Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönergesi

T.C
İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÇALIŞMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam,  Dayanak ve Tanımlar


              Amaç
            MADDE 1 -  Bu yönergenin amacı; İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığının teşkilatı, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
             Kapsam
            MADDE 2 -Bu yönerge; İZSU Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat  Dairesi Başkanlığının görevlerini, her derecedeki görevlilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
           Dayanak
            MADDE 3 - Bu yönerge; İZSU Genel Kurulunun (BüyükşehirBelediye Meclisi) 09.04.2007 tarih ve M.35.0.İBB.0.10.04.02.02 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İZSU Teşkilat Yapısı ve 14.05.2010 tarih ve M.35.0.İBB.0.10.4.301.05..01.02.09  sayılı kararı ile yürürlüge giren İZSU Genel Müdürlüğü Teşkilat Yönetmeliğinin 28. maddesine göre düzenlenmiştir.
             Tanımlar
            MADDE 4 - Bu yönergede geçen;
            a)Genel Kurul          :İzmir Büyükşehir Belediye Meclisini,
            b)İZSU                     :İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünü,
            c)Yönetim Kurulu   :İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,
            d)Genel Müdür        :İZSU Genel Müdürünü,
 e) Genel Müdür Yardımcısı  : Yatırımlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısını,
           f)Daire Başkanlığı  :Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığını,
           g)Daire Başkanı      :Yatırım ve İnşaat  Dairesi Başkanını,
           h)Müdür                  :Yatırım ve İnşaat   Dairesi Başkanlığına bağlı Müdürleri,
           ı)Diğer görevliler   :Yapı Denetim Heyeti Görevlisi veya Görevlileri    ( Yüksek mühendis    mühendis, tekniker, teknisyen, memur, sözleşmeli memur  hizmet alım ihalesi ile  temin edilen şirket personeli ifade eder).


 İKİNCİ BÖLÜM
 Teşkilat Yapısı

           MADDE 5- İZSU Genel Kurulu tarafından onaylanan teşkilat şemasına göre (Yatırımlardan sorumlu ) Genel Müdür Yardımcılığına bağlı bulunan Daire Başkanlığı;

a) Su İnşaat Şube Müdürlüğü,
b) Kanal İnşaat Şube Müdürlüğü,
c)Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü,
d) Kalite Kontrol Şefliği,(tesisler şube müdürlüğü)
e)Yatırım İzleme ve Taşınır Kayıt Kontrol Şefliği,(su inşaat şube müdürlüğü)
f) Evrak Arşiv Şefliği' nden oluşmaktadır.(kanal inşaat şube müdürlüğü)
Şeflikler görev yönünden tüm daire başkanlığının hizmetinde olup; İdari yönden gösterilen şube müdürlüğüne bağlıdır.

                                   Görev Tanımı – Yetki ve Sorumluluklar
 
MADDE 6-
Yatırım ve İnşaat Daire Başkan  Görev, Yetki ve Sorumluluğu
                     

    Görevleri
4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu                    
4734 Sayılı İhale Kanunu                   
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu                                                                                      
2560 Sayılı İSKİ Kanunu            
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Mevzuat Hükümlerinin ışığında,
İdarenin Etüd Plan Daire Başkanlığı ve Projeler Daire Başkanlığı çalışması sonrası yatırım programına bağlı olarak ihalesi yapılan ve sözleşmesi imzalanan tüm içmesuyu şebeke, branşman borusu ve abone bağlantıları, terfi ve isale hatları,  su depoları, kaptaj, maslak v.b. sanat yapıları,  kanalizasyon şebeke, toplayıcı hat, terfi hattı ve kollektörleri, sanat yapıları, baraj inşaatları, dere ıslahları, tersip bentleri, yağmursuyu imalatları, pompa istasyonları,paket arıtma tesisleri, hizmet, arşiv ve işletme binaları, içmesuyu arıtma tesisleri, atıksu arıtma tesisleri, içmesuyu amaçlı sondaj kuyularının açılması ve enerji temini yatırımlarının yapım işlerinin denetlenmesiYatırım ve İnşaat  Başkanlığınca yürütülmektedir.

