Etüd ve Plan Daire Başkanlığı Çalışma Yönergesi

 ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÇALIŞMA YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
Amaç, Kapsam ve Dayanak
 
Amaç
MADDE 1: Bu yönergenin amacı; İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı’nın teşkilat yapısını, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
 
Kapsam:
MADDE 2: Bu yönerge İZSU Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı’nın görevlerini, her derecedeki görevlilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsamaktadır.
 
Dayanak
MADDE 3: Bu yönerge İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Teşkilat Yönetmeliğinin 30. maddesine istinaden düzenlenmiştir.
 
Tanımlar
MADDE 4: Bu yönergede geçen,
a)    Başkan : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanını
b)   Genel Kurul : İzmir Büyükşehir Belediye Meclisini
c)    İZSU : İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü
d)   Yönetim Kurulu : İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu
e)    Genel Müdür : İZSU Genel Müdürünü
f)    Genel Müdür Yardımcısı : Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısını
g)   Daire Başkanlığı : Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığını
h)   Daire Başkanı : Etüd ve Plan Dairesi Başkanını
i)     Müdürlük: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı’na bağlı Müdürlükleri
j)     Şube Müdürü : Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı’na bağlı Müdürleri
k)   Personel : Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan tüm memur, sözleşmeli ve diğer personeli ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
 
Kuruluş ve Teşkilat Yapısı
 
Kuruluş
 
MADDE 5: 22.04.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına ilişkin esaslar çerçevesinde İZSU Genel Kurulu’nun 11.09.2006 tarih ve M.35.0.İBB.0.10.01/02.719 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İZSU teşkilat yapısı içinde Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı ünvanı ile yeralmış, 27.11.2011 tarih, 28125 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile İZSU Genel Kurulu’nun 15.02.2012 tarih ve M.35.1.İBB.5.01-050.01.04/01 sayılı kararı ile görevleri ve teşkilat yapısı  yeniden oluşturulmuştur.
 
Teşkilat Yapısı
 
MADDE 6: İZSU Genel Kurulunca onaylanan Teşkilat Şeması’na göre Yatırımlar Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde yer alan Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı;
a)    Etüd ve Planlama Şube Müdürlüğü
·         İçme Suyu Grubu
·         Kanalizasyon ve Yağmursuyu Grubu
·         Dereler Grubu
b)   Harita ve Yeraltı Tesisleri Şube Müdürlüğü
·         Mühendislik Hizmet Grubu
·         Planlama Hizmet Grubu
·         Ölçü İşleri Teknik Hizmet Grubu
c)    Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
·         Arazi Değerlendirme ve Etüd Grubu
·         Kamulaştırma İşlemleri Grubu
·         Emlak Envanter Grubu
d)   Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
·         Veri Kontrol ve Giriş Grubu
·         Sistem Geliştirme Grubu
e)    İdari İşler Birimi
·         Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
·         Bütçe Sorumlusu
·         Personel Sorumlusu
·         Yazı İşleri ve Evrak Kayıt
·         Sekreterlik
şeklinde oluşturulmuştur.
 
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
 
MADDE 7 :  Etüd ve Plan Dairesi Başkanı
 
7.1: Bağlı Bulunduğu Makam: YatırımlarGenel Müdür Yardımcısı
           
7.2: Görev ve Yetkileri :
a)    Daire Başkanlığı Makamı’nı temsil etmek,
b)   İlgili Daire Başkanlıklarınca İdare’nin işletiminde bulunan mevcut alt yapı ve üst yapı tesislerine ait konum ve mülkiyet etütlerinin yapılmasını sağlamak,
c)    İdarenin görev alanı içindeki yerlerde talep edilen İdare’nin kendi imkanlarıyla yapılabilecek mevcut kanalizasyon ve içme suyu şebekelerine bağlanabilecek hatların etütlerinin ve ön projelerinin yapılarak ilgili işletme birimlerine gönderilmesini sağlamak,
ç) Yeni açılacak su kuyuları ve dere yataklarına ilişkin gelen taleplerin etütlerinin hazırlanmasını sağlamak,
d)   Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinden gelen imar planlarına, alt yapı tesisleri ile uyumu yönünden (İdare’nin ilgili birimlerinden gelecek görüşlerle birlikte) İZSU görüşü verilmesini sağlamak,
e)    İlgili birimlerce kontrollüğü yürütülen projelere ve bu projelere göre yapımı tamamlanmış tesislere ait iş sonu projelerinin harita kontrol faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,
f)    İdare’nin içme suyu temin ettiği havzalarda imar planları ve çevre düzeni planları ile mevcut durum tespitine esas haritaların yapımını ve ilgili birime havza konum bilgisini sağlamak,
g)   Harita ve yeraltı tesisleri hizmetlerinin yürütülmesini, projeye esas veya yapımı planlanan tesislerin arazi ve mülkiyet etütlerinin yapılmasını, gerekli ölçümlerin hazırlanmasını; içme suyu, atık su, yağmursuyu havzalarının planlaması ve işletmesine esas harita ve harita bilgilerinin üretilmesini sağlamak,
h)   İdare’nin orta ve uzun vadeli yatırım programına paralel olarak, ilgili İdare birimleri tarafından kamulaştırılması istenen yerlerin kamulaştırma planlarının hazırlanmasını, yatırım planlarına göre hazırlanan kamulaştırma işlemlerinin bir program dahilinde yürütülmesini sağlamak,
ı) İlgili birimin talebi üzerine, Yüzeysel su kaynaklarının mutlak koruma alanı içinde   kalan taşınmazların kamulaştırmasını sağlamak,
i)     İdare birimlerince istenilen yerlerin; tahsisini, devrini ve satın alma işlemlerinin yapılmasını, Diğer Kurum ve Kuruluşlarla devir ve tahsis işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
j)     İdarenin emlak işlerinin ilgili mevzuatlar gereği yürütülmesini  ve İdare’nin sahip olduğu taşınmazların kayıt altına alınmasını sağlamak,
k)   İdaremizin planlama, inşaat, işletme ve altyapı görüşü hazırlama çalışmalarında birimlerin ihtiyaçlarına cevap verecek Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamalarını geliştirmek amaçlı çalışmaların yapılmasını sağlamak,
l)     Mevcut İZSU Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi(CABS)’nin yürütülmesini, İdare’nin gereksinim duyduğu, konuma bağlı Bilgi Sistemlerinin planlanmasını ve İZSU Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi (CABS) ile entegrasyonunu sağlamak,
m) Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamındaki birim, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu oluşturmak, koordinenin sürekliliğini sağlamak,
n)   Görevlerin yerine getirilmesini sağlamak amacı ile Daire Başkanlığı bütçesini hazırlamak,
o)   Genel Müdür ve bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı’nın vereceği diğer görevleri yerine getirmek,
ö) 5018 sayılı kanuna göre Başkanlığına tahsis edilen bütçeyi harcama yetkisi,
p)   Daire Başkanlıkları arasında yapılacak yazışmalarda birinci derece imza yetkisi,
r)     İmza yetkileri yönergesi ile yetki devri yapılan hususlarda imza yetkisi,
s)    Daire Başkanlığı’na bağlı personelin her türlü izin kullanımında imza yetkisi,
t)     Daire Başkanlığı’na bağlı personelin disiplin amiri olarak disiplin cezası verme, sicil amiri olarak sicil raporu düzenleme yetkisi,
u)   Çalışanların mali, sosyal ve özlük hakları ile ilgili konularda Genel Müdürlüğe öneride bulunma yetkisi,
v)   Harcama yetkilisi sıfatıyla gerçekleştirme görevlilerini tespit yetkisi.
 
