Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 28.02.1990 tarih, 90/47 sayılı, Genel Kurulun 15.03.1990 tarih ve G.K.1 sayılı kararı ile kabul edilerek 25 Mayıs 1990 tarihli EGE TELGRAF gazetesinde yayınlanmıştır.

Madde 1 - İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Esas Yönetmelikle ( kuruluş, görev ve yönetimine ilişkin Teşkilat Yönetmeliğinde ) belirtilen kuruluşu ihtiva eder.

Hukuk Müşavirliğinin çalışmalarını 1'ci Hukuk Müşaviri düzenler. Kendisinin bulunmadığı zamanlarda bu görev en kıdemli Avukat tarafından yerine getirilir.


Görev

Madde 2 -  Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır;

a) Genel Müdürlük tarafından tevdi edilecek hukuki konular hakkında mütalaa vermek, hukuki konulara ilişkin işlemleri yapmak.
 
b) İdare tarafından veyahut idare aleyhine açılan davalarla, icra takiplerini idarenin vekili olarak, adli idari ve mali kaza mercileri, Hakem veya Hakem Heyeti nezdinde takip ve sonuçlanmasını sağlamak, bunların dosyalarını düzenlemek, kayıtlarını tutmak.

c) Davayı kabul, davadan vazgeçme, feragat ve sulh tekliflerini temyiz, tashihi karar ve itirazdan vazgeçmeyi gerektiren durumlarda Genel Müdürlüğe görüş bildirmek, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre gereğini yapmak.

d) Hukuk Müşavirliğinin katılması gereken Komisyonlara iştirak etmek.

e) İdarenin görevlerine ait ilgili Daire Başkanlıklarınca hazırlanan tüzük,yönetmelik,sözleşme ve şartname tasarılarını incelemek.

f) Teftiş ve tahkik konusu olmuş olayla ilgili olarak 1'ci Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen raporlar hakkında gerekli kanun yollarına başvurmak.

g) Genel Müdürlüğe gelen her türlü tebligatı almak, tebliğlerin cevaplarını hazırlayarak ilgili mercilere tevdi ile takiplerini sağlamak.

h) Toplu İş Sözleşmeleri müzakerelerine katılmak, Toplu İş Sözleşmelerinin uygulanmasında ilgili birimlere hukuki görüş bildirmek.

ı) Dava ve icra takipleri vesair adli faaliyetlere ilişkin yıllık çalışma raporu düzenleyerek Genel Müdürlüğe sunmak.

i) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri ifa etmek.


Sorumluluk

Madde 3 -  Hukuk Müşavirliğince verilecek mütalalardan l.Hukuk Müşaviri sorumludur.
Hukuk Müşavirliğinde çalışan Avukat, Şef ve memurlar kendilerine tevdi olunan işlerin yerine getirilmesinde gereken dikkat, ihtimam ve sür'ati göstermekle yükümlüdürler.

Madde 4 -  İdare Avukatları, dava ve takipler dışında Hukuk Müşavirliğince iş bu yönetmelikle tevdi olunan diğer görevlerin yerine getirilmesi ile de sorumludurlar. 1.ci Hukuk Müşaviri Avukatların hangi konu üzerinde çalışacaklarını tayin ve tesbit eder.


Hukuk Müşavirliğine İşlerin İntikali

Madde 5-  Dairelerce bir konu hakkında Hukuk Müşavirliğinin görüşünün alınmasına veya aynı konuda bir işlemin Hukuk Müşavirliğince yapılmasına gerek görüldüğü taktirde keyfiyet bir yazı ile Genel Müdürlüğe arz olunur.

Yazıda hadise açıklanmakla beraber görüş istenilen hususun ve yapılacak işlemin nelerden ibaret olduğu ve ilgili dairenin düşünceleri açıklanır ve gerekli yazı ve belgelerin aslı veya tasdikli suret veya fotokopiside yazıyla bağlanır. Hukuk Müşavirliği kendisine gelen yazı veya dosya üzerine görüşünü ve yapılacak işlemin sonucunu Genel Müdürlüğe arzeder.

