Bakılan Parametreler

LABORATUVARDA BAKILAN PARAMETRELER LİSTESİ

 

TABLO 1

PARAMETRE ADI KULLANILAN METOT LABORATUVARA GETİRİLECEK MİNİMUM NUMUNE HACMİ (ml)
*Amonyum (Amonyak) Azotu, *Amonyum (Amonyak) ASTM D1426 A 1000
Toplam Alkalinite ve Bikarbonat Alkalinitesi

Standart Metot 2320 B

500

*Bulanıklık

Standart Metot 2130 B

100

Çözünmüş Oksijen ve Oksijen Doygunluğu

TS EN ISO 5814

100

Fenol

Hach Lange DR 5000 Cihazı/EPA 528

2000

*Toplam Fosfor, Fosfat (Orto Fosfat),Fosfat Fosforu

Standart Metot 4500 P- B Standart Metot 4500 P- D

500

*İletkenlik

Standart Metot 2510 B

250

Tuzluluk

Standart Metot 2520 B

100

*Kalsiyum

Standart Metot 3500 Ca-B

500

*Magnezyum

Standart Metot 3500 Mg-B

500

*Toplam Sertlik

Standart Metot 2340 C

250

*Klorür

Standart Metot 4500 Cl-B

500
Kurutma Kalıntısı (Toplam Katı Madde/ Buharlaştırma Kalıntısı), Uçucu Katı Madde ve Toplam Çözünmüş Katı Madde(Toplam Filtre Edilebilen Katı Madde)

Standart Metot 2540 B,E,C

1000

*Nitrat Azotu,Nitrat

TS 6231

250

*Nitrit Azotu,Nitrit

Standart Metot 4500 NO2 B

250
Oksitlenebilirlik TS 6288 EN ISO 8467 250
Renk Standart Metot 2120 B,C H.Lange DR 5000 Cihazı,TS EN ISO 7887 200
Yüzey Aktif Madde [Anyonik Yüzey Aktif Madde (MBAS)] Hach Lange DR 5000 Cihazı 100
*Toplam Askıda Katı Madde Standart Metot 2540 D 1000
Toplam Çökebilen Katı Madde TS 7092 1000
*Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) Standart Metot 5210 D 1000
*Kimyasal Oksijen İhtiyacı Standart Metot 5220 B / TS 2789 200
*pH Tayini Standart Metot 4500 H-B 100
Siyanür ve Toplam Siyanür Hach Lange DR 5000 Cihazı 1000
*Siyanür ve Toplam Siyanür Standart Metot 4500 CN-C ve F , İşletme İçi Yöntem İyon Kromatografi 1000
*Sülfür Standart Metot 4500 S-F /4500 S-D 1000
*Yağ Gress Standart Metot 5520 B iki adet 500
*Serbest Klor Standart Metot 4500 Cl-C 500
Sülfit Hach Lange DR 5000 Cihazı 100
*Toplam Azot TS EN 12260,Hach Lange DR 5000 Cihazı 250
Krom +6 Standart Metot 3500 Cr-B 500
Kjeldahl Azotu EPA 351.3 1000
*Metaller 
(Na,As,B,Al,Ni,Hg,Se,Ba,Sb,Pb,Cd,Cr,Co,Zn,Cu,Mn,Fe,Sn,Ag, Be,V)
Standart Metot 3030 K, 3125 B ICP-MS 1000
Metaller
(Mo, Li,K)
Standart Metot 3030 K, 3125 B ICP-MS 500
Balık Biyo Deneyi (ZSF) R.Gazete Tarih 10-10-2009 Sayı 27372 TS 5676 10000
*Anyonlar(Florür,Klorür,Nitrit,Nitrat,Sülfat,Fosfat) Standart Metot 4110 B İyon Kromatografi 250
*Katyonlar (Sodyum,Potasyum,Amonyum,Kalsiyum, Magnezyum) TS EN ISO 14911 İyon Kromatografi 250
*Bromat ve Bromür Standart Metot 4110 D İyon Kromatografi 250
Değişebilir Sodyum Yüzdesi ,Sodyum Absorbsiyon Oranı TS 7739 500
*Toplam Organik Karbon Standart Metot 5310 B 250
Koku ve Tat Organoleptik Metot 500
Serbest Klor TS 266 100
*Toplam Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) [ Benzo (b) Floranten,Benzo (k) Floranten,Benzo (g,h,i) Perilen,Indeno (1,2,3-cd) Piren, Benzo (a) Piren ] EPA 525.2 2000
*Benzo (a) Piren EPA 525.2 2000
Pseudomonas aeruginosa TS EN ISO 16266 500**
-Koliform, E.Koli, Fekal Koliform 