Daire Başkanı yetkilerini, yürürlükteki mevzuat ve Genel Müdürlük tarafından belirlenen sınırlar ve usuller çerçevesinde kullanır.
 
7.3: Sorumluluk: 7.2’ de belirtilen görevlerini ve üst makamlar tarafından kendisine verilen görevleri, düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla; kanun, tüzük, yönetmeliklerle ve ilgili mevzuatlarla belirlenmiş görevlerin yerine getirilmesinde sorumludur.
 
MADDE 8: Etüd ve Planlama Şube Müdürü
 
8.1: Bağlı Bulunduğu Makam:  Etüd ve Plan Dairesi Başkanı
 
8.2: Görev ve Yetkileri        
a)    Müdürlük Makamı’nı temsil etmek,
b)   İdare’nin görev alanı içindeki yerlerde talep edilen İdare’nin kendi imkanlarıyla yapılabilecek mevcut kanalizasyon ve içme suyu şebekelerine bağlanabilecek hatların etütlerinin ve ön projelerinin yapılarak ilgili işletme ve proje birimlerine gönderilmesini sağlamak,
c)    Yeni açılacak su kuyuları, baraj ve kaynak suyu iletim hatları ile gereken tesislerin etütlerinin yapılmasını sağlamak,
d)   Kanalizasyon, Yağmursuyu ve Atıksu Arıtma Tesisleri taleplerinin yersel tetkik ve etütlerinin yapılmasını sağlamak,
e)    Dere yataklarına ilişkin gelen taleplerin etütlerinin yapılarak gereksinimlerin tespit edilmesini ve ıslah ya da temizlik konusunda gereğinin yapılması için ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
f)    Daire Başkanlığı Makamınca havale edilen evrakları incelemek, yetkili elemanlara sevk etmek, yönlendirmek ve bilgilendirmek,
g)   Elemanlarca hazırlanan yazıları incelemek, parafe ederek Daire Başkanlığı Makamı’na sunmak,
h)   Kendine bağlı elemanların koordineli ve uyumlu çalışmasını sağlamak,
i)     Personelin eğitim gereksinimlerini tespit etmek ve eğitilmelerini sağlamak,
j)     5018 sayılı kanun gereği gerçekleştirme görevlisi olarak harcama belgelerini düzenleme yetkisi,
k)   Müdürlüğe ait görevlerin uygun görülen programlar çerçevesinde yürütülmesi için karar verme ve uygulatma yetkisi,
l)     Disiplin amiri olarak bağlı personeline disiplin cezası verme yetkisi,
m)Birinci sicil amiri olarak bağlı personeline sicil raporu düzenleme yetkisi,
n)   Müdürlükler arası yazışma yapma ve Müdürlüğe ait bilgi ve belgeleri tasdik etme yetkisi,
o)   Müdürlüğüne bağlı personeli denetleme yetkisi.
 
Şube Müdürü bu yetkilerini Daire Başkanı tarafından belirlenen usuller dahilinde kullanır.
 
8.3: Sorumluluk:
            8.2’ de belirtilen görevlerini ve üst makamlar tarafından kendisine verilen görevleri, düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla; kanun, tüzük, yönetmeliklerle ve ilgili mevzuatlarla belirlenmiş görevlerin yerine getirilmesinde sorumludur.
 
MADDE 9: İçme Suyu Grubu (Mühendis-Tekniker-Teknisyen)
 
9.1: Bağlı Bulunduğu Makam: Etüd ve Planlama Şube Müdürü
 
9.2: Görev ve Yetkileri
a)    Kurumu görev ünvanına uygun şekilde temsil etmek,
b)   Müdür tarafından verilen işin ön araştırmasını yaparak organizasyonu sağlamak,
c)    İdarenin görev alanı içindeki yerlerde talep edilen İdare’nin kendi imkanlarıyla yapılabilecek mevcut içme suyu şebekelerine bağlanabilecek hatların etütlerini yaparak ilgili işletme birimlerine göndermek,
d)   Yeni açılacak su kuyuları, baraj ve kaynak suyu iletim hatları ile gereken tesislerin etütlerini yapmak veya yaptırmak,
e)    Mahkeme müzekkerelerine ve İdaremiz Hukuk Müşavirliğince yürütülen davalara ilişkin bilgi ve belge temin etmek,
f)    Yapılan yazışmaların ve çalışmaların arşivlenmesini sağlamak,
g)   Gelişen teknolojiyi takip etmek, gerekli teknik şartnameleri hazırlamak,
h)   Müdürlük Makamı’nın verdiği talimatları zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
i)     Müdürlük Makamınca havale edilen evrakları incelemek, ilgilisine zamanında ve eksiksiz olarak yazılacak yazıyı hazırlamak ve parafe ederek Müdürlük Makamı’na sunmak,
j)     Müdürlükte yapılan çalışmaların istatiksel olarak da takibini yapmak,
k)   İçme Suyu Grubu personeli görevlerini yapabilmek için gerekli yetkilere sahip olup, bu yetkilerini Üst Makamlarca belirlenen usuller dahilinde kullanır.
 
