2009 Yılı Etik Faaliyetleri

 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KOMİSYONU KARARI

Karar Tarihi: 30.01.2009
Karar No : 2009/1
Konusu : Etik Davranış-Kültürü Konulu Eğitim.

K A R A R

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 3. Bölümünde yer alıp Etik Davranış İlkelerine Uyma başlıklı 23., maddesi Personeli Bilgilendirme başlıklı 24. ve Etik Kültürün Yerleştirilmesi ve Eğitimi başlıklı 25. maddelerinde, Kamu Görevlilerinin etik davranış ilkelerine uyma zorunluluğu,ilkeler hakkında bilgilendirilmeleri, etik kültürün yerleştirilmesi ve hizmet içi eğitim programlarında yer verilmesi hususları düzenlenmiştir.

Bu nedenle;

1-Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yeralan Daire Başkanlıkları ve diğer harcama birimlerince, 2008 yılında yapılan, etik ilkeler konulu eğitimin; etik kültürün iyice yerleşmesi, etik ilkelerin personel tarafından özümsenmesi, farkındalık ve duyarlılığın arttırılması amacıyla Etik Günü olan 25 Mayıs ve 25 Mayıs- 01 Haziran 2009 tarihleri arasındaki Etik Haftası içinde,bu yıl da tekrar edilmesi,

2-Eğitimin Daire Başkanı, Harcama Birimi Başkanı veya görevlendireceği yönetici personel tarafından verilmesi,

3-Ek listede gösterilen ve etik davranış ilkelerini oluşturan eğitim konularından; amirlerince personelin alması takdir edilenleri veya lüzumu halinde tümünün eğitime dahil edilmesi,

4-Etik Davranış İlkeleri ve açıklayıcı içeriğine ait yazılı bilgilerin birer nüshasının eğitim verilen personele dağıtılması,

5-Eğitim verilen personel sayısının ve eğitim konularının, 02 Haziran 2009 tarihine kadar Komisyonumuza bilgi verilmesi ve arşivlenmesi amacıyla Eğitim Şube Müdürlüğüne gönderilmesi,

6-Kurul Kararlarının, ilgili birimlerine bildirilmesi, gerekli yazışmaların ve arşivlemenin yapılması işlemlerinin Eğitim Şube Müdürlüğünce yerine getirilmesi,

Hususları görüşülerek karar altına alındı.


Üye Oğuz KAYGAS Eğitim Şube Müdürü
Üye İsmail ÖZCAN İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı 
Etik Komisyon Başkanı Nedim GÜRAL Teftiş Kurulu Başkanı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı


Sayı : M.35.0.İBB.5.01.71.01-1310 Tarih: 09/02/2009
Konu : Etik Komisyon Kararı

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

Makamınız tarafından kurulup, görev tevdi edilen Etik Komisyonunca 30.01.2009 tarihinde yapılan toplantı sonucunda alınan, 2009/1 sayılı Karar incelenmek üzere ekte sunulmuştur.

İlgi Kararın uygulamaya konulması hususunu Olur’ larınıza arz ederim.


İsmail ÖZCAN İnsan Kay. ve Eğitim Dairesi Başkanı
Uygun görüşle arz ederim. Hilmi ÖZEN Genel Müdür Yardımcısı
O L U R .../02/2009 Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN Genel Müdür
09/02/2009 Eğitim Şb. Müd. : O. KAYGAS

Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Konak 35251 İZMİR 
Telefon: (0 232) 293 2 293 - (0 232) 293 2 000 E-Posta: izsu@izsu.gov.tr www.izsu.gov.tr

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Sayı : M.35.0.İBB.5.01.71.01- 1310 Tarih: 09/02/2009
Konu : Etik Eğitimi.

Genel Müdürlük Makamının 09.02.2009 tarih ve 1310 sayılı Olur’ u ile eki Etik Komisyonunun,
30.01.2009 tarih ve 2009/1 sayılı kararı ilişikte gönderilmiştir.

Kararda bahsedilen faaliyete ilişkin bilgilerin 02 Haziran 2009 tarihine kadar Eğitim Şube
Müdürlüğüne gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.


