Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönergesi

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - Bu yönergenin amacı; İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın teşkilat yapısını, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 - Bu yönerge; İZSU Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının kuruluş, görev ve çalışma düzenine ilişkin ilke ve kuralları kapsar. Dayanak

MADDE 3 - Bu yönerge; İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Teşkilat Yönetmeliğinin 42. maddesine göre düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4 - Bu yönergede geçen;

a)Başkan :İzmir Büyükşehir Belediye Başkanını

b)Genel Kurul :İzmir Büyükşehir Belediye Meclisini

c)İZSU : İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünü

d)Yönetim Kurulu :İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu

e)Genel Müdür :İZSU Genel Müdürünü

f) Genel Müdür Yardımcısı: İZSU İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısını

g)Daire Başkanlığı :Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığını

h)Daire Başkanı :Bilgi İşlem Dairesi Başkanını

i)Müdürlük: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na bağlı Müdürlükleri

j) Şube Müdürü: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na bağlı Müdürleri

k)Şef : Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Müdürlüklerine bağlı Şefleri

l)Personel: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan tüm memur, sözleşmeli ve diğer personeli ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat Yapısı

Kuruluş

MADDE 5- İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2560 sayılı kuruluş kanunu ile ve 5018 kanunlarla belirlenen hizmetlerini, görev ve sorumluluklarının yerine getirebilmesi için organizasyon yapısı içerisinde tanımlanan tüm birimlerindeki bilişim sistemlerinin gerçekleştirilmesi için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı teşkilatlandırılmıştır.

Teşkilat Yapısı

MADDE 6 - İZSU Genel Kurulunca onaylanan teşkilat şemasına göre İdari-Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığına bağlı bulunan Daire Başkanlığımız,

a) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

b) Bilgi Ağları ve Sistem Yönetim Şube Müdürlüğü birimlerinden oluşturulmuştur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev Yetki ve Sorumluluklar

Daire Başkanlığının Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 7 –(1)

a. İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde hizmet veren İdaremizin tüm hizmet birimlerinin bilgisayar ağına dahil edilmesi, sistemin sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde çalışması için gerekli önlemleri alınmasının sağlanması,

b. Dış kaynak kullanımı (outsourcing) yoluyla Bilgi İşlem Hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu sözleşme kapsamında bulunan tüm donanım, yazılım ve destek uygulamalarının sağlıklı bir şekilde çalışmasının temini ve takibi,

c. İZSU bilgisayar ağına bağlı olan birimlerimizin veri hatlarının sağlıklı çalışması,devre hızı yönetimi ve hizmet alınan firmalarla koordinasyonun sağlanması,

d. Birimler arasında koordinasyonu sağlayarak, bilgisayar uygulamalarındaki iş akışlarının düzenlenmesi, entegrasyon eksikliklerinin giderilmesi ve kullanıcılara birim amirlerince belirlenen yetkiler çerçevesinde uygulamalara giriş hesaplarının açılması,

e. Yeni istek ve değişiklik taleplerinin incelenerek, gerekli düzenlemeler ve alt yapısı oluşturularak devreye alınmasının sağlanması,

f. İnternet ve intranet sayfalarının güncel tutulması ve geliştirilmesinin sağlanması, internet sitesi üzerinden abonelerimize verilen hizmetlerin yürütülmesi,

g. Kurumumuz internet sitesi üzerinden abonelerimize verilen hizmetlerin (kredi kartı ile tahsilat, su kesinti bilgilendirmeleri vb.) devamlılığının sağlanması,

h. Kullanıcılara sağlanan internet hizmetlerinin takibi ve düzenlenmesi,

i. E-Posta hesaplarının takibi ve yönetiminin yapılması,

j. İnternet üzerinden yapılan tahsilatların takibi, arıza/şikayet/istek gibi bildirimlerin ilgili birimlerimize aktarımı, İdaremiz işlemlerine ilişkin bilgilendirmelerin ve haberlerin duyurulması ve takibi,

k. İdaremiz bünyesinde kullanılmakta olan bilgi teknoloji donanımlarının bakımı ve onarımının yapılması/yaptırılması,

