Laboratuvar Analiz Ücretleri

2020 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ TARİFESİ (Ücretlerimize K.D.V. dahil değildir)

 

SU ANALİZ TARİFELERİ

PARAMETRE ADI 2020 YILI ÜCRETİ (TL.)
PH 8,20
Sıcaklık 8,20
Bulanıklık 8,20
Renk 8,20
İletkenlik 8,20
Tuzluluk 8,20
Toplam Sertlik 30,97
Kalsiyum 99,40
Magnezyum 99,40
Bikarbonat 30,97
Oksitlenebilirlik (Permanganat İndeksi) 30,97
Toplam Alkalinite 30,97
Serbest Klor 38,10
Sülfür 38,10
Klorür 99,40
Toplam Çözünmüş Katı Madde 39,76
Çözünmüş Oksijen 39,76
Oksijen Doygunluğu 39,76
Uçucu Katı Madde 39,76
Kurutma Kalıntısı 39,76
Toplam Katı Madde 39,76
Çökebilir Katı Madde 39,76
Toplam Askıda Katı Madde 39,76
Sülfat 99,40
Sülfit 41,42
Florür 99,40
Amonyak / Amonyum 99,40
Amonyak Azotu / Amonyum Azotu 99,40
Nitrit 99,40
Nitrit Azotu 99,40
Nitrat 99,40
Nitrat Azotu 99,40
Bromat 99,40
Toplam Kjeldahl Azotu 62,96
Toplam Azot 62,96
Krom+6 62,96
Orta fosfat 99,40
Fosfat Fosforu 99,40
Toplam Fosfor 99,40
Fenol 85,65
Siyanür 85,65
Yağ Gres 85,65
Biyolojik Oksijen İht.BOI5 99,40
Kimyasal Oksijen İht.KOI 99,40
Balık Biyo Deneyi (ZSF) 105,70
Anyonik Yüzey Aktif Madde(Metilen Mavisi İle Reaksiyon Yeren Yüzey Aktif Maddeler) 85,65
Sodyum 105,70
Potasyum 105,70
Bor 105,70
Demir 105,70
Mangan 105,70
Toplam Krom 105,70
Kurşun 105,70
Alüminyum 105,70
Gümüş 105,70
Çinko 105,70
Kadmiyum 105,70
Arsenik 105,70
Baryum 105,70
Antimon 105,70
Kalay 105,70
Bakır 105,70
Nikel 105,70
Kobalt 105,70
Civa 105,70
Selenyum 105,70
Berilyum 105,70
Vanadyum 105,70
Lityum 105,70
Molibden 105,70
Değişebilir Sodyum Yüzdesi 105,70
Sodyum Absorbsiyon Oranı 105,70
Bromür 99,40
Koku 2,00
Tat 2,00
Benzo(a)piren 164,02
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) 653,91
Toplam Organik Karbon 149,10
Fenoller (GC MS/MS ile) 653,91
 

MİKROBİYOLOJİK ANALİZ ÜCRETLERİ

PARAMETRE ADI 2020 YILI ÜCRETİ (TL.)
Koliform Bakteri 61,29
Eschericha coli (E.Coli) 61,29
Koloni Sayısı 61,29
C.Perfringens 56,33
P.Aeruginosa 56,33
Enterokok/Fekal Streptotok 65,61
Fekal Koliform 61,29
Anaerob Sporlu Sülfat Red.Eden Bak. 69,26
Patojen Staphylococlar 56,33
 

ATIKSU ANALİZ TARİFELERİ

PARAMETRE ADI 2019 YILI ÜCRETİ (TL.)
PH 36,00
Sıcaklık 36,00
Bulanıklık 36,00
Renk 82,80
İletkenlik 36,00
Tuzluluk 36,00
Kalsiyum 82,80
Magnezyum 82,80
Serbest Klor 82,80
Sülfür 82,80
Klorür 82,80
Toplam Çözünmüş Katı Madde 67,50
Çözünmüş Oksijen 36,00
Oksijen Doygunluğu 36,00
Uçucu Katı Madde 67,50
Kurutma Kalıntısı 67,50
Toplam Katı Madde 67,50
Çökebilir Katı Madde 31,50
Askıda Katı Madde 67,50
Sülfat 82,80
Sülfit 82,80
Florür 82,80
Amonyak / Amonyum 155,70
Amonyak Azotu / Amonyum Azotu 155,70
Nitrit 82,80
Nitrit Azotu 82,80
Nitrat 82,80
Nitrat Azotu 82,80
Toplam Kjeldahl Azotu 155,70
Toplam Azot 207,00
Krom+6 82,80
Orta fosfat 82,80
Fosfat Fosforu 82,80
Toplam Fosfor 93,60
Fenol 186,30
Toplam Siyanür 144,90
Serbest Siyanür 93,60
Yağ Gres 202,50
Metilen Mavisi ile Reaksiyon veren Yüzey Aktif Maddeler 153,00
Kimyasal Oksijen İht. KOI 157,50
Biyolojik Oksijen İhtiyacı BOI5 130,50
Sodyum 93,60
Potasyum 93,60
Bor 93,60
Demir 93,60
Mangan 93,60
Toplam Krom 93,60
Kurşun 93,60
Alüminyum 93,60
Gümüş 93,60
Çinko 93,60
Kadmiyum 93,60
Arsenik 93,60
Baryum 93,60
Antimon 93,60
Kalay 93,60
Bakır 93,60
Nikel 93,60
Kobalt 93,60
Civa 93,60
Selenyum 93,60
Berilyum 93,60
Vanadyum 93,60
Lityum 93,60
Molibden 93,60
Balık Biyo Deneyi(ZSF) 155,70
Top. Organik Karbon 88,20
Anlık Numune Alma 162,00
2 Saatlik Kompozite Numune Alma 207,00
24 Saatlik Kompozite Numune Alma 284,40