9.3: Sorumluluk: 9.2 de belirtilen görevlerini ve üst makamlar tarafından kendisine verilen görevleri, düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla; kanun, tüzük, yönetmeliklerle ve ilgili mevzuatlarla belirlenmiş görevlerin yerine getirilmesinde sorumludur.
 
MADDE 10: Kanalizasyon ve Yağmursuyu Grubu (Mühendis-Tekniker-Teknisyen)
 
10.1: Bağlı Bulunduğu Makam      : Etüd ve Planlama Şube Müdürü
 
10.2: Görev ve Yetkileri:
a)    Kurumu görev ünvanına uygun şekilde temsil etmek,
b)   Müdür tarafından verilen işin ön araştırmasını yaparak organizasyonu sağlamak,
c)    İdarenin görev alanı içindeki yerlerde talep edilen İdare’nin kendi imkanlarıyla yapılabilecek mevcut kanalizasyon şebekelerine bağlanabilecek hatların etütlerini ve ön projelerini yaparak ilgili işletme birimlerine göndermek,
d)   Kanalizasyon, Yağmursuyu ve Atıksu Arıtma Tesisleri taleplerinin yersel tetkik ve etütlerini yapmak veya yaptırmak,
e)    Mahkeme müzekkerelerine ve İdaremiz Hukuk Müşavirliğince yürütülen davalara ilişkin bilgi ve belge temin etmek,
f)    Yapılan yazışmaların ve çalışmaların arşivlenmesini sağlamak,
g)   Gelişen teknolojiyi takip etmek, gerekli teknik şartnameleri hazırlamak,
h)   Müdürlük Makamı’nın verdiği talimatları zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
i)     Müdürlük Makamınca havale edilen evrakları incelemek, ilgilisine zamanında ve eksiksiz olarak yazılacak yazıyı hazırlamak ve parafe ederek Müdürlük Makamı’na sunmak,
j)     Müdürlükte yapılan çalışmaların istatiksel olarak da takibini yapmak,
k)   Kanalizasyon ve Yağmursuyu Grubu personeli görevlerini yapabilmek için gerekli yetkilere sahip olup, bu yetkilerini Üst Makamlarca belirlenen usuller dahilinde kullanır.
 
10.3: Sorumluluk: 10.2 de belirtilen görevlerini ve üst makamlar tarafından kendisine verilen görevleri, düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla; kanun, tüzük, yönetmeliklerle ve ilgili mevzuatlarla belirlenmiş görevlerin yerine getirilmesinde sorumludur.
 
MADDE 11: Dereler Grubu (Mühendis-Tekniker-Teknisyen)
 
11.1: Bağlı Bulunduğu Makam      : Etüd ve Planlama Şube Müdürü
 
11.2: Görev ve Yetkileri:
a)    Kurumu görev ünvanına uygun şekilde temsil etmek,
b)   Müdür tarafından verilen işin ön araştırmasını yaparak organizasyonu sağlamak,
c)    Dere yataklarına ilişkin gelen taleplerin etütlerini yaparak gereksinimleri tespit etmek ve ıslahı ya da temizliği hususunu değerlendirmek,
d)   Mahkeme müzekkerelerine ve İdaremiz Hukuk Müşavirliğince yürütülen davalara ilişkin bilgi ve belge temin etmek,
e)    Yapılan yazışmaların ve çalışmaların arşivlenmesini sağlamak,
f)    Gelişen teknolojiyi takip etmek, gerekli teknik şartnameleri hazırlamak,
g)   Müdürlük Makamı’nın verdiği talimatları zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
h)   Müdürlük Makamınca havale edilen evrakları incelemek, ilgilisine zamanında ve eksiksiz olarak yazılacak yazıyı hazırlamak ve parafe ederek Müdürlük Makamı’na sunmak,
i)     Müdürlükte yapılan çalışmaların istatiksel olarak da takibini yapmak,
j)     Dereler Grubu personeli görevlerini yapabilmek için gerekli yetkilere sahip olup, bu yetkilerini Üst Makamlarca belirlenen usuller dahilinde kullanır.
 
11.3: Sorumluluk: 11.2 de belirtilen görevlerini ve üst makamlar tarafından kendisine verilen görevleri, düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla; kanun, tüzük, yönetmeliklerle ve ilgili mevzuatlarla belirlenmiş görevlerin yerine getirilmesinde sorumludur.
 
