Laboratuvar Hizmetleri

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında kanun gereği İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü 1988 tarihinden itibaren hizmet vermektedir.

Laboratuvar Şube Müdürlüğü;
Gerçek kişiler, Tüzel kişiler, ve/veya Kamu Kuruluşları tarafından getirilen Atıksu veya İçme ve Kullanma Suyu numunelerinin ilgili mevzuatlar kapsamında analizlerinin yapılması, yaptırılması raporlanması ve analiz sonuçlarının talep sahiplerine bildirilmesini sağlamayı,

İzmir Büyükşehir Belediye sınırları içindeki yerleşimlere ait içme ve kullanma sularının dezenfeksiyonuna yönelik Klorlama Sistemlerinin kurulması, işler vaziyette işletilmek üzere ilgili Daire başkanlıklarına devri talep halinde bakım, onarım, yeni montaj ve klor ihtiyaçlarının temini ile malzeme desteği vermektedir.

6360 sayılı yasa kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içine giren tüm yerleşimlerde içme ve kullanma sularında mikrobiyolojik kalitenin sağlanmasına yönelik çalışmalar yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren çalışmalar başlatılmış ve 2017 Haziran ayına kadar 24 yerde Gaz klorlama sistemi, 940 yerde Hypo klor dozaj pompası sistemi kurulmuş ve 1 yerleşimde de tablet ile dezenfeksiyon yöntemi kullanılarak dezenfeksiyona yönelik çalışmalar aralıksız devam etmektedir.

Elektirik teminin mümkün olmadığı veya çok zor olduğu noktalarda güneş enerjisinden faydalanılarak otomatik dozaj pompaları kurularak dezenfeksiyon işleminin sağlıklı olarak yapılarak devamlılığının sağlanması için 2017 Haziran ayına kadar 318 yerleşimde Güneş Enerjisi ile çalışan klorlama üniteleri kurularak işletmeye alınmıştır.

6360 sayılı yasanın devreye girmesi ile birlikte 31.03.2014 tarihinden itibaren yeni bağlanan 9 ilçede daha su kalitesinin belirlenmesi ve dezenfeksiyona yönelik Klorlama Sistemlerinin kurulması tamamlanmış, ihtiyaca yönelik olarak çalışmalar devam etmektedir.


Laboratuvar Şube Müdürlüğümüz 03.10.2005 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Ölçüm ve Analizleri Ön Yeterlik Belgesini, 13.03.2008 yılında da yine Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesini almış ve çalışmalarını bu kapsamda sürdürmektedir.

Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgesinin süresi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2016 yılında yaptığı denetim sonrasında 10.05.2021 tarihine kadar yenilenmiştir.

Laboratuvar Şube Müdürlüğümüz 03.10.2006 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen TS EN ISO/IEC 17025:2012 Standardına göre Akredite olup bu belgeyi alarak kalitesini belgelemiştir.
Türkak Türk Akreditasyon Kurumunun 2014 yılında yaptığı denetim ile Akreditasyon süresi 19.10.2018 tarihine kadar yenilenmiştir


Akredite parametrelerimiz;
Suda; İletkenlik, Bulanıklık, Kalsiyum, Magnezyum, Nitrit , Nitrat, Toplam Sertlik . GC-MSMS Cihazı İle Benzo(b)floranten, Benzo(k)floranten, Benzo(a)piren, Indeno(1,2,3-cd)piren, Benzo(g,h,i)perilen
Su ve Atık Suda; Toplam Organik Karbon, pH , Klorür, Kimyasal Oksijen İhtiyacı, Yağ Gres, Serbest Klor , Askıda Katı Madde, Sülfür , Spektrofotometre Cihazı ile Sülfür , Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı , Elektrot Yöntemi ile Siyanür ve Toplam Siyanür, ICP- MS Cihazı İle Arsenik, Bor, Sodyum, Alüminyum, Nikel, Cıva, Selenyum, Baryum, Antimon, Kurşun, Kadmiyum, Krom, Cobalt, Çinko, Bakır, Demir, Mangan, Kalay, Gümüş, Vanadyum , Berilyum , İyon Kromatografi Cihazı ile Florür, Klorür, Nitrit, Nitrat, Sülfat, Fosfat, Sodyum, Amonyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Bromat, Siyanür, Toplam Siyanür,

TS EN ISO/IEC 17025:2012 Standardı’na göre TÜRKAK akreditasyon sertifikasına sahip Laboratuvar Şube Müdürlüğü bünyesinde aşağıdaki hizmetler verilmektedir.