-Toplam Bakteri (Koloni Sayımı)
-Standart Metot 9222 D-E, TS EN ISO 9308-1 
-TS EN ISO 6222
500 **
Anaerob Sporlu Sülfat Redükte Eden Bakteri ,Clostridium Perfringens TS 8020 EN 26461-2 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 500**
Enterokok / Fekal Streptokok TS EN ISO 7899-2 500**
Patojen Staphylococlar XP T 90-412 500**

Tablo:1’de parametre bazındaki analizler için laboratuarımıza getirilmesi gereken minimum numune hacimleri ve analiz metotları verilmiş olup *’lı parametreler TÜRKAK Akreditasyon kapsamındadır.Numune Türü itibariyle ilgili Yönetmeliklere göre analizlenecek numuneler için numune getirme koşulları ise Tablo:2’de verilmiştir.

 

TABLO 2

NUMUNE TÜRÜ ANALİZ TÜRÜ NUMUNENİN LABORATUVARA TESLİM ŞEKLİ
Kuyu,Artezyen, Deniz,Nehir,Göl, Baraj,Dere Mikrobiyolojik 500 ml steril cam veya plastik şişe**
Kuyu,Artezyen, Deniz,Nehir,Göl, Baraj,Dere Kimyasal 5 litrelik vidalı kapaklı cam veya plastik şişe
Kaynak, Memba Mikrobiyolojik 1 litrelik steril cam veya plastik şişe**
Kaynak, Memba Kimyasal 5 litrelik vidalı kapaklı cam veya plastik şişe
Evsel ve Endüstriyel Atık Sular Kimyasal 5 litrelik renkli şişede veya plastik bidonda (Yağ-gress için numune ayrı olarak 2 adet 500ml'lik cam kapta getirilcektir.)
Evsel ve Endüstriyel Atık Sular Balık Biyo Deneyi (ZSF) 10 litrelik plastik bidonda

**Mikrobiyolojik analizler için steril şişeler ücretsiz olarak laboratuarımızdan temin edilebilir.

Numuneler Su kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği Resmi Gazete 10 Ekim 2009 tarih 27372 sayıya göre alınmalıdır.
Numunelerin laboratuvara teslim süresi en fazla 24 saattir. Teslim süresi 6 saati geçecek olan kimyasal numuneler ile tüm mikrobiyorlojik numuneler soğuk zincirde (2 °C - 8 °C) laboratuvara teslim edilmelidir. pH, Serbest Klor, İletkenlik ve Çözünmüş Oksijen parametreleri istenecek olan numunelerin teslim süresi ise en fazla 6 saattir. Belirtilen şartlara uygun getirilmeyen numune şartlı olarak kabul edilir ve müştriden feragat beyanı alınır. İlgili deney raporunda feragat beyanı alındığı belirtilir.

Mikrobiyolojik analiz için numune alımına yönelik şartlar: 

1. Numune bir çeşmeden alınıyorsa, suyun sıçramasını önlemek üzere musluğa daha önceden takılmış hortum veya benzeri materyaller çıkarılmalıdır. Daha sonra musluğun içi ve dışı dikkatlice temizlenmelidir.(Özellikle bir yağ kalıntısının olmamasına dikkat edilmelidir.)
2. Temizleme işleminden sonra musluk tam açılarak iki üç dakika su akıtılmalıdır.
3. Daha sonra musluk kapatılarak bir alevle iyice kızıncaya kadar (bir çubuğa pamuk takılıp alkole batırılır) yakılıp sterilize edilir.
4. Yakma işlemini takiben 1-2 saniye su akıtılarak musluğun soğuması sağlanır.
5. Numune kabı ağzına ve mantar/kapağın numune kabıyla temas edecek kısmına el değmeyecek şekilde açılarak musluktan serbestçe akan su ile 1/10’luk kısmı boş kalacak şekilde doldurulur. 
6. Doldurma işleminden sonra numune kabının ağzı sıkıca kapatılarak en kısa sürede (6 saat içinde) laboratuara ulaştırılmalıdır . Söz konusu numune kabı üzerine aşağıdaki bilgileri içeren etiket yapıştırılmalıdır. 
a) Numune Alma Yeri/Adresi 
b) Numune Alma Noktası 
c) Numune Cinsi 
d) Numune Alma Tarihi/Saati 

