2009 Mali Yılı Bütçesi

2009 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için “ (A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam (1.160.767.284,02 ) TL ödenek verilmesi Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Madde 2- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam (905.165.000,00 ) TL. olarak tahmin edilmiş olup, Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Madde 3- 2009 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlandığı görülmüş olup, Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C)cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyeceği, Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir ifadesi Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir ifadesi Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
1- Ödenek Cetveli
2- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
3- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
4- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir Cetvel
5- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
6- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli
7- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
8- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
9- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait Cetvel
10- Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir Cetvel
11- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K) Cetveli
12- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K) Cetveli
13- 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T) Cetveli
14- Mevcut Taşıtları Gösterir Cetvel
15- Ayrıntılı Harcama Programı
16- Finansman Programı
17- Gerekli görülen diğer cetveller, ifadesi Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir ifadesi Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Madde 9- Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen, aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır ifadesi Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Madde 10- Denge Kararnamesi (Örnek-99) Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Madde 11- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girer ifadesi Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Madde 12- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür ifadesi Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Teklifte, 12 madde olarak düzenlenen Bütçe Kararnamesi ile Bütçe Denge Kararnamesi ve eki cetvellerin 12 madde olarak meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.


1.GİDER BÜTÇESİ

2-FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 1. DÜZEYİNDE GİDER BÜTÇESİ

Analitik Bütçede yer alan 01-Genel Kamu Hizmetleri, 02-Savunma Hizmetleri, 06- İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Ödenekleri incelenmiş olup, Fonksiyonel Sınıflandırma Maliyetleri itibariyle aşağıda gösterildiği şekliyle oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

Bu fonksiyonel sınıflandırmalar içinde yer alan hizmetler için 1.160.767.284,02 TL. Ödenek oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

  KURUM ADI İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ
(İZSU)GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDENEK
 


KURUMSAL KOD

46 – 35 – 03

(TL.)


02


ÖZEL KALEM


01-GENEL  KAMU HİZMETLERİ


435.270.187,00


03


SİVİL SAVUNMA


02-SAVUNMA HİZMETLERİ


100.632,00


05

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI


01-GENEL  KAMU HİZMETLERİ


70.745.370,00


10


BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI


01-GENEL  KAMU HİZMETLERİ


3.737.238,00


11

MAKİNE İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


01-GENEL  KAMU HİZMETLERİ


26.224.095,15


20


TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


01-GENEL  KAMU HİZMETLERİ


406.982,21


23

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI


01-GENEL  KAMU HİZMETLERİ


128.750.050,00


24


HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ


01-GENEL  KAMU HİZMETLERİ


1.220.276,00


30


ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI


06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ


27.073.142,14


31


ATIKSU ARITMA DAİRE BAŞKANLIĞI


06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ


43.272.892,72


32

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
DAİRE BAŞKANLIĞI


06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ


15.883.294,36


33

DESTEK HİZMETLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI


01-GENEL  KAMU HİZMETLERİ


8.605.781,10


34


ETÜD VE PLAN DAİRE BAŞKANLIĞI


06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ


24.472.254,00


35


KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI


06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ


52.462.701,71


38


SU TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI


06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ


70.307.898,25


39

YATIRIM VE İNŞAAT
DAİRE BAŞKANLIĞI


06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ


219.272.345,66


40

TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI


01-GENEL  KAMU HİZMETLERİ


1.964.129,00

41 SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
20.011.281,00
42 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ AMİRLİĞİ 06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 10.986.733,72


 

TOPLAM

1.160.767.284,02

Ö Z E T


KODU


 AÇIKLAMA

 ÖDENEK
(TL.)

 
01


 GENEL  KAMU HİZMETLERİ


676.924.108,46

 
02

 
SAVUNMA HİZMETLERİ


100.632,00


06


 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ


483.742.543,56

 
TOPLAM

 


1.160.767.284,02


 

SONUÇ

2009 Mali Yılı Gider Bütçesi’nin Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde, birimlerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekleri toplamı 1.160.767.284,02 TL. Olarak teklif edildiği şekliyle ayrı ayrı kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

2-EKONOMİK SINIFLANDIRMA 1. DÜZEYİNDE GİDER BÜTÇESİ

Analitik bütçede yer alan 01-Personel Giderleri, 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 05-Cari Transferler, 06-Sermaye Giderleri, 09- Yedek Ödenekler Harcamaları incelenmiş olup, Ekonomik Sınıflandırma Maliyetleri itibariyle aşağıda gösterildiği şekliyle oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

01- PERSONEL GİDERLERİ

Bu Harcama kalemi içinde yer alan; Memurlar, Sözleşmeli Personel, İşçiler ve Geçici Personele ait temel maaşlar, zamlar ve tazminatlar, ödenekler sosyal haklar, ek çalışma karşılıkları, ödül ve ikramiyeler ve Diğer Personel Giderleri ayrıntı kodları için toplam 85.094.148,82 TL. ödenek teklifinin kabulüne Komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verildi.

02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Bu harcama kalemi içinde yer alan; Memurlar, Sözleşmeli Personel, İşçiler ve Geçici Personele ait Sosyal Güvenlik Kurumlarına ödenecek primler için toplam olarak 10.206.344,65 TL. ödenek teklifinin kabulüne Komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verildi.

03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Bu harcama kalemi içinde yer alan; Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, Yolluklar, Görev Giderleri, Hizmet Alımları, Temsil ve Tanıtma Giderleri, Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri, Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri ve Tedavi ve Cenaze Giderleri için toplam olarak 243.290.636,62 TL. Ödenek teklifinin kabulüne Komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verildi.