1.    İçme Suyu Laboratuvarı
İçme Suyu laboratuvarında şehre su temin edilen kuyular ve yüzeysel sular bunun dışında memba suları, kuyu, artezyenlerin ağır metal dahil bütün fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmaktadır. Su temin edilen kuyular ve kuyu toplamalarından mevsimsel olarak tek tek, ana dağıtım depolarından, ve yüzeysel su kaynaklarımızdan 15 günde bir, şebekeden ise dönüşümlü olarak her gün numuneler alınıp mevzuatlarda istenen tüm analizler yapılarak  İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik Standartları ile kıyaslanmaktadır. Ayrıca talep olması halinde özel kuyu ve artezyen sularının ücreti karşılığı analizi yapılmaktadır.


İçme Suyu Laboratuvarı

2.  Mikrobiyoloji Laboratuvarı
İçme sularının kimyasal analizlerinin yanı sıra içilebilirliği açısından mikrobiyolojik kalitesi de izlenmektedir. Şehre verilen tüm su kaynakları ve şebeke sularından aynı periyotta numune alınıp mikrobiyolojik analizleri yapılarak İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik Standartları ile kıyaslanmaktadır. Ayrıca talep olması halinde özel kuyu ve artezyen sularından ücreti karşılığı analizi yapılmaktadır.


Mikrobiyoloji Laboratuvarı

3.  Atık Su Labotaruvarı
Sanayi Tesisleri ve İşletmelerin atıksu karakterini belirlemek için proses atıksuyu, önlem veya arıtma tesisi verimini belirlemek için çıkış suyunun Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve diğer çevre mevzuatlarında istenen bütün parametrelerin analizi yapılmaktadır. Ayrıca talep olması halinde özel atıksu veya arıtma tesisleri çıkış sularının ücreti karşılığı analizi yapılmaktadır.
Atık Su Laboratuvarı 
Azot Protein Tayin ve İyon Kromatografi Cihazı

    
Otomatik Numune Hazırlama ve GC-MS/MS Cihazı

  
ICP-MS ve Toplam Azot Modülü Toplam Organik Karbon Cihazı                              Numune Kabul  ve Yazı İşleri - Raporlama Birimi
 

4. Suyla İlgili Diğer Şikayetler
Abonelerin çeşmelerinden akan şebeke suyunda bir şikayeti olması, evlerinde veya bahçelerinde kaynağı belli olmayan su çıkması ve aboneyi mağdur etmesi durumunda, şebeke sularında bunların dışında şikayete konu bir durumda 185 arıza servisine ulaşmaları halinde ekipler yönlendirilir. İlk tespitler ve gerektiğinde laboratuvar analizleri sonrasında gerekli müdahale yapılır.

5. İçme ve Kullanma Suyu Dezenfeksiyonu
Şebeke suyunun dezenfeksiyonu 9 ana noktadan klorinatör cihazları ile gaz klor, 5 noktadan sıvı klor (Biyosidal Ürün Sodyum Hipoklorit) kullanılarak, çevre belediyelerde uygun noktalarda gaz, sıvı klor veya klor tableti kullanılarak yapılmaktadır. Yıllık klor sarfiyatı gaz klor için 150 ton/yıl, sıvı klor için 500 ton/yıl’dır. İçme ve kullanma suyunda dezenfeksiyonu sağlamak için klor dozajı miktarı uç noktada en fazla 0,5 ppm. olacak biçimde düzenlenmektedir. Şebeke suyunda metropol alanda Serbest Klor miktarı tespitleri 100-150 nokta/gün olarak rutin bir şekilde yapılmaktadır. 


Halkapınar Klorlama TesisiSolar Enerj (Güneş Enerjisi) ile Çalışan Klorlama Sistemi


..