İZSU GENEL KURUL KARARLARI

Genel Kurul Kararları

Karar Tarihi Karar No Karar Özeti
27.05.2021 5 İdaremizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlilerine 1 Haziran 2021
tarihinden itibaren her yıl Bütçe Kanununda belirlenen üst sınırın yüzde altmışı oranında aylık brüt maktu fazla
çalışma ücreti olarak ödeme yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporunun görüşülmesi.
 
Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
27.05.2021 6 İZSU Genel Kurulu’nun 10.08.2020 tarih 59285763-50.01.04/08 No’lu alınan kararında yabancı finans kuruluşlarından 34.000.000,00 USD (otuzdörtmilyonUSD) nakdi kredi kullanımı için karar alınmış olup para birimi değişikliği nedeniyle
 yeniden karar alınması gerekmektedir. İdaremizin 2021-2022-2023 Mali Yılları Bütçesinde öngörülen borçlanma kapsamında
 2021 yılından itibaren yıllara sâri kullanılmak üzere yabancı finans kuruluşlarından; çeşitli projelerde
 toplam 34.000.000,00 USD (otuzdörtmilyon ABD) Dolar eşdeğerine kadar Türk Lirası nakdi kredinin kullanılması için
 2560 Sayılı Kanunun 9. Maddesinin ‘g' bendi gereğince ihtiyaç duyulan; kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile ilgili işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda
 münferiden işlem yapılabilmesi için 2560 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinin ‘j' bendi gereği Genel Kurulca
Yönetim Kurulumuza yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporunun görüşülmesi.
 
Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
27.05.2021 7 İzmir İline İçme Kullanma ve Endüstri Suyu Sağlanması ile İlgili protokol kapsamında İzmir İçmesuyu 2. Merhale
İsale Hattı 1. Kısım İnşaatına ait 2010-2014 yıllarına ilişkin geri ödeme taksitlerinin ödenmesine ilişkin DSİ'ce
30.04.2015 tarihi baz alınarak faizi ile birlikte toplam 61.339.408,22 TL. olan borcumuzun ödenmesine ait
DSİ ile protokolün yapılmasına ve imzalanması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER ile
İZSU Genel Müdür Vekili Aysel ÖZKAN’a yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna  ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.
 
Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
 
27.05.2021 8 İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2020 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.

Genel Kurulca oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
27.05.2021 9 İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2020 Mali Yılı Kesin Hesapları ile Bilançosunun oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

İZSU Genel Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Bütçesinin Kesin Hesapları ile Bilançosu ad okunmak sureti ile madde madde oylandı.

AK Parti ve M.H.P. Mensubu Genel Kurul üyelerinin Red oyuna karşılık, C.H.P. ve İYİ Parti  Mensubu  Genel
Kurul üyelerinin ve bağımsız üyenin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
24.05.2021 2 2560 Sayılı Kanunun 10.maddesine istinaden görev yapan İZSU Denetçileri Pınar ÇALIŞKAN ve Hüseyin MEŞE’nin
2020 yılı Denetçi Raporunun Görüşülerek Karara Bağlanması.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
24.05.2021 3 2560 Sayılı Kanunun 6.maddesi ( g ) bendi ile 10. Maddesine göre 2 yıllığına görev yapmak üzere, asıl denetçiler olarak Fatma TAŞKENT ile Gerçek DAVRAN'ın, yedek denetçiler olarak Hüseyin MEŞE ile Derya GİRGİN SÜMER'in seçilmelerine ve Denetçilerin ücretleri, Devlet memurlarına verilen birinci derecenin son kademesi aylık tutarını (Ek gösterge hariç) aşmamak üzere belirlenmesine Genel Kurulca oybirliği ile karar verildi.
24.05.2021 4 İdaremiz memur kadrosunda işleyişte kullanılmayan bazı unvanların ihtiyaca göre derece değişikliklerinin yapılması ve dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi nedeniyle, boş durumda olan 8 Adet kadronun ihtiyaç
duyulan kadro dereceleri ve unvan değişikliği ile dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi
nedeniyle toplam 42 adet kadronun değişikliği ayrıca Norm Kadro Yönetmeliği dışında tutulan boş durumundaki toplam
29 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarının kaldırılması ve 6360 sayılı Kanun ile İdaremizin görev alanına dahil edilen ilçelere verilen hizmetlerin daha verimli, etki bir şekilde yürütülmesi ve zamanında kaliteli hizmet sunulabilmesi için İdaremiz teşkilat yapısındaki değişikliklere ilişkin ekli teşkilat şeması ve değişikliğe ilişkin cetvellerin görüşülerek karara bağlanması.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
11.01.2021 1 Covid-19 hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla faaliyetleri durdurulan veya kısıtlanan Konut Dışı Abonelerin (lokanta, kahvehane, kafe, kafeterya, çay bahçesi, halı saha, düğün salonu, berber, kuaför, güzellik salonu, konaklama mekânları ve eğlence mekânları v.b.) mağduriyetlerini gidermek ve taleplerini yerine getirmek hedeflenmektedir.
Bu nedenle 1 Ocak 2021 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında Konut Dışı abonelerin kullandıkları su ve atıksu bedelleri 2021 Ocak, Şubat ve Mart aylarında %50 indirimli uygulanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
23.11.2020 11 DSİ Genel Müdürlüğü ile mutabık kalınan işletme ve geri ödemeleri içeren ekli Mordoğan, Çandarlı, Karaçam ve
Bozköy gölet protokollerinin kabulü ile imzalanması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER
İle İZSU Genel Müdür Vekili Aysel ÖZKAN’a yetki verilmesinin hususunun oybirliği ile kabulüne ilişkin
Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk.
 
Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
23.11.2020 12 Tarifeler Yönetmeliğinin ekli 3. maddesi v bendinde, 7. maddenin 2. bendinde yapılacak değişiklikler ile 6. maddenin 1. fıkrasına ilave edilecek m alt bendinin oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
23.11.2020 13 İZSU Genel Müdürlüğü Teşkilat Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair ekli Yönetmelik
Taslağının oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk.
 
 Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
23.11.2020 14 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan, ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Performans Programının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
23.11.2020 15 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu esasları doğrultusunda hazırlanan, (2021–2022–2023 yıllarını da içeren) İZSU Genel Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve eklerinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

İZSU Genel Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Bütçe taslağı ve ekleri ad okunmak suretiyle madde madde oylandı ve AK Parti ve
M. H. P. mensubu Genel Kurul üyelerinin red oylarına karşılık, C.H.P. , İYİPARTİ Mensubu Genel Kurul üyelerinin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
09.11.2020 10 İdaremiz memur kadrosunda norm kadro standartları dahilinde işlevlerine uygun biçimde yapılandırılmışsa da bazı
unvanların ihtiyaca göre derece değişikliklerinin yapılması ve dolu kadroların müktesepleri itibariyle
kadro derecelerinin yükseltilmesine ilişkin düzenlenen ekli kadro cetvellerinin ve teşkilat şemasının görüşülerek
karara bağlanması.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
10.08.2020 7 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile
belirlenmiş bulunan Norm Kadro Standartları çerçevesinde; İdaremizin iş ve işlemlerinin daha etkin ve verimli
yürütülmesini teminen teşkilat yapısında yapılması planlanan değişikliklere ilişkin ekli teşkilat şeması ve değişikliğe
ilişkin cetvellerin görüşülerek karara bağlanması hk.
 
Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
10.08.2020 8 İdaremizin 2020-2021-2022 Mali Yılları Bütçesinde öngörülen borçlanma kapsamında 2020 yılından itibaren yıllara sâri
kullanılmak üzere yabancı finans kuruluşlarından; 49.800.000,00 Euro ve 34.000.000,00 USD (otuzdörtmilyonUsd) nakdi
kredinin kullanılması için 2560 Sayılı Kanunun 9. Maddesinin ‘g' bendi gereğince ihtiyaç duyulan; kredinin
 sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların
verilmesi ile ilgili işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya
imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için 2560 Sayılı Kanunun 6. Maddesinin
 ‘j' bendi gereği Genel Kurulca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe
 Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 
Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne,
Kararverildi.
10.08.2020 9 İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca Genel Kurula karara bağlanmak üzere havale edilen su ve atıksu tarifelerinin,
Komisyonumuz tarafından ekte değiştirildiği şekilde 01.09.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere, oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun
görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
16.07.2020 4 İZSU Genel Müdürlüğü Teşkilat Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının
oybirliği ile kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 
 Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
16.07.2020 5 İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2019 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.

Genel Kurulca oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
16.07.2020 6 İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2019 Mali Yılı Kesin Hesapları ile Bilançosunun oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

İZSU Genel Müdürlüğü 2019 Mali Yılı Bütçesinin Kesin Hesapları ile Bilançosu ad okunmak sureti ile madde madde oylandı ve AK Parti ve M.H.P. Mensubu Genel Kurul üyelerinin Red oyuna karşılık, C.H.P. ve İYİ Parti  Mensubu Genel Kurul üyelerinin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
13.07.2020 1 2560 Sayılı Kanunun 10.maddesine istinaden görev yapan İZSU Denetçileri Pınar ÇALIŞKAN ve Hüseyin MEŞE’nin 2019 yılı Denetçi Raporunun Görüşülerek Karara Bağlanması.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
13.07.2020 2 2560 Sayılı Kanunun 6.maddesi ( g ) bendi ile 10. Maddesine göre 2 yıllığına görev yapmak üzere, asıl denetçi olarak SEÇİLEN Pınar ÇALIŞKAN’IN 09.04.2020 tarihli dilekçesi ile görevinden istifasının uygun görülmesi ve İZSU denetçisi olarak kalan sürede (1 Yıl) görev yapmak üzere Fatma TAŞKENT’İN asıl denetçi olarak seçilmesine Genel Kurulca oybirliği ile karar verildi.
13.07.2020 3 İdaremiz memur kadrosunda norm kadro standartları dahilinde İdaremizin işlevlerine uygun biçimde yapılandırılmışsa da geçen zaman içerisinde işleyişte kullanılmayan bazı unvanların ihtiyaç duyulan unvanlarla değiştirilmesi ve dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi nedeniyle, boş durumda olan 1 adet kadronun ihtiyaç duyulan kadro dereceleri ve unvan değişikliği, dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi nedeni ile toplam 27 adet kadronun değişikliği öngörüldüğünden buna göre düzenlenen ekli kadro cetvellerinin görüşülerek karara bağlanması.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
25.11.2019 15 DSİ 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahalarında bulunan, 1053 sayılı İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında  Kanun ve 6360 Sayılı Kanun doğrultusunda hazırlanan, ekli  "İzmir Ödemiş Rahmanlar Barajından İçme Kullanma ve  Endüstri Suyu Sağlanması ile İlgili Protokol" ve "İzmir Karaburun Karareis Barajı ve Salman Göletinden İçme Kullanma ve Endüstri Suyu Sağlanması ile İlgili Protokol"ün ve imza konusunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının yetkilendirilmesi hususunun oybirliği ile kabulüne ilişkin Hukuk – Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
25.11.2019 16 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan, ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Performans Programının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
25.11.2019 17 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu esasları doğrultusunda hazırlanan, (2020–2021–2022 yıllarını da içeren) İZSU Genel Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve eklerinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

İZSU Genel Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Bütçe taslağı ve ekleri ad okunmak suretiyle madde madde oylandı ve AK Parti ve
M. H. P. mensubu Genel Kurul üyelerinin red oylarına karşılık, C.H.P. , İYİPARTİ Mensubu Genel Kurul üyelerinin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
11.11.2019 11 İdaremiz memur kadrosunda norm kadro standartları dahilinde işlevlerine uygun biçimde yapılandırılmışsa da bazı unvanların ihtiyaç duyulan unvanlarla değiştirilmesi, dolu ve boş kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi düşünülen unvanlarda derece değişiklikleri ve İdaremizin amaç ve hedeflerine etkin bir şekilde ulaşabilmesi, hizmetlerin daha etkin, verimli ve etkili bir şekilde verilmesi amacıyla teşkilat yapısında da değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan buna göre düzenlenen ekli kadro cetvellerin ve teşkilat şemasının görüşülerek karara bağlanması.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
11.11.2019 12 İdaremiz 2019 Mali Yılında yatırım ve diğer harcamalarda nakdi veya gayri nakdi olarak, dilimler halinde kullanılmak  üzere bankalardan 150.000.000,00 TL (yüzellimilyonTL.) kredinin kullanılması için 2560 sayılı Kanunun 3009 sayılı  Kanunla değişik 9. maddesinin (g) bendi gereğince ihtiyaç duyulan; kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile ilgili işlerle  ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için; 2560 sayılı kanunun 3009 sayılı Kanunla değişik 6. Maddesi (j) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. maddesinin (e) bendi gereği Genel Kurulca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun oybirliği ile kabulüne İlişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 
Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
11.11.2019 13 5216 Sayılı Yasa ile hizmet alanımızda köy iken tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki abonelerimize destek olmak amacıyla farklı bir tarife hazırlanabilmesi için ekli Tarifeler Yönetmeliğimizin 6.maddenin 1.fıkrasına yeni bir alt bent ilave edilmesi ve 7. Maddelerinde değişiklik yapılması hususunun oybirliği ile kabulüne İlişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
11.11.2019 14 “5216 Eski Köyler” ve “5216 Eski Köyler Tarım Hayvancılık” abone tiplerine 01.12.2019 tarihinden başlayarak  uygulanmak üzere belirlenen ekli tarifelerin oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar 
13.09.2019 8 7186 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 33. Maddesinde yapılan değişikliğe uyum sağlanması amacıyla Tarifeler Yönetmeliğimizin “Abone Tipleri” başlıklı 6. Maddesi ve “Tarifelerin tiplere göre uygulama esasları” başlıklı 7. Maddesindeki ekli değişikliklerin yapılmasının oybirliği ile kabulüne İlişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
13.09.2019 9 İdaremizin 2019-2020-2021 Mali Yılları Bütçesinde öngörülen borçlanma kapsamında, "Çeşme İlçesi 1.Kademe İçmesuyu Şebekesi İnşaatı, Dikili İlçesi Merkez İçmesuyu Projesi, Çeşme İlçesi ve bağlı mahalleleri 2.Etap İçmesuyu Projesi, Foça, Yeni Foça ve Musabey Kuyuları İçmesuyu Arıtma Tesisi Projeleri" kapsamında 2019 yılından itibaren yıllara sâri kullanılmak üzere, yabancı finans kuruluşlarından toplam 220.000.000,00 TL. nakdi kredinin kullanılması için 2560 Sayılı Kanunun 3009 sayılı Kanunla değişik 9. Maddesinin ‘g' bendi gereğince ihtiyaç duyulan; kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile ilgili işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için 2560 Sayılı Kanunun 3009 sayılı Kanunla değişik 6. Maddesinin ‘j' bendi gereği Genel Kurulca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun oybirliği ile kabulüne İlişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
13.09.2019 10 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9., 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7., 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddelerine istinaden hazırlanan, ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2020 – 2024 Yılı Stratejik Planının oybirliği ile kabulüne, karar verilmiştir.
14.06.2019 6 İZSU Genel Müdürlüğünde su ve atıksulara 2 kademeli fiyat uygulanmakta iken 1 Temmuz 2019 tarihinde
3 kademeli tarifeye geçilecek olması nedeniyle; Tarifeler Yönetmeliğinin 7. Maddesi 3 a fıkrasının 1-c alt bendinde,
7. Maddenin 3 b fıkrasının 1 c alt bendinde, 7. Maddesinin 3 b fıkrasının 2 c alt bendinde ve
7. Maddesinin 5. fıkrasında değişiklik yapılmasının oybirliği ile kabulüne İlişkin Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
 