 Bu kapsamda;
a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesine göre bütçeyle ödenek tahsis edilen kalemlerde harcama yetkilisi sıfatı ve idari sorumluluğu çerçevesinde her yıl faaliyet raporunu ve performans programını hazırlamak,
b) Genel Müdürlük stratejik planında ve faaliyet raporunda yer alan Daire Başkanlığı ile ilgili işlerin zamanında bitirilmesini sağlamak,
c)İZSU Genel Müdürlüğü Teşkilat Yönetmeliğinde belirtilen yapmakla yükümlü olduğu görevleri mevzuata, yıllık planlara uygun olarak yürütmek,
d) Daire Başkanlığını temsil etmek,
e)Daire Başkanlığının çalışma usul ve esaslarını düzenlemek,
f) Daire Başkanlığına bağlı birimlerin işbirliği içerisinde çalışmalarını sağlamak ve görev dağılımı yapmak,
g) Daire Başkanlığı ile diğer birimler arasında koordinasyonu sağlamak,
h)Çalışmaların etik ilkeler çerçevesinde yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,
ı) Genel Müdürlük Makamı ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
i)Üst Makamlara sunulacak yazıların onay ve olurların ilgili mevzuata uygunluğunu sağlamak.                  
 

     Daire Başkanının Yetkileri
a) 5018 Sayılı Kanuna göre Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak,  bütçeyi harcama yetkisi ve performans değerlendirmesini yapma yetkisi,
b) Daire Başkanlıkları arasında yapılacak yazışmalarda birinci derece imza yetkisi,
c)İmza yetkileri yönergesi ile yetki devri yapılan hususlarda imza yetkisi,
d)Daire Başkanlığına bağlı personelin her türlü izin kullanımında imza yetkisi,
e) Daire Başkanlığına bağlı personelin disiplin amiri olarak disiplin cezası verme yetkisi,
f)Daire Başkanlığı çalışmalarının mali, sosyal ve özlük hakları ile ilgili konularda Genel Müdürlüğe öneride bulunma yetkisi ve gelen evraklarla ilgili ŞubeMüdürlüklerine havale etme yetkisi,
g) Daire Başkanlığına bağlı personeli denetleme yetkisi,
h) Harcama yetkilisi sıfatıyla gerçekleştirme görevlerini tespit yetkisi,
ı)Yatırımların Denetlenmesi hakediş kontrol ve onaylama yetkisi,
i) Geçici, Kesin kabul, fesih, tasfiye kurulu oluşturma, teklif yazısı hazırlama yetkisi,

  
 Daire Başkanının Sorumlulukları 
a)Kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili mevzuatla belirlenmiş görevlerin yerine getirilmesinde ve imza yetkisi kullanımında Genel Müdür ile bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısına karşı sorumludur
                               
  
  MADDE 7-   Şube Müdürlerinin Görev tanımı Yetki ve Sorumlulukları
     Görev Tanımı
a) Sorumlu olduğu birimin yapmakla yükümlü olduğu görevleri bağlı personele yaptırmak, denetlemek ve gerektiğinde işlerin yürütülmesinde yer almak,     
b)Daire Başkanınca kendisine iletilen her türlü evrakı inceleyerek ilgililere havale etmek,                 
 c)Kendisine bağlı personelin verimli ve düzenli çalışmaları için gereken önlemleri almak, iş disiplini ve dengeli çalışmayı sağlamak,
                       
