Laboratuvar Analiz Ücretleri

2019 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ TARİFESİ (Ücretlerimize K.D.V. dahil değildir)


SU ANALİZ TARİFELERİ

PARAMETRE ADI 2019 YILI ÜCRETİ (TL.)
PH 7,64
Sıcaklık 7,64
Bulanıklık 7,64
Renk 7,64
İletkenlik 7,64
Tuzluluk 7,64
Toplam Sertlik 28,85
Kalsiyum 92,59
Magnezyum 92,59
Bikarbonat 28,85
Oksitlenebilirlik (Permanganat İndeksi) 28,85
Toplam Alkalinite 28,85
Serbest Klor 35,49
Sülfür 35,49
Klorür 92,59
Toplam Çözünmüş Katı Madde 37,03
Çözünmüş Oksijen 37,03
Oksijen Doygunluğu 37,03
Uçucu Katı Madde 37,03
Kurutma Kalıntısı 37,03
Toplam Katı Madde 37,03
Çökebilir Katı Madde 37,03
Toplam Askıda Katı Madde 37,03
Sülfat 92,59
Sülfit 38,58
Florür 92,59
Amonyak / Amonyum 92,59
Amonyak Azotu / Amonyum Azotu 92,59
Nitrit 92,59
Nitrit Azotu 92,59
Nitrat 92,59
Nitrat Azotu 92,59
Bromat 92,59
Toplam Kjeldahl Azotu 58,64
Toplam Azot 58,64
Krom+6 58,64
Orta fosfat 92,59
Fosfat Fosforu 92,59
Toplam Fosfor 92,59
Fenol 79,78
Siyanür 79,78
Yağ Gres 79,78
Biyolojik Oksijen İht.BOI5 92,59
Kimyasal Oksijen İht.KOI 92,59
Balık Biyo Deneyi (ZSF) 98,45
Anyonik Yüzey Aktif Madde(Metilen Mavisi İle Reaksiyon Yeren Yüzey Aktif Maddeler) 79,78
Sodyum 98,45
Potasyum 98,45
Bor 98,45
Demir 98,45
Mangan 98,45
Toplam Krom 98,45
Kurşun 98,45
Alüminyum 98,45
Gümüş 98,45
Çinko 98,45
Kadmiyum 98,45
Arsenik 98,45
Baryum 98,45
Antimon 98,45
Kalay 98,45
Bakır 98,45
Nikel 98,45
Kobalt 98,45
Civa 98,45
Selenyum 98,45
Berilyum 98,45
Vanadyum 98,45
Lityum 98,45
Molibden 98,45
Değişebilir Sodyum Yüzdesi 98,45
Sodyum Absorbsiyon Oranı 98,45
Bromür 92,59
Koku 1,86
Tat 1,86
Benzo(a)piren 152,78
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) 609,08
Toplam Organik Karbon 138,88
Fenoller (GC MS/MS ile) 609,08

MİKROBİYOLOJİK ANALİZ ÜCRETLERİ

PARAMETRE ADI 2019 YILI ÜCRETİ (TL.)
Koliform Bakteri 57,09
Eschericha coli (E.Coli) 57,09
Koloni Sayısı 57,09
C.Perfringens 52,47
P.Aeruginosa 52,47
Enterokok/Fekal Streptotok 61,11
Fekal Koliform 57,09
Anaerob Sporlu Sülfat Red.Eden Bak. 64,51
Patojen Staphylococlar 52,47
 

ATIKSU ANALİZ TARİFELERİ

PARAMETRE ADI 2019 YILI ÜCRETİ (TL.)
PH 36,00
Sıcaklık 36,00
Bulanıklık 36,00
Renk 82,80
İletkenlik 36,00
Tuzluluk 36,00
Kalsiyum 82,80
Magnezyum 82,80
Serbest Klor 82,80
Sülfür 82,80
Klorür 82,80
Toplam Çözünmüş Katı Madde 67,50
Çözünmüş Oksijen 36,00
Oksijen Doygunluğu 36,00
Uçucu Katı Madde 67,50
Kurutma Kalıntısı 67,50
Toplam Katı Madde 67,50
Çökebilir Katı Madde 31,50
Askıda Katı Madde 67,50
Sülfat 82,80
Sülfit 82,80
Florür 82,80
Amonyak / Amonyum 155,70
Amonyak Azotu / Amonyum Azotu 155,70
Nitrit 82,80
Nitrit Azotu 82,80
Nitrat 82,80
Nitrat Azotu 82,80
Toplam Kjeldahl Azotu 155,70
Toplam Azot 207,00
Krom+6 82,80
Orta fosfat 82,80
Fosfat Fosforu 82,80
Toplam Fosfor 93,60
Fenol 186,30
Toplam Siyanür 144,90
Serbest Siyanür 93,60
Yağ Gres 202,50
Metilen Mavisi ile Reaksiyon veren Yüzey Aktif Maddeler 153,00
Kimyasal Oksijen İht. KOI 157,50
Biyolojik Oksijen İhtiyacı BOI5 130,50
Sodyum 93,60
Potasyum 93,60
Bor 93,60
Demir 93,60
Mangan 93,60
Toplam Krom 93,60
Kurşun 93,60
Alüminyum 93,60
Gümüş 93,60
Çinko 93,60
Kadmiyum 93,60
Arsenik 93,60
Baryum 93,60
Antimon 93,60
Kalay 93,60
Bakır 93,60
Nikel 93,60
Kobalt 93,60
Civa 93,60
Selenyum 93,60
Berilyum 93,60
Vanadyum 93,60
Lityum 93,60
Molibden 93,60
Balık Biyo Deneyi(ZSF) 155,70
Top. Organik Karbon 88,20
Anlık Numune Alma 162,00
2 Saatlik Kompozite Numune Alma 207,00
24 Saatlik Kompozite Numune Alma 284,40