14.06.2019 7 İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca belirlenen su ve atıksu satış tarifelerinin, 01.07.2019 tarihinden geçerli olmak üzere, oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
17.05.2019 5  İZSU Genel Müdürlüğünün 2018 Mali Yılı Bütçesinin Kesin Hesapları ile Bilançosunun oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

İZSU Genel Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Bütçesinin Kesin Hesapları ile Bilançosu ad okunmak sureti ile madde madde oylandı ve AK Parti ve M.H.P. Mensubu Genel Kurul üyelerinin Red oyuna karşılık, C.H.P. ve İYİ Parti Mensubu Genel Kurul üyelerinin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
17.05.2019 4 İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2018Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.

Genel Kurulca oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
13.05.2019 3 İdaremiz memur kadrosunda norm kadro standartları dahilinde İdaremizin işlevlerine uygun biçimde yapılandırılmışsa da geçen zaman içerisinde işleyişte kullanılmayan bazı unvanların ihtiyaca göre derece değişikliklerinin yapılması ve dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi nedeniyle, boş durumda olan 22 adet kadronun ihtiyaç duyulan kadro dereceleri ve unvan değişikliği, dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi nedeni ile toplam 40 adet kadronun değişikliğine ilişkin düzenlenen ekli kadro cetvellerinin görüşülerek karara bağlanması.
 
Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
13.05.2019 2 2560 Sayılı Kanunun 6.maddesi ( g ) bendi ile 10. Maddesine göre 2 yıllığına görev yapmak üzere, asıl denetçiler olarak Pınar ÇALIŞKAN ile Hüseyin MEŞE'nin, yedek denetçiler olarak Ayşegül TÜRK ile Sevgi GÜR'ün seçilmelerine ve Denetçilerin ücretleri, Devlet memurlarına verilen birinci derecenin son kademesi aylık tutarını (Ek gösterge hariç) aşmamak üzere belirlenmesine Genel Kurulca oybirliği ile karar verildi.
13.05.2019 1 2560 Sayılı Kanunun 10.maddesine istinaden görev yapan İZSU Denetçileri Pınar ÇALIŞKAN ve Hüseyin MEŞE’nin 2018 yılı Denetçi Raporunun Görüşülerek Karara Bağlanması.

Genel Kurulca oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
26.11.2018 14 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan, ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2019 Mali Yılı Performans Programının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
26.11.2018 15 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu esasları doğrultusunda hazırlanan, (2019–2020–2021 yıllarını da içeren) İZSU Genel Müdürlüğü 2019 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve eklerinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunungörüşülmesi.

İZSU Genel Müdürlüğü 2019 Mali Yılı Bütçe taslağı ve ekleri ad okunmak suretiyle madde madde oylandı ve AK Parti mensubu Genel Kurul üyelerinin red oylarına karşılık, C.H.P. , M.H. P. Mensubu ve Bağımsız Genel Kurul üyelerinin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
12.11.2018 13 İdaremiz memur kadrosunda norm kadro standartları dahilinde işlevlerine uygun biçimde yapılandırılmışsa da bazı unvanların ihtiyaca göre derece değişikliklerinin yapılması nedeniyle, boş durumda olan 13 adet kadronun ihtiyaç duyulan kadro dereceleri ve unvan değişikliği Dairesince teklif edilmiş olup, buna göre düzenlenen ekli kadro cetvellerinin görüşülerek karara bağlanması.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
09.07.2018 8 Abone İşleri Dairesi Başkanlığında iş ve işlemlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Sayaç Okuma Şube Müdürlüğünün kaldırılması, Abone İşleri Dairesi Başkanlığına Bağlanmak üzere Karabağlar Bölgesi Şube Müdürlüğünün kurulması değişikliği Dairesince teklif edilmiş olup, Buna göre düzenlenen kadro cetvelleri ile teşkilat şemasının görüşülerek karara bağlanması.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
09.07.2018 9 İdaremizin 2018-2019-2020 Mali Yılları Bütçesinde öngörülen borçlanma kapsamında, "Çeşme İlçesi 1.Kademe İçmesuyu Şebeke Projesi", "Torbalı İlçesi Ayrancılar Mahallesi İçme Suyu Şebeke Projesi", "Foça Yeni Foça Musabey Kuyuları İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi", "Dikili İlçesi Merkez İçmesuyu Projesi" ve "Çeşme İlçesi ve Bağlı Mahalleleri 2.Etap İçmesuyu Projesi"nde 2018 yılından itibaren yıllara sâri kullanılmak üzere, yabancı finans kuruluşlarından Toplam 50.000.000,00 Euro (ellimilyonEuro) nakdi kredinin kullanılması için 2560 Sayılı Kanunun 9. Maddesinin ‘g' bendi gereğince ihtiyaç duyulan; kredinin sağlanması ve kullanılması, Borçlanmanın yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile ilgili İşlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, Kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için 2560 Sayılı Kanunun 6. Maddesinin ‘j' bendi gereği Genel Kurulca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Hususunun görüşülerek karara bağlanmasının oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunungörüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
09.07.2018 10 27.10.2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 17' nci maddesinin Dördüncü fıkrası 22 Mayıs 2018 tarih ve 30428 sayılı Resmi Gazete' deki değişikliğe uygun olarak Hazırlanan su ve atıksu tarifemizin 22.05.2018 tarihinden itibaren uygulanmaya konulmasının Oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
09.07.2018 11 Sanayi Kuruluşlarına uygulanacak atıksu ücretinin tarifelendirilmesi ve tahsili için 27.07.1998 tarihinde imzalanan protokolün Tarife başlıklı 3 üncü maddesindeki değişikliğin kabulü ve protokolün diğer maddelerinin aynen geçerliliğinin devamının oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
09.07.2018 12 İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca Genel Kurula Karara bağlanmak üzere havale edilen Su ve atıksu tarifelerinin, Komisyonumuz tarafından belirtildiği gibi 01.08.2018 tarihinden itibaren geçerli Olmak üzere oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
18.05.2018 5 İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2017 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.

Genel Kurulca oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
18.05.2018 6 İZSU Genel Müdürlüğünün 2017 Mali Yılı Kesin Hesapları ile Bilançosunun oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

İZSU Genel Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Bütçesinin Kesin Hesapları ile Bilançosu ad okunmak sureti ile madde madde oylandı ve AK Parti Mensubu Genel Kurul üyelerinin Red oyuna karşılık, C.H.P. ve M.H.P. Mensubu ve Bağımsız Genel Kurul üyelerinin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
18.05.2018 7 İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca belirlenen ve 01.06.2018 tarihinden itibaren uygulanacak Konut Dışı Ham Su tarifesinin, oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
14.05.2018 3
2560 Sayılı Kanunun 10.maddesine istinaden görev yapan İZSU Denetçileri Pınar ÇALIŞKAN ve Hüseyin MEŞE’nin 2017 yılı Denetçi Raporunun Görüşülerek Karara Bağlanması.

Genel Kurulca oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
14.05.2018 4 İdaremiz memur kadrosunda işleyişte kullanılmayan bazı unvanların ihtiyaca göre derece değişikliklerinin yapılması ve dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi düşünülen unvanlarda derece değişiklikleri nedeniyle, boş durumda olan toplam 2 adet kadronun ihtiyaç duyulan kadro dereceleri ve unvan değişikliği ile dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi nedeniyle toplam 37 adet kadronun değişikliği Dairesince teklif edilmiş olup, buna göre düzenlenen ekli kadro cetvellerinin görüşülerek karara bağlanması.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
08.01.2018 1 05.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" un 86. Maddesi ile 5393 sayılı Kanuna eklenen "Ek Madde-2" hükümlerini uygulamak üzere İZSU Tarifeler Yönetmeliğinin 6. maddesinde yapılması gereken ekli değişikler İZSU Yönetim Kurulunca incelenerek uygun görülmüş olup, değişiklik yapılması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
08.01.2018 2 İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükmüne istinaden belirlenen Su ve Atıksu Tarifeleri Cetvelinin ekte belirtildiği şekilde 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere, oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
27.11.2017 11 Aylık maktu fazla çalışma ücreti için açtıkları davaları kazanan koruma ve güvenlik görevlilerine ödenmek üzere 2015 yılı için 170,00 TL. 2016 yılı için 200,00 TL. 2017 yılı için 240,00 TL. Aylık brüt maktu fazla çalışma ücretinin tespiti hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin, Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
27.11.2017 12 İdaremizde görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlilerine 2018 yılında aylık brüt maktu fazla çalışma ücreti olarak 330,00 TL. Ödenmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
27.11.2017 13 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Performans Programının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
27.11.2017 14 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu esasları doğrultusunda hazırlanan  (2018–2019–2020 yıllarını da içeren)  İZSU Genel Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve eklerinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

İZSU Genel Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Bütçe taslağı ve ekleri ad okunmak suretiyle madde madde oylandı ve AK Parti mensubu Genel Kurul üyelerinin red oylarına karşılık, C.H.P. ve M.H. P. mensubu ve bağımsız Genel Kurul üyelerinin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
13.11.2017 10 İdaremiz memur kadrosunda işleyişte kullanılmayan bazı unvanların ihtiyaca göre derece değişikliklerinin yapılması ve dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi nedeniyle, boş durumda olan 8 kadronun ihtiyaç duyulan kadro derecelerinin değişikliği ile dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi nedeniyle toplam 4 adet kadronun değişikliği Dairesince teklif edilmiş olup, buna göre düzenlenen ekli kadro cetvellerinin görüşülerek karara bağlanması hk.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
12.05.2017 6 İZSU Genel Müdürlüğünün 2016 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.

Genel Kurulca oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
12.05.2017 7 İZSU Genel Müdürlüğünün 2016 Mali Yılı Kesin Hesapları ile Bilançosunun oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

İZSU Genel Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Bütçesinin Kesin Hesapları ile Bilançosu ad okunmak sureti ile madde madde oylandı ve AK Parti Mensubu Genel Kurul üyelerinin Red oyuna karşılık, C.H.P. ve M.H.P. Mensubu Genel Kurul üyelerinin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
12.05.2017 8 İZSU Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Taslağının, oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
12.05.2017 9 İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca belirlenen su ve atıksu satış tarifelerinin, 01.07.2017 tarihinden uygulamaya konulmak üzere, oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
08.05.2017 2 2560 Sayılı Kanunun 10.maddesine istinaden görev yapan İZSU Denetçileri
Pınar ÇALIŞKAN ve Hüseyin MEŞE’nin 2016 yılı Denetçi Raporunun Görüşülerek Karara Bağlanması.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
08.05.2017 3 2560 Sayılı Kanunun 6.maddesi ( g ) bendi ile 10. Maddesine göre 2 yıllığına görev yapmak üzere, asıl denetçiler olarak Pınar ÇALIŞKAN ile Hüseyin MEŞE'nin, yedek denetçiler olarak Ayşegül TÜRK ile Sevgi GÜR'ün seçilmelerine oybirliği ile Denetçilerin ücretleri, Devlet memurlarına verilen birinci derecenin son kademesi aylık tutarını (Ek gösterge hariç) aşmamak üzere olarak belirlenmesine Genel Kurulca oybirliği ile karar verildi.
08.05.2017 4 İdaremiz memur kadrosunda işleyişte kullanılmayan bazı unvanların ihtiyaç duyulan unvanlarla değiştirilmesi ve dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi düşünülen unvanlarda derece değişiklikleri nedeniyle, boş durumda olan toplam 9 adet kadronun ihtiyaç duyulan kadro dereceleri ve unvan değişikliği ile dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi nedeniyle toplam 7 adet kadronun değişikliği Dairesince teklif edilmiş olup, buna göre düzenlenen ekli kadro cetvellerinin görüşülerek karara bağlanması.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
08.05.2017 5 6360 sayılı "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında, İdaremiz adına devredilen Buca İlçesi Karacaağaç Mahallesi 226 ada 39 parsel sayılı 893,23 m² yüzölçümlü ve Menderes İlçesi Gölova Mahallesi 155 ada 64 parsel sayılı 8.975,58 m² yüzölçümlü taşınmazların, gerekli hallerde İdaremizce de kullanılması koşulu ile belediye hizmetlerinde kullanılması için, bahse konu taşınmazların İzmir Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devri hususunun görüşülerek karara bağlanması.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
09.01.2017 1 İçme ve kullanma suyu temininde güçlük yaşanmaması için sulama amaçlı su kullanımında tasarruflu davranmak amacıyla İZSU Tarifeler Yönetmeliğinin 7’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında değişiklik yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
12.12.2016 19 İzmir Bölge İdare Mahkemesi 2. İdare Dava Dairesi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 51. maddesinin "Belediye, zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclis kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir" hükmünden, belediye özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara ödenmesi gereken maktu tutardaki fazla mesai ücretinin kamu görevlilerinin mali hakları kapsamında olması ve teknik olarak bütçe ilgili bulunmamasından, Anayasa'nın 161. maddesinin son fıkrasında yer alan "Bütçe Kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz" kuralından dolayı, dava konusu fazla mesai ücretinin ödenip ödenmemesinin o yılın bütçe kanunuyla belirlenmesinin zaten mümkün olmadığından hareketle ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 51. maddesinin emredici kuralı sebebiyle, koruma ve güvenlik görevlisi olarak görev yapan sendika üyelerine maktu tutarda fazla mesai ücreti ödenmesi gerektiği ifade edilerek İzmir 2. İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar vermiştir. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 2. İdare Dava Dairesi'nin kararının uygulanması gerektiğinden hareketle, tespiti yapılan brüt maktu fazla mesai ücretinin hizalarında belirtilen miktarlarda ödenmesi ile ilgili ekli listenin onaylanması hususu, Hukuk Komisyonunca 5393 sayılı Belediye Kanunun 51.maddesi kapsamında değerlendirilmiş ve oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi.


Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
28.11.2016 15 İZSU Genel Müdürlüğü Teşkilat Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliğinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin, Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
28.11.2016 16 6745 sayılı "Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" un 73. Maddesi hükmüne istinaden, 01.10.2016 tarihinden itibaren mahalleye dönüştürülen beldelerde bulunan abonelere uygulanmak üzere Belde Belediye Aboneleri tipi tarifesinin oluşturulması ve başlangıç olarak kademesiz KDV. Hariç 0,99 Su Bedeli + 0,81 Atıksu Bedeli olmak üzere toplam 1,80 TL. Bedel uygulanması ve buna göre düzenlenen ekli tarife cetvelinin onaylanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
28.11.2016 17 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan, ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Performans Programının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
28.11.2016 18 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu esasları doğrultusunda hazırlanan, (2017–2018–2019 yıllarını da içeren) İZSU Genel Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve eklerinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunungörüşülmesi.

İZSU Genel Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Bütçe taslağı ve ekleri ad okunmak suretiyle madde madde oylandı ve AK Parti mensubu Genel Kurul üyelerinin red oylarına karşılık, C.H.P. ve M.H. P. mensubu Genel Kurul üyelerinin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
14.11.2016 13 İdaremiz memur kadrosunda işleyişte kullanılmayan bazı unvanların ihtiyaç duyulan unvanlarla değiştirilmesi ve dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi düşünülen unvanlarda derece değişiklikleri nedeniyle, boş durumda olan 66 kadronun ihtiyaç duyulan kadro dereceleri ve unvan değişikliği ile dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi nedeniyle toplam 8 adet kadronun değişikliği Dairesince teklif edilmiş olup, buna göre düzenlenen ekli kadro cetvellerinin görüşülerek karara bağlanması hk.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
14.11.2016 14 23.05.1995 tarih, 05/117 sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilen ve halen yürürlükte bulunan Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğimizde 7. Maddesinde adı geçen Daire Başkanlıklarından Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı teşkilat şemasında kaldırıldığından söz konusu Daire Başkanlığı yerine İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ihdas edildiğinden Yönetmeliğin 32. Maddesinden sonra gelen Ek Madde 1'in yeniden düzenlenmesinin görüşülerek karara bağlanması.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
08.08.2016 11

22.05.2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik nedeniyle İdaremizde 893 adet sürekli işçi norm kadrosunda değişiklik olmayıp, 1801 adet memur norm kadroya 1 Daire Başkanı ilave edildiğinden, toplam memur norm kadro adedi 1802'ye yükseltilmiştir. İdaremizin İş ve İşlemlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla teşkilat yapısında değişikliğe ihtiyaç duyulduğundan buna ilişkin ekli cetveller İZSU Yönetim Kurulunca incelenerek uygun görülmüş olup, görüşülerek karara bağlanması.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
08.08.2016 12

İzmir Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu'nca Karaburun İlçesi, Tepeboz Mahallesi, Ova mevkiinde kain, 2 pafta 186 parsel nosu ile kayıtlı taşınmazın tapu kaydında ''Su Kuyusu ve Bahçe'' olması nedeniyle İdaremizle ilgisi kurularak tarafımıza devredilen ancak halihazırda üzerinde, kafeterya niteliğinde işletmenin bulunduğu tespit edilen taşınmazın, Karaburun Belediyesi'ne bedelsiz devri hususunun görüşülerek karara bağlanması.


Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.

13.05.2016 8 İZSU Genel Müdürlüğünün 2015 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.             
Genel Kurulca oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
13.05.2016 9 İZSU Genel Müdürlüğünün 2015 Mali Yılı Kesin Hesapları ile Bilançosunun oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
İZSU Genel Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Bütçesinin Kesin Hesapları ile Bilançosu ad okunmak sureti ile madde madde oylandı ve AK Parti Mensubu Genel Kurul üyelerinin Red oyuna karşılık, C.H.P. ve M.H.P. Mensubu Genel Kurul üyelerinin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
13.05.2016 10 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 03.12.2015 tarih ve 14294 sayılı yazısında özetle;

Kanalizasyona bağlanacak olan evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların arıtma tesisi de dikkate alınarak alıcı ortamındaki değişim ve etkisinin izlenmesi ve bu izleme sonucuna göre yönetmelik taslağında Toplam Azot ve Toplam Fosfor için kabul limitlerin belirlenmesinin uygun olacağı, KÖP uygulamasına ilişkin değişiklik talebinin tüm Yönetmelik revizyonunda ele alınması ve Yönetmeliğin tamamının bir bütünlük içinde düzenlenmesi, İzleme çalışmalarının sonuçları dikkate alınarak Yönetmelik taslağının bir bütün olarak Bakanlığa sunulması istenmektedir.

Buna istinaden İZSU Genel Müdürlüğünce yapılan inceleme ve değerlendirmede; İZSU Atıksuların Kanalizasyon Şebekelerine Deşarj Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ilave madde eklenmesine ilişkin ekli taslak hazırlanarak İZSU Yönetim Kurulu’na sunulmuş ve uygun görülen ekte yer alan taslağın oybirliği ile kabulüne ilişkin Hukuk-Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
09.05.2016 3 2560 Sayılı Kanunun 10.maddesine istinaden görev yapan İZSU Denetçileri Pınar ÇALIŞKAN ve Hüseyin MEŞE’nin 2015 yılı Denetçi Raporunun Görüşülerek karara bağlanması.
Genel Kurulca oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
09.05.2016 4 İdaremiz adına tescil edilen ve imar planında “Rekreasyon    (Piknik ve Eğlence) Alanı” kullanım kararında kalan Kınık İlçesi, Osmaniye Mahallesi, Delez Bayırı Mevkii, 24.306,29 m² yüzölçümlü, 109 ada, 6 parselin plan hükümleri doğrultusunda kullanılmak üzere, Kınık  Belediyesi’ne tahsis edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
09.05.2016 5 Konak İlçesi Halkapınar Mahallesi 1443 ada 7 nolu parselin 8/9 hissesi İdaremiz (İZSU) adına, 1/9 hissesi İzmir Büyükşehir Belediyesine adına kayıtlı olan 4370 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerinde; Kültür Varlığı olarak tescilli binanın restorasyon çalışmalarının tamamlanma şamasına gelinmesi nedeniyle yapının "Belediye Hizmet Binası" olarak kullanılması amacıyla 5018 sayılı Kanunun 47. maddesine istinaden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na daimi tahsisinin sağlanması hususunun görüşülerek karara bağlanması.   
Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
09.05.2016 6 İzmir Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nca Çeşme İlçesi, Alaçatı Mahallesi, Köyiçi mevkiinde kain, 421 ada, 1 parsel (eski 5464 parsel) nosu ile kayıtlı taşınmazın tapu kaydında cinsi “Kuyulu Arsa”, Çeşme İlçesi, Alaçatı Mahallesi, Yenimecidiye mevkiinde kain, 360 ada, 13 parsel (eski 4398 parsel) nosu ile kayıtlı taşınmazın kararda cinsinin “Arsa ve Kuyusu” şeklinde kayıtlı olması sebebiyle, İdaremizle ilgisi kurularak tarafımıza devredilen ancak halihazırda üzerinde kuyu bulunmayan,  sadece dükkan niteliğindeki yapılar ile Lojmanların bulunduğu tespit edilen taşınmazların, kamu hizmeti esas alınmak suretiyle yerel hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, 6360 Sayılı Kanun’un    Geçici 1. maddesi hükmü doğrultusunda ve ilgisi nedeniyle Çeşme Belediyesi’ne bedelsiz devri hususu İZSU Yönetim Kurulunca uygun görülmüş olup, karara bağlanması.
Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
09.05.2016 7 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Belediye ve bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması nedeniyle İdaremize 1801 adet Memur kadrosu, 893 adet Sürekli İşçi kadrosu tahsis Edilmiştir. Bu sebeple;

A) Boş Kadro Değişiklik Cetveli: Boş durumda olan 4 adet Mühendis, 2 adet Programcı olmak üzere toplam 6 kadronun ihtiyaç duyulan unvanlara ilişkin değişikliği, ayrıca 7 adet 5.derecelik Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarının kaldırılması,

B) Dolu Kadro Değişiklik Cetveli: Dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi düşünülen toplam 165 kadronun değişikliğine ilişkin cetveller, İZSU Yönetim Kurulunca incelenerek uygun görülmüş olup, karara bağlanması.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
11.01.2016 1
Japonya'nın Sendai Kenti ile İZSU Genel Müdürlüğümüz    arasında yapılması planlanan "İzmir'de Risk Yönetimine Dayalı Kanalizasyon Sistemini İyileştirmek İçin Kapasitenin Geliştirilmesi" projesinin tüm giderleri JICA (Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı) tarafından karşılanması kaydı ile projenin gerçekleşmesi ve bunun için M/M Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Genel Müdürlük Makamının yetkilendirilmesine ilişkin 17.12. 2015 tarih ve 04/922 sayılı İZSU Yönetim Kurulu kararının onaylanmasının karara bağlanması.
Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
11.01.2016 2 Tarifeler  Yönetmeliğine göre hazırlanan ve İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca belirlenen Su ve Atıksu tarife cetvelinin, 01.02.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
Genel Kurulca Komisyon Raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
09.12.2015 13 “İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Taslak Yönetmelik” İZSU Yönetim Kurulu’nun 07.05.2015 tarih ve 04/340 sayılı kararı ile Sayıştay Başkanlığı görüşü alınması amacıyla İZSU Genel Kurulu’na gönderilmiş ve İZSU Genel Kurulu’nca (Meclis Kararı) alınan 15.05.2015 tarih ve 04/09 sayılı karar ile değişiklik maddeleri kabul edilmiştir.
Taslak Yönetmelik, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 27’nci maddesi 4’üncü maddesi hükmüne istinaden Sayıştay Başkanlığı görüşünün alınması amacıyla İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Sayıştay 8. Daire Başkanlığı’nın söz konusu Taslak Yönetmeliğe ait görüşlerini belirten 06.08.2015 tarih ve D.8/2015-84 sayılı kararı İdaremizce değerlendirilmiş ve Taslak Yönetmelikte gerekli düzeltmeler yapılmıştır.
Sayıştay görüşü sonucu düzenlenen ve ekte sunulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Taslak Yönetmeliğin, 2560 sayılı Kanunun 3009 sayılı Kanunla değişik 6.maddesi ( l ) fıkrasına istinaden görüşülerek karara bağlanması.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
09.12.2015 14 14.07.1965 tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca 17.09.1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesine göre İdaremizde görevli memurlar için hazırlanan ve ekte yer alan “İZSU Disiplin Amirleri Yönetmeliği” nin oybirliği ile kabulüne ilişkin, hukuk komisyonu raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.
24.11.2015 15 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan, ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Performans Programının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi

Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
24.11.2015 16 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu esasları doğrultusunda hazırlanan, (2016–2017–2018 yıllarını da içeren) İZSU Genel Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve eklerinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi

İZSU Genel Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Bütçe taslağı ve ekleri ad okunmak suretiyle madde madde oylandı ve AK Parti mensubu Genel Kurul üyelerinin red oylarına karşılık, C.H.P. ve M.H. P. mensubu ve Bağımsız Genel Kurul üyelerinin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
09.11.2015 11 İdaremiz memur kadrosunda işleyişte kullanılmayan bazı unvanların ihtiyaç duyulan unvanlarla değişiklikleri ile norm kadro dışında tutulan boş durumdaki bazı unvanların kaldırılması nedeniyle, Boş durumda olan toplam 59 kadronun ihtiyaç duyulan unvanlara ilişkin değişikliği ile 3 adet 5.derecelik Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarının kaldırılması dairesince teklif edilmiş olup, buna göre düzenlenen ekli kadro cetvelleri ile teşkilat şeması İZSU Yönetim Kurulumuzca incelenerek uygun görülmüş olup, 2560 sayılı Kanunun 3009 sayılı Kanunla değişik 6.maddesi (d) fıkrasına istinaden görüşülerek karara bağlanması.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
09.11.2015 12 Görev alanımızın tüm İzmir ilini kapsamasının yanı sıra, suyun varlığı ve kullanımına yönelik önemin günümüz koşullarında giderek artması, su tüketiminin takip ve kontrolünün sağlanabilmesine yönelik ivedi önlemlerin alınma ihtiyacının ortaya çıkması, suyun tüketimi ve her türlü su kaçağının önlenebilmesi ve her yönüyle kapsamlı ve titiz bir şekilde izlenebilmesi zorunluluğu, mevcut Yönetmeliğin de buna uyarlık sağlayacak şekilde tamamıyla güncellenerek yeniden düzenlenmesini zorunlu kılınması nedenlerine bağlı olarak düzenlenen, ekli İZSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği taslağı, İZSU Genel Kurulu’nun 15.05.2015 tarihli, 59285763-50.01.04/10 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.
Yönetmelik taslağımızın “Yürürlük” başlıklı 46. maddesi hükmü ile 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu’nun 27. maddesi ve Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi hükümlerine göre görüş alınması için, malî konuları içermesi sebebiyle Tarifeler Yönetmeliği taslağımız ve ekleri İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 09.04.2007 tarihli ve 2007/39 sayılı Genelge hükümlerine istinaden Sayıştay Başkanlığı’na gönderilmiş olup, ilgili görüş alınmıştır.