d)Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genelgeler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
e) Müdürlüğü temsil etmek,
f) Müdürlüğü içerisinde görev dağılımı yapmak,
g) Müdürlüğünde çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,
h) Personelinin işe devam durumunu takip etmek,
ı)Şubesini ilgilendiren konularda diğer Şube Müdürlükleri ve ilgili birimlerle Daire Başkanlığının bilgisi dahilinde işbirliği yapmak,
i) Müdürlüğüne ait bilgi, belge, dosyaların derlenmesi ve korunması için gerekli tedbirleri aldırmak,
j) İlgili mevzuatla belirlenmiş kurullarda görev almak ve sekretarya görevini yapmak,
k) Müdürlüğünü ilgilendiren konularda istatistiki bilgiler düzenleyerek ilgili birimlere göndermek,
ı) Personelin eğitimini ve yetiştirilmesini sağlamak,
m)Daire Başkanı ve üst makamlarca verilecek diğer görevleri yapmak,

    Şube Müdürlerinin Yetkileri
a)5018 sayılı Kanun gereğince gerçekleştirme görevlisi olarak harcama belgelerini düzenleme yetkisi,
b)Müdürlüğe ait görevlerin uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme ve uygulatma yetkisi,
c)Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele   İZSU Disiplin Yönetmeliğinde belirli disiplin cezası verme yetkisi,
d) Müdürlükler arası yazışma yapma ve Müdürlüğüne ait bilgi ve belge tasdik etme yetkisi,
e) Müdürlüğüne bağlı personeli denetleme yetkisi,           
f)Kendi konusu ve görev alanı ile ilgili işlerin sözleşme ve eklerine, şartname ve projesine, fen, sanat ve teknik kurallara, ekonomik faktörlere, iş programına uygun olarak yürütülmesi ve bitirilmesini sağlar.Yapı Denetim Heyetince kendisine iletilen problemleri çözer, gerekli gördüklerini Daire Başkanına bildirir, talimatlar doğrultusunda gereğini yapar ve yaptırır.İş bünyesinde görev alan teknik elemanlar ve birimler arasında koordinasyonu, uyumlu ve verimli çalışmayı sağlar. Kendi sorumluluğundaki her türlü işin sözleşme, şartname ve projesine uygun, zamanında yapılıp yapılmadığını denetler. Bu doğrultuda:
a) Yeni gelen işin yapı denetim heyetini, oluşturur, onaya sunar,
b)Yer teslim yazısını hazırlatır,
c)SGK, Bölge Çalışma Müdürlüğü, Aykome, Ukome, Trafik Müdürlüğü, gerektiği takdirde diğer altyapı kuruluşlarına işle ilgili yazıları yazdırır,
d)Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığından arazi ölçümleri için harita mühendisi atanma yazısını paraflar, Daire Başkanının onayına sunar. Proje revizyonu gerekiyorsa Daire Başkanını bilgilendirir.
e)Yapı Denetim Heyetiyle beraber projenin araziye ve sözleşmeye uygunluğunu denetler, uygunsa imalatı başlatır, değilse proje revizyonu için Daire Başkanını bilgilendirir.
f)İş programını imzalayarak Daire Başkanının onayına sunar,
g)Yapı Denetim Heyetiyle beraber projenin araziye ve sözleşmeye uygunluğunun denetler, uygunsa imalatı başlatır, değilse proje revizyonu için Daire Başkanını bilgilendirip gerekli yazıları hazırlatır,
ğ)Yapı denetim heyetince düzenlenen röleve, ataşman defteri, plankote, proje, hesap, tutanak ve işin yürütülmesi için gerekli diğer evrakların zamanında ve usulüne uygun olarak hazırlanmasını ve kontrollük hizmetinde çalışanların görevlerini eksiksiz olarak yapmalarını, bu evrakların kontrol edilen tarih yazılarak imzalanmasını sağlar,

             
h)İşleri bizzat veya Yapı Denetim Heyeti marifetiyle inceleterek, yapılan işlerin denetlenmesini ve yapı denetim heyetinin sorunlarının çözülmesini sağlar. İşlerin, idarece onaylanmış projeler ve detaylara göre yaptırılmasını takip eder,                        
ı)Keşif ilavesi, süre uzatımı, metraj artışı, gereken durumlarda gerekli bilgileri hazırlatarak Daire Başkanının onayına sunar. Onaydan gelen konuları uygulanmak üzere ilgili Yapı Denetim Heyeti ve yükleniciye gönderir,
i)Yeni fiyat gerekmesi halinde; Yüklenici ile beraber  hazırlayarak incelenmesi ve sözleşmeye uygunluğu açısından Ticaret İşleri Daire Başkanlığı'na gönderilir, incelenmesi tamamlanan yeni fiyatın ödemeye esas kullanılması için Genel Müdürlük makamından Olur alınır.
                     