 

NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI TABLOSU

PARAMETRE ADI KORUMA YÖNTEMİ MİNİMUM ÖRNEK HACMİ (ml) SAKLAMA SÜRESİ
Alkalinite ≤6 °C'de soğutucuda, plastik veya camda 200 14 gün
BOI ≤6 °C'de soğutucuda, plastik veya camda 1000 24 saat
KOI H2SO4 ile pH<2 yapılır, ≤6 °C'de soğutucuda ,plastik veya camda 100 7 gün
Klorür Gerekmez plastik veya camda 50 28 gün
Renk ≤6 °C'de soğutucuda, plastik veya camda 500 5 gün
Toplam Siyanür NaOH ile pH>12 yapılır, ≤6 °C'de soğutucuda plastik veya camda 1000 7 gün
Florür Gerekmez plastikte 100 28 gün
Toplam Sertlik HNO3 veya H2SO4 ile pH<2 yapılır, ≤6 °C'de soğutucuda, plastik veya camda 100 1 ay
Metaller Çözünmüş metal için hemen filtrelenir.HNO3 ile pH<2 yapılır, 1+1 HNO3 ile yıkanmış plastik veya camda 1000 6 ay
Krom +6 Koruyucu Amonyum Sülfat Tamponu ile pH 9.3-9.7 , ≤6 °C'de soğutucuda, 1+1 HNO3 ile yıkanmış plastik veya camda 250 28 gün
Civa HNO3 ile pH<2 yapılır,≤6°C'de soğutucuda, 1+1 HNO3 ile yıkanmış plastik veya camda 500 28 gün
Amonyum Azotu / Amonyum H2SO4 ile pH<2 yapılır, ≤6°C'de sogutucuda, plastik veya camda 500 7 gün
Nitrat Azotu / Nitrat ≤6 °C'de soğutucuda, plastik veya camda 100 48 saat
Nitrit Azotu / Nitrit ≤6 °C'de soğutucuda, plastik veya camda 100 48 saat
Kjeldahl Azotu H2SO4 ile pH<2 yapılır, ≤6°C'de soğutucuda plastik veya camda 500 30 gün
Yağ Gress H2SO4 veya HCl ile pH<2 yapılır, ≤6°C'de soğutucuda camda 500 28 gün
Fenol H2SO4 ile pH<2 yapılır, ≤6°C'de soğutucuda, plastik veya camda 500 7 gün
Çözünmüş Oksijen Hemen Analizi Yapılmalı,camda 300 0,25 saat
pH Hemen Analizi Yapılmalı,plastik veya camda 50 1 gün
Fosfat Çözünmüş fosfat için hemen filtrelenir. ≤6 °C'de soğutucuda ,1+1 HNO3 ile yıkanmış camda 100 48 saat
Toplam Fosfor H2SO4 ile pH<2 yapılır, ≤6°C'de soğutucuda, plastik veya camda 100 28 gün
Tuzluluk Hemen Analizi Yapılmalı, camda 240 6 ay
Katı Maddeler ≤6 °C'de soğutucuda, plastik veya camda 200 7 gün
Sülfat ≤6 °C'de soğutucuda, plastik veya camda 100 28 gün
Sülfür 4 damla 2N Çinkoasetat/100 ml,NaOH ilavesi ile pH>9 ,≤6 °C'de soğutucuda, plastikte 100 7 gün
Bulanıklık Aynı Gün Analiz Yapılmalı ≤6 °C'de soğutucuda,karanlıkta, plastik veya camda 100 24 saat
Serbest Kalıntı Klor Hemen Analizi Yapılmalı,plastik veya camda 500 0,25 saat
Anyonik Yüzey Aktif Madde ≤6°C'de soğutucuda, plastik veya camda 250 2 gün
Bor HNO3 ile pH<2 ≤6°C'de soğutucuda plastikte 1000 28 gün
Bromür Gerekmez plastik veya camda 100 28 gün
Toplam Organik Karbon Hemen Analizi Yapılmalı veya H3PO4 ile pH≤2'ye ayarlanmalı ve ≤ 6°C'de plastik veya camda 100 7 gün
Toplam Azot H2SO4 ile pH 1-2 ayarlanmalı, plastik veya camda 100 1 ay
Pestisit, PAH 6N HCl ile pH<2 yapılır,40-50 mg Sodyum Sülfit ile Serbest Kloru giderilir,4 °C'de plastik veya camda, karanlıkta 1000 Ekstraksiyondan önce 14 gün, sonra 30 gün
Fenoller 6N HCl ile pH<2 yapılır, 40-50 mg Sodyum Sülfit ile Serbest Kloru giderilir,6 °C'nin altında camda 1000 Ekstraksiyondan önce 14 gün, sonra 0 °C'de veya altında 30 gün
Ca HNO3 ile 1<pH<2 yapılır, 3±2 °C'de plastikte 250 1 ay
Mg HNO3 ile 1<pH<2 yapılır, 3±2 °C'de plastikte 250 1 ay
İletkenlik Tercihen yerinde analiz 3±2 °C'de plastikte veya camda 100 1 gün
Bromat Ozon çıkarılır. Örneğin 50 mg etilendiamin eklenir. (1 litre numuneye)3±2 °C'de plastikte 100 1 ay