l. Bilgi İşlem bünyesinde bulunan tüm sunucuların yönetilmesi. Sunucu ve kullanıcı bilgisayarları için gerekli olan tüm güvenlik önlemlerinin ( Antivirüs , Güvenlik duvarı vb.) alınması;

m. Bilişim teknolojileri yakından takip edilerek, bu teknolojik gelişmelerin kurumumuz bilişim alt yapısının güçlendirilmesi amacıyla kullanılmasının sağlanması,

n. Tüm hizmet birimlerimizde kullanılan santral ve telefonların(IP telefon,Analog) sağlıklı çalışır bir şekilde tutulması, yönetimi ve arızaların giderilmesi,

o. Birimlerin gereksinimi olan ve Genel Müdürlük OLUR’u alınmış bilgisayar donanım taleplerinin belirli periyodlarla, teknik şartnamelerinin hazırlanarak satın alınması ve kullanıcıların hizmetine sunulması;

p. Birimlerin bilgisayar sarf malzemelerinin takibi, tüm birimlerin kartuş ve toner gereksinimlerinin tesbiti, temini ve dağıtımı,

q. Birimlerce istenen bilgi veya istatistiki listelerin ön çalışmalarının yapılarak, isteğe uygun şekilde hazırlanması,

r. Sayaç okuma dosyalarının hazırlanması, okunan endekslerin geri alınması,

s. Kurumumuzla protokol yapan bankaların sistemimize bağlanarak tahsilat işlemlerinin çevrimiçi (online) olarak yapılmasının sağlanması ve bu işlemlerin takibinin yapılması,

t. İdaremizin daha iyi hizmet verebilmesi konusunda, Bilgi İşlem Hizmetleri hakkında araştırmalar yapılıp, teknolojik gelişmelerin takibi ve önerilerde bulunulması,

u. Uygulamaya konulan bilgisayar projelerinin hizmet içi eğitimlerin planlanması ve takibi,

v. İdaremiz hizmet alanı içerisinde bulunan tüm idari ve teknik iş ve işlemlerin hızlı, sağlıklı, güvenilir ve entegre bir biçimde yasalar, yönetmelikler ve Genel Müdürlük talimatları çerçevesinde bilgisayarlar marifetiyle aksaksız olarak yapılmasının sağlanması,

y. Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları geliştirmek veya sağlamak, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın stratejik planlama hizmetlerinin yapılmasını ve yürütülmesini sağlamak,

z. Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Daire Başkanının Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8-(1) Daire Başkanının Görevleri

a. Daire Başkanlığını temsil etmek,

b. Genel Müdürlüğün tüm bilgi işlem çalışmalarını planlamak. Bilgi işlem hizmetlerinin geliştirilmesi ve hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için sürekli olarak takip, inceleme ve araştırmaları yapmak,

c. Başkanlığının görev kapsamına giren konularda yazılı ve sözlü iletişim kurmak.

d. Genel Müdürlük stratejik planında ve faaliyet raporunda yer alan Daire Başkanlığı ile ilgili işlerin zamanında bitirilmesini sağlamak,

e. İZSU Genel Müdürlüğü Teşkilat Yönetmeliğinde belirtilen yapmakla yükümlü olduğu görevleri mevzuata, yıllık planlara uygun olarak yürütmek,

f. Başkanlığının görevlerini her yıl planlamak, programlamak, bunların gerçekleşmesini izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,

g. Başkanlığına bağlı birimlerin işbirliği içerisinde çalışmalarını sağlamak ve görev dağılımı yapmak,

h. Başkanlığına bağlı personelin sicil raporlarını doldurmak,

i. Disiplini sağlamak ve birimler arası koordinasyonu tesis etmek,

j. Genel Müdürlük makamı ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(2)Daire Başkanının yetkileri

a. 5018 sayılı kanuna göre Başkanlığına tahsis edilen bütçeyi harcama yetkisi,

b. Daire Başkanlıkları arasında yapılacak yazışmalarda birinci derece imza yetkisi,

c. Daire Başkanlığına bağlı personelin her türlü izin kullanımında imza yetkisi,

d. Daire Başkanlığına bağlı personelin disiplin amiri olarak disiplin cezası verme, sicil amiri olarak sicil raporu düzenleme yetkisi,

e. Daire Başkanlığına bağlı personeli denetleme yetkisi,

f. Harcama yetkilisi sıfatıyla gerçekleştirme görevlilerini tespit yetkisi.