Madde 6 - Dairelerce yazı ile mütalaa alınması nedeniyle gecikmeyi mucip olabilecek acele hallerde, diğer Daireler Hukuk Müşavirliği ile görüşüp hadiseyi izah ederek istişarede bulunabilirler. İstişare üzerine alakalı Dairece hazırlanacak metinler Hukuk Müşavirliğince parafe edilir.
 
Madde 7 -  Hukuk Müşavirliği mütalaa verilmesi istenilen konu ve yapılacak işlem hakkında tamamlayıcı bilgiye gerek gördüğü takdirde ilgili daire ile doğrudan doğruya temas eder. İlgili Daire Hukuk Müşavirliğinin isteklerini sür'atle cevaplandırmak ve talep olunan belgelerin asıllarını veya tasdikli suretlerini göndermekle yükümlüdür.

Hukuk Müşavirliğine noksan ve yanlış bilgi ve belge verilmesinden bunları veren dairenin ilgili elemanları yetki derecelerine göre sorumludur.


Hukuk Müşavirliğince Yapılacak İşler

Madde 8 -  Hukuk Müşavirliğine gelen evrak, bu işle görevlendirilen memur tarafından teslim alınır. Kayıt işlemleri yapılır. Varsa evveliyatı ile birleştirilerek 1.Hukuk Müşavirine verilir.

Madde 9- 1.ci Hukuk Müşaviri evrakı inceledikten sonra ya bizzat kendisi cevap hazırlar veya gerekli göreceği talimatı evrak üzerine işaret ettikten sonra tensip edeceği Avukat veya Memura iade eder. Memur, evrakı ilgilisine imza mukabili verir.

Madde 10 - Kendilerine evrak havale edilmiş olanlar bu evrağın gereğini yaparlar, acele ve müddetli işlere öncelikle bakılır. Herhangi bir mütalaayı gerektiren konularda 1.ci Hukuk Müşavirinin görüş ve mutabakı alınır. Yazı makina ile yazıldıktan sonra hazırlayan tarafından parafe edilir ve 1.ci Hukuk Müşavirinin imzasına sevkedilir.

Madde 11- 1.ci Hukuk Müşaviri gerekli hallerde cevabın hazırlanmasından evvel Genel Müdürlükle temas ederek görüşlerini alır.


Büro İşleri

Madde 12 - Hukuk Müşavirliğine ait yazı ve dosyalar Müşavirlikteki mevcut sistemine göre tanzim ve tasnif edilir.

Madde 13 - Hukuk Müşavirliğine bağlı büro, bu birimin yazışmalarını, evrakını, dosyaların tasnifini ve defterlerin tutulmasını düzenler. Dava ,İcra takipleri ve Cumhuriyet Savcılık'larına yapılan ihbarlar için esas defteri tutulur. Dava ve takipler bu deftere sıra nosu ile ve her sene birden başlıyan numara verilmek suretiyle kaydolunur, dosya numaraları sene itibarıyla gösterilir. Sonuçlar bu deftere işlenir.

Madde 14 - Sonuçlanan ve işi biten dava dosyaları Esas defter ile bağlantılı numaralarla klasör içinde devamlı saklanır.

Madde 15 - Hukuk Müşavirliğine ait her türlü rapor, dosya, yazı ve kayıt ve sevk işleri büro personelince 1.Hukuk Müşavirinin denetim ve gözetimi altında yürütülür.


Avukatlarla İlgili Hükümler

Madde 16 - İdare Avukatları, yıllık Bütçe ve Kadro cetvelinde belirtilen kadrolara tayin olunan avukatlardır.

Madde 17 - İdare Avukatları bu yönetmelik hükümleri ve 1.ci Hukuk Müşavirince kendilerine verilecek özel talimat çerçevesinde çalışırlar.