j)Şantiyede İdare tarafından  verilen malzemenin ve İdareye ait araç ve gereçlerin yerinde ve iyi bir şekilde kullanılması ve korunmasının denetlenmesini takip eder.      
k)Yıllık ödenekleri ve karşılığı fiziki gerçekleşmelerin izlenmesini takip eder
l)Sözleşme uyarınca yüklenicinin teknik personellerinin işe devamlarının izlenip izlenmediğini, gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığını denetler.
m)Yapı Denetim Görevlilerinin süreli ve süresiz ayrılışlarında işin yürütülmesini aksatmamak için gerekli önlemleri alır,
n)Yapı denetim heyetince hakediş raporlarının zamanında, usülüne göre ve noksansız olarak düzenlenmesini sağlar. Bunlar üzerinde gerekli incelemelerin ve düzeltmelerin yapılması veya yaptırılması için ara hakedişleri imzalayarak onaylamak üzere Daire Başkanlığına sevk eder.
o)İşin Bitiminde İşletme Projelerini imzalar, geçici kabul için gerekli işlemleri tamamlattırır ve geçici kabul teklif belgesini imzalar geçici kabul heyetini oluşturur Daire Başkanlığının onayına sunar.
ö)Geçici Kabul sonrası yapı kullanma izin belgesi için İmar Kanunu ve Yönetmeliğe göre çalışmalarıbaşlatır.
p)Kabul teklif belgesinde saptanan noksan ve kusurlu işlerin süresinde bitirilmesini sağlar ve sonucu raporla bildirir, İmalatın işletme gurubuna devrini gerçekleştirir.
r)Kesin metrajların işin gidişine paralel olarak yürütülmesini sağlayarak sözleşmesinde belirlenen süre içinde kesin hesapların tamamlanması için her türlü önemi alır,
s)Kesin Kabul süresi gelen işin Kesin Kabul Heyetini kurar.                                                              ş)Kesin Kabul uygunsa teklif belgesini imzalar, Daire Başkanlığının onayına sunar.
t)Kesin teminatın süresi dolmadan Kesin Hakedişin düzenlenmesini sağlar ve incelenmesini takip eder.
u)Daire Başkanlığından gelen evraklarla ilgili dağıtımı yapmak ve her iş için dosya düzeninin sağlamak arşiv kontrol ve takibini sağlamak.

 MADDE 8-  Yapı Denetim Görevlisi veya Görevlileri
      YapıDenetim Görevlisi veya Görevlileri Görev ve Sorumlulukları
  Kendisine verilen işleri sözleşme ve eklerine, şartnamelere, uygulama projelerine, fen, sanat ve teknik kurallara, ekonomik faktörlere ve iş programlarına uygun olarak yürütüp süresinde bitirilmesine sağlamak için, Şube Müdürü ve Daire Başkanının da görüşünü alarak yürütmekle görevlidir. Bu doğrultuda;
a)Görevli olduğu işlerle ilgili tüm yazışmaları, tutanakları, evrak tanzimini ve dosyalamayı tarih ve dizi pusulasına göre yapar,
b)Sözleşmenin imzalanmasından sonra 10 gün içinde yer teslimini yaptırır. Bir nüshasını ilgili Müdürüne ve Yatırım İzleme birimine verir.
c)Yer teslimi yapılmasına müteakip, işte oluşabilecek kaza veya hasarların  önlenmesi açısından iş ve emniyet tedbirlerinin alınmasını ve aldırılmasını sağlar.
ç)Sözleşmesine sürelere göre; yer tesliminin yapılması, varsa araç tesliminin tutanakla yapılmasını, teknik personel bildiriminin ön yazı ile evrak girişli ve ekleri eksiksiz olarak sunulması, iş programının süresi içinde hazırlanıp İdareye teslimi ve uygun şekliyle onaylanmasını takip eder, bu işlemlerde aksaklık olduğunda yerine göre yükleniciye bildirir, gerektiği durumda ikaz yazısı gönderir.Uygun olmayan bildirim veya teslimat tarihleri oluştuysa tutanak düzenleyerek sözleşmesindeki hükümlere göre cezayı ilk hakedişte keser.
                      
