Laboratuvar Hizmetleri

Su Kalite Laboratuvarı 

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında kanun gereği İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi genel müdürlüğü bünyesinde Çevre Koruma ve Kontrol dairesi Başkanlığına bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü 1988 tarihinden itibaren hizmet vermektedir.

Laboratuvar Şube Müdürlüğü; 
Gerçek Kişiler, Tüzel kişiler, ve/veya Kamu Kuruluşları tarafından getirilen Atıksu veya İçme ve Kullanma Suyu numunelerinin ilgili mevzuatlar kapsamında analizlerinin yapılması, yaptırılması raporlanması ve analiz sonuçlarının talep sahiplerine bildirilmesini sağlamayı,

İzmir Büyükşehir Belediye sınırları içindeki yerleşimlere ait içme ve kullanma sularının dezenfeksiyonuna yönelik Klorlama Sistemlerinin kurulması, işletilmesi, çevre ilçe ve bağlı yerleşimlerinde kurulan klorlama sistemlerini işler vaziyette işletilmek üzere ilgili Daire Başkanlıklarına devri, talep halinde bakım, onarım, yeni montaj ve klor ihtiyaçlarının temini ile malzeme desteği vermektedir.

6360 sayılı yasa kapsamında İzmir Büyükşehir  Belediye sınırları içine giren tüm yerleşimlerde içme ve kullanma sularında mikrobiyolojik kalitenin sağlanmasına yönelik çalışmalar yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren çalışmalar başlatılmış ve 2018 Aralık ayı sonuna kadar 23 yerde gaz klorlama sistemi, 903 yerde sodyum hipo klorit dozaj pompası sistemi kurulmuş olup dezenfeksiyona yönelik çalışmalar aralıksız devam etmektedir.

Elektrik temininin mümkün olmadığı veya çok zor olduğu noktalarda güneş enerjisinden elektrik enerjisi sağlanarak otomatik dozaj pompaları kurulmuş, dezenfeksiyon işlemlerinin sağlıklı olarak devamlılığının sağlanması için 2018 Aralık ayına kadar 415 yerleşimde güneş enerjisi ile çalışan klorlama üniteleri kurulmuş ve işletmeye alınmıştır. 

Laboratuvar Şube Müdürlüğümüz 03.10.2005 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Ölçüm ve Analizleri Ön Yeterlilik Belgesine, 13.03.2008 yılında da Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Ölçüm Analizleri Yeterlilik Belgesi almış ve çalışmalarını bu kapsamda sürdürmektedir. 

Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgesinin süresi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2016 yılında yaptığı denetim sonrası 10.05.2021 tarihine kadar yenilenmiştir. 

Laboratuvar Şube Müdürlüğümüz 03.10.2006 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen TS EN ISO/IEC 17025 Standartlarına göre Akredite olup bu belgeyi alarak kalitesini belgelemiştir.

TÜRKAK Türk Akteditasyon Kurumunun 2018 yılında yaptığı denetim ile akreditasyon süresi Ekim 2022 tarihine kadar yenilenmiştir.

Akredite Parametrelerimiz;
Suda; İletkenlik, Bulanıklık, Kalsiyum, Magnezyum, Nitrit, Nitrat, Toplam Sertlik, GC/MSMS Cihazı ile Benzo(b)floranten, Benzo(k)floranten, Benzo(a)piren, Indeno(1,2,3-cd)piren, Benzo(g,h,i)perilen
Su ve Atıksuda; Toplam Organik Karbon, pH, Klorür, Kimyasal Oksijen İhtiyacı, Yağ Gres, Serbest Klor, Askıda Katı Madde, Sülfür, Spektrofotometre Cihazı ile Sülfür, Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı, Elektrot Yöntemi ile Siyanür ve Toplam Siyanür, ICP-MS Cihazı ile Arsenik, Bor, Sodyum, Alüminyum, Nikel, Civa, Selenyum, Baryum, Antimon, Kurşun, Kadmiyum, Krom, Kobalt, Çinko, Bakır, Demir, Mangan, Kalay, Gümüş, Vanadyum, Berilyum, İyon Kromotografi Cihazı ile Florür, Klorür, Nitrit, Nitrat, Sülfat, Fosfat, Sodyum, Amonyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Bromat, Siyanür, Toplam Siyanür

TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre TÜRKAK Akreditasyon sertifikasına sahip Laboratuvar Şube Müdürlüğü bünyesinde aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

1-İçme Suyu Laboratuvarı
İçme Suyu Laboratuvarında şehre su temin edilen kuyular ve yüzeysel sular bunun dışında memba suları, kuyu, artezyenlerin ağır metal dahil bütün fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmaktadır. Su temin edilen kuyular ve kuyu toplamalarından mevsimsel olarak tek tek, ana dağıtım depolarından ve yüzeysel su kaynaklarımızdan 15 günde bir, şebekeden ise dönüşümlü olarak her gün numuneler alınıp mevzuatlarda istenen tüm analizler yapılarak İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik Standartları ile kıyaslanmaktadır. Ayrıca talep olması halinde özel kuyu ve artezyen sularının ücreti karşılığı analizi yapılmaktadır.2-Mikrobiyoloji Laboratuvarı
İçme sularının kimyasal analizlerinin yanı sıra içilebilirliği açısından mikrobiyolojik kalitesi de izlenmektedir. Şehre verilen tüm su kaynakları ve şebeke sularından ayrı periyotta numune alınıp mikrobiyolojik analizleri yapılarak İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik Standartları ile kıyaslanmaktadır. Ayrıca talep olması halinde özel kuyu ve artezyen sularının ücreti karşılığı analizi yapılmaktadır.3- Atık Su Laboratuvarı 
Sanayi tesisleri ve işletmelerin atıksu karakterini belirlemek için proses atıksuyu, önlem veya arıtma tesisi verimini belirlemek için çıkış suyunun Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Diğer Çevre Mevzuatlarında istenen bütün parametrelerin analizi yapılmaktadır. Ayrıca talep olması halinde özel atıksu ve arıtma tesisleri çıkış sularının ücreti karşılığı analizi yapılmaktadır.4- Enstrumental Atıksu Laboratuvarları
4-1) Icp-Ms Cihazı Laboratuvarı 
Bu analiz laboratuvarındaki cihazlar ile su ve atıksulardan alınan numunelerde izmetal tayini analizleri yapılmaktadır.

4-2) İyon Kramotografi Cihazı Laboratuvarı 
Bu analiz laboratuvarındaki cihazlar ile numunelerde anyon, katyon ve siyanür tayini analizleri yapılmaktadır.4-3) Gc-Ms-Ms Cihazı Laboratuvarı 
Bu analiz laboratuvarındaki cihazlar ile numunelerin analize hazırlanması sonrasında numunelerde Toplam polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar, Benzo (a) piren, Fenoller, Hidrokarbonlar/ Ham Petrol ve Petrol Türevleri tayini analizleri yapılmaktadır.

4-4) Mikrodalga Numune Parçalama Cihazı


4-5) Toplam Azot Modüllü Toplam Organik Karbon Analizi Cihazı


5) Spektrofotometre ve Kjeldahl Cihazı Laboratuvarı 
Bu analiz laboratuvarındaki cihazlar ile numunelerde Kjeldahl, Nitrit, Amonyum, Nitrat, Toplam Fosfor, Klorür, Krom+6 ve Sülfür tayini analizleri yapılmaktadır.