Madde 18 - İdare aleyhine açılan dava ve icra takipleri İdare tarafından açılmış bulunan dava ve icra takipleri İdare Avukatlarınca takip olunur.

Madde 19 - Dava ve icra takipleri 1.ci Hukuk Müşaviri tarafından avukatlara tevzi edilir.

(14.11.1995 tarih, 05.253 sayılı Genel Kurul Kararı ile eklenen fıkralar)

a) 1.Hukuk Müşaviri özelliği olan dava ve icra takiplerinde Üniversitelerden meslek oda ve kuruluşları ile mensuplarından görüş alınmasını Genel Müdürlüğe teklif eder. Teklif Genel Müdürlükçe uygun görülürse 1.Hukuk Müşaviri gereğini yerine getirir.

b) Hukuk Müşavirliğine ait iş hacminde çoğalma meydana geldiği ve mevcut avukat kadrosu ile işlerin takibi ve sonuçlandırılmasında zaman kaybı gecikme olacağı, bu yüzden idarenin zarar göreceği anlaşılırsa bir kısım dava ve icra takiplerinin serbest çalışan avukatlar kanalıyla yürütülmesine 1.Hukuk Müşavirinin teklifi ve Genel Müdürün onayı ile karar verilebilir. Serbest çalışan avukatlarla akdedilecek sözleşmenin şartları ve bu avukatlara verilecek ücret, işin mahiyeti, miktarı ve özelliği ile asgari ücret tarifesi dikkate alınarak Yönetim Kurulunca tesbit edilir.

Madde 20 - Avukatların tutacakları dosyalarda işin kendilerine tevdiini gösteren vesika, merciine verdikleri, dilekçe ve layihalar suretleri ile karşı tarafın verdiği dilekçe ve evrak ve vesikalar bulunur.

Madde 21 - Avukatlar kendilerine tevdi edilen iş hakkında gerekli gördükleri takdirde 1'ci Hukuk Müşaviri ile iştişare ederler. İşlemler hakkında izahat ve belge istekleri 1'ci Hukuk Müşaviri kanalı ile temin edilir.

Madde 22 - Avukatlar, iş bu yönetmelik gereğince kendilerine tevdi olunan işlerin mevzuat çerçevesinde izlenip sonuçlandırılmasından ve dosyaların sıhhatli, muntazam ve tamam olmasından sorumludur.

Madde 23 - Avukatlara dava veya icra takibi Hukuk Müşavirliğine intikal etmiş konu ile ilgili vesikaları ihtiva eden dizi pusulasına bağlanarak 1'ci Hukuk Müşavirliğinin havalesi ile tevdi edilir.

Madde 24 - Kendisine dava ve icra dosyası verilen Avukat, işi önce zamanaşımı yönünden gözden geçirerek gerekli tedbirleri alır. Dava ve icra takiplerinin, dosyanın tevdi tarihinden itibaren en kısa zamanda görevli ve yetkili merciler nezdinde açılması ve yapılması mecburidir.

Madde 25 - Avukatlar kendilerine tevdi edilen davalarla, icra takiplerinin icabettirdiği masrafları karşılayacak miktarda avans alabilirler.

Madde 26 - Dava ve icra takiplerinin safahatı yılbaşında bir raporla Hukuk Müşavirliğine bildirilir.

Madde 27 - İdare tarafından bir dava veya icra takibinin açılması veya vergi itirazında bulunması Genel Müdürün emriyle olur.
 Kesinleşen ilamların icra takibine konulması ve idare aleyhine açılmış bulunan dava ve icra işlerinin takibi, Genel Müdürlükten ayrıca emir alınmaksızın Hukuk Müşavirliğince yürütülür.

