İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönergesi

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÇALIŞMA YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç Kapsam ve Dayanak
Amaç

MADDE 1 -(1) Bu yönergenin amacı; İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teşkilatı, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.


Kapsam

MADDE 2 -(1) Bu yönerge; İZSU Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevlerini, her derecedeki görevlilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.


Dayanak

MADDE 3 -(1) Bu yönerge; İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Teşkilat Yönetmeliğinin 42.maddesine göre düzenlenmiştir.


Tanımlar

MADDE 4 -(1) Bu yönergede geçen;

a)Başkan :İzmir Büyükşehir Belediye Başkanını

b)Genel Kurul :İzmir Büyükşehir Belediye Meclisini

c)İZSU :İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünü

d)Yönetim Kurulu :İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu

e)Genel Müdür :İZSU Genel Müdürünü

f)Daire Başkanlığı :İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığını

g)Daire Başkanı :İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanını

h)Müdür :İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Müdürleri

ı)Şef :İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Şefleri

i)Memur :İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Memurları

j)Diğer görevliler :İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı diğer görevlileri

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat Yapısı


Kuruluş

MADDE 5 -(1) 22 Şubat 2007 tarih, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda İZSU Genel Kurulunun 09.04.2007 tarih, M.35.0.İBB.0.10.04.02.02 sayılı kararı gereğince Personel Daire Başkanlığı unvanı değiştirilerek İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ünvanı ile yeniden teşkilatlandırılmıştır.

Teşkilat Yapısı

MADDE 6 -(1) İZSU Genel Kurulunca onaylanan teşkilat şemasına göre İdari-Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığına bağlı bulunan Daire Başkanlığımız,

a)Memur Personel Şube Müdürlüğü

1-Memur Sicil Şefliği

2-Memur Aylık Tahakkuk Şefliği

b)İşçi Personel Şube Müdürlüğü

1-İşçi Sicil Şefliği

2-Ücret Tahakkuk Şefliği

3-Taşınır Kayıt Şefliği
4-Hizmet Alımları Şefliği

c)Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü

1-Eğitim İşleri Şefliği
2-Evrak Kayıt Şefliği
birimlerinden oluşur.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev Yetki ve Sorumluluklar


Daire Başkanının Görev Yetki ve Sorumlulukları


MADDE 7-(1) Daire Başkanının Görevleri

a)5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesine göre bütçeyle ödenek tahsis edilen kalemlerde harcama yetkilisi sıfatı ve idari sorumluluğu çerçevesinde her yıl faaliyet raporunu ve performans proğramını hazırlamak,

b)Genel Müdürlük stratejik planında ve faaliyet raporunda yer alan Daire Başkanlığı ile ilgili işlerin zamanında bitirilmesini sağlamak,

c)İZSU Genel Müdürlüğü Teşkilat Yönetmeliğinde belirtilen yapmakla yükümlü olduğu görevleri mevzuata, yıllık planlara uygun olarak yürütmek,

d)Daire Başkanlığını temsil etmek,

e)Daire Başkanlığının çalışma usul ve esaslarını düzenlemek,

f)Başkanlığına bağlı birimlerin işbirliği içerisinde çalışmalarını sağlamak ve görev dağılımı yapmak,

g)Başkanlığı ile diğer birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

h)Kanun, yönetmelik ve toplu iş sözleşmeleri ile belirlenen kurullarda görev almak,

ı)Çalışmaların etik ilkeler çerçevesinde yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,

i)Genel Müdürlük makamı ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
(2)Daire Başkanının yetkileri


a)5018 sayılı kanuna göre Başkanlığına tahsis edilen bütçeyi harcama yetkisi,

b)Daire Başkanlıkları arasında yapılacak yazışmalarda birinci derece imza yetkisi,

c)İmza yetkileri yönergesi ile yetki devri yapılan hususlarda imza yetkisi,

d)Mal bildirimi yönetmeliği doğrultusunda mal bildirimlerini kontrol yetkisi,

e)Daire Başkanlığına bağlı personelin her türlü izin kullanımında imza yetkisi,

f)Daire Başkanlığına bağlı personelin disiplin amiri olarak disiplin cezası verme yetkisi,

g)Genel Müdürlük çalışanlarının mali, sosyal ve özlük hakları ile ilgili konularda Genel Müdürlüğe öneride bulunma yetkisi,

h)Daire Başkanlığına bağlı personeli denetleme yetkisi,

ı)Harcama yetkilisi sıfatıyla gerçekleştirme görevlilerini tespit yetkisi.


(3)Daire Başkanının sorumlulukları


a)Kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili mevzuatla belirlenmiş görevlerin yerine getirilmesinde ve imza yetkisi kullanımında Genel Müdür ile bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısına karşı sorumludur.


Şube Müdürlerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları


MADDE 8-(1) Şube Müdürlerinin Görevleria)Sorumlu olduğu birimin yapmakla yükümlü olduğu görevleri bağlı personele yaptırmak, denetlemek ve gerektiğinde işlerin yürütülmesinde yer almak,

b)Üst amirince kendisine iletilen her türlü evrakı inceleyerek ilgililere havale etmek, gereğinin yapılmasını izlemek ve denetlemek,

c)Kendine bağlı personelin verimli ve düzenli çalışmaları için gereken önlemleri almak, iş disiplini ve dengeli çalışmayı sağlamak,

d)Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

e)Müdürlüğü temsil etmek,

f)Müdürlüğü içerisinde görev dağılımı yapmak,

g)Müdürlüğünde çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,

h)Personelinin işe devam durumunu takip etmek,

ı)Şubesini ilgilendiren konularda diğer Şube Müdürlükleri ve ilgili birimlerle işbirliği yapmak,

i)Müdürlüğüne ait bilgi, belge, dosyaların derlenmesi ve korunması için gerekli tedbirleri aldırmak,

j)Müdürlüğüne ait bütçeyi hazırlamak ve gerçekleştirme görevlisi olarak harcama belgelerini düzenleyerek takip etmek,

k)İlgili mevzuatla belirlenmiş kurullarda görev almak ve sekreterya görevini yapmak,

l)Müdürlüğünü ilgilendiren konularda istatistiki bilgiler düzenleyerek ilgili birimlere göndermek,

m)Personelin eğitimini ve yetiştirilmesini sağlamak,

n)Daire Başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak.