Sayıştay Başkanlığı 8. Dairesi’nin görüşünde öngörülen değişiklikler taslağa işlenmiş olup, mevzuat hükümleri gereği Tarifeler Yönetmeliği taslağının yeniden Genel Kurulumuzun onayına sunulması gerektiğinden, 2560 sayılı Kanun’un 3009 sayılı Kanunla değişik 6. maddesi ( L ) fıkrasına istinaden görüşülerek karara bağlanması.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
15.05.2015 4

2560 Sayılı Kanunun 10.maddesine istinaden görev yapan İZSU   Denetçileri    
Ayşegül TÜRK ve Sevgi GÜR’ün 2014 yılı Denetçi Raporunun Görüşülerek Karara Bağlanması.

Genel Kurulca oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.

15.05.2015 5 2560 Sayılı Kanunun 6.maddesi ( g ) bendi ile 10. Maddesine göre 2 yıllığına görev yapmak üzere, asıl denetçiler olarak Pınar ÇALIŞKAN ile Hüseyin MEŞE'nin, yedek denetçiler olarak Ayşegül TÜRK ile Sevgi GÜR'ün seçilmelerine oyçokluğu ile Denetçilerin ücretleri, Devlet memurlarına verilen birinci derecenin son kademesi aylık tutarını (Ek gösterge hariç) aşmamak üzere olarak belirlenmesine Genel Kurulca oybirliği ile karar verildi.
15.05.2015 6 İZSU Genel Müdürlüğünün 2014 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
15.05.2015 7 İZSU Genel Müdürlüğünün 2014 Mali Yılı Bütçesinin Kesin Hesapları ile Bilançosunun oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

İZSU Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesinin Kesin Hesapları ile Bilançosu ad okunmak sureti ile madde madde oylandı ve AK Parti mensubu Genel Kurul üyelerinin Red oyuna karşılık, C.H.P. ve M.H.P. mensubu Genel Kurul Üyelerinin ve bağımsız üyenin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
15.05.2015 8 İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca belirlenen su ve atıksu satış tarifelerinin, 01.06.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
15.05.2015 9 İZSU İhale Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Taslak Yönetmeliğin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
15.05.2015 10 İZSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği Taslağı’nın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
11.05.2015 3 02.04.2015 Tarih, 29314 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmelik ile İdaremizin norm kadro sayısı Daimi İşçiler için 893 olup, Memurlar için 1786 'dan 1801 'e yükseltilmiş bulunmaktadır.
Söz konusu kadrolar, norm kadro standartları dahilinde İdaremizin işlevlerine uygun biçimde yapılandırılmışsa da geçen zaman içerisinde işleyişte kullanılmayan bazı ünvanların ihtiyaç duyulan ünvanlarla değiştirilmesi, norm kadro dışında tutulan boş durumdaki bazı ünvanların kaldırılması ve dolu kadrolardan müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi düşünülen ünvanlarda derece değişiklikleri öngörülmüştür.
Bu sebeple;

A) Kadro İhdas Cetveli (Memur);
10 adet Şef ve 5 adet Şube Müdürü Kadrosu ihdas edilmesi,

B) Boş Kadro Değişiklik Cetveli;
Boş durumda olan toplam 26 kadronun ihtiyaç duyulan ünvanlara ilişkin değişikliği, ayrıca 3 adet 5.derecelik Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarının kaldırılması,

C) Dolu Kadro Değişiklik Cetveli;
Dondurulan İdari ve Mali İşler Daire Başkanı ile Projeler Daire Başkanı Kadrosunun, 2 adet 1.derecelik Daire Başkanı kadro ünvanı olarak değişikliği,
Dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi düşünülen toplam 32 kadronun değişikliği teklif edilmiş olup, ekli kadro cetvelleri ile teşkilat şeması İZSU Yönetim Kurulunda incelenerek uygun görülmüş olup, 2560 sayılı Kanunun 3009 sayılı Kanunla değişik 6.maddesi ( d ) fıkrasına istinaden görüşülerek karara bağlanması.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
09.02.2015 2 İzmir 3. İdare Mahkemesi 2014/1152 Esas No ve 2014/1420 Karar Nolu mahkeme kararında İZSU Genel Müdürlüğü’ nün Tarifeler Yönetmeliği’ nin 7. maddesinde yer alan “ en az %10 karlılık oranı esas alınacağına dair ” düzenleme ile 9. maddesinde yer alan “ konut, işyeri ve sanayi abonelerine yapılacak su satış gelirlerinin yönetim ve işletme giderleri ile amortisman giderlerinin en az %10 karı sağlayabilecek seviyede olması esastır.” düzenlemesinin iptal edildiği belirtilmekte olup, Tarifeler Yönetmeliğimizde geçen “en az %10 karlılık oranı” ifadelerinin çıkarılarak 7, 9, 23 maddeleri ile 30.maddesi a ve b bentleri ile 33. maddelerinin değiştirilmesi ve 7.1. g bendinin ilave edilmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin Hukuk ve Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.


Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verilmiştir.
09.02.2015 1 İZSU Genel Müdürlüğünün 2015 – 2017 Mali Yılı Bütçesinde öngörülen borçlanma kapsamında, “Yeni Foça Atıksu Arıtma Tesisi Projesi” ve “Yeni Foça Kanalizasyon Projesi”nde kullanılmak üzere, yabancı finansman kuruluşlarından toplam 15.000.000 EURO (onbeşmilyon Euro) nakdi kredinin kullanılması için 2560 Sayılı Kanunun 9. maddesinin ‘g’ bendi gereğince ihtiyaç duyulan; kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için 2560 Sayılı Kanunun 6. Maddesinin ( j )”Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında yönetim kuruluna yetki vermek, bendi gereği Genel Kurulca İZSU Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin karara bağlanması.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar veriliştir.
25.11.2014 20 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu esasları doğrultusunda hazırlanan, (2015–2016–2017 yıllarını da içeren) İZSU Genel Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve eklerinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi

İZSU Genel Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Bütçe taslağı ve ekleri ad okunmak suretiyle madde madde oylandı ve AK Parti mensubu Genel Kurul üyelerinin red oylarına karşılık, C.H.P. ve M.H. P. mensubu ve Bağımsız Genel Kurul üyelerinin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
25.11.2014 19 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan, ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Performans Programının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi

Genel Kurulca oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
25.11.2014 18 “İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2014 Mali Yılı Bütçesinde yer alan, 237 sayılı Taşıt Kanununa göre 2014 yılında edinilecek taşıtlara ait T–1 cetvellerinin, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ve Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığınca ihtiyaç nedeniyle; ekte belirtildiği şekilde düzenlenmiş olup, oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.
25.11.2014 17 “2560 Sayılı İSKİ Kanunu’nun Ek 5. maddesi ile 22.02.2007 tarih, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin Yönetmelik,27.11.2011 tarih, 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, 10 Nisan 2014 tarih, 28968 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikler çerçevesinde belirlenen ve İZSU Genel Kurulunun 13.05.2013 tarih, 521585563–050.01.04/18, 11.11.2013 tarih, 521585563–050.01.04/19, 12.05.2014 tarih, 52158563–50.01.04/02, 12.05.2014 tarih, 52158563–50.01.04/04 ve 16.06.2014 tarih, 52158563–50.01.04/ 11 sayılı kararlarına dayanılarak, 2560 sayılı Kanunun 3009 sayılı kanunla değişik 11.maddesi ( c ) fıkrasına göre düzenlenen ekli İZSU Genel Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Teşkilat Yönetmeliği Taslağı’nın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca, oybirliği ile kabulüne karar verildi.
10.11.2014 16 10 Nisan 2014 tarih, 28968 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Daire Yönetmelikte değişiklik yapılması nedeniyle, İdaremizde 1786 adet memur kadrosu, 893 adet sürekli işçi kadrosu tahsis edilmiştir.

Söz konusu kadrolar, norm kadro standartları dahilinde İdaremizin işlevlerine uygun biçimde yapılandırılmışsa da geçen zaman içerisinde işleyişte kullanılmayan bazı unvanların ihtiyaç duyulan unvanlarla değiştirilmesi ve dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi düşünülen unvanlarda derece değişiklikleri öngörülmüştür.

Bu sebeple;

A)Boş Kadro Değişiklik Cetveli;
Boş durumda olan 10 kadronun ihtiyaç duyulan kadro dereceleri ve unvanlarla değişikliği,

B)Dolu Kadro Değişiklik Cetveli;
Dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi düşünülen toplam 4 kadronun değişikliği, ekli kadro cetvelleri ile teşkilat şeması İZSU Yönetim kurulumuzca incelenerek uygun görülmüş olup, 2560 sayılı Kanunun 3009 sayılı Kanunla değişik 6.maddesi (d) fıkrasına istinaden, görüşülerek karara bağlanması.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
29.09.2014 15 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9., 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7., 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddelerine istinaden hazırlanan, ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2015 – 2019 Yılı Stratejik Planının oyçokluğu ile kabulüne, karar verilmiştir.
16.06.2014 14 İZSU Genel Kurulunun 20.11.2013 tarih 25 sayılı kararı ile oluşturulan Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amirliği’nin 2014-2016 Mali Yılı Bütçesinin Tesisler Dairesi Başkanlığı’na aktarılmasına ilişkin oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.


Genel Kurulca Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
16.06.2014 13 12.05.2014 tarih, 04/02, 04/04 sayılı İZSU Genel Kurul kararı ile yeni oluşturulan Su Arıtma Dairesi Başkanlığı ile Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı ve Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 2014-2016 Mali Yılı Bütçeleri ve Finansman Tablolarının oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca madde madde ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
16.06.2014 12 12.05.2014 tarih, 04/02, 04/04 sayılı İZSU Genel Kurul kararı ile yeni oluşturulan Su Arıtma Dairesi Başkanlığı ile Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlıklarının bütçelerine Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı ve Projeler Dairesi Başkanlığı 2014 Mali Yılı Bütçelerinden yapılan aktarmaların oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
16.06.2014 11 10 Nisan 2014 tarih, 28968 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmelik ile İdaremizin norm kadro sayısı,
Memurlar için 1384’den 1786’ya
Daimi İşçiler için 692’den 893’e yükseltilmiş bulunmaktadır.
06.12.2012 tarih 28489 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında İdaremiz sorumluluk sahamızın genişlemesi ve buna bağlı olarak görev ve sorumluluklarımızın artması nedeniyle Genel Müdürlüğümüz Teşkilat Yapısı içerisinde Tesisler Dairesi Başkanlığı ile Şebekeler Dairesi Başkanlığının kurulmasına, Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığına bağlı Yeraltı Suyu Üretim Şube Müdürlüğünün isminin Yeraltı Üretim Şube Müdürlüğü olarak, yine Su Arıtma Dairesi Başkanlığına bağlı Yüzeysuyu Şube Müdürlüğünün isminin Su Arıtma Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.
Ayrıca Genel Müdür Yardımcılığına bağlı Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amirliğinin Tesisler Dairesi Başkanlığına bağlanması uygun görülmüştür.
A)SÜREKLİ KADRO İHDASI CETVELİ;
Norm kadro unvanlarında bulunan Tesisler Dairesi Başkanlığı ile Şebekeler Dairesi Başkanlığının kurulması içeren ekli kadro cetvelleri ile teşkilat şeması İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca incelenerek uygun görülmüş olup, 2560 sayılı Kanunun 3009 sayılı Kanunla değişik 6.maddesi ( d ) fıkrasına istinaden görüşülerek karara bağlanması.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
16.05.2014 10 Vatandaş mağduriyetini ve yoğun şikayetlerini ortadan kaldırmak amacıyla İZSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği’nin 23. Maddesindeki a bendi değişikliğinin, oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyondan geldiği şekli ile oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
16.05.2014 9 İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının 2014 yılı bütçesi 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre 2014 Yılında Edinilecek Taşıtlar (T-1) cetvelindeki değişikliklerin, oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
16.05.2014 8 İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca belirlenen Badem Su Memba Suyu İşletmesinde 19 Litrelik Polikarbonat damacanaya doldurulmuş kaynak suyuna uygulanacak tarifenin, oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
16.05.2014 7 İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca belirlenen ve 01.07.2014 tarihinden itibaren uygulanacak su ve atıksu tarifelerinin, oyçokluğuyla ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ve oybirliği ile kabulüne ilişkin Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
16.05.2014 6 İZSU Genel Müdürlüğünün 2013 Mali Yılı Bütçesinin Kesin Hesapları ile Bilançosunun oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

