü de içeren bir istek yazısı ile, Çevre Kanunu m. 24’ünde anılan ilgili mülki amirliğe gönderir.

6. Yetkili makamların ceza kovuşturması ve ceza tertibi ile ilgili işlemleri, İZSU Genel Müdürlüğünce sürekli olarak izlenir ve yargılama aşamasında İZSU’nun davaya müdahil sıfatı ile katılması amacıyla talepte bulunulur.

MADDE 8: ÖNLEMLER

1. Doğrudan su kaynağı veya şebekesini kirleten eylem ve faaliyetler ile havzadaki koruma alanlarında yapılması bu yönetmelik hükümleri uyarınca yada ilgili diğer mevzuatta yasaklanmış olan eylem ve faaliyetler, su kaynağının kirlenmesine neden olan veya böyle bir sonucun doğmasına yol açma tehlikesi arzeden eylem ve faaliyetler sayılır.

2. Su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak bu yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatta yer alan hüküm ve yasaklar ile bunlara dayanarak İZSU’ca alınmış karar ve önlemlere aykırı durum ve eylemlerin saptanması halinde, 
a) Yüzeysel ve yeraltısuyu kaynağının kirlenmesine neden olan ya da böyle bir sonucun doğmasına yol açma tehlikesi arzeden eylemlerin ya da faaliyetlerin tespiti halinde, bu faaliyetlerin veya eylemlerin durdurulması, engellenmesi ya da ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması, Büyükşehir Belediye Başkanlığı veya ilgili Belediye Başkanlığına bağlı Belediye Zabıta Müdürlüğünden talep edilir.

b) İZSU Genel Kurulu’nun 10.11.2003 tarih 05/237 sayılı kararı ve 09.11.2003 tarihli gazete ilamı ile yürürlüğe girmiştir. 
Yönetmelik hükümleri uyarınca koruma alanlarındaki kaçak yapılardan; mutlak, kısa mesafeli ve dere mutlak koruma alanında kalan binalar ile bunlara ait her çeşit tesisat ve muhdesatın yapımının önlenmesi, yapımı sürenlerin yapımının durdurulması ve yıkımı İZSU Genel Müdürlüğünce; orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında (dere mutlak koruma alanları hariç) kalan binalar ile her çeşit tesisat ve muhdesat’ın yapımının önlenmesi, yapımı sürenlerin yapımının durdurulması, mühürlenmesi ve yıkılması ise yetki alanına göre ilgili Belediye Başkanlıklarından talep edilir. bu görevlerin teknik nedenlerle yerine getirilmemesi halinde Valilik koordinasyonu ile çalışmaların tamamlanabilmesi için İZSU Genel Müdürlüğünce Valiliğe müracaatta bulunulur.

c) Ayrıca su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak konulmuş bulunan yasak ve hükümlere aykırı eylem ve faaliyetlerin tespiti halinde, durum İZSU tarafından Çevre Kanunu m.15 ve 16’nın uygulanması istemini içeren bir yazı ile en büyük mülki amirliğe bildirilir.

MADDE 9 : UYGULAMA ESASLARI

1. Belediye Zabıta Müdürlüklerinden doğrudan istenen durdurma, engelleme ve ortadan kaldırma önlemlerine başvurma talepleri bakımından, İZSU Genel Müdürlüğü, 2560 sayılı Kanunun m. 2/d uyarınca, Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliğinin ilgili maddesinde anılan yetkili Belediye organı sayılır. Bu tür talebi alan Zabıta Müdürü, gereken önlemin alınmasında gecikmeye neden olmayacak surette, İZSU'nun önlem istemi hakkında Belediye Başkanına da bilgi verir.

2. İZSU tarafından talep edilen ve 831 sayılı Kanunun m. Ek.8’e göre su kaynaklarının korunması ile ilgili önlemlerin alınmasına ilişkin iş ve işlemler bakımından Belediye Zabıta Müdürlüğünün yetki alanı; 2560 sayılı Kanunun m. 1’i uyarınca belirlenen alandır.