g. İzinli bulunacağı dönemlerde personelinden birini Daire Başkanlığına vekalet etmek üzere belirleme ve makama sunma yetkisi,

(3)Daire Başkanının sorumlulukları

a. Kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili mevzuatla belirlenmiş görevlerin yerine getirilmesinde ve imza yetkisi kullanımında Genel Müdür ile bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısına karşı sorumludur.

Şube Müdürünün Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9-(1) Şube Müdürünün Görevleri

a. Müdürlüğü temsil etmek,

b. Genel Müdürlük Bilişim sistemi ile çevre donanımlarının sürekli ve kesintisiz çalışmaları için gerekli kontrol ve bakımının yaptırılmasını sağlamak,

c. Üst amirince kendisine iletilen her türlü evrakı inceleyerek ilgililere havale etmek, gereğinin yapılmasını izlemek ve denetlemek,

d. İş dağıtımı yapmak, yetki ve sorumlulukları tespit etmek, çalışma prensiplerini belirlemek ve disiplini sağlamak,

e. Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

f. Hizmet kalitesini geliştirmek, verimliliği arttırıcı düzenlemeler yapmak,

g. Müdürlüğünde çalışan personelin birinci sicil amiri olup bu personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak ve sicil raporlarını düzenlemek.

h. Personelinin işe devam durumunu takip etmek,

i. Şubesini ilgilendiren konularda diğer Şube Müdürlükleri ve ilgili birimlerle işbirliği yapmak,

j. Müdürlüğüne ait bütçeyi hazırlamak ve gerçekleştirme görevlisi olarak harcama belgelerini düzenleyerek takip etmek,

k. Müdürlüğünü ilgilendiren konularda istatistiki bilgiler düzenleyerek ilgili birimlere göndermek,

l. Projelerle ilgili yeni istek ve taleplerin incelenerek gerekli düzenlemeler ve alt yapısı oluşturularak uygulamaya alınıncaya kadar takip etmek,

m. Daire Başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak.

(2)Şube Müdürünün Yetkileri

a. 5018 sayılı Kanun gereğince gerçekleştirme görevlisi olarak harcama belgelerini düzenleme yetkisi,

b. Müdürlüğe ait görevlerin uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme ve uygulatma yetkisi,

c. Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele disiplin cezası verme yetkisi,

d. Birinci sicil amiri olarak sorumlu olduğu personele sicil raporu düzenleme yetkisi,

e. Müdürlükler arası yazışma yapma ve Müdürlüğüne ait bilgi ve belgeleri tasdik etme yetkisi,

f. Müdürlüğüne bağlı personeli denetleme yetkisi.

(3)Şube Müdürünün Sorumlulukları

a. Müdürlüğün sevk ve idaresinden sorumludur.

b. Kanun, tüzük ve yönetmelikler ve ilgili mevzuatla belirlenmiş görevlerin yerine getirilmesinde ve imza yetkisi kullanımında Daire Başkanına karşı sorumludur.

Şeflerin Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10-(1)

Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumludur.

a. Şubesindeki personel tarafından hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak

b. Tamamlanmış olan evrak ve dosyaları ilgililere dağıtarak kontrollerini yaptırma ve sevk memurlarına verilmesini sağlamak,

c. Şubesinde bulunan memurları hizmete ilişkin işlemler konusunda aydınlatmak, işlerin verimliliğini arttırmak için yöntemler geliştirmek,

d. Birimini ilgilendiren konularda amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Sistem Yöneticisinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11-(1) Görev ve Yetkileri

a. İdarenin Bilgi İşlem Hizmetlerini ihale kapsamında yürüten firma ile idare birimleri arasındaki iletişimin sağlamak,

b. Bilgi İşlem Hizmetlerini yürüten firmanın programlar, donanımlar ve idareyi ilgilendiren, Bilgi İşlem ile ilgili değişiklik ve önerileri hakkında inceleme yapılması ve idare yararına olup olmadığının belirlemek,

c. Domain Controller Server(Etki Alanı Sunucusu), Websense Server(Güvenlik Sunucusu), Trend Micro Server(Antivirüs Sunucusu), Checkpoint Server (İnternet Güvenlik ve Yetki Sunucusu) vb. sunucuların yönetilmesi.