İZSU Genel Müdürlüğü 2013 Mali Yılı Bütçesinin Kesin Hesapları ile Bilançosu ad okunmak sureti ile madde madde oylandı ve AK Parti mensubu Genel Kurul üyelerinin Red oyuna karşılık, C.H.P. ve M.H.P. mensubu Genel Kurul Üyelerinin ve bağımsız üyenin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
16.05.2014 5 İZSU Genel Müdürlüğünün 2013 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
12.05.2014 4 06.12.2012 tarih 28489 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında İdaremiz sorumluluk sahamızın genişlemesi ve buna bağlı olarak görev ve sorumluluklarımızın artması nedeniyle Genel Müdürlüğümüz Teşkilat Yapısı içerisinde Su Arıtma Dairesi Başkanlığı, Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığının kurulması ve buna göre düzenlenen Teşkilat Şemasının kabulü hususunun 2560 sayılı Kanunun 3009 sayılı Kanunla değişik 6.maddesi ( d ) fıkrasına istinaden görüşülerek karara bağlanması.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
12.05.2014 3 Uygulamada yaşanan zorlukların giderilmesi ve vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla, İZSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 6.maddesi g ve s bentleri ile, 13., 16. ve 38.maddelerinin değişikliklerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
12.05.2014 2 10 Nisan 2014 tarih, 28968 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Daire Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmelik ile İdaremizin norm kadro sayısı,
Memurlar için 1384’den 1786’ya
Daimi İşçiler için 692’den 893’e yükseltilmiş bulunmaktadır.
Buna göre;
A)Kadro İhdas Cetveli(Memur);
Kadro ihdasa ilave(402 Adettir.)
1 Gn. Md. Yrd. Kadrosunun ihdası ve toplam olarak; 4 Avukat, 3 Şube Müdürü, 3 Uzman, 6 Şef, 2 Müfettiş, 40 Mühendis, 43 Tekniker,1 Kütüphaneci, 1 Sanat Tarihçisi,3 Programcı,4 Şehir Plancısı,10 Kimyager, 3 Ekonomist, 3 İstatistikçi, 100 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 88 Memur, 60 Veznedar, 10 Anbar Memuru, 1 Muhasebeci kadrosu ihdas edilmiştir.(Norm Kadro Yönetmeliğinin 9.Maddesinden hareketle Sağlık Hizmetlerine tahsis edilen kadrolardan, Norma uygun boş kadro sayısının % 50’sine kadar 26 adet Teknik Hizmetler personel grubuna aktarılmıştır.), Ayrıca Sağlık Hizmetleri personel grubuna 13 adet (2 Tabip, 8 Biolog, 3 Hemşire) ihdas edilmiştir. Bundan başka Norm Kadroyla arttırılan 3 adet Daire Başkanı kadrosu ihtiyaç olduğu takdirde değerlendirilmeye alınacaktır.
B)Boş Kadro Değişiklik Cetveli;
Boş durumda olan 2 Adet 7. derecelik Müfettiş Yardımcısı kadro ünvanı iptal edilerek, yerine 2 Adet 6. derecelik Müfettiş kadro ünvanı değişikliği ile yine boş durumdaki toplam 7 adet 5.derecelik Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunun kaldırılması.
C)Dolu Kadro Değişiklik Cetveli;
Dolu kadroları müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi düşünülen toplam 103 kadronun değişikliği,
K-2 Cetveli
Toplam 692 olan norm kadro daimi işçi sayısı 893’e yükseltilmiş olup, ilave 201 Daimi İşçi kadrosunun ihdasını, içeren ekli kadro cetvelleri ile teşkilat şeması İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca incelenerek uygun görülmüş olup, 2560 sayılı Kanunun 3009 sayılı Kanunla değişik 6.maddesi ( d ) fıkrasına istinaden görüşülerek karara bağlanması.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
12.05.2014 1 2560 Sayılı Kanunun 10.maddesine istinaden görev yapan İZSU   Denetçileri    
Ayşegül TÜRK ve Sevgi GÜR’ün 2013 yılı Denetçi Raporunun Görüşülerek Karara Bağlanması.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.

20.11.2013 20

İZSU Genel Müdürlüğü Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığınca, 2010-2014 Stratejik Planında yer alan “Menemen Acil ve Çavuşköy Tesislerinin Enerji Hatlarının Yenilenmesi “ ile “Ana İletim İçmesuyu Pompa İstasyonlarının Modernizasyonu” proje/faaliyetleri tamamlanmış olup, 2014 Yılı Performans Programından çıkarılması talep edilmiş ve birim sorumluluğundaki çalışmalar baz alınarak 2014 Yılı Performans Programında yeni faaliyetleri tanımlandığından, 2010-2014 Yılı Stratejik Planına eklenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.

20.11.2013 21

. İZSU teşkilat yapısındaki düzenleme nedeniyle, İZSU Teşkilat Yönetmeliğimizde Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı görev, yetki ve sorumluluğunun yer aldığı 30. maddenin uygulama imkanı olmadığından yürürlükten kaldırılması ve Projeler Dairesi Başkanlığı başlıklı EK MADDE- 1’e ( i ) ve ( j ) bentlerinin eklenmesi ve Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı başlıklı EK MADDE – 2’ nin yönetmeliğe ilave edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin, Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.

20.11.2013 22

İZSU Genel Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planında Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığında yer alan faaliyetlerin yürütülmesinde sorumlu birimin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı olarak güncellenmesi ve Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı 2013 Mali Yılı Bütçesinde kalan ödenek tutarlarının Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’na aktarılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.

20.11.2013 23

Tekli sayaç uygulamalarına yönelik şikayetleri en aza indiren, parsel içerisindeki arızaların giderilmesine yönelik abonelere yaptırım uygulanmasını sağlayan, tekli ve çoklu sayaçlardaki ölçüm hatalarını minimuma indiren ve sayaç mahallin düzenlenmesi için bir standart uygulanmasını zorunlu kılan uygulamaların hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla, İZSU Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve ekte sunulan Su Sayaç Yerleri Düzenleme Esaslarının kabulü ile bu konudaki düzenlemeleri kapsayan 18.11.1997 tarih, 05/300 sayılı İZSU Genel Kurulu kararı ile kabul edilen, Su Sayaçları Düzenleme Esaslarının uygulamadan kaldırılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin, Hukuk - Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporunun görüşülmesi

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.

20.11.2013 24

5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan, ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Performans Programının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi

Genel Kurulca oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.

20.11.2013 25

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu esasları doğrultusunda hazırlanan (2014-2015-2016 yıllarını da içeren) İZSU Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve eklerinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi

 

İZSU Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçe taslağı ve ekleri ad okunmak suretiyle madde madde oylandı ve AK Parti mensubu Genel Kurul üyelarinin red oylarına karşılık, C.H.P. ve M.H.P. mensubu Genel Kurul üyelerinin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.

11.11.2013 19

İşleyişte kullanılmayan bazı unvanların ihtiyaç duyulan unvanlarla değiştirilmesi, norm kadro dışında tutulan boş durumdaki bazı unvanların kaldırılması ve dolu kadrolardan müktesepleri itibarıyla kadro derecelerinin yükseltilmesi düşünülen unvanlarda derece değişiklikleri öngörülmüştür. Bu sebeple;A)Boş Kadro Değişiklik Cetveli : Boş durumda olan toplam 11 kadronun ihtiyaç duyulan kadro dereceleri ve unvanlarla değişikliği ayrıca Etüd ve Plan Dairesi Başkanı kadrosunun işlevi olmadığından kaldırılması,

 B) Dolu Kadro Değişiklik Cetveli : Dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi düşünülen toplam 14 kadronun değişikliğini içeren; ekli kadro cetvelleri ile teşkilat şeması İZSU Yönetim Kurulumuzca incelenerek uygun görülmüş olup, 2560 sayılı Kanunun 3009 sayılı Kanunla değişik 6. maddesi ( d ) fıkrasına istinaden, karara bağlanması.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.

09.09.2013 18

06.12.2012 tarih, 28489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6360 sayılı on üç ilde Büyükşehir ve yirmi altı ilçe kurulması ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, İdaremiz sorumluluk sahamızın genişlemesi ve buna bağlı olarak görev ve sorumluluklarımızın artması nedeniyle Genel Müdürlüğümüz Teşkilat yapısı içerisinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının kurulmasına ihtiyaç duyulduğundan, Norm Kadro unvanlarında bulunan Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının kurulmasını içeren ekli kadro cetvelleri ile buna bağlı olarak değiştirilen ekli İZSU Teşkilat Şemasının görüşülerek karara bağlanması.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne  karar verildi.

17.05.2013 9

2560 sayılı kanunun 10. maddesine göre 2 yıllığına görev yapmak üzere asıl denetçi olarak seçilen Barış KARCI ile Ünal DAĞLI’nın denetçilik görevinden istifalarının görüşülmesi ve kabulü halinde iki yıllığına görev yapmak üzere yeniden iki asıl denetçinin seçilmesi

Genel Kurulumuzca Barış KARCI ile Ünal DAĞLI'nın istifalarının kabulü ve iki yıllığına görev yapmak üzere, asıl denetçi olarak Sevgi GÜR ve Ayşegül TÜRK'ün İZSU Denetçisi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

17.05.2013 10

İZSU Genel Müdürlüğünün 2012 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulumuzca oyçokluğu ile kabulüne, karar verilmiştir.

17.05.2013 11

İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca belirlenen ve 01.06.2013 tarihinden itibaren uygulanacak su ve atıksu tarifelerinin, komisyonca değiştirilerek oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulumuzca oyçokluğu ile kabulüne, karar verilmiştir.

17.05.2013 12

İZSU Genel Müdürlüğü 2013 yılı Performans Programında; Amaç 2, Hedef 3, Faaliyet/Proje 3 “İzmir Metropol Alanı İçerisindeki Derelerin Temizlik, Bakım Çalışmalarının yapılması” ve Amaç 2, Hedef 5, Faaliyet/Proje 2 “İzmir Körfezi Su Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar”da sorumlu Harcama Biriminin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmesi ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bütçesinde yer alan bütçe tertiplerinin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bütçesine aktarılmasının oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi

Genel Kurulumuzca oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

17.05.2013 13

İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının 2012 yılı bütçesinde planlanan ancak teslimi 2013 yılında olan araçları gösterir ekli; 237 sayılı Taşıt Kanununa göre 2013 yılında Edinilecek Taşıtlar (T-1) tablosunun 2013 yılı bütçesine eklenmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulumuzca oybirliği ile kabulüne, karar verilmiştir.

17.05.2013 14

İzmir 2.İdare Mahkemesinin 2011/2224 E sayılı dosyasıyla açılan davada Mahkemece verilen 21.11.2012 tarih ve 201/1049 K sayılı karara istinaden, orta mesafeli koruma alanında Maden Kanununun ve uzun mesafeli koruma alanında, hem Maden Kanununun, hem de Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği dikkate alınarak, İZSU Su Havzaları Koruma Yönetmeliğinin 3.6, 4.D.1 ve 4.E.13 maddelerinin yeni halleri ile 4.D.8 maddesinin ilave edilmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulumuzca oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

17.05.2013 15

21.02.2013 tarih 04/147 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Dereler Bakım ve Körfez Tarama Şube Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlandığından, 14.05.2010 tarihinde yürürlüğe giren İZSU Teşkilat Yönetmeliği'nin 31. ve 36. maddelerinde değişiklik ve ilavelerin yapılmasının oybirliği ile kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulumuzca oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

17.05.2013 16

İZSU Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğinin 11. maddesine 3. fıkra eklenmesi ve 35. maddesinin 3. fıkrasının değiştirilmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi

Genel Kurulumuzca oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

17.05.2013 17

İZSU Genel Müdürlüğünün 2012 Mali Yılı Bütçesinin Kesin Hesapları ile Bilançosunun oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulumuzca oyçokluğu ile kabulüne karar verilmiştir.

13.05.2013 7
2560 Sayılı Kanunun 10. Maddesine göre görev yapan İZSU Denetçileri Barış KARCI ile Ünal DAĞLI’nın 2012 yılı Denetçi Raporunun Görüşülerek Karara Bağlanması. Genel Kurulumuzca oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.

13.05.2013 8

İZSU Genel Müdürlüğü Memur kadrolarından, işleyişte kullanılmayan bazı unvanların ihtiyaç duyulan unvanlarla değiştirilmesi, norm kadro dışında tutulan boş durumdaki bazı unvanların kaldırılması ve dolu kadrolardan müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi düşünülen unvanlarda derece değişikliklerini gösteren,
A)Boş Kadro Değişiklik Cetveli; Boş durumda olan toplam 14 kadronun ihtiyaç duyulan kadro dereceleri ve unvanlarla değişikliği ayrıca norm kadro yönetmeliği dışında tutulan boş durumdaki toplam 9 kadronun kaldırılması,
B)Dolu Kadro Değişiklik Cetveli:Dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi düşünülen toplam 12 kadronun değişikliğini içeren kadro değişiklik cetvelleri, İZSU Yönetim Kurulunca incelenerek uygun görülmüş olup, 2560 sayılı Kanunun 3009 sayılı kanunla değişik 6. maddesi ( d ) fıkrasına istinaden karara bağlanması.

Genel Kurulumuzca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.

15.02.2013 2

İZSU Genel Müdürlüğünün 2013 – 2015 Mali Yılı Bütçesinde öngörülen borçlanma kapsamında; Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz Projesinde kullanılmak üzere, yabancı finansman kuruluşlarından 28.000.000.- EURO (Yirmisekizmilyon Euro) nakdi kredinin kullanılması amacıyla ihtiyaç duyulan kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için 2560 Sayılı Kanunun 6. Maddesi ( j ) “Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında yönetim kuruluna yetki vermek,” hükmüne istinaden, Genel Kurulca İZSU Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi

Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile karar verildi.

15.02.2013 3 İZSU Genel Müdürlüğünün 2013 – 2015 Mali Yılı Bütçesinde öngörülen borçlanma kapsamında, yatırım harcamaları ve diğer tüm harcamalarda 2013 yılında kullanılmak üzere bankalardan 65.000.000.- TL (altmışbeş milyon lira) nakdi krediye ihtiyaç duyulduğundan; Kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, Kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılması için 2560 Sayılı Kanunun 6. Maddesi ( j ) “Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında yönetim kuruluna yetki vermek,” hükmüne istinaden, Genel Kurulca İZSU Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi hk.