Madde 28 - Hukuk Müşavirliği bir davanın açılmasını veya icra takibinin yapılmasını faydasız gördüğü takdirde, keyfiyeti gerekçeleriyle ve sorumluluğu icabettiren cihetler varsa bu cihetleri ve sorumlu şahısları, sorumluluğu icabettirir bir cihet veya sorumlu şahısları takibe hukuki veya maddi imkan yok ise bunları belirterek Genel Müdürlüğü arzeder.

Madde 29 - Her dava ve icra takibi kanuni prosedürden geçirilir. Bunların kanuni prosüdürden geçirilmemesi, feragat, kabul ve Sulh yolu ile halli, kazanılması şüpheli konularda dava açılmaması ve temyizden sarfınazar edilmesi Yönetim Kurulunca alınacak karara bağlıdır. Tashihi karar veya iade-i muhakeme veya 3533 sayılı kanun gereğince verilmiş kararlara karşı itiraz yoluna gidilmesi için kanuni sebepler mevcut olup olmadığının takdiri, davayı takip eden avukata aittir. Avukat tashihi karar, iade-i muhakeme , itiraz ve yazılı emirle bozma yollarına gidilmemesi için kanuni sebepler gördüğü takdirde mütalasını Hukuk Müşavirliğine bildirir. 1ci Hukuk Müşaviri konuyu gerekçesi ile Genel Müdürlüğe arzederek alınacak talimat dairesinde hareket edilir.

Madde 30 - İdarece açılmış alacak davaları ve icra takiplerinde davalının veya borçlunun adresinin meçhul kalması sebebiyle yapılacak ilanen tebligat masraflarının alacak aslını aşması halinde Hukuk Müşavirliği davayı H.M.U.K. hükümlerine uygun olarak müracaata bırakıp bırakmamak hususunda yetkilidir.

Yargılama ve icra safhasında adresi meçhul kaldığından İdare alacağının tahsilinin kabil olmaması halinde Yönetim Kurulu kararı ile terkin olunabilir.


Vekalet Ücretlerinin Dağıtımı

Madde 31- Avukatların takip ettikleri dava ve icra takiplerinde Mahkemeler, İcra Daireleri, Danıştay ve Yargıtay gibi İdari ve Mali Kaza Mercilerince idare ve avukat lehine takdir olunarak tahsil edilen vekalet ücretleri 1'ci Hukuk Müşaviri, Avukatlar, Hukuk Müşavirliği personeli arasında 657 sayılı D.M.K. nun değişik 146. maddesindeki limit dahilinde dağıtılır. Ödemede miktarın ( % 70'i ) Hukuk Müşavirliği kadrosunda bulunan ve fiilen çalışan 1. Hukuk Müşaviri ve Avukatlar arasında ( % 30 ) 'u ise Hukuk Müşavirliği Büro personeli arasında ve bordro tanzimi suretiyle eşit olarak pay ve tevzi edilir.
 Sözleşmeli Avukatlara vekalet ücreti ödenmez. Limit dışı kalan vekalet ücretlerinin dağıtımında 19 / 4 / 1983 tarih ve 18023 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan bu konudaki ilgili yönetmelik usul ve esaslarına uyulur.


Avukatların Yurt Dışına Gönderilmeleri

Madde 32 - Hukuk Müşavirliğinde iki yılını doldurmuş avukatlar Genel Müdürlükçe gerekli görülecek konularda inceleme ve araştırmalar yapmak ve mesleki bilgilerini arttırmak için dış ülkelere gönderilebilirler. Tahsisatı ve devam süresi Genel Müdürlükçe tespit olunur.

Madde 33 - Her yıl başında Avukatlardan yurt dışına hiç gitmemiş olanlardan başlanarak kıdem sırasına göre bir cetvel düzenlenir. Başarısı iyinin altında olanlar o yılki cetvele alınmazlar.


Yürürlük

Madde 34- Bu yönetmelik Genel Kurulun kabulünden sonra yayımı tarihinde yürürlüğe girer.