MADDE 12: Harita ve Yeraltı Tesisleri Şube Müdürü
 
12.1: Bağlı Bulunduğu Makam      : Etüd ve Plan Dairesi Başkanı
 
12.2: Görev ve Yetkileri      
a)    Müdürlük Makamı’nı temsil etmek,
b)   İdare’nin işletiminde bulunan mevcut alt yapı ve üst yapı tesislerine ait konum ve mülkiyet etütlerinin yapılmasını sağlamak,
c)    Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinden gelen imar planlarına, alt yapı tesisleri ile uyumu yönünden (İdare’nin ilgili birimlerinden gelecek görüşlerle birlikte) İZSU görüşü vermek,
d)   İlgili birimlerce kontrollüğü yürütülen projelere ve bu projelere göre yapımı tamamlanmış tesislere ait iş sonu projelerinin harita kontrol faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak ve iş sonu harita çalışmalarını onaylamak;
e)    İdare’nin içme suyu temin ettiği havzalarda imar planları ve çevre düzeni planları ile mevcut durum tespitine esas haritaların yapılmasını ve ilgili birime havza konum bilgisini sağlamak,
f)    Harita ve yeraltı tesisleri hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
g)   İdaremiz birimlerinden gelen kamulaştırma taleplerinin kamulaştırma planlarının, imar planı veya tasdikli projesine göre hazırlanmasını sağlamak,
h)   İmar planlarına göre ayırma, birleştirme ve yola terk işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
i)     Daire Başkanlığı Makamınca havale edilen evrakları incelemek, yetkili elemanlara sevk etmek, yönlendirmek ve bilgilendirmek,
j)     Elemanlarca hazırlanan yazıları incelemek, parafe ederek Daire Başkanlığı Makamı’na sunmak,
k)   Kendine bağlı elemanların koordineli ve uyumlu çalışmasını sağlamak,
l)     Personelin eğitim gereksinimlerini tespit etmek ve eğitilmelerini sağlamak,
m)5018 sayılı kanun gereği gerçekleştirme görevlisi olarak harcama belgelerini düzenleme yetkisi,
n)   Müdürlüğe ait görevlerin uygun görülen programlar çerçevesinde yürütülmesi için karar verme ve uygulatma yetkisi,
o)   Disiplin amiri olarak bağlı personeline disiplin cezası verme yetkisi,
p)   Birinci sicil amiri olarak bağlı personeline sicil raporu düzenleme yetkisi,
r) Müdürlükler arası yazışma yapma ve Müdürlüğe ait bilgi ve belgeleri tasdik etme yetkisi,
s)       Müdürlüğüne bağlı personeli denetleme yetkisi.
 
Şube Müdürü bu yetkilerini Daire Başkanı tarafından belirlenen usuller dahilinde kullanır.
 
12.3: Sorumluluk: 12.2’ de belirtilen görevlerini ve üst makamlar tarafından kendisine verilen görevleri, düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla; kanun, tüzük, yönetmeliklerle ve ilgili mevzuatlarla belirlenmiş görevlerin yerine getirilmesinde sorumludur.
 
MADDE 13: Mühendislik Hizmet Grubu (Harita Mühendisi)
 
13.1: Bağlı Bulunduğu Makam: Harita ve Yeraltı Tesisleri Şube Müdürü
 
13.2: Görev ve Yetkileri      
a)    Kurumu görev ünvanına uygun şekilde temsil etmek,
b)   Müdür tarafından verilen işin ön araştırmasını yaparak organizasyonu sağlamak,
c)    İlgili birimlerce kontrollüğü yürütülen projelere ve bu projelere göre yapımı tamamlanmış tesislere ait iş sonu projelerinin harita kontrol faaliyetlerini yürütmek, iş sonu harita çalışmalarını onaylamak ve bilgileri Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi (CABS)’ne girişe hazır hale getirmek,
d)   İdaremizin kendi imkanlarıyla ya da ihale yoluyla yaptırdığı işlere ait kazı öncesi ve sonrası plankotelerin alımını veya kontrollüğünü yapmak,
e)    İdare’nin içme suyu temin ettiği ya da edeceği baraj havzalarında imar planları ve çevre düzeni planları ile mevcut durum tespitine esas haritaları yapmak veya yaptırmak,
f)    İdaremiz birimlerinden gelen kamulaştırma taleplerinin kamulaştırma planlarını,  imar planı veya tasdikli projesine göre yapmak veya yaptırmak,
g)   İmar planlarına göre ayırma, birleştirme ve yola terk işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
h)   Ölçü İşleri Teknik Hizmet Grubundaki tekniker ve teknisyenlerin arazide çalışma ortamlarını hazırlayarak yapılan işin mevcut kanun ve yönetmelik esaslarına göre yapılmasının denetim ve kontrolünü yapmak,
i)     Yapılan ölçüleri değerlendirerek onaylamak,
j)     Mahkeme müzekkerelerine ve İdaremiz Hukuk Müşavirliğince yürütülen davalara ilişkin bilgi ve belge temin etmek,
k)   Yapılan yazışmaların ve çalışmaların arşivlenmesini sağlamak,
l)     Gelişen teknolojiyi takip etmek, gerekli teknik şartnameleri hazırlamak,
m)Müdürlük Makamı’nın verdiği talimatları zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
n)   Müdürlük Makamınca havale edilen evrakları incelemek, ilgilisine zamanında ve eksiksiz olarak yazılacak yazıyı hazırlamak ve parafe ederek Müdürlük Makamı’na sunmak,
o)   Müdürlükte yapılan çalışmaların istatiksel olarak da takibini yapmak,
p)   Mühendislik Hizmet Grubu personeli görevlerini yapabilmek için gerekli yetkilere sahip olup, bu yetkilerini Üst Makamlarca belirlenen usuller dahilinde kullanır.
 
13.3: Sorumluluk: 13.2 de belirtilen görevlerini ve üst makamlar tarafından kendisine verilen görevleri, düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla; kanun, tüzük, yönetmeliklerle ve ilgili mevzuatlarla belirlenmiş görevlerin yerine getirilmesinde sorumludur.
 