Genel Kurulca, Komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.
15.02.2013 4

İZSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 6.maddesinin “ Orman Köyü” başlıklı( r ) bendi ile “İlçe Belediyelerinde Tarımsal ve Hayvan Sulama” başlıklı (s) bendinin yeni şekillerinin uygulamaya konulması ve yeni düzenlemeye göre buralarda uygulanacak tarifenin yeniden düzenlenmesi hususlarının oybirliği ile kabulüne ilişkin, Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi

Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

15.02.2013 5

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında kalan, ödenek ve harcama yapmayı gerektirmeyen, İdare mülkiyetindeki her türlü taşınırın satışı; hertürlü taşınır, taşınmaz, kaynak ve hakların kiraya verilmesi, trampası ve bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisi işlemlerini kapsayan, ekli İZSU Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği taslağının oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi

Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

15.02.2013 6

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesindeki araçların bakım, onarım ve tamir işlerinin Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı’nca yürütülmesi İdarece uygun görülmüş olup, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 35/03.07.3.3 (Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri) tertibinden 900.000,00.-TL ve 35/03.07.3.4 tertibinden 300.000,00.-TL’nın Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı, 11/03.07.3.3. ve 11/03.07.3.4 bütçesine aktarılması hususunun, oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi

Genel kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne karar verildi.

11.02.2013 1

6360 Sayılı Yasanın Geçici 1. maddesinin 18. şıkkında “kanunun birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen illerdeki belediyelerin yetkili organları vasıtasıyla alacakları kararla bu kanunla sorumluluk alanlarına dahil edilen yerleşim yerlerine yetkisi dahilindeki her türlü yatırım ve hizmeti götürebileceği” belirtilmiştir.
Mevcut düzenleme gereğince 6360 sayılı yasanın 1. maddesinin 2. fıkrasının yürürlülük tarihi olan İlk Mahalli İdareler Genel Seçim tarihine kadar; 2560 sayılı yasanın İZSU’ya verdiği görev ve yetkilerin tümünün İzmir iline bağlanacak olan tüm yerleşim yerlerinde kullanılabilmesi, altyapı yatırımlarının gerçekleştirilebilmesi ve hizmetin gerektirdiği harcamaların yapılabilmesi için İZSU Genel Müdürlüğüne yetki verilmesi hususu

Genel Kurulca oybirliği ila kabul edildi.

23.11.2012 17

23.05.1995 tarih, 05/117 sayılı İZSU Genel Kurul kararı ile kabul edilen ve halen yürürlükte bulunan İZSU Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinde yeralan bazı unvanlar, Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile değişikliğe uğradığından, Yönetmeliğin 32.maddesinden sonra gelmek üzere aşağıda yazılı Ek Madde-1’in eklenmesi hususunun karara bağlanması.
İlave Edilecek Madde:
Ek Madde 1- Bu Yönetmelikte geçen ifadelerden, İdari İşler ve Personel Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Abone İşlemleri Daire Başkanı Abone İşleri Dairesi Başkanı, İşletmeler Daire Başkanı Su Tesisleri Dairesi Başkanı olarak anılacaktır.

Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.

23.11.2012 18
5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan, İZSU Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Performans Programının oy çokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca oyçokluğu ile kabul edildi.

23.11.2012 19

Gider Tahmini yapılırken, stratejik plan, performans programı ve yatırım programındaki hedef ve ilkeler göz önünde bulundurularak; gider kalemleri, cari harcamalarda 2012 yılı içinde gerçekleşen rakamlar, yatırım kalemleri ise İzmir metropolünde ihtiyaç duyulan yatırımlar dikkate alınarak düzenlenen, İZSU Genel Müdürlüğü 2013 Mali Yılı Bütçe Taslağının oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca oyçokluğu ile kabul edildi.

13.06.2012 15

2560 sayılı kanunun 23.maddesine dayanılarak çıkarılan İZSU Tarifeler Yönetmeliğinin 7. ve 8. maddelerine göre hazırlanan Su ve Atıksu Tarifelerinin 01.07.2012 tarihinden geçerli olmak üzere, ekte belirtildiği şekilde oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.

13.06.2012 16
İZSU Genel Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Bütçesinde yer alan, 237 sayılı Taşıt Kanununa göre 2012 yılında edinilecek taşıtlara ait T-1 cetveline, ekli listede gösterilen ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca ihtiyaç nedeniyle 2012 yılında edinilecek taşıt alımlarını gösteren ekli T-1 cetvelin 2012 Mali Yılı Bütçesine eklenmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Genel kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.

18.05.2012 8

İZSU Teşkilat Yönetmeliğinin, 26. maddesi (e) fıkrasının, 30. maddesinin 31.maddesi (o) ve ( r ) fıkraları ile 53. maddesinin değiştirilmesi ve 22. maddesine (o) fıkrası ile Ek Madde-1 in ilave edilmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca komisyondan geldiği şekli ile oybirliği ile kabulüne karar verildi.

18.05.2012 9

15.02.2012 tarih, 1 sayılı Genel Kurul kararı ile İZSU Genel Müdürlüğü Projeler Dairesi Başkanlığı kurulduğundan, Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı olarak 2012 yılı Performans Programı içerisinde yer alan ekte yazılı Performans Programının Projeler Dairesi Başkanlığına aktarılmasının oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi

Genel Kurulca komisyondan geldiği şekli ile oybirliği ile kabulüne karar verildi.

18.05.2012 10

15.02.2012 tarih, 1 sayılı Genel Kurul kararı ile Projeler Dairesi Başkanlığı kurulduğundan adı geçen Daire Başkanlığı için yeni bir harcama birimi oluşturulması ve 2012 Mali yılı bütçesinde Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı harcama birimi içerisinde yer alan ödenek tertiplerinden, ekli cetvellerde gösterilen ödeneklerin (ödenekler toplamı: 9.133.145,17TL.) Projeler Dairesi Başkanlığı birimine aktarılmasının oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel kurulca Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

18.05.2012 11

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesinde dere temizlik hizmetlerini ihaleli işler kapsamında yapmayı planlamış ve bütçe teklifi bu şekilde hazırlanmıştır.
Ancak, dere temizlik işinin İdaremiz elemanlarınca yapılması kararı üzerine ekli listede yer alan ekipmanların Yönetim Kurulu kararı ile Devlet Malzeme Ofisinden alınması işlemlerine başlanılmıştır.
Bu nedenle; Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının 2012 Mali Yılı Bütçesi için düzenlenen “237 sayılı Taşıt Kanununa Göre 2012 Yılında Edinilecek Taşıtlar” (T-1) ek cetvellerin oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca komisyondan geldiği şekli kabulüne oybirliği ile karar verildi.

18.05.2012 12

Değişen Kanun ve Yönetmeliklere uygunluk sağlamak amacıyla, İZSU Tarifeler Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasının Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarınca oyçokluğu ile Tüketiciyi Koruma Komisyonunca katılanların oybirliği ile kabulüne ilişkin raporun görüşülmesi.

Genel Kurulca oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

18.05.2012 13

22.11.2010 tarih, 02.16 sayılı Genel Kurul kararı ile 01.12.2010 tarihinden itibaren uygulamaya konulan su ve atıksu tarifesi İzmir 1. İdare Mahkemesinin 09.12.2011 tarih 2011/167E., 2011/1774K. Sayılı kararı ile iptal edildiğinden, İZSU Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve 2560 sayılı yasanın 23. maddesi ile İZSU Tarifeler Yönetmeliğinin 7 ve 8. maddesindeki esaslar doğrultusunda düzenlenen yeni su ve atıksu tarifelerinin 01.06.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ekte belirtildiği şekilde, ayrıca 27.05.2004 tarih, 05/55 ve 05/56 sayılı Genel Kurul kararlarında yer alan su ve atıksu tarife belirleme yöntemlerinin iptalinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

18.05.2012 14

İZSU Genel Müdürlüğünün 2011 Mali Yılı Bütçesinin Kesin Hesapları ile Bilançosunun oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

14.05.2012 5
2560 Sayılı Kanunun 10. Maddesine göre görev yapan İZSU Denetçileri Erhan BEY ile Fazıl ÖLÇER’in 2011 yılı Denetçi Raporunun Görüşülerek Karara Bağlanması Genel Kurulca oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.

14.05.2012 6
2560 Sayılı Kanunun 6.maddesi ( g ) bendi ile 10. Maddesine göre 2 yıllığına görev yapmak üzere, asil denetçiler olarak Barış KARCI ile Ünal DAĞLI'nın, yedek denetçiler olarak Serdar YÜCEL ile Serpil ÖTÜCÜ'nün seçilmelerine Genel Kurulca oyçokluğu ile karar verildi.

14.05.2012 7

İçişleri Bakanlığının 29.02.2012 tarih ve 5892 sayılı yazısı ekindeki görüşleri doğrultusunda ve Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yeniden düzenlenen ekli, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) Teftiş Kurulu Yönetmelik taslağının oybirliği ile kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi

Genel kurulca komisyondan geldiği şekli kabulüne oybirliği ile karar verildi.

11.04.2012 4
İZSU Genel Müdürlüğünün 2011 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi. Genel Kurulca oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

17.02.2012 3

    5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 23. Maddesinin (J) bendine istinaden, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gelir gider farkı ödenmesi gerektiğinden, İZSU Genel Müdürlüğünün 2011 Mali yılındaki gelir gider farkı 78.000.000,00 TL. hesaplanmış olup, 2012 Mali yılı bütçesine 24.000.000,00 TL. ödenek konulmuştur. Aradaki fark bedeli olan 54.000.000,00 TL. nin ödenebilmesi için Ek Ödeneğe ihtiyaç duyulduğundan, bu esaslar doğrultusunda hazırlanmış bulunan ve ekli cetvellerde belirtildiği üzere, Gider Bütçesinde yer alan, 05-Cari Transferler, Gelirlerden Ayrılan Paylar Bütçe tertibinde kullanılmak üzere, Gelir Bütçesinde yer alan 01- İç Borçlanma tertibine 54.000.000,00TL. Ek Ödenek verilmesinin katılanların oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.

15.02.2012 1
27 Kasım 2011 tarih, 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile İZSU Genel Müdürlüğünün Norm kadroları memurlar için 796’dan 1384’e, işçiler için 410’dan 692’ye yükseltildiğinden bu doğrultuda hazırlanan ekli kadro cetvellerinin 2560 sayılı kanunun 3009 sayılı kanunla değişik 6. maddesi (d) bendine istinaden karara bağlanması.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne karar verildi.

15.02.2012 2

İZSU Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığının 2012 Mali Yılı Bütçesi’nde 03.01.01 proje kodlu 31/6.5.7.02 Hizmet Tesisleri “Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi İnşaatı” kalemindeki 35.000.000,00 TL ile 02.04.01 proje kodlu 31/6.7.7.02 Hizmet Tesisleri (Atıksu Arıtma Tesisleri İşletilmesi) “Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisine Yeni Terfi İstasyonu Yapımı İşi” kalemindeki 1.943.460,00 TL tutarlarındaki bütçe ödeneklerinin İZSU Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’na aktarılmasının katılanların oybirliği ile kabulüne ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile oybirliği ile kabulüne, karar verildi.

 

28.11.2011 10

13.06.2011 tarih 213911 sayılı DSİ 2.Bölge Müdürlüğü yazısı ile Bölge Müdürlüklerince 20.07.1994 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli haritada işaretlenen Çamurluk dere yatağının İzmir 3.İdare Mahkemesinin 2005/238 sayılı kararı dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi sonucunda Mahkeme kararının hiçbir yorum yapılmaksızın kabul edilerek kurum kayıtlarının buna uygun olarak değiştirildiği belirtilerek İZSU Genel Müdürlüğünce de bahse konu Mahkeme kararı doğrultusunda uygulama yapılması gerektiğini belirtmesi üzerine, Su Havzaları Koruma Yönetmeliği Ekler bölümü Liste 1: Tahtalı Baraj Havzası dere mutlak koruma alanlarını gösteren paftalar içerisinde yer alan 1/5000 ölçekli L18d-14a halihazır haritalarda gösterilen Çamurluk Deresinin yan koluna ilişkin dere mutlak koruma bandının kaldırılarak, yeni dere mutlak koruma alanını gösteren ekli L18d-14a paftasının yeniden düzenlenmiş halinin uygulamasının kabulü ile yürürlüğe girmesi için paftaların onaylanması hususunun oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne karar verildi.

28.11.2011 11

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi, 2. bendinde “Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için güncelleştirilebilir. Güncelleştirme, stratejik planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişikliklerdir.” denilmektedir.
Bu hüküm doğrultusunda; İZSU Genel Müdürlüğü 2010 – 2014 yılları Stratejik Planında, ekli listede yer alan hedeflerde değişiklikler yapılarak, güncellenmesi hususunun oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne karar verildi.

28.11.2011 12

27 Ekim 2010 tarih ve 27742 sayışı Resmi Gazete’de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hazırlanmıştır.
Bu yönetmeliğe yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde uyum sağlamakta yükümlüdürler denilmektedir. Atıksu hizmetlerinin sürdürülebilirliği için asgari atıksu ücretinin 0,30.- TL olduğu yönetmeliğin 17. maddesinin 4. bendinde belirtilmektedir.
Bu esaslar dahilinde güncellenen, ekli Su ve Atıksu tarifelerinin oybirliği ile kabulüne ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporunun görüşülmesi

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne karar verildi.

28.11.2011 13

5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan, ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2012 Yılı Performans Programının oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

28.11.2011 14

Gider Tahmini yapılırken, stratejik plan, performans programı ve yatırım programındaki hedef ve ilkeler göz önünde bulundurularak; gider kalemleri, cari harcamalarda 2011 yılı içinde gerçekleşen rakamlar, yatırım kalemleri ise İzmir metropolünde ihtiyaç duyulan yatırımlar dikkate alınarak düzenlenen, ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Bütçe Taslağının oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi

Genel Kurulca madde madde ayrı ayrı oylanarak hizalarında yazılı olduğu şekli ile kabulüne karar verildi.