05-CARİ TRANSFERLER

Bu harcama kalemi içinde yer alan; Görev Zararları ve Diğer İdarelere Transferler için toplam olarak 444.972.127,00 TL. ödenek teklifinin kabulüne Komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verildi.

06-SERMAYE GİDERLERİ

Bu harcama kalemi içinde yer alan; Mamul Mal Alımları, Menkul Sermaye Üretim Giderleri, Gayri Maddi Hak Alımları, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri, Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri için toplam olarak 327.204.026,93 TL. ödenek teklifinin kabulüne Komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verildi.

09-YEDEK ÖDENEKLER

Bu harcama kalemi içinde yer alan; Yedek Ödenekler için toplam olarak 50.000.000,00 TL. ödenek teklifinin kabulüne Komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verildi.

Ö Z E T

KODU


AÇIKLAMA

ÖDENEK
(TL.)


01


PERSONEL GİDERLERİ


85.094.148,82


02


SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLER PRİMİ GİDERLERİ


10.206.344,65


03


MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ


243.290.636,62


05


CARİ TRANSFERLER


444.972.127,00


06


SERMAYE GİDERLERİ


327.204.026,93


09


YEDEK ÖDENEKLER


50.000.000,00


TOPLAM

 


1.160.767.284,02SONUÇ

2009 Mali Yılı Gider Bütçesi’nin Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde, birimlerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekleri toplamı 1.160.767.284,02 TL. Olarak teklif edildiği şekliyle ayrı ayrı kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.2.GELİR BÜTÇESİ

EKONOMİK SINIFLANDIRMA 1. DÜZEYİNDE GELİR BÜTÇESİ

Gelir Bütçesinde yer alan sınıflandırmalar öngörüldüğü şekliyle;


03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

1- MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri, 2009 Mali Yılı için 394.965.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş olup, gelir tahmininin kabulüne komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verildi.

6- KİRA GELİRLERİ
Kira Gelirleri, 2009 Mali Yılı için 250.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş olup, gelir tahmininin kabulüne komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verildi.

9- DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2009 Mali Yılı için 4.000.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş olup, gelir tahmininin kabulüne komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verildi.

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

3- DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 2009 Mali Yılı için 130.000.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş olup, gelir tahmininin kabulüne komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verildi.

4- KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan bağış ve Yardımlar, 2009 Mali Yılı için 30.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş olup, gelir tahmininin kabulüne komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verildi.

05- DİĞER GELİRLER

1- FAİZ GELİRLERİ

Faiz Gelirleri, 2009 Mali Yılı için 24.500.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş olup, gelir tahmininin kabulüne komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verildi.

2- KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, 2009 Mali Yılı için 68.000.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş olup, gelir tahmininin kabulüne komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verildi.

3- PARA CEZALARI

Para Cezaları, 2009 Mali Yılı için 3.950.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş olup, gelir tahmininin kabulüne komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verildi.

9- DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER

Diğer Çeşitli Gelirler, 2009 Mali Yılı için 1.185.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş olup, gelir tahmininin kabulüne komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verildi.

06- SERMAYE GELİRLERİ

2- TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ

Taşınır Satış Gelirleri, 2009 Mali Yılı için 500.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş olup, gelir tahmininin kabulüne komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verildi.

08- ALACAKLARDAN TAHSİLAT

1- YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT

Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat, 2009 Mali Yılı için 278.000.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş olup, gelir tahmininin kabulüne komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verildi.

09- RED VE İADELER

3- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 2009 Mali Yılı için 215.000,00 TL red ve iade olarak tahmin edilmiş olup, gelir tahmininin kabulüne komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verildi.

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 

KODU


 AÇIKLAMA

 GELİR TAHMİNİ (TL.)


03

 
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

 
399.215.000,00


04


 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

 
130.030.000,00


 05

 
DİĞER GELİRLER

 
97.635.000,00

 
06

 
SERMAYE GELİRLERİ

 
500.000,00


07

 
ALACAKLARDAN TAHSİLAT

 
278.000.000,00

 


 GELİR TOPLAMI

 
905.380.000,00


09


 RED VE İADELER (-)

 
   215.000,00

  


 GELİR TOPLAMI


905.165.000,00

 

Gelir Tahmini teklifinin ayrı ayrı kabulüne komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verildi.

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KODU


AÇIKLAMA

2009 YILI
TL (- / +)


1


İÇ BORÇLANMA


80.000.000,00


3

LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER


175.602.284,02


TOPLAM

 


255.602.284,02
Bu bölüm için 80.000.000,00 TL iç borçlanma ve 175.602.284,02 TL. Banka Mevduatı tahmini olmak üzere toplam 255.602.284.02 TL teklifinin kabulüne komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verildi.

SONUÇ

2009 Mali Yılı Gelir Bütçesi’nin Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre 905.165.000,00 TL. Ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1. Düzeyine göre 255.602.284,02 TL.‘lik ödenekleri incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı 1.160.767.284,02 TL. Olarak teklif edildiği şekliyle ayrı ayrı kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

KURUM ADI İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İZSU) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KURUMSAL KOD 46 - 35 – 03
  EKONOMİK KODLAMA I. 3 AYLIKOCAK-ŞUBAT-MART) II. 3 AYLIKNİSAN-MAYIS