MADDE 14: Planlama Hizmet Grubu (Mühendis-Şehir Plancısı)
 
14.1: Bağlı Bulunduğu Makam: Harita ve Yeraltı Tesisleri Şube Müdürü
 
14.2: Görev ve Yetkileri      
a)    Kurumu görev ünvanına uygun şekilde temsil etmek,
b)   Müdür tarafından verilen işin ön araştırmasını yaparak organizasyonu sağlamak,
c)    İdare’nin işletiminde bulunan mevcut alt yapı ve üst yapı tesislerine ait konum ve mülkiyet etütlerini yapmak,
d)   Projeye esas veya yapımı planlanan tesislerin arazi ve mülkiyet etütlerini yapmak, 
e)    İçme suyu, atık su, yağmursuyu havzalarının planlaması ve işletmesine esas harita ve harita bilgilerini üretmek veya ürettirmek,
f)    Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinden gelen imar planlarına, alt yapı tesisleri ile uyumu yönünden (İdare’nin ilgili birimlerinden gelecek görüşlerle birlikte) İZSU görüşüne esas çalışmaları yapmak,
g)   Arazide ölçülen yada mevcut verilere göre, proje çalışmalarına altlık olacak 3 boyutlu arazi modelleme, kesit, profil, hacim hesaplarını yapmak ve bu amaçla özel bir çok bilgisayar yazılımını kullanmak,
h)   İZSU baraj havzalarındaki kadastral pafta ve mülkiyet bilgilerinin teminini sağlamak,
i)     Ölçü İşleri Teknik Hizmet Grubundaki tekniker ve teknisyenlerin arazide çalışma ortamlarını hazırlayarak yapılan işin mevcut kanun ve yönetmelik esaslarına göre yapılmasının denetim ve kontrolünü yapmak,
j)     Mahkeme müzekkerelerine ve İdaremiz Hukuk Müşavirliğince yürütülen davalara ilişkin bilgi ve belge temin etmek,
k)   Yapılan yazışmaların ve çalışmaların arşivlenmesini sağlamak,
l)     Gelişen teknolojiyi takip etmek ve gerekli teknik şartnameleri hazırlamak,
m)Müdürlük Makamı’nın verdiği talimatları zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
n)   Müdürlük Makamınca havale edilen evrakları incelemek, ilgilisine zamanında ve eksiksiz olarak yazılacak yazıyı hazırlamak ve parafe ederek Müdürlük Makamı’na sunmak,
o)   Müdürlükte yapılan çalışmaların istatiksel olarak da takibini yapmak,
p)   Planlama Hizmet Grubu personeli görevlerini yapabilmek için gerekli yetkilere sahip olup, bu yetkilerini Üst Makamlarca belirlenen usuller dahilinde kullanır.
 
14.3: Sorumluluk: 14.2 de belirtilen görevlerini ve üst makamlar tarafından kendisine verilen görevleri, düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla; kanun, tüzük, yönetmeliklerle ve ilgili mevzuatlarla belirlenmiş görevlerin yerine getirilmesinde sorumludur.
 
MADDE 15: Ölçü İşleri Teknik Hizmet Grubu (Tekniker-Teknisyen)
 
15.1: Bağlı Bulunduğu Makam: Harita ve Yeraltı Tesisleri Şube Müdürü
 
15.2: Görev ve Yetkileri      
a)    Kurumu görev ünvanına uygun şekilde temsil etmek,
b)   Müdür, Müdürlüğe bağlı mühendisler ve Şehir Plancısı tarafından istenilen bilgileri toplamak ve gereken çalışmaları yapmak,
c)    Mevcut donanımları (GPS, Total station, Nivo) kullanarak arazi ölçümlerini yapmak, ölçüm sonucu hazırlanan sayısal verilerin bilgisayar ortamına aktarılmasında mühendise yardımcı olmak,
d)   Mevcut donanımların temizlik, bakım ve kalibrasyonundan sorumlu olmak,
e)    Kadastro Müdürlükleri ve Belediyelerde mülkiyet ve harita araştırmalarını yapmak,
f)    İdaremiz görev kapsamındaki baraj havzalarında kalan parsel malik veya ilgililerinin yazılı müracaatları durumunda; tapu, çap ve aplikasyon krokilerine göre taşınmazın koruma alanındaki konumunu belirlemek,
g)   Kullanılan yazılım ve donanım teknolojisine ayak uydurmak,
h)   Yapılan yazışmaların ve çalışmaların arşivlenmesini sağlamak,
i)     Müdürlük Makamı’nın verdiği talimatları zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
j)     Müdürlük Makamınca havale edilen evrakları incelemek, ilgilisine zamanında ve eksiksiz olarak yazılacak yazıyı hazırlamak ve parafe ederek Müdürlük Makamı’na sunmak,
k)   Müdürlükte yapılan çalışmaların istatiksel olarak da takibini yapmak,
l)     Ölçü İşleri Teknik Hizmet Grubupersoneli görevlerini yapabilmek için gerekli yetkilere sahip olup, bu yetkilerini Üst Makamlarca belirlenen usuller dahilinde kullanır.
 
15.3: Sorumluluk: 15.2 de belirtilen görevlerini ve üst makamlar tarafından kendisine verilen görevleri, düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla; kanun, tüzük, yönetmeliklerle ve ilgili mevzuatlarla belirlenmiş görevlerin yerine getirilmesinde sorumludur.
 
MADDE 16: Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürü
 
16.1: Bağlı Bulunduğu Makam      : Etüd ve Plan Dairesi Başkanı
 
16.2: Görev ve Yetkileri       :
a)      Müdürlük Makamını temsil etmek,
b)      İlgili birimlerin talebi üzerine kamulaştırma, tahsis, devir ve satın alma işlemlerini mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
c)      İlgili tapu idarelerinde tescil işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
d)     İdare’nin emlak işlerini ilgili mevzuatlar gereği yürütmek ve İdare’nin sahip olduğu taşınmazların kayıt altına alınmasını sağlamak,
e)      Daire Başkanlığı Makamınca havale edilen evrakları incelemek, yetkili elemanlara sevk etmek, yönlendirmek ve bilgilendirmek,
f)       Elemanlarca hazırlanan yazıları incelemek, parafe ederek Daire Başkanlığı Makamı’na sunmak,
g)      Kendine bağlı elemanların koordineli ve uyumlu çalışmasını sağlamak,
h)      Personelin eğitim gereksinimlerini tespit etmek ve eğitilmelerini sağlamak,
i)        5018 sayılı kanun gereği gerçekleştirme görevlisi olarak harcama belgelerini düzenleme yetkisi,
j)        Müdürlüğe ait görevlerin uygun görülen programlar çerçevesinde yürütülmesi için karar verme ve uygulatma yetkisi,
k)      Disiplin amiri olarak bağlı personeline disiplin cezası verme yetkisi,
l)        Birinci sicil amiri olarak bağlı personeline sicil raporu düzenleme yetkisi,
m)    Müdürlükler arası yazışma yapma ve Müdürlüğe ait bilgi ve belgeleri tasdik etme yetkisi,
n)      Müdürlüğüne bağlı personeli denetleme yetkisi.
 