08.08.2011 9

İZSU Tarifeler Yönetmeliğinin 6.maddesi (r) ve (t) bentlerinin yeni şekillerinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Hukuk- Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi

Genel kurulca oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

15.07.2011 8

. İZSU Genel Müdürlüğünün 2011 Mali Yılı Ek Bütçe taslağının, oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi

Genel kurulca oybirliği kabul edildi.

15.07.2011 7
10.12.1987 tarih, 6 sayılı Genel Kurul kararıyla kabul edilerek yürürlüğe giren, ancak 6111 sayılı Kanunla, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunundaki sicile ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırılmış bulunduğundan, 15 Nisan 2011 tarih, 27906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 seri nolu Kamu Personeli Genel Tebliği hükümlerinden hareketle İZSU Sicil Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin hazırlanan ve 3 maddeden oluşan yönetmeliğin oybirliği ile kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi

Genel kurulca oybirliği ile kabul edildi.

15.07.2011 6

11.07.2011 tarihli Genel Kurul toplantısında Hukuk Komisyonuna havale edilen, 08.07.2011 tarih, M.35.1.İBB.5.01.11-01-556 sayılı Başkanlık Önergesi ve ekleri dayanağı olan Tarifeler Yönetmeliği 6. maddesi ( r ) /2 ve ( t ) bentlerinde değişiklik yapılmasını içeren 07.07.2011 tarih, 440 sayılı İZSU Yönetim Kurulu kararı, Yönetim Kurulunca iptal edildiğinden, sözkonusu Başkanlık Önergesi ve eklerinin Hukuk Komisyonu gündeminden çekilerek Başkanlık Makamına iadesi hususunun karara bağlanması

Genel kurulca oybirliği ile kabul edildi.

13.05.2011 5
İZSU Genel Müdürlüğünün 2010 Mali Yılı Bütçesinin, Kesin Hesapları ile Bilançosunun oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi İZSU Genel Müdürlüğünün 2010 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesabı ile Bilançosunun aşağıda maddeler halinde izahlarında belirtildiği gibi, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabulüne, 2560 sayılı Kanunun 3009 sayılı Kanunla değişik 6.maddesi (e) fıkrasına istinaden, karar verilmiştir.

09.05.2011 3
2560 Sayılı Kanunun 10. Maddesine göre görev yapan İZSU Denetçileri Raporunun Görüşülerek Karara Bağlanması
Genel Kurulca oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.

09.05.2011 4

İZSU Genel Müdürlüğünce, norm kadro standartları dahilinde, boş durumda olan toplam 32 kadronun ihtiyaç duyulan kadro dereceleri ve unvanlarla değişikliği, ayrıca norm kadro yönetmeliği dışında tutulan boş durumdaki toplam 7 kadronun kaldırılması,
Dolu kadroların müktesepleri itibarıyla kadro derecelerinin yükseltilmesi düşünülen toplam 23 kadronun değişikliğini içeren,
ekli kadro cetvelleri İZSU Yönetim Kurulunca incelenerek uygun görülmüş olup, uygulamaya konulmak üzere, 2560 sayılı kanunun 3009 sayılı kanunla değişik 6. maddesi (d) fıkrasına istinaden karara bağlanması

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.

15.04.2011 2
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan, ekli 2010 yılı İZSU Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporunun, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun red oyuna karşılık, oyçokluğu ile kabulüne karar verilmiştir.

14.01.2011 1

Konut Dışı ve Turistik Tesis Abonesi olan işletmelerden gelen yoğun talepler üzerine;
Konut Dışı Abone tarifesinde 21 m³ üstü kademesinin kaldırılarak 11 m³ üstü,
Turistik Tesis Abone tarifesinin ise kademesiz tarife olarak,
01.02.2011 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, aşağıda yazılı tarifelerin uygulamaya konulması, Komisyonumuzca tetkik edilerek oybirliği ile kabulüne, karar verilmiştir.

04 Konut Dışı 0-10 7,14    --    0,57          7,71

                         11 üstü 8,22  --- 0,66         8,88

22 Turistik Tesis Kademesiz  5,35 ----   0,43     5,78

 Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

22.11.2010 14

İZSU Genel Müdürlüğünün 2011 yılı Performans Programının, oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi

Genel Kurulca Oyçkluğu ile kabul edildi.

22.11.2010 15

İZSU Genel Müdürlüğünün 2011 Mali Yılı Bütçesinin, oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca madde madde ve ayrı ayrı oyanarak kabulüne, karar verildi.

22.11.2010 16

İZSU Genel Müdürlüğünün 01 Aralık 2010 tarihinden geçerli su ve atıksu tarifelerinin, Komisyon Üyesi Sayın Arif UĞURLİ’nin muhalefet şerhi ile oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi

Genel Kurulca, komisyondan geldiği şekli ile kabulüne, oyçokluğu ile karar verildi.

08.11.2010 13

İZSU Genel Müdürlüğünce, boş durumda olan 8 kadronun ihtiyaç duyulan kadro ve unvanlarla değişikliği, dolu kadrolardan müktesepleri itibariyle kadro dereceleri yükseltilmesi düşünülen memurların Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna aktarılmasına ilişkin 121 kadronun değişikliği ile 12.10.2010 tarih, 27697 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yeni ihdas edilen (4 avukat, 32 idari ve 15 teknik personel olmak üzere) 51 kadronun ihdasına ilişkin hazırlanan ekli kadro cetvellerinin, 2560 sayılı kanunun 3009 sayılı kanunla değişik 6. maddesi (d) fıkrasına istinaden görüşülerek karara bağlanması

Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.

 

16.07.2010 12

Sanayi ve Turistik Tesis Abonesi olan işletmelerden gelen yoğun talepler üzerine yapılan değerlendirmede, sözkonusu abonelere 01.08.2010 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıda yazılı tarifelerin uygulamaya konulması hususunun, Plan ve Bütçe Komisyonunun Arif UĞURLİ’nin muhalefet şerhi ile oyçokluğu ve Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonunun Zafer KÜRKÇÜ’nün muhalefet şerhi ile oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporunun görüşülmesi hk.

Abone Tipi Barajlar Su Bedeli
TL. Atıksu bedeli
TL. %8KDV
TL. Genel Toplam (TL.)
22-Turistik Tesis 0-13
14 ve üstü 4,86
7,85 ------
----- 0,39
0,63 5,25
8,48
13-Şantiye 0-10
11ve üstü 6,49
7,47 -----
----- 0,52
0,60 7,01
8,07
17- Sanayi Kademesiz 6,00 ------ 0,48 6,48
25 – K.Atıksu
Turistik Tesis
Kademesiz
-----
1,61
0,13
1,74

Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2010 11

İZSU Genel Müdürlüğü Tarifeler yönetmeliğinin 6. maddesinde yer alan abone tiplerine aşağıda tanımı yapılan (y) fıkrasının eklenmesi hususunun karara bağlanması
y) Turistik Tesisler : Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen “Turizm Yatırım Belgesi” ve “Turizm İşletmesi Belgesi” bulunan turistik otel ve vb. tesislerdir.

Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2010 9
2560 Sayılı Kanunun ek 5. maddesi ile 22.02.2007 tarih, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin Yönetmelik çerçevesinde belirlenen ve İZSU Genel Kurulunun 09.04.2007 tarih, M.35.0.İBB.0.10.04.02.02 sayılı kararına dayanılarak yeniden düzenlenen, ekli İZSU Genel Müdürlüğü Teşkilat Yönetmeliğinin oybirliği ile kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi. Genel Kurulca Oybirliği ile kabulüne karar verildi.

14.05.2010 10
İZSU Genel Müdürlüğünün 2009 Mali Yılı Bütçesinin Kesin Hesapları ile Bilançosunun oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi. Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne karar verildi.

10.05.2010 4
2560 Sayılı Kanunun 10. Maddesine göre görev yapan İZSU Denetçileri Mehmet GÜLTEKİN ve Ertuğrul AKSOYDAN’ın 2009 Yılı Denetçi Raporunun Görüşülerek Karara Bağlanması Oybirliği ile kabulüne karar verildi.

10.05.2010 5
İZSU Genel Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Yetkilerini içeren ve Genel Kurulun görevleri içerisinde yer alan, 2560 sayılı kanunun 3009 sayılı kanunla değişik 6. maddesi ( g ) fıkrasında; “iki asil ve iki yedek denetçi seçmek” hükmü ile değişik 10. maddesi hükümlerine istinaden, İZSU Genel Kurulu’ nun 12.05.2008 tarih, 02-05 sayılı kararı ile asil denetçi olarak iki yıllığına görev yapmak üzere seçilen Sn. Mehmet GÜLTEKİN ve Sn. Ertuğrul AKSOYDAN' ın hizmet süreleri 12.05.2010 tarihinde sona ereceğinden, anılan hükümler gereğince, iki asil ve iki yedek denetçinin İZSU Denetçileri olarak seçilmesi.

Asil Denetçiler olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Fazıl ÖLÇER ile Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Erhan BEY'in, Yedek Denetçiler olarak Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza GÜLERMAN ile Genel Sekreter Yardımcısı Pervin Şenel GENÇ'in seçilmelerine oybirliği karar verilmiştir.

10.05.2010 6
İZSU Genel Müdürlüğünce, norm kadro standartları dahilinde, uygulamada kullanılmayan bazı unvanların ihtiyaç duyulan unvanlarla değiştirilmesi, norm kadro dışında tutulan boş durumdaki bazı unvanların kaldırılması ve dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi düşünülen unvanlarda derece değişikliklerini içeren ve boş durumda olan toplam 22 kadronun ihtiyaç duyulan kadro dereceleri ve unvanlarla değişikliği, ayrıca norm kadro yönetmeliği dışında tutulan boş durumdaki toplam 5 kadronun kaldırılması ve dolu kadrolardan müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi düşünülen toplam 211 kadronun değişikliğini içeren ekli kadro cetvelleri İZSU Yönetim Kurulunca incelenerek uygun görülmüş olup, onaylanarak uygulamaya konulması için 2560 sayılı kanunun 3009 sayılı kanunla değişik 6. maddesi (d) fıkrasına istinaden karara bağlanması.

Oybirliği ile kabulüne karar verildi.

10.05.2010 7
. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178. maddesi, Fazla Çalışma Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 06.03.1992 tarih, 94 sayılı Genelgeleri doğrultusunda Bakanlık onayına sunulmak üzere, İZSU Genel Müdürlüğü memurları için 2010 yılını kapsayan Fazla Çalışma Teklif Listelerinin görüşülerek karara bağlanması
Oybirliği ile kabulüne karar verildi.

10.05.2010 8
İZSU Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma Yönetmeliği Ekler bölümü Liste 1: Tahtalı Baraj Havzası Dere Mutlak Koruma Alanlarını gösteren paftalar içerisinde yer alan 1/5000 ölçekli L18A24B, L18A24C ve L18A24D hali hazır haritalarda gösterilen, DSİ 2.Bölge Müdürlüğünce de dere özelliği kalmadığı görüşü verilen, Değirmendere deresine ilişkin dere mutlak koruma bandının kaldırılarak, yeni dere mutlak koruma alanlarını gösteren ekli L18A24B, L18A24C ve L18A24D paftalarının yeniden düzenlenmiş halinin uygulamasının kabulü ile yürürlüğe girmesi için paftaların onaylanması hususunun oybirliği ile kabulüne ilişkin Hukuk – İmar ve Bayındırlık Komisyonları Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne karar verildi.

16.04.2010 1

İZSU Genel Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

16.04.2010 2

İzmir 4.İdare Mahkemesinin 04.02.2010 tarihli kararı doğrultusunda; İZSU Tarifeler Yönetmeliğinin ‘‘Aylık Bakım Ücreti’’ başlıklı 14.Maddesinin ve ‘‘Su ve Kanal Harcamalarına Katılım Payı’’ başlıklı 21.maddesinin iptal edilmesi ile abonelere tahakkuk ettirilen faturalarda ‘‘Bakım Ücreti’’ ve ‘‘Harcamalara Katılma Payı’’ çıkarılmaması için İZSU Tarifeler Yönetmeliğinin 14 ve 21.maddelerinin iptal edilerek yürürlükten kaldırılması, İZSU Yönetim Kurulunca incelenerek uygun görülmüş olup, 2560 sayılı kanunun 3009 sayılı kanunla değişik 6. maddesi (l ) fıkrasına istinaden konunun görüşülerek karara bağlanması

Oybirliği ile kabulüne karar verildi.

16.04.2010 3

01 Mayıs 2010 tarihinden geçerli Mayıs ayı su ve atıksu tarifeleri ile 01 Haziran 2010 tarihinden itibaren geçerli su ve atıksu tarifelerinin görüşülerek karara bağlanması.

Genel Kurulca Oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

20.11.2009 9

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre değiştirilen ve Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliği yeniden düzenlendiğinden ve sözkonusu Yönetmeliğe dayalı olarak oluşturulmuş olan, İZSU Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. maddeleri değişikliklerinin Oyçokluğu ile kabulüne ilişkin, Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca, sınav gruplarına Matematiğin de ilave edilmesi şartıyla oybirliği ile kabulüne, karar verilmiştir.

20.11.2009 10

İZSU Genel Müdürlüğü 2010 Yılı Performans Programının Oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Oyçokluğu ile kabulüne, karar verilmiştir.

20.11.2009 11

İZSU Genel Müdürlüğü 2010 Mali Yılı Bütçesinin, Oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Oyçokluğu ile kabulüne, karar verilmiştir.

11.11.2009 8
İZSU Tarifeler Yönetmeliğinin 51. maddesi hükmüne dayanılarak, İZSU Genel Kurulunun 27.05.2004 tarih ve 05/55-56 sayılı kararlarıyla kabul edilen formülasyonlar çerçevesinde hazırlanan su ve atıksu tarifelerinin 01.06.2009 tarihinden itibaren uygulamaya konulmak üzere alınan 21.05.2009 tarih ve 287 sayılı İZSU Yönetim Kurulu Kararının iptali istemiyle açılan İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin 2009/970 E. Sayılı davasında, mahkemece verilen yürütmeyi durdurma kararının yerine getirilmesini temin için, İZSU Yönetim Kurulunca yeniden tespit edilen su ve atıksu tarifelerinin, Oyçokluğu ile kabulüne ilişkin, Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
Genel Kurulca Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.