d)İş programı hazırlatır ve işin iş programına uygun yapımını denetler .İş aksadığında programın dışına çıkıldığında  yükleniciye yazılı ikazda bulunur.
e)Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 15 gün içinde SGK, Bölge Çalışma Müdürlüğü, Aykome, Ukome, Trafik Müdürlüğü ve gerektiği takdirde diğer altyapı kuruluşlarına ilgili yazıları yazar.
f)Projenin araziye ve sözleşmeye uygunluğunu denetler, uygunsa imalatı başlatır, değilse proje revizyonu için Şube Müdürünü bilgilendirip, gerekli yazıları hazırlar.
g)Yapımda kullanılacak her türlü malzemenin iş için uygun olduğunu kabul etmeden işi başlatamaz. Uygun olmayan malzemenin işbaşına getirilmesine izin vermez.Onayı alınmayan  malzemenin işin başına gelmesi durumunda malzemenin kaldırılması için yazılı talimat verir.          
ğ)Yüklenici ile birlikte işe ait ölçüm, metraj, röleve, ataşman defteri, plankote, proje, hesap, tutanakları işin ilerlemesine paralel olarak hazırlar ve işin yürütülmesi için gerekli diğer evrakları zamanında ve usulüne uygun olarak düzenler, bizzat kontrol eder ve bu evrakları kontrol edilen tarihi yazarak imzalar.
h)Yüklenicinin teknik elemanlarının işin yapımı sırasında işbaşında olmasını denetler.                                                                                                                                                   
ı)Yüklenici tarafından işin teknik şartnamesine veya  fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu                   yapıldığını tespit ettiği iş kısımlarını Şube Müdürüne bildirir ve uygun olmayan imalatları yeniden yaptırmak hususunda Şube Müdürü ile görüşerek gerekli talimatı yazısını yazar.                          
i)Yüklenici ile birlikte hakediş raporlarını zamanında, usulüne göre ve noksansız olarak düzenler.
Bunlar üzerinde gerekli incelemelerin ve düzeltmelerin yapılması veya yaptırılması için ara hakedişleri imzalayarak, imzalanmak üzere Şube Müdürlerine gönderir.
j)Görevlendirildiği her türlü işle ilgili her türlü sorunu ilk elden çözümler veya Şube Müdürüne ileterek çözümlenmesini sağlar,
k)Artan iş kalemleriyle ilgili onay ve yeni birim fiyatları yükleniciyle birlikte hazırlayarak onaylanmak üzere ilgili Şube Müdürüne gönderir.
l)Keşif artışı söz konusu olduğu durumlarda mukayeseli keşif cetvelini zamanında hazırlayarak şube müdürünün görüşüne sunar ve uygunsa   İdareden olur yazısını alarak imalatı yaptırır.
m)Süre uzatımlarında veya keşif artışlarında  teminat süresinin uzatılması için Yönetim Kurulu Kararının alınmasının ardından 10 gün içinde yükleniciye uyarı yazısını yazar,
n)Süre uzatımlarında all risk sigorta süresinin uzatılması için Yönetim Kurulu Kararının alınmasının ardından 10 gün içinde yükleniciye uyarı yazısını yazar.                                                          
o)Süre uzatımlarında Yönetim Kurulu Kararının alınmasının ardından 10 gün içinde yükleniciye  revize iş programı hazırlatır ve idarenin onayını alır.
ö)Kesin metrajların işe paralel bir şekilde yapılmasını denetler.
p)İşletme projesini hazırlatır, kontrol ederek imzalar.
r)Geçici kabul teklif belgesini hazırlar, onaya sunar.
s)Yapı Kullanma izin belgesinin alınması için çalışmayı başlatır.
ş)Geçici kabulün onaylanmasının ardından 15 gün içinde işletme projelerinin ilgili dairelere gönderilmesini sağlar.
t)Yüklenici tarafından hazırlanmış olan kesin hesapları süresi içinde kontrol edip imzalayarak Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilmek üzere hazırlar.
u)Kesin kabul tutanağının onaylanması ile birlikte kesin hakediş raporunu düzenler, yüklenici ile birlikte imzalar.
ü)Kesin hesabın onaylanmasının ardından, SSK ilişiksizlik belgesinin İdaremize gelmesinden sonra, yüklenicinin alacağı veya borcu olmadığına ilişkin ibranameyi aldıktan sonra,tüm banka teminat     mektuplarının iadesini sağlayarak biten işe ait arşive gidecek dosyaları hazırlayarak 30 gün içinde arşive ve arşiv sorumlusuna teslim eder.
v)Şube Müdürü, Daire Başkanı ve üst makamlarca verilecek diğer görevleri yapmak.