Şube Müdürü bu yetkilerini Daire Başkanı tarafından belirlenen usuller dahilinde kullanır.
 
16.3: Sorumluluk: 16.2’ de belirtilen görevlerini ve üst makamlar tarafından kendisine verilen görevleri, düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla; kanun, tüzük, yönetmeliklerle ve ilgili mevzuatlarla belirlenmiş görevlerin yerine getirilmesinde sorumludur.
 
MADDE 17: Arazi Değerlendirme ve Etüd Grubu  (Mühendis ve Şehir Plancısı)
 
17.1: Bağlı Bulunduğu Makam      : Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürü
 
17.2: Görev ve Yetkileri       :
a)    Kurumu görev ünvanına uygun şekilde temsil etmek,
b)   Müdür tarafından verilen işin ön araştırmasını yaparak organizasyonu sağlamak,
c)    Kamulaştırma, tahsis, satın alma ve devir işlemlerine karar verilen alanların değerlendirme komisyonunda görev almak,
d)   Kamulaştırma, tahsis, satın alma ve devir işlemlerine karar verilen alanların zemin ve zeminüstü muhdesatlarının etüdünü yapmak,
e)    Kamulaştırması talep edilen yerlerin imar planlarının ve plan uygulamalarına yönelik durumlarının tespitini yapmak,
f)    Diğer kurum ve kuruluşlarla iletişim sağlamak, bilgi ve belge temin etmek,
g)   Mahkemelere müzekkere ile istenen bilgi ve belgeyi temin etmek; ayrıca, İdaremiz Hukuk Müşavirliğince yürütülen davalarda savunmaya esas bilirkişi raporlarını cevaplandırmak,
h)   Yapılan yazışmaların ve çalışmaların arşivlenmesini sağlamak,
i)     Gelişen teknolojiyi takip etmek ve gerekli teknik şartnameleri hazırlamak,
j)     Müdürlük Makamı’nın verdiği talimatları zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
k)   Müdürlük Makamınca havale edilen evrakları incelemek, ilgilisine zamanında ve eksiksiz olarak yazılacak yazıyı hazırlamak ve parafe ederek Müdürlük Makamı’na sunmak,
l)     Müdürlükte yapılan çalışmaların istatiksel olarak da takibini yapmak,
m)Arazi Değerlendirme ve Etüd Grubu personeli görevlerini yapabilmek için gerekli yetkilere sahip olup, bu yetkilerini Üst Makamlarca belirlenen usuller dahilinde kullanır.
 
17.3: Sorumluluk: 17.2’ de belirtilen görevlerini ve üst makamlar tarafından kendisine verilen görevleri, düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla; kanun, tüzük, yönetmeliklerle ve ilgili mevzuatlarla belirlenmiş görevlerin yerine getirilmesinde sorumludur.
 
Madde 18: Kamulaştırma İşlemleri Grubu
 
18.1: Bağlı Bulunduğu Makam: Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürü
 
18.2: Görev ve Yetkileri:
a)   Kurumu görev ünvanına uygun şekilde temsil etmek,
b)   Müdür tarafından verilen işin ön araştırmasını yaparak organizasyonu sağlamak,
c)   Kamulaştırma kararından başlayarak, kamulaştırma sürecinin her adımının mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve taşınmazın kamulaştırma işleminin tamamlandığını ilgili yerlere bildirmek,
d) Tahsis, devir ve satın alma işlemlerinin her adımının mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve sonrasında ilgili yerlere bildirmek,
e)   İlgili mevzuat doğrultusunda kamulaştırma, devir, tahsis ve satın alma sonucu İdare adına tapuda tescili gereken taşınmazların, teslim alınmasına yönelik işlemleri yapmak, Tapu Sicil Müdürlüklerinde devir işlemlerini tamamlayarak tapu belgelerini almak,
f)    Müdürlük arşivinde Kamulaştırmaya ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri düzenli şekilde arşivleyerek muhafazasını sağlamak,
g)   Tapu Sicil Müdürlüklerinden tapu kaydını çıkarmak ve Kadastro Müdürlüklerinde paftaların karşılaştırmasını yapmak, ilgili Belediyeler ve diğer idarelerle evrak takibini gerçekleştirmek,
h)   Dava dosyalarını hazırlamak ve süreç içinde gerekli bilgi ve belgeyi sağlamak,
i)     Yapılan yazışmaların ve çalışmaların arşivlenmesini sağlamak,
j)     Gelişen teknolojiyi takip etmek, gerekli teknik şartnameleri hazırlamak,
k)   Müdürlük Makamı’nın verdiği talimatları zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
l)     Müdürlük Makamınca havale edilen evrakları incelemek, ilgilisine zamanında ve eksiksiz olarak yazılacak yazıyı hazırlamak ve parafe ederek Müdürlük Makamı’na sunmak,
m)Müdürlükte yapılan çalışmaların istatiksel olarak da takibini yapmak,
n)   Kamulaştırma İşlemleri Grubu personeli görevlerini yapabilmek için gerekli yetkilere sahip olup, bu yetkilerini Üst Makamlarca belirlenen usuller dahilinde kullanır.
 
18.3: Sorumluluk: 18.2’ de belirtilen görevlerini ve üst makamlar tarafından kendisine verilen görevleri, düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla; kanun, tüzük, yönetmeliklerle ve ilgili mevzuatlarla belirlenmiş görevlerin yerine getirilmesinde sorumludur.
 
