2008 Yılı Etik Faaliyetleri

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Sayı : M.35.0.İBB.5.01.11.    Tarih: 22/05/2008
Konu : Etik Günü ve Haftası

GENELGE
2008/20

Günümüz yaşantısında, sosyal, siyasi, ekonomik, teknik ve kültürel alanlardaki gelişim, tüm Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de, beraberinde değişimi getirmektedir. Her yenilik ve gelişim aynı zamanda toplum hayatındaki değişim olgusunun başlangıcını oluşturmaktadır.
Gelişen ve değişen toplum hayatı, iletişim alanındaki hızlı ve etkili iletişim olanaklarının artması, sivil toplumun ve örgütlerinin gelişimi, kamuoyunun eleştirilerine ve bilgi sahibi olma talebine karşı daha duyarlı, katılımcılığa önem veren, açıklık, saydamlık, hesap verebilirlik, tarafsızlık, dürüstlük ve objektiflik ilkelerini göz önünde tutan yeni bir kamu hizmeti anlayışının doğmasına yol açmıştır.
Bu anlayışla birlikte, yönetimi, organizasyonları ve bireyleri yönlendiren temel unsurlardan olan etik değerlere, büyük önem verilmektedir. Etik değerlere bağlı bir yönetimin yolsuzlukları önlemede; ayrıca kaliteli, etkin ve verimli bir kamu hizmeti sunmada kamu yönetimine ve kurumlarına olan güvenin sağlanmasında ve artırılmasında da, daha etkin ve başarılı olacağı kabul edilmektedir.
OECD ve Avrupa Konseyi gibi ülkemizin de üyesi olduğu uluslararası kuruluşların, gerek kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları gibi yerel dinamiklerin araştırma ve çalışmaları sonucunda ‘kamu yönetiminde etik’ konusu ülkelerin gündemine girmiş ve bir çok ülkede bu konuda faaliyet göstermek üzere kurum veya kurullar oluşturulmuştur. Bu kurum ve kurullar, kamu görevlilerinin uymaları gereken etik davranış kurallarını belirlemek, bu kurallara uygun işleyişi sağlamak ve etik kuralların ihlali halinde, yargısal ve idari denetimin yanında, dış denetim yapmakla görevli bulunmaktadır.
Ülkemizde de, kamu görevlilerinin uyacakları meslekî ve etik ilke ve kuralları belirlemek, bunların uygulanmasını gözetmek, kamu görevlilerinin görevlerini eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak yapmalarını sağlamak ve etik kültürü ülkemizde benimsetmek ve yerleştirmek amacıyla, 5176 sayılı Kanunla Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulmuştur.
5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3. ve 7. nci maddelerine dayanılarak hazırlanıp 13.04.2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kamuda etik

Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Konak 35251 İZMİR
Telefon: (0 232) 293 2 293 - (0 232) 293 2 000   E-Posta:
izsu@izsu.gov.tr www.izsu.gov.tr

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Sayı : 22/05/2008
Konu :

Kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemiştir.

Bu çerçevede, etik kültürün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi, etik ilkelerle ilgili bilincin artırılması, farkındalık ve duyarlılık yaratılması amacıyla 25 Mayıs’ ın Etik Günü, 25 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasınında Etik Haftası olarak kabul edildiği Etik Kurulu tarafından bildirilmiştir.

Genel Müdürlüğümüzde görevli personelin, seçilerek ya da atanarak getirildikleri görevleri yerine getirirken; geçmişte olduğu gibi bundan sonrada güven verici bir şekilde, hukuka uygunluk, adalet ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde etik davranış ilkelerine uygun davranmak sorumluluğu ve bilinciyle hareket edeceği inancını taşımaktayım. Etik Kültürün artırılması, etik ilkelerle ilgili bilincin ve duyarlılığın artırılması amacıyla anılan tarihlerdeki Etik Günü ve Etik Haftasında; 
1-Genelge ekinde sunulan “Kamu görevlilerinin Etik Davranış İlkeleri” ve “Etik Davranış İlkelerinin Uygulanması ve Etik Kültürün Yerleştirilmesi” konularına ait notlar ışığında Daire Başkanları tarafından yapılacak bir toplantı ile Müdürlerin bilgilendirilmesi, hiyerarşik silsilede Müdürlerinde birim amirleri ve şef, Mühendis, teknisyen, ustabaşı, usta personele, onlar tarafından da daha alt kademelerdeki, memur ve işçi personele mesai saatlerinde görevleri başında bilgilendirme eğitimi verilmesi;

2-“Kamu görevlilerinin Etik Davranış İlkeleri” ve “Etik Davranış İlkelerinin Uygulanması ve Etik Kültürün Yerleştirilmesi” konularına ait notların fotokopi ile çoğaltılarak, tüm personele dağıtılması;

Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Konak 35251 İZMİR
Telefon: (0 232) 293 2 293 - (0 232) 293 2 000    E-Posta:
izsu@izsu.gov.tr www.izsu.gov.tr

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

 3- 02.06.2008 tarihi mesai bitimine kadar, Etik Günü ve Haftasında Daire Başkanlıkları bazında Etik Davranış İlkeleri ve Etik Kültürü Yerleştirme eğitimi verilen personel listelerinin İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilmesi;

Hususlarında gereğinin titizlikle yerine getirilmesini rica ederim. 

Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN
Genel MüdürV.

.../05/2008 Memur : O. KAYGAS
.../05/2008 Dai. Bşk. : İ. ÖZCAN
.../05/2008 Gen. Müd. Yrd. : H. ÖZEN

Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Konak 35251 İZMİR
Telefon: (0 232) 293 2 293 - (0 232) 293 2 000   E-Posta:
izsu@izsu.gov.tr www.izsu.gov.tr

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
 
Sayı :M.35.0.İBB.5.01.71.01-3648/15839   Tarih: 06/06/2008
Konu :Etik Günü ve Etik Haftası.

VALİLİK MAKAMINA
İZMİR

İlgi: 04.04.2008 tarih ve B.054VLK4350300-03-010/ 1134 sayılı yazınız.
İlgi yazınıza istinaden Genel Müdürlüğümüzde, 25 Mayıs - 1 Haziran 2008 tarihleri arasındaki Etik Günü ve Etik Haftasında, “Kamu Görevlilerinin Etik Davranış İlkeleri ve Uygulanması ile Etik Kültürün Yerleştirilmesi” konusu; öncelikle 2008 yılı Hizmet-İçi Eğitim programına dahil edilmiştir.

Konunun önemine binaen yönetici personelin duyarlılığını ve farkındalığını sağlamak üzere konu ile ilgili genelge yayımlanmış, akabinde Daire Başkanları tarafından yapılan bir toplantı ile Müdür personelin bilgilendirilmesi, müdür personelinde hiyerarşik silsilede mahiyetinde görevli birim amirleri ve Şef, Mühendis, Teknisyen, Ustabaşı, Usta personeli, bu personelinde daha alt kademelerde bulunan Memur ve İşçi personeline eğitim vermeleri sağlanmıştır. Eğitim verilen personele aynı zamanda, Kamu Görevlilerinin Etik davranış İlkeleri ve Uygulanması ile Etik Kültürün Yerleştirilmesi konusundaki eğitim notlarının yazılı birer nüshası da, dağıtılmıştır. Ayrıca idaremiz bünyesinde Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

Bilginize arz ederim.

Ahmet Hamdi ALPASLAN
Genel Müdür

03/06/2008 Memur : O. KAYGAS
03/06/2008 Dai. Bşk. : İ. ÖZCAN
03/06/2008 Gen. Müd. Yrd. : H. ÖZEN

Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Konak 35251 İZMİR
Telefon: (0 232) 293 2 293 - (0 232) 293 2 000   E-Posta:
izsu@izsu.gov.tr www.izsu.gov.tr


Etik Davranış İlkeleri ve Etik Kültürün Yerleştirilmesi Eğitimi:

25 Mayıs Etik Günü, 25 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasınında Etik Haftası olarak kabul edilmesi nedeniyle Genel Müdürlük Makamının 22.05.2008 tarih ve 2008/20 sayılı genelgesi yayımlanmıştır. Bu Genelge ile personelin Etik Davranış ilkeleri ve kültürü ile ilgili bilgileri, farkındalık ve duyarlılığı artırılmıştır. “Etik Davranış İlkeleri ve Etik Kültürün Yerleştirilmesi” konuları 2008 yılı Hizmet-İçi Eğitim Programına alınmıştır. Genelge Daire Başkanlıklarına dağıtılırken ekine Etik davranış İlkeleri ve Etik Kültürün Yerleştirilmesine dair düzenlenen eğitim notları eklenmiştir. Genelge Hükümlerine göre Daire Başkanları düzenledikleri toplantı ile Müdürlerine bilgilendirme eğitimi vermişlerdir. Yine Müdürler Birim Amirleri, Şef personele onlarda hiyerarşik silsileyi takiben Mühendis, Teknisyen, Ustabaşı, Usta ve Memur personel ile İşçi personele kadar inilerek Etik davranış İlkeleri ve Etik Kültürün Yerleştirilmesi Eğitimi toplam 1170 personele verilmiştir. Ayrıca Eğitim Ders Notlarının çoğaltılarak eğitime katılan tüm personele dağıtılması sağlanmıştır. Adıgeçen Eğitimi alan personel sayısı Daire Başkanlıkları bazında aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


Sıra No:

Birimi:

Eğitim Verilen personel (kişi)

1-

Teftiş Kurulu Başkanlığı

2

2-

Hukuk Müşavirliği

2

3-

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

169

4-

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

55

5-

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

264

6-

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

11

7-

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

53

8-

Makine İkmal Tesisler Dairesi Başkanlığı

123

9-

Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı

34

10-

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

37

11-

Koruma ve Güvenlik Amirliği

9

12-

Sivil Savunma Uzmanlığı

1

13-

Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı

158

14-

Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı

55

15-

Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı

32

16-

Çevre Kor. Ve Kontrol Dai. Bşk.

95

17-

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

58

18-

İnsan Kaynaklarlı ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

12

 

T o p l a m :

1170

Sayı : 22/05/2008
Konu :