18.09.2009 7 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9., 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7., 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddelerine istinaden hazırlanan, ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2010 – 2014 Yılı Stratejik Planının oyçokluğu ile kabulüne, karar verilmiştir.
13.07.2009 6

İlk Kademe Belediyelerinin 5747 sayılı kanun ile kapatılması nedeniyle, buralar bağlı oldukları ilçelerin mahallelerine dönüştüğünden, İlk Kademe Belediyelerinin konut ve tarım/hayvancılık abonelerine uygulanan indirimli su tarifelerinin belirlendiği İZSU Tarifeler Yönetmeliğinin 6. maddesi ( s ) fıkrasının uygulama imkanı bulunmadığından yürürlükten kaldırılması, İZSU Yönetim Kurulunca incelenerek uygun görülmüş olup, 2560 sayılı kanunun 3009 sayılı kanunla değişik 6. maddesi (L) fıkrasına istinaden karara bağlanması

Oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.

14.05.2009 5

İZSU Genel Müdürlüğü 2008 Mali yılı Bütçesinin Kesin Hesapları ve Bilançosunun oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Oybirliği ile kabulüne karar verildi.

11.05.2009 4

İZSU Denetçiler Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne karar verildi.

17.04.2009 3

İZSU Genel Müdürlüğü 2008 yılı Faaliyet Raporunun karara bağlanması

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne karar verildi.

09.03.2009 2

İşin özelliğine göre mesai saatleri dışında da işçilerle beraber çalışma mecburiyetinde olmaları nedeniyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178. maddesi, Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 06.03.1992 tarih, 94 sayılı Genelgeleri doğrultusunda, Bakanlık onayına sunulmak üzere hazırlanan, İZSU Genel Müdürlüğü memurları için 2009 yılını kapsayan ekli Fazla Çalışma Teklif Listelerinin görüşülerek karara bağlanması

Önergenin geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

09.02.2009 1

EBSO ile İZSU arasında 27.07.1998 tarihinde imzalanan atıksu protokolünün 3. maddesinde kademesiz olarak beher m3 için 0,50 ABD Doları olarak belirlenen atıksu tarifesinin, protokolün diğer hükümleri aynı kalmak üzere, Atıksu m3 fiyatı;
0 - 15000m3 arası : 0,50 ABD Doları
15001 – 30000 m3 arası : 0,25 ABD Doları
30000 m3 ve üzeri : 0,15 ABD Doları,
TL. üzerinden fiyatlandırma, sayaç okuma tarihindeki ABD Dolarının T.C. Merkez Bankası döviz satış kuruna tekabül eden karşılığına göre yapılacaktır.
Şeklinde kademelendirilerek yeniden belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması

Önergenin oybirliği ile kabulüne karar verildi.

26.11.2008 13 İZSU Genel Müdürlüğü Temsil ve Tanıtma Giderleri Yönetmeliğinin oybirliği ile kabulüne ilişkin, Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları,
26.11.2008 15 İZSU Genel Müdürlüğünün, Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı ve Finansman Programından oluşan 2009 Mali Yılı Bütçesinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,
26.11.2008 14 İZSU Genel Müdürlüğü 2009 Yılı Performans Programının oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,
08.09.2008 12 İZSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğine Geçici Madde ilave edilmesinin görüşülmesi.
15.08.2008 11 İZSU Genel Müdürlüğü 2008 Mali Yılı Ek Bütçesinin ekli cetvellerde gösterildiği şekilde toplam 35.000.000,00 YTL. ek gelir – gider kalemlerinin belirlenmesi hususu, Komisyonumuzca tetkik edilerek oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi,
21.07.2008 10 İZSU Genel Müdürlüğü 2008 Mali Yılı Bütçesinin tertipleri arasında, ekli cetvelde gösterildiği şekilde toplam 48.000.000,00 YTL. aktarma yapılmasının oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi,
13.06.2008 9 İZSU Genel Müdürlüğü 2008 Mali Yılı Bütçesinin tertipleri arasında, toplam 26.001.797,00 YTL. aktarma yapılmasına ait cetvelin oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
16.05.2008 7 İZSU Tarifeler Yönetmeliğinin, 6. maddesi ( h ) fıkrası değişikliğinin oybirliği ile kabulüne ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi,
16.05.2008 6 İZSU Denetçi Raporu Oyçokluğu ile kabul edildi.
16.05.2008 8 İZSU Genel Müdürlüğü 2007 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Bilançosunun Oyçokluğu ile kabulüne ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi,
12.05.2008 5 İZSU Denetçisi olarak Ertuğrul AKSOYDAN ve Mehmet GÜLTEKİN’in seçilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
22.04.2008 3 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki kadro cetvellerine göre düzenlenen ve sağlık hizmetleri sınıfına dahil olup, 4 adet müfettiş kadrosunun kaldırılarak, 4 adet müfettiş yardımcısı kadrosunun ihdası, fazla durumdaki tabip, hemşire, biolog ve laborant kadroları olmak üzere toplam 7 adet kadronun teknik hizmetler sınıfı mühendis ve tekniker kadroları ile değişikliğini, 3 adet ambar memuru kadrosunun kaldırılarak bilgisayar işletmeni kadrosunun ihdasını, müktesepleri itibarıyla kadro dereceleri yükseltilmesi düşünülen toplam 46 kadronun değişikliğini ve norm kadro fazlası konumunda bulunan 1 adet bekçi kadrosunun boşalması nedeniyle iptalini içeren İZSU Genel Müdürlüğü Memur Kadro Cetvellerinin görüşülmesi,
22.04.2008 4 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan, İZSU Genel Müdürlüğü 2007 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi,
11.02.2008 2 5620 sayılı Yasanın geçici 1/2. maddesi gereği emeklilik çalışma sürelerini dolduruncaya kadar halen bulundukları geçici işçi statüsünde çalışmaya devam etmeleri uygun bulunan 34 personelin 2008 yılında 360 gün süre ile, 2006 yılındaki çalışma süreleri 180 günden az olduğu için daimi işçilik kadrolarına geçişleri önerilmeyen 2 işçimizin ise aynı Yasanın geçici 1/1. maddesi uyarınca 2008 yılında 179 günü aşmamak kaydıyla "Geçici İşçi Statüsünde" çalıştırılabilmeleri için, İZSU Genel Kurulundan (Büyükşehir Belediye Meclisi) Geçici İşçi Çalıştırma Vizesi verilmesi. (İZSU - Kar. ve Tut. Şb. Md. 21)
14.01.2008 1 İZSU Genel Müdürlüğünde mevcut kadrolu avukat sayısı icra takip ve tahsilatlarının yapılabilmesi için yeterli olmadığından, Hukuk Müşavirliğinde 01.01.2008 - 31.12.2008 tarihleri arasında boş kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli olarak 4 adet avukat çalıştırılması ve istihdam edilecek avukatlara aylık net 1.250,00- YTL. ücretin ödenmesi. (Kar. ve Tut. Şb. Md. 02)
10.12.2007 19 2007 yılında İZSU Denetçilerine aylık net olarak 591,29-YTL. ücret ödenmekte olup, 2008 yılında Devlet Memurlarına yapılan artışlar göz önünde bulundurularak, Denetçilerimize ödenecek ücretin aylık net 650,00-YTL.'ye çıkarılması. (Kar. ve Tut. Şb. Md. 162)
29.11.2007 16 2006 yılında İZSU Genel Kurulunca onaylanarak yürürlüğe giren İZSU Genel Müdürlüğü 2006-2011 yılları Stratejik Plan ve Performans Programı Raporuna ilave edilen ve iptal edilen konular (açıklamaları ile birlikte ) ile ilgili olarak, İZSU Daire Başkanlıklarınca hazırlanan ekte yazılı yeni düzenlemelerin karara bağlanması. (İZSU- Kar. ve Tut. Şb.Md. 146)
29.11.2007 18 İZSU Genel Müdürlüğünün 2008 Mali Yılı Bütçesinin Oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (İZSU-Kar. ve Tut. Şb. Md. 133)
29.11.2007 17 İZSU Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Stratejik Plan ve Performans Programının Oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (İZSU-Kar. ve Tut. Şb. Md. 134)
28.11.2007 15 İZSU Genel Kurulunun 09.07.2007 tarih ve 02.10 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren ve halen uygulanmakta olan Özürlü vatandaşlara indirimli su tarifesinde; uygulamada eşitlik sağlamak ve özürlü vatandaşların değerlendirilmesi sırasındaki sınırlamalar nedeniyle mağduriyetleri gidermek amacıyla, İZSU Tarifeler Yönetmeliğinin Özürlüler Tarifesinin belirlendiği 6. maddesi (v) bendinin yeniden düzenlenmesinin Oybirliği ile kabulüne ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (İZSU-Kar. ve Tut. Şb. Md. 136)
10.10.2007 14 İZSU Genel Müdürlüğünün 2007 Mali Yılı Bütçesinin tertipleri arasında 20.000.000,00-YTL. aktarma yapılmasının Oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Kar. ve Tut. Şb. Md. 125)
08.10.2007 13 İZSU Genel Müdürlüğünün 2007 Mali Yılı Bütçesinin tertipleri arasında 20.000.000,00-YTL. aktarma yapılmasının incelenmesi. (Kar. ve Tut. Şb. Md. 125)
13.08.2007 12 Danıştay'ın 2005/1344 E. 2006/2078 sayılı Kararı dikkate alınarak, İZSU Tarifeler Yönetmeliğinin 32. maddesinin (a) ve (b) bendlerinde yer alan "gecikme cezası / gecikme zammı" ibaresinin uygulamada yanlış anlaşılmalara sebebiyet vereceği dikkate alınarak, anılan madde de yer alan "gecikme cezasının / zammının", "gecikme faizi" olarak değiştirilmesinin Oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (İZSU 74)
13.07.2007 11 Danıştay’ın 2005/1344 E. 2006/2078 sayılı Kararı dikkate alınarak, İZSU Tarifeler Yönetmeliğinin 32. maddesinin (a) ve (b) bendlerinde yer alan gecikme cezası / gecikme zammı ibaresinin uygulamada yanlış anlaşılmalara sebebiyet vereceği dikkate alınarak, anılan madde de yer alan gecikme cezasının / zammının, gecikme faizi olarak değiştirilmesi. (İZSU 74)
09.07.2007 10 571 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Özürlüler İdaresi Başkanlığınca çıkarılan yönetmelik çerçevesinde; %40 ve daha yukarı özrü bulunanların sadece 1 adet konut aboneliğine karşılık istenen belgelerin İZSU’ya ibraz edilmesinden sonra, İZSU tarafından hazırlanan taahhütnameyi imzalayan özürlü veya vasisi adına kayıtlı olan aboneliğin özürlü abonesine dönüştürülmesi, yürürlükteki su tarifelerinin yalnızca konut aboneliğinin birinci kademesine (0-13 m3) %50 indirimli olarak uygulanması ve Tarifeler Yönetmeliğinin 6. maddesine fıkra olarak eklenmesinin Oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe - Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (İZSU - 47)
09.07.2007 9 İzmir metropol alanı ile yeni bağlanan ilçe ve belde sınırları içerisinde uygulanmak üzere, Tarifeler Yönetmeliğinin Vidanjör Tarifesini belirleyen 23/a maddesinde yapılan değişikliğin Oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (İZSU 45)
15.06.2007 8 571 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Özürlüler İdaresi Başkanlığınca çıkarılan yönetmelik çerçevesinde; %40 ve daha yukarı özrü bulunanların sadece 1 adet konut aboneliğine karşılık istenen belgelerin İZSU'ya ibraz edilmesinden sonra, İZSU tarafından hazırlanan taahhütnameyi imzalayan özürlü veya vasisi adına kayıtlı olan aboneliğin özürlü abonesine dönüştürülmesi, yürürlükteki su tarifelerinin yalnızca konut aboneliğinin birinci kademesine (0-13 m3) %50 indirimli olarak uygulanması ve Tarifeler Yönetmeliğinin 6. maddesine fıkra olarak eklenmesi hususunun incelenmesi. (İZSU - 47)
11.06.2007 6 Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, İZSU Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi nedeniyle, yeni oluşturulan Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı, Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amirliği bütçelerinin oluşturulmalarıyla, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının bütçelerinin birleştirilmesi, değişikliğe uğrayan Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı, Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının ekte bulunan revize bütçelerinin Oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (İZSU -Kar.ve Tut. Şb. Md. 32)
11.06.2007 5 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 5595 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde-1 hükmüne istinaden, yasa kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile malül gazi olarak aylık bağlanmış olanlar ve şehit, dul ve yetimi sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunan abonelerin su ücretinin; yasada öngörülen durumlarını belgelemeleri halinde, yürürlükteki su tarifeleri üzerinden % 50 indirim yapılarak alınmasının Oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe - Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. ( İZSU - Kar. ve Tut. Şb. Md. 27)
11.06.2007 7 İzmir metropol alanı ile yeni bağlanan ilçe ve belde sınırları içerisinde uygulanmak üzere, Tarifeler Yönetmeliğinin Vidanjör Tarifesini belirleyen 23/a maddesinde yapılan değişikliğin incelenmesi. (İZSU 45)
18.05.2007 4 İZSU Genel Müdürlüğünün 2006 Mali Yılı İdare Kesin Hesabının ve Bilançosunun Oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (İZSU - Kar. ve Tut. Şb. Md. 31)
12.04.2007 3 A. GÜNDEMDE KALAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
09.04.2007 2 A. EK GÜNDEMDEKİ ÖNERGENİN GÜNDEME ALINMASI.
12.03.2007 1 A. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.