          MADDE 9 -Kalite Kontrol Şefliği
1) Kalite Kontrol Görevlisi, Görev Tanımı ve Kapsamı
 -Yatırım  ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde devam eden inşaat yapım işlerinde yüklenicinin Sözleşme kapsamındaki işleri yaparken, kullanacağı tüm malzemelerin kalite kontrolünü ve ilgili kalite  standartlarına uygunluğunu bu husustaki belgelerini ve güncelliğini kontrol etmek,  standartlarda belirtilen testleri yapmak için şantiye sahasından numune alınması,
                   numunenin idarece belirlenmiş  resmi ( Üniversite, Karayolları, DSİ, Üniversite, Mühendisler Odası v.b. gibi) ve/veya akreditasyon belgesi almış bağımsız ve denetimli laboratuara teslimi ve test sonuçlarının uygun çıkmasından sonra işin bünyesinde kullanılmasından sorumlu teknik elemanları tanımlamakta olup, Kalite Kontrol Şefliği malzeme bilgisi eğitimi almış Mühendis veya Tekniker diplomasına sahip olmalıdır.   
 2)Kalite Kontrol Görevlisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 -İşin bünyesinde kullanılacak tüm malzemeleri sözleşme ve eklerine, Teknik ve Özel Şartname ile,  ilgili TSE, İSO ve CEN standartlarına uygun malzemenin seçimi ve/veya numune alma ve tutanağının düzenlenmesi,
 a)Kalite Kontrol Görevlisi tarafından, sözleşme kapsamındaki işlere başlamadan önce, kullanılacak tüm malzemelerin ilgili üretim standartları kapsamında, İdarenin belirleyeceği laboratuarlara ait genel liste çerçevesinde güncel testlerini yapılacak, kalite uygunluk belgeleri İdareye yazılı olarak yüklenici tarafından sunulmasını takip edecektir. Kalite ve kontrol testleri yapılmayan ve İdare tarafından onaylanmayan malzemeler, kullanılmayacak olup, bu temin uygunluk belgeleri alınmadan imalata başlanmayacaktır. Yer teslimi yapılmasına müteakip, imalata başlamadan malzemelerin temin edileceği yerlerin listesi onaylanacaktır.      
 b)Sözleşmesi onaylanan ve Yer Teslimi yapılan her iş için ayrı ayrı olmak üzere Yapı denetim heyeti ile birlikte Kalite Kontrol Görevlisi  tarafından miktarlar belirlenerek, malzeme temin ve
                                                                                                                                                       