(2)Şube Müdürlerinin Yetkileri


a)5018 sayılı Kanun gereğince gerçekleştirme görevlisi olarak harcama belgelerini düzenleme yetkisi,

b)Müdürlüğe ait görevlerin uygun görülen proğramlar gereğince yürütülmesi için karar verme ve uygulatma yetkisi,

c)Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele disiplin cezası verme yetkisi,

d)Müdürlükler arası yazışma yapma ve Müdürlüğüne ait bilgi ve belgeleri tastik etme yetkisi,

e)Müdürlüğüne bağlı personeli denetleme yetkisi.


(3)Müdürlerin Sorumlulukları


a)Müdürlüğün sevk ve idaresinden sorumludur.

b)Kanun, tüzük ve yönetmelikler ve ilgili mevzuatla belirlenmiş görevlerin yerine getirilmesinde ve imza yetkisi kullanımında Daire Başkanına karşı sorumludur.Şeflerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları


MADDE 9-(1) Şeflerin Görevleri

a)Şubesi ile ilgili işleri kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve emirlere göre yürütmek,

b)Daire Başkanı ile Şube Müdüründen gelen talimatlar doğrultusunda kurum ve kuruluşlardan, şahıslardan veya diğer müdürlüklerden gelen resmi-özel yazılar ile personel ile ilgili dilekçelere cevap vermek,

c)Şubedeki memurların çalışmalarını koordine etmek,

d)Şubedeki demirbaş eşyanın korunması ve kullanılmasını sağlamak,

e)Tabi oldukları mevzuat çerçevesinde çalışanların özlük dosyalarını tutmak ve muhafaza etmek,

f)İlgili memurların hazırladığı dosya ve yazıların esas ve biçim yönünden ilk incelemesini yapmak, şekle ve esasa ait yanlışları düzeltmek ve paraf ederek işlemin imzaya hazır hale gelmesini sağlamak,

g)Tamamlanmış ve imzalanmış olan dosyaları ilgililere dağıtarak sevk memuruna teslim etmek,

h)Bölümdeki memurların sürekliliğini, çalışma ve verimliliğini izlemek, işbirliğini sağlayarak işleri zamanında sonuçlandırmak,

ı)Gelen ve giden evrakın kayıt, dağıtım, dosyalama, gönderme ve arşivleme işlerini takip etmek,

i)Gizlilik dereceli evrak için mevzuatına uygun tedbirler almak, uygulamak ve izlemek,

j)Birimin ahenkli bir biçimde çalışması için diğer bürolarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde araç-gereç ve personel yardımında bulunmak,

k)Daire Başkanı ve bağlı bulunduğu Şube Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.(2) Şeflerin Yetkileri ;


a)Şefliğine bağlı personeli denetleme yetkisi,

b)Şefliğinin işlevlerine ilişkin görevlerin mevzuat çerçevesinde yürütülmesi için karar verme ve uygulatma yetkisi,

c)Şefliğin faaliyet alanı ile ilgili konularda birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.


(3) Şeflerin Sorumlulukları


a)Şefliğinin işleyiş ve disiplininden sorumludur.

b)Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve ilgili mevzuat çerçevesinde, üst amirlerin emirleri doğrultusunda işlerin gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdüre karşı sorumludur.Memurlar ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmenleri Görev Yetki ve Sorumlulukları


MADDE 10-(1) Görev ve Yetkileri


a)Verilen göreve ait gerekli yazıları hazırlamak, sıralı amirlerin parafına sunmak,

b)Dosyalama ve arşivleme işlerini yürütmek,

c)Gelen giden evrakı günü gününe kaydetmek ve sıralı amirlerine arz etmek,

d)Süreli evrakın takibini yapmak ve gününde sonuçlandırmak,

e)Sonuçlanan ve gönderilmesi gereken evrakı zamanında ilgili yerlere göndermek,

f)Bilgisayar verilerini hazırlamak, kayıtlarını tutmak ve bilgisayar kullanmak,

g)Evrak, döküman ve sorumluluğundaki araç, gereç ve malzemenin bakımını, temizliğini ve muhafazasını yapmak,

h)Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmek.


(2) Sorumlulukları


Verilen görevleri zamanında yapmaktan sıralı amirlerine karşı sorumludur.
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin Görev ve Sorumlulukları


MADDE 11-(1)Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin Görevleri


a)Harcama birimlerince edinilen taşınırlardan muayene ve kabülü yapılanları teslim almak, kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,

b)Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek,

c)Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,

d)Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,

e)Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek,

f)Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,

g)Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,

h)Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,

ı)Kayıtların tutulduğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak,


(2)Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin Sorumluluğu


Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıt ve noksanlıklardan sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son HükümlerHizmetlerin İcrası

MADDE 12-(1) Daire Başkanlığı görevleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütülür.


Evrak Kayıt ve Takip


MADDE 13-(1) Evrak Kayıt ve takip işleri bu hususta Genel Müdürlükçe yayımlanan veya yayımlanacak olan usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.


Yürürlük


MADDE 14-(1) Bu yönerge, Yönetim Kurulu Kararıyla yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 15-(1) Bu yönerge hükümleri İZSU Genel Müdürü tarafından yürütülür.