Laboratuvar Analiz Ücretleri

2018 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ TARİFESİ (Ücretlerimize K.D.V. dahil değildir)

SU ANALİZ TARİFELERİ

PARAMETRE ADI 2018 YILI ÜCRETİ (TL.)
PH 5,72
Sıcaklık 5,72
Bulanıklık 5,72
Renk 5,72
İletkenlik 5,72
Tuzluluk 5,72
Toplam Sertlik 21,59
Kalsiyum 69,28
Magnezyum 69,28
Bikarbonat 21,59
Oksitlenebilirlik (Permanganat İndeksi) 21,59
Toplam Alkalinite 21,59
Serbest Klor 26,56
Sülfür 26,56
Klorür 69,28
Toplam Çözünmüş Katı Madde 27,71
Çözünmüş Oksijen 27,71
Oksijen Doygunluğu 27,71
Uçucu Katı Madde 27,71
Kurutma Kalıntısı 27,71
Toplam Katı Madde 27,71
Çökebilir Katı Madde 27,71
Toplam Askıda Katı Madde 27,71
Sülfat 69,28
Sülfit 28,87
Florür 69,28
Amonyak / Amonyum 69,28
Amonyak Azotu / Amonyum Azotu 69,28
Nitrit 69,28
Nitrit Azotu 69,28
Nitrat 69,28
Nitrat Azotu 69,28
Bromat 69,28
Toplam Kjeldahl Azotu 43,88
Toplam Azot 43,88
Krom+6 43,88
Orta fosfat 69,28
Fosfat Fosforu 69,28
Toplam Fosfor 69,28
Fenol 59,70
Siyanür 59,70
Yağ Gres 59,70
Biyolojik Oksijen İht.BOI5 69,28
Kimyasal Oksijen İht.KOI 69,28
Balık Biyo Deneyi (ZSF) 73,67
Anyonik Yüzey Aktif Madde
(Metilen Mavisi İle Reaksiyon Yeren Yüzey Aktif Maddeler)
59,70
Sodyum 73,67
Potasyum 73,67
Bor 73,67
Demir 73,67
Mangan 73,67
Toplam Krom 73,67
Kurşun 73,67
Alüminyum 73,67
Gümüş 73,67
Çinko 73,67
Kadmiyum 73,67
Arsenik 73,67
Baryum 73,67
Antimon 73,67
Kalay 73,67
Bakır 73,67
Nikel 73,67
Kobalt 73,67
Civa 73,67
Selenyum 73,67
Berilyum 73,67
Vanadyum 73,67
Lityum 73,67
Molibden 73,67
Değişebilir Sodyum Yüzdesi 73,67
Sodyum Absorbsiyon Oranı 73,67
Bromür 69,28
Koku 1,39
Tat 1,39
Benzo(a)piren 114,32
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) 455,76
Hidrokarbonlar / Ham Petrol ve Ptrol Türevleri 455,76
Toplam Organik Karbon 103,92
Fenoller (GC MS/MS ile) 455,76


MİKROBİYOLOJİK ANALİZ ÜCRETLERİ

PARAMETRE ADI 2018 YILI ÜCRETİ (TL.)
Koliform Bakteri 42,72
Eschericha coli (E.Coli) 42,72
Koloni Sayısı 42,72
C.Perfringens 39,26
P.Aeruginosa 39,26
Enterokok/Fekal Streptotok 45,73
Fekal Koliform 42,72
Anaerob Sporlu Sülfat Red.Eden Bak. 48,27
Patojen Staphylococlar 39,26


ATIKSU ANALİZ TARİFELERİ

PARAMETRE ADI 2018 YILI ÜCRETİ (TL.)
PH 31,50
Sıcaklık 31,50
Bulanıklık 31,50
Renk 72,00
İletkenlik 31,50
Tuzluluk 31,50
Kalsiyum 72,00
Magnezyum 72,00
Serbest Klor 72,00
Sülfür 72,00
Klorür 72,00
Toplam Çözünmüş Katı Madde 58,50
Çözünmüş Oksijen 31,50
Oksijen Doygunluğu 31,50
Uçucu Katı Madde 58,50
Kurutma Kalıntısı 58,50
Toplam Katı Madde 58,50
Çökebilir Katı Madde 27,00
Askıda Katı Madde 58,50
Sülfat 72,00
Sülfit 72,00
Florür 72,00
Amonyak / Amonyum 135,00
Amonyak Azotu / Amonyum Azotu 135,00
Nitrit 72,00
Nitrit Azotu 72,00
Nitrat 72,00
Nitrat Azotu 72,00
Toplam Kjeldahl Azotu 135,00
Toplam Azot 180,00
Krom+6 72,00
Orta fosfat 72,00
Fosfat Fosforu 72,00
Toplam Fosfor 81,00
Fenol 162,00
Toplam Siyanür 126,00
Serbest Siyanür 81,00
Yağ Gres 162,00
Metilen Mavisi ile Reaksiyon veren Yüzey Aktif Maddeler 135,00
Kimyasal Oksijen İht. KOI 126,00
Biyolojik Oksijen İhtiyacı BOI5 103,50
Sodyum 81,00
Potasyum 81,00
Bor 81,00
Demir 81,00
Mangan 81,00
Toplam Krom 81,00
Kurşun 81,00
Alüminyum 81,00
Gümüş 81,00
Çinko 81,00
Kadmiyum 81,00
Arsenik 81,00
Baryum 81,00
Antimon 81,00
Kalay 81,00
Bakır 81,00
Nikel 81,00
Kobalt 81,00
Civa 81,00
Selenyum 81,00
Berilyum 81,00
Vanadyum 81,00
Lityum 81,00
Molibden 81,00
Balık Biyo Deneyi(ZSF) 135,00
Top. Organik Karbon 76,50
Anlık Numune Alma 85,50
2 Saatlik Kompozite Numune Alma 180,00
24 Saatlik Kompozite Numune Alma 247,50