3. Yönetmelik hükümlerine göre kaçak yapı tanımına giren her türlü bina, tesisat ve muhdesatın yapımının önlenmesi, durdurulması, mühürlenmesi ve yıkılması hususlarında 3194 sayılı Kanunun ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılara ilişkin hükümleri ilgili belediyesince uygulanır. Ancak ilgili Belediyesince gereği yapılmadığı taktirde, sözkonusu yapılaşma, Büyükşehir Belediye sınırları dışında olmakla birlikte, yukarıda 2. fıkrada tanımlanan alanda oluşmuşsa bunlar hakkında da önce Yönetmeliğin 8.inci Maddesinin 2.nci fıkrası b bendinde tanımlanan işlemler başlatılır ve Büyükşehir Belediyesince durdurma ve mühürleme işlemleri yapılır. Mahallin en büyük mülki amirinin İmar Kanunu ile Çevre Kanunundan doğan yetkileri ile İZSU'nun 2560 sayılı Kanunu m. 20’sinin 2.fıkrasında belirtilen kaldırma yetkisi her halde saklıdır.

MADDE 10 : GİDERİM

Su kaynaklarının korunmasına ilişkin hüküm ve yasaklara aykırı davranışların önlenmesi, meydana gelen zararların giderilmesi ve her çeşit yapılaşmanın ortadan kaldırılması için İZSU Genel Müdürlüğü'nce yapılan harcamalar ve diğer giderlerin 6183 sayılı Kanun'a göre tahsili için; harcama, gider ve zararların belgeye bağlanmış tutarı bir tutanağa geçirilerek, tahsilatı yapacak yetkili daireye gönderilerek, gerekli takibin başlatılması talep edilir. Takip aşamaları, İZSU görevlilerince sürekli olarak izlenir ve ilgili dairece talep edilmesi halinde tahsilatı yapacak yetkililere her türlü yardım sağlanır. 
 

IV.BÖLÜM
 

MADDE 11: GEÇİCİ MADDE

Bu Yönetmelik kapsamında genel ilkeler m. 3’ün 10’uncu fıkrası hükümlerince alınacak olan “Kirlilik Önlem Payı” (KÖP)’nın su havzalarında uygulanması bölgede altyapı çalışmaları tamamlanıncaya ve altyapısı tamamlandıktan sonra uygulama esasları belirleninceye kadar ertelenmiştir.

MADDE 12: SON HÜKÜMLER

Ege Telgraf gazetesinde 21.10.1992 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren “İzmir Kentine İçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen ve Edilecek Olan Yüzeysel Su Kaynaklarının Kirlenmeye Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik” ve o tarihten bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılan değişiklikleri içeren “Havza Koruma Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 13: YÜRÜRLÜK

İşbu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14: YÜRÜTME

İşbu Yönetmeliği İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürü yürütür.

EKLER

Liste 1: Tahtalı Baraj Havzası Dere Mutlak Koruma Alanlarını gösteren Paftalar

L18a-21b,c 
L18a-25a,c,d 
L18d-01c,d 
L18d-05a,b 
L18d-12c 
L18a-22b,c,d
L18b-21a,b,c,d
L18d-02a,b,c,d
L18d-07c,d
L18d-13a,b,c,d
L18a-23a,b,c,d
L18b-22a
L18d-03a,b,c,d
L18d-08a,b,c
L18d-14a,d
L18a-24b,c,d
L18d-04a,b,c,d
L18d-09a
L18d-18a,d
L18d-06a,b
L18c-01a

Liste 2: Çamlı Baraj Havzası Dere Mutlak Koruma Alanlarını gösteren Paftalar
L17b-18b
L17b-18c
L17b-19a
L17b-19b
L17b-19c
L17b-19d
L17b-20a
L17b-20b
L17b-20c
L17b-20d
L17b-24a
L17b-24b
L17b-24c
L17b-25a
L17b-25b
L17b-25c
L17b-25d
L18a-16a
L18a-16d
L18a-21a