d. Türk Telekom üzerinden idarece kullanılan veri hatlarının arızaları için Türk Telekom ile koordinasyonu sağlamak.

e. E-Posta hesabı olan personele kurumsal e-posta desteği verilmesi, e-posta kurulumlarının yapılması ve teknik desteğin verilmesi.

f. İnternete giriş yapacak personeli yöneticilerin istediği şekilde yetkilendirmek,

g. Mobil Operatör veri hattı ile çalışan Mobil Vezne ve mobil data hatları ile ilgili arıza işlemleri ile ilgilenmek,

h. Abonelerin Bilgi İşlem Dairesinin sorumluluk alanına giren sorunlarının çözülmesi aşamasında iletişim kurulması .

i. İZSU Veznelerindeki pos cihazlarının sistem kurulumunu yapmak ve işletimini organize etmek.

j. İdaremizin kısa mesaj servisi olan İZSU Cebinizde servisinin işletilmesini organize etmek.

k. İZSU SMS Yönetimi ile kurum içi önemli gelişmelerden İZSU Yöneticilerinin haberdar edilmesi.

(2)Sorumlulukları Kendisine verilen görevlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge hükümleri uyarınca zamanında ve doğru yapmaktan Şube Müdürü ve Daire Başkanına karşı sorumludur.

Teknik Personelin Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12-(1) Görev ve Yetkileri

a. Bilgisayarların bakımının yapılması, varsa arızaları tespit ederek çalışır hale getirilmesini sağlamak.

b. Bilgi işlem merkezlerinde gerekli donanımın kurulmasını sağlamak ve ağ güvenliğinin sağlanması için kurulum esnasında gerekli önlemleri almak,

c. Asgari düzeyde yazılım bilgisine sahip olup işletim sistemlerini kurup çalıştırmak,

d. Donanım birimlerini sisteme tanıtarak en verimli şekilde çalışmasını sağlamak,

e. Yazıcıların toner, kartuş ve şeritlerini değiştirmek,

f. İnternet bağlantısı ve ayarlarını gerçekleştirmek.

g. Donanım birimlerinin birbirleriyle çakışmadan verimli çalışması için en uygun donanımı seçmek,

h. Bilgisayar ve yazıcıları network ortamında çalıştırıp paylaşımı gerçekleştirmek.

i. Bilgisayar ağlarında çıkacak olan sorunların giderilmesini ve ağ kablolarının kurulumunun yapılmasını sağlamak

j. Dış birimlerin merkeze bağlanmasını sağlayan modemleri kurup çalıştırmak,

k. Analog , Ip ve Dect telefonların kurup çalıştırmak,

l. Remote Santrallerin kurulumu ve buna bağlı ekipmanların kurulumu ve çalıştırılmasını sağlamak,

m. Alcatel Omnivista programının ve santral server’ı yönetip uygun şekilde çalışmasını sağlamak

n. Telefon yetkilendirilmeleri ve yönlendirilmelerini sağlamak,

(2)Sorumlulukları

Kendisine verilen görevlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge hükümleri uyarınca zamanında ve doğru yapmaktan Daire Başkanına ve Şube Müdürüne karşı sorumludur.