 takip  formu düzenlenecek bu formdan tüm malzemelerin test ve onayları  ayrı ayrı izlenecek ve aksayan hususlar Yapı Denetim Görevlisi ile  müşterek görüşülerek yükleniciye yazılı olarak gecikmeksizin bildirilecektir.          
 c)Sözleşme ve şartname gereği şantiye sahasından numune alınarak teste gönderilmesi gereken malzemeler için  Yapı Denetim Görevlisi, yüklenici ve Kalite Kontrol görevlisi müşterek  numune alarak, alınan numunenin parti ve üretim tarihleri belirtilerek fotoğrafla tespit ve tutanağa bağlanmasını sağlayacaktır. Daha sonra onaylanan malzemede bir değişiklik olup olmadığını Yapı Denetim Görevlisi ile  müzakere ederek  olası değişiklikleri de izleyecek ve takip edecekti
 d)Şantiyeden alınan numunelerin Test sonuçları ilgili laboratuar tarafından, İdarenin Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığına  iş bazında yazılı  olarak gönderilecektir.
 e)Malzemenin test sonuçlarının olumsuz çıkması durumunda ilgili malzeme ve o malzemeyi temsil eden parti  ile ilgili Yapı denetim Görevlisi ve yüklenici ortak tutanağı düzenlenecek, Şube Müdürü ve Daire Başkanlığınca onaylanmak suretiyle  şantiyeden uzaklaştırılması sağlanacaktır.
 f)Malzemeye ait test sonuçları uygun çıkmış ise test sonucunun çıkmasına müteakip, malzeme onay tutanağı hazırlanarak,  son hak edişte  ilgili malzemelere ait, fatura, test sonuçları ve TSE belgeleri eklenmek suretiyle Kalite Kontrol Elemanı Yapı denetim görevlileri  tarafından ve Yüklenici tarafından da  imzalandıktan sonra Şube Müdürü ve Daire Başkanına onaylatılacaktır. İşin yapımı sırasında belgelerin düzenlenmesi ve tamamlanması sağlanacaktır.
 g)Sözleşme ve Teknik Şartnamelerde yer alan malzemelerin  fabrika testlerinin yapılmasının gerekli olduğu hallerde,  malzemeyle ilgili test ve standartlar kapsamında gerekli  testlerin eksiksiz  yapılması ve tutanağının düzenlenmesi için üretim yeri olan fabrikada görevlendirilmeleri halinde Kalite Kontrol Görevlisi tarafından bu denetim gerçekleştirilecektir.

          MADDE10-Yatırım İzleme ve Taşınır Kayıt Kontrol Şefliği
    1-  Yatırım İzleme Birimi Görevleri ve Sorumlulukları
a)Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmakta olan her yatırımın yer teslim tutanağı, ,iş programı, ara hakedişi, işletme projeleri, geçici ve kesin kabul hak edişleri ile geçici ve kesin kabul tutanakları ile  imalat fotoğrafları ve faaliyet raporlarından birer nüshanın Yapı denetim görevlilerinden alınarak,rapora işlenmesi için kayıtların tutulması veri girişinin anında yapılması,
b)Yatırım projelerine ait gelen bilgilerin bilgisayar ortamında ilişkili bir veri tabanı haline getirilmesi ve dosya kodu olarak bütçe tertibine göre izlenmesi ve denetlenmesi,
c)Daire Başkanlığı bünyesinde devam eden yapım işleri için her ay sonunda aylık olarak yapılan imalatların metraj, miktar ve yapılan ödemelerinin raporlanması ve bütçeye uygunluğunun denetlenmesi ve  izlenmesi yapılarak  ilgili Müdürlük ve Daire Başkanlığına  raporlanarak sunulması,
                     