MADDE 19: Emlak ve Envanter Grubu
 
19.1: Bağlı Bulunduğu Makam: Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürü
 
19.2: Görev ve Yetkileri       :
a)    Kurumu görev ünvanına uygun şekilde temsil etmek,
b)   Müdür tarafından verilen işin ön araştırmasını yaparak organizasyonu sağlamak,
c)    Tahsis ve devir işlemlerinin takibini yapmak,
d)   Taşınmazların dosyalarını numaralandırıp defter ve bilgisayar kaydını tutmak,
e)    Tapusu alınan taşınmazların, ilgili belediyesine emlak beyannamesini hazırlayarak vermek,
f)    Yapılan yazışmaların ve çalışmaların arşivlenmesini sağlamak,
g)   Gelişen teknolojiyi takip etmek, gerekli teknik şartnameleri hazırlamak,
h)   Müdürlük Makamı’nın verdiği talimatları zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
i)     Müdürlük Makamınca havale edilen evrakları incelemek, ilgilisine zamanında ve eksiksiz olarak yazılacak yazıyı hazırlamak ve parafe ederek Müdürlük Makamı’na sunmak,
j)     Müdürlükte yapılan çalışmaların istatiksel olarak da takibini yapmak,
k)   Emlak ve Envanter Grubu personeli görevlerini yapabilmek için gerekli yetkilere sahip olup, bu yetkilerini Üst Makamlarca belirlenen usuller dahilinde kullanır.
 
19.3: Sorumluluk: 19.2’ de belirtilen görevlerini ve üst makamlar tarafından kendisine verilen görevleri, düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla; kanun, tüzük, yönetmeliklerle ve ilgili mevzuatlarla belirlenmiş görevlerin yerine getirilmesinde sorumludur.
 
MADDE 20: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürü
 
20.1: Bağlı Bulunduğu Makam: Etüd ve Plan Dairesi Başkanı
 
20.2: Görev ve Yetkileri       :
a)    Müdürlük Makamı’nı temsil etmek,
b)   İdaremizin planlama, inşaat, işletme ve altyapı görüşü hazırlama çalışmalarında birimlerin ihtiyaçlarına cevap verecek Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamalarını geliştirmek amaçlı çalışmaların yapılmasını sağlamak,
c)    Mevcut İZSU Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi(CABS)’nin yürütülmesini sağlamak,
d)    İdare’nin gereksinim duyduğu, konuma bağlı Bilgi Sistemlerinin planlanmasını ve İZSU Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi (CABS) ile entegrasyonunu sağlamak,
e)    Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamındaki birim, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu oluşturmak, koordinenin sürekliliğini sağlamak,
f)    Daire Başkanlığı Makamınca havale edilen evrakları incelemek, yetkili elemanlara sevk etmek, yönlendirmek ve bilgilendirmek,
g)   Elemanlarca hazırlanan yazıları incelemek, parafe ederek Daire Başkanlığı Makamı’na sunmak,
h)   Kendine bağlı elemanların koordineli ve uyumlu çalışmasını sağlamak,
i)     Personelin eğitim gereksinimlerini tespit etmek ve eğitilmelerini sağlamak,
j)     5018 sayılı kanun gereği gerçekleştirme görevlisi olarak harcama belgelerini düzenleme yetkisi,
k)   Müdürlüğe ait görevlerin uygun görülen programlar çerçevesinde yürütülmesi için karar verme ve uygulatma yetkisi,
l)     Disiplin amiri olarak bağlı personeline disiplin cezası verme yetkisi,
m)Birinci sicil amiri olarak bağlı personeline sicil raporu düzenleme yetkisi,
n)   Müdürlükler arası yazışma yapma ve Müdürlüğe ait bilgi ve belgeleri tasdik etme yetkisi,
o)   Müdürlüğüne bağlı personeli denetleme yetkisi.
 
Şube Müdürü bu yetkilerini Daire Başkanı tarafından belirlenen usuller dahilinde kullanır.
 
20.3: Sorumluluk: 20.2’ de belirtilen görevlerini ve üst makamlar tarafından kendisine verilen görevleri, düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla; kanun, tüzük, yönetmeliklerle ve ilgili mevzuatlarla belirlenmiş görevlerin yerine getirilmesinde sorumludur.
 
MADDE 21: Veri Kontrol ve Giriş Grubu (Mühendis-Uzman-Tekniker-Teknisyen)
 
21.1: Bağlı Bulunduğu Makam: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürü
 
21.2: Görev ve Yetkileri       :
a)    Kurumu görev ünvanına uygun şekilde temsil etmek,
b)   Müdür tarafından verilen işin ön araştırmasını yaparak organizasyonu sağlamak,
c)    Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemine girişi yapılacak verinin konum ve özniteliklerinin sistemle uyumlu olup olmadığını tespit etmek ve onaylamak,
d)   Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemine girilecek verinin sistemdeki mevcut veri ile uyumlu olup olmadığını kontrol etmek, uyumlu değilse ilgili Daire Başkanlıkları ile temasa geçerek doğru ve güncel veriye ulaşmak,
e)    Kontrol edilen ve onaylanan veriyi Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemine işlemek,
f)    Planlamaya esas olmak üzere sistemle ilgili sorgulamaları yapmak, raporlar hazırlamak,
g)   Mevcut donanım ve yazılımın düzenli bakımlarını yapmak ve yaptırmak,
h)   Yapılan yazışmaların ve çalışmaların arşivlenmesini sağlamak,
i)     Gelişen teknolojiyi takip etmek ve gerekli teknik şartnameleri hazırlamak,
j)     Müdürlük Makamı’nın verdiği talimatları zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
k)   Müdürlük Makamınca havale edilen evrakları incelemek, ilgilisine zamanında ve eksiksiz olarak yazılacak yazıyı hazırlamak ve parafe ederek Müdürlük Makamı’na sunmak,
l)     Müdürlükte yapılan çalışmaların istatiksel olarak da takibini yapmak,
m)Veri Kontrol ve Giriş Grubu personeli görevlerini yapabilmek için gerekli yetkilere sahip olup, bu yetkilerini Üst Makamlarca belirlenen usuller dahilinde kullanır.
 
21.3: Sorumluluk: 21.2’ de belirtilen görevlerini ve üst makamlar tarafından kendisine verilen görevleri, düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla; kanun, tüzük, yönetmeliklerle ve ilgili mevzuatlarla belirlenmiş görevlerin yerine getirilmesinde sorumludur.
 