Numune Kabul Şartları: 
-İzsu Genel Müdürlüğü bünyesindeki birimler tarafından getirilen numunelerin kabulü hafta içi 08:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında olup Cumartesi günleri ise 08:00-12:00 saatleri arasındadır.Cuma ve Cumartesi günleri mikrobiyolojik analizler için numune kabulü yapılmamaktadır. 

- Şahıslar ve firmalar tarafından getirilen (İzsu Genel Müdürlüğü bünyesindeki birimler dışındaki) numunelerin kabulü Cumartesi - Pazar Günleri Hariç 08:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında olup mikrobiyolojik analizler için Cuma günleri numune kabulü yapılmamaktadır. 

-Laboratuvar faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında elde edilen veya oluşturulan müşteriye ait bilgiler gizli tutulur.

Deney Raporlarının Teslim Şekli: 
     Analiz süresi mikrobiyolojik analizler için maksimum 3-5 iş günü olup kimyasal analizler için maksimum 3-10 iş günüdür. Analiz süresi bitimini takiben müşteriye teslim edilmek üzere maksimum 5 iş günü içinde Deney Raporları hazır hale getirilmektedir.

     Deney raporlarına ait ücretler ile deney raporlarının alınabileceği tarih Numune Kabul Birimimiz telefonlarından öğrenilebilecek olup deney raporları teslimi için ücret bilgilerini içeren deney raporu üst yazısının laboratuarımızdan teslim alınması ve yapılan ödeme sonrası ödendiğine dair belgenin deney raporu alımından önce laboratuarımıza verilmesi gerekmektedir. 

Deney Raporlarına İtiraz süresi: 
Laboratuarımızda İzsu Genel Müdürlüğü bünyesindeki birimler tarafından getirilen atık su numunelerinden sonuçları aykırı çıkanlar için,şahıslar ve firmalar tarafından getirilen (İzsu Genel Müdürlüğü bünyesindeki birimler dışındaki) numuneler için ise müşteri talep ederse şahit numune saklaması yapılmakta olup deney raporlarına itiraz süresi Numune Saklama Koşulları Tablosu’nda geçen saklama süreleri kadardır. 

İletişim Bilgileri: 

Numune Kabul Birimi: 
Telefon:0 232 293 6670 / 0 232 2936694 
Faks: 0 232 2936584 
Adres : İZSU Genel Müdürlüğü Halkapınar Sular İşletmesi Gaziler Caddesi No:373 Halkapınar /İZMİR