d)Her üç ayda yapılan dönemsel harcamalar ve imalatlarla ilgili genel raporların hazırlanması,
e)Aylık gerçekleştirme ve aylık plan raporlarının hazırlanması ve Bütçe gerçekleşme ve performans programına uygunluğunun analizinin yapılarak  ilgili Müdürlük ve Daire Başkanlığına raporlanarak sunulması,             
f)Her yıl sonunda,yatırım projelerindeki aylık nakdi ve fiziki gerçekleştirme raporlarının hazırlanması ve Bütçe Gerçekleştirme ve performans programına uygun olarak analizlerin yapılarak
Müdürlük ve Daire Başkanlığına raporlanarak sunulması,        
g)Yıl sonunda Kanun ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda mali saydamlık ve hesap verme orumluluğunu sağlayacak şekilde doğruluk ve tarafsızlık prensibine uygun, ilgi tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak, yıllar itibariyle karşılaştırmaya imkan verecek biçimde ve mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek   şekilde yatırım projelerine yapılan tüm imalatların ilçelere göre gruplandırılarak ve fotograflar ile bütünleştirilerek yıllık faaliyet raporunun hazırlanması,
 ğ)Stratejik plan, performans programı ve yatırım programlarındaki hedef ve ilkeler göz önünde bulundurularak, ayrıca merkezi idarenin ekonomik verileri ve gelecek yıllara ilişkin öngörülerinden faydalanılarak bir sonraki yılın bütçe tahminin hazırlanması.               
                                        
  2- Taşınır Kayıt Kontrol  Yetkilisinin Görevleri
Daire Başkanlığımıza ve Şube Müdürlüklerimizin 5018 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere uygun olarak aşağıdaki işlemler yapılmaktadır.
                                                                                                                                                        
a)Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafazasını sağlamak.       
b)Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
c)Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.
d)Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.
e) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya , çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri alınmak  ve alınmasını sağlamak.
f)Ambarda çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelen azalmalara harcama yetkilisine bildirmek.
g)Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
ğ)Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.
h)Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.
ı)Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.

      MADDE11-  Evrak Arşiv  Şefliği
  Amaç, Birim,  Arşiv Yükümlülükleri
a) 16.05.1988 tarih 19816 sayılı Devlet Arşivleri Hizmetleri hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde; Birim Arşiv teşkil edilerek Yapı Denetim ve Genel Evrakların Genel Müdürlüğe teslim etmedikleri dosyaları (arşivlik malzeme) her türlü zararlı  tesir ve unsurlardan korunmak mevcut asli düzenleri içerisinde tasnif edip saklamakla yükümlüdür.Birim elinde bulunan arşivlik malzeme birim arşivlerinde 1-5 yıl süre ile arşiv malzemesi ise (ihale dosyası) Kurum arşivlerinde 10-14 yıl süre ile saklanır.
Arşiv malzemeleri ( ihale dosyaları) gizlidir.Diğer işlemler yönetmelik hükümlerine göre uygulanır.
b) Evrak Kayıt ve Takip İşleri Genel Müdürlükçe yayınlanan veya yayınlanacak olan usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmetlerin İcrası

       MADDE  12-  Daire Başkanlığı görevlerini  yürürlükteki aşağıda yazılı mevzuat hükümlerin ve ihale dökümanlarına  göre  yürütür.
- 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 
- 4734 Sayılı İhale Kanunu
- İhale Dosyasının eki işe ait sözleşme tasarısı
- İdari Şartname                     
- İnşaat işleri Genel Teknik Şartnamesi                                                                                      
- Yapım İşleri Genel Şartnamesi
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu
- 2560 sayılı İSKİ Kanunu
- Taşınır Mal Yönetmeliği
- 5216 sayılı  Büyükşehir Belediye Kanunu
- Aykome Yönetmeliği
- Disiplin Yönetmeliği
- Türk Ceza Kanunu

Yürürlük
      MADDE 13- Bu yönerge, Yönetim Kurulu Kararıyla yürürlüğe girer.

Yürütme
     MADDE 14-Bu yönerge hükümleri İZSU Genel Müdürü tarafından yürütülür.

 


TEL : (232) 293 22 93  (pbx) Fax: (232) 489 41 82