MADDE 22: Sistem Geliştirme Grubu (Mühendis-Şehir Plancısı-Uzman)
 
22.1: Bağlı Bulunduğu Makam: Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürü
 
22.2: Görev ve Yetkileri:
a)    Kurumu görev ünvanına uygun şekilde temsil etmek,
b)   Müdür tarafından verilen işin ön araştırmasını yaparak organizasyonu sağlamak,
c)    Mevcut İZSU Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi’ni yönetmek ve geliştirmek,
d)   İdaremizin planlama, inşaat, işletme ve altyapı görüşü hazırlama çalışmalarında birimlerin ihtiyaçlarına cevap verecek Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamalarını geliştirmek,
e)    Veri yönetimini ve paylaşımını gerçekleştirmek amacıyla; veri paylaşımı ilkeleri ve teknolojik yenilikler ve gelişimler doğrultusunda en uygun yöntemleri belirlemek ve uygulamak,
f)    Birimlerin ihtiyaç duydukları arayüz programlarını hazırlamak veya hazırlatmak,
g)   Yapılan yazışmaların ve çalışmaların arşivlenmesini sağlamak,
h)   Gelişen teknolojiyi takip etmek gerekli teknik şartname hazırlamak,
i)     Müdürlük Makamı’nın verdiği talimatları zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
j)     Müdürlük Makamınca havale edilen evrakları incelemek, ilgilisine zamanında ve eksiksiz olarak yazılacak yazıyı hazırlamak ve parafe ederek Müdürlük Makamı’na sunmak,
k)   Müdürlükte yapılan çalışmaların istatiksel olarak da takibini yapmak,
l)     Sistem Geliştirme Grubu personeli görevlerini yapabilmek için gerekli yetkilere sahip olup, bu yetkilerini Üst Makamlarca belirlenen usuller dahilinde kullanır.
 
22.3: Sorumluluk: 22.2’ de belirtilen görevlerini ve üst makamlar tarafından kendisine verilen görevleri, düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla; kanun, tüzük, yönetmeliklerle ve ilgili mevzuatlarla belirlenmiş görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur.
 
MADDE 23 : İdari İşler Birimi (Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi)
 
23.1: Bağlı Bulunduğu Makam: Etüd ve Plan Dairesi Başkanı
 
23.2: Görev ve Yetkileri:
a)    Kurumu görev ünvanına uygun şekilde temsil etmek,
b)   Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlaması yapmasına yardımcı olmak,
c)    Harcama birimlerince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları teslim almak ve ilgilisine teslim etmek,
d)   Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek,
e)    Taşınırların çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmalarını harcama yetkilisine bildirmek,
f)    Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,
g)   Kullanım ömrünü tamamlayan dayanıklı taşınırların hurdaya ayrılması hususunda gerekli işlemleri yürütmek,
h)   Daire Başkanı ve bağlı Şube Müdürleri’nin vereceği görevleri yerine getirmek,
i)     Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi görevlerini yapabilmek için gerekli yetkilere sahip olup, bu yetkilerini Üst Makamlarca belirlenen usuller dahilinde kullanır.
 
23.3: Sorumluluk: 23.2’ de belirtilen görevlerini ve üst makamlar tarafından kendisine verilen görevleri, düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla; kanun, tüzük, yönetmeliklerle ve ilgili mevzuatlarla belirlenmiş görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur.
 
 
MADDE 24 : İdari İşler Birimi (Bütçe İşleri, Personel Puantaj,Yazı İşleri,Evrak Kayıt ve Sekreterlik)
 
24.1: Bağlı Bulunduğu Makam: Etüd ve Plan Dairesi Başkanı
 
24.2: Görev ve Yetkileri:
a)    Kurumu görev ünvanına uygun şekilde temsil etmek,
b)   Daire Başkanlığı’nın Stratejik Planlara bağlı kalmak koşuluyla performans programının ve analitik bütçesinin hazırlanmasını sağlamak,
c)    Daire Başkanlığı ve bağlı Şube Müdürlükleri’nin her türlü muhasebe işlemlerini bütçeye bağlı olarak yürütmek,
d)   Daire Başkanlığı ve bağlı Şube Müdürlüklerine ait faaliyetlerinin aylık ve yıllık raporlar halinde hazırlayarak ilgili makamlara göndermek,
e)    Kullanılan kiralık araçların puantajını hazırlayıp ilgili birimlere göndermek,
f)    Daire Başkanlığı’na bağlı teknik personelin üç aylık arazi tazminatlarının puantajlarını hazırlayıp ilgili birimlere göndermek,
g)   Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinde görevli işçi, sözleşmeli memur ve memur personelin özlük haklarına bağlı işlerini takip etmek,
h)   Genel Evrak Kayıt Biriminden gelen evrağı havale yapılmak üzere Daire Başkanlık Makamına iletmek,
i)     Havalesi yapılan evrağın elektronik ortamda ve ilgili Müdürlüklerin zimmet defterine işleyerek dağıtımını yapmak,
j)     Müdürlüklerden ve Daire Başkanlıklarından gelen evrağın çıkışını yapmak ve ilgili kişilere ve birimlere zimmetle teslim etmek,
k)   İşlemi biten evrağın paraflı nüshasını ilgili kişiye teslim etmek,
l)     Daire Başkanlığının ve bağlı müdürlüklerin uygun gördüğü yazışmaları yapmak,
m) Birime giren her türlü evrağın birimde kalması durumunda arşivlenmesini veya ilgilisine iletilene kadar muhafazasını sağlamak.
 
24.3: Sorumluluk: 23.2’ de belirtilen görevlerini ve üst makamlar tarafından kendisine verilen görevleri, düzenli bir şekilde zamanında yapmakla sorumludur.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
Yürürlük ve Yürütme
 
Yürürlük
MADDE 25 : Bu yönerge İZSU Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 26 : Bu yönerge hükümleri İZSU Genel Müdürü tarafından yürütülür.