MADDE 13-(1)

Sistem Operatörünün Görev Yetki ve Sorumlulukları

a. Günlük kesme ihbarlarını üreterek, sayaç okuma servisine iletmek,

b. Günlük sayaç okuma el bilgisayarlarının sahaya okumaya çıkacak bilgilerin yüklenmesi ve sahadan döndükten sonra sisteme aktarılması sağlamak ve takibini yapmak,

c. Günlük bütün bankalara hazırlanan bilgilerin gönderilmesi ve bankalardan gelen bilgilerin alınıp siteme aktarılmasını sağlamak ve takibini yapmak,

d. Bankalardan gelen bilgilerde oluşan tüm abone sorunlarını çözmek,

e. Resmi daire ihbarlarının aylık yazılımları,

f. Abonelerin internet ortamında yaptıkları hatalı ödemelere çözüm bulmak ve işlemi sağlıklı yapabilmesini sağlamak. Bilgi işlem ve firma arasında bu konuda köprü olmak ve sorunları çözmek.

g. İzsu Genel Müdürlüğü Anons İşlemlerinin yapılması

(2)Sorumlulukları

Kendisine verilen görevlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge hükümleri uyarınca zamanında ve doğru yapmaktan Daire Başkanına ve Şube Müdürüne karşı sorumludur.

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni ve Evrak Kayıt Yetkilisinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 14-(1) Görev ve Yetkileri

a. Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmek,

b. Verilen göreve ait gerekli yazıları hazırlamak, sıralı amirlerin parafına sunmak,

c. Dosyalama ve arşivleme işlerini yürütmek.

d. Gelen giden evrakı günü gününe kaydetmek ve sıralı amirlerine arz etmek,

e. Süreli evrakın takibini yapmak ve gününde sonuçlandırmak,

f. Sonuçlanan ve gönderilmesi gereken evrakı zamanında ilgili yerlere göndermek,

g. Evrak, döküman ve sorumluluğundaki araç, gereç ve malzemenin bakımını, temizliğini ve muhafazasını yapmak,

Evrak Kayıt ve takip işleri bu hususta Genel Müdürlükçe yayımlanan veya yayımlanacak olan usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

(2) Sorumlulukları Verilen görevleri zamanında yapmaktan sıralı amirlerine karşı sorumludur.

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin Görev Yetki ve Sorumlulukları.

MADDE 15-(1)Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin Görevleri

a. Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmasına yardımcı olmak,

b. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak,

c. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,

d. Taşınırları niteliğine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen taşınırları muhafaza etmek ve taşınırları yangına, ıslanmaya, bozulmaya ve çalınmaya karşı korumak amacıyla gerekli tedbirleri almak,

e. Taşınırların giriş ve çıkışına dair kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belgeleri tanzim etmek ve kesin kabulü yapılmayan taşınırların kullanımına engel olmak,

f. Harcama birimlerince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları teslim almak, kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,

g. Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,

h. Satın Alma İşlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

i. Hakediş Dosyalarını hazırlayarak ödemelerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

j. Bütçe Takibini yaparak ilgili bütçeden ödemenin yapılmasını sağlamak..

k. Envanter Takip Sistemine giriş işlemlerini yapmak.

l. Birimlerin bilgisayar sarf malzemelerinin takibi, tüm birimlerin kartuş ve toner gereksinimlerinin tespiti, temini ve dağıtımı

(2)Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin Sorumluluğu Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıt ve noksanlıklardan sorumludur.

MADDE 16-(1) Yazılım Uzmanının Görev Yetki ve Sorumlulukları

a. İZSU internet ve intranet sayfalarının yönetilmesi

b. İdarenin isteği ile kendisi tarafından geliştirilen yazılımların işletilmesinin sağlanması.

c. İdarenin ihtiyacı olan web servislerinin hazırlanması.

d. İZSU internet ve intranet sayfalarının yazılımsal güvenliğinin ve sayfaların işlevselliğinin geliştirilmesi için çalışma yapmak

Yazılım Uzmanının Sorumluluğu:

Kendisine verilen görevlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge hükümleri uyarınca zamanında ve doğru yapmaktan Daire Başkanına ve Şube Müdürüne karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmetlerin İcrası

MADDE 17-(1) Daire Başkanlığı görevleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlük

MADDE 18-(1) Bu yönerge, Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19-(1) Bu yönerge hükümleri İZSU Genel Müdürü tarafından yürütülür