İsmail ÖZCAN İnsan Kay. ve Eğitim Dairesi Başkanı 
-Tüm Daire Başkanlıkları ve
Diğer Harcama birimleri
09/02/2009 Eğitim Şb. Müd. : O. KAYGAS

Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Konak 35251 İZMİR 
Telefon: (0 232) 293 2 293 - (0 232) 293 2 000 E-Posta: izsu@izsu.gov.tr www.izsu.gov.tr

 

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 2009 YILI ETİK İLKELER EĞİTİMİNE DAİR DEĞERLENDİRME:


            Bazı Daire Başkanlıklarından gelen talep ve görülen lüzum üzerine, etik kültürün özümsenmesi, farkındalık ve duyarlılığın artırılması ve 25 Mayıs - 01 Haziran 2009 tarihleri arasındaki, Etik Günü ve haftası boyunca, Etik İlkeler Eğitimi verecek personelin de bilgilendirilmesi amacıyla; başta Daire Başkanı, Müdür, Şef konumundaki personel olmak üzere para ile ilgili görevlerde ve vatandaş ile iletişim halinde görev yapan personel için “Etik İlkeler” konulu ilk eğitim düzenlenmesi uygun görülmüştür.

            21 ve 22 Nisan 2009 tarihlerinde günlük 2’ şer saat süren bu eğitim, Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı Salonunda yapılmıştır. Eğitim Teftiş Kurulu Başkanı (Aynı zamanda İzsu Etik Komisyon Başkanı) Nedim GÜRAL ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı (Aynı zamanda İzsu Etik Komisyon Üyesi) İsmail ÖZCAN tarafından birlikte verilmiştir. Eğitimin 1. günü 101, 2. günü 103, olmak üzere, eğitime toplam 204 personel katılmıştır. Katılımın birimler bazında dağılımı aşağıda (Tablo:1) gösterilmiştir.
         
            Daire Başkanlıkları ve Diğer Harcama Birimlerinde 25 Mayıs - 01 Haziran 2009 tarihlerinde Etik İlkeler Eğitimi verilen personel sayısı 2220’ dir. Bu eğitimin birimlere göre dağılımı tablo: 2’ de gösterilmiştir. 2009 yılı Etik eğitim faaliyetlerinde eğitim gören personel toplam sayısı 204+2220=2424 kişidir. Bu eğitimler, kurum personelimiz tarafından verildiği için eğitim ücreti ödenmemiştir.

Sıra
No:

Birimi:

Eğitim Verilen personel (kişi)

1-

Teftiş Kurulu Başkanlığı

2

2-

Hukuk Müşavirliği

9

3-

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

25

4-

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

17

5-

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

5

6-

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

2

7-

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

5

8-

Makine İkmal Tesisler Dairesi Başkanlığı

16

9-

Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı

45

10-

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

3

11-

Koruma ve Güvenlik Amirliği

11

12-

Sivil Savunma Uzmanlığı

1

13-

Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı

5

14-

Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı

6

15-

Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı

11

16-

Çevre Kor. Ve Kontrol Dai. Bşk.

18

17-

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

12

18-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

11

 

                           T o p l a m :

204 

Sıra
No:

Birimi:

Eğitim Verilen personel (kişi)

1-

Hukuk Müşavirliği

6

2-

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

419

3-

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

50

4-

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

230

5-

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

11

6-

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

135

7-

Makine İkmal Tesisler Dairesi Başkanlığı

145

8-

Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı

452

9-

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

44

10-

Koruma ve Güvenlik Amirliği

250

11-

Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı

103

12-

Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı

66

13-

Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı

39

14-

Çevre Kor. Ve Kontrol Dai. Bşk.

194

15-

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

73

16-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

3

 

                           T o p l a m :

2220

      Oğuz KAYGAS                                İsmail ÖZCAN                             Nedim GÜRAL
Eğitim Şube Müdürü              İnsan Kaynak. ve Eğitim Dai. Bşk.        Teftiş Kurlu Başkanı
(Etik Komisyon Üyesi)                     (Etik Komisyon Üyesi)              (Etik Komisyon Başkanı)              
            İmza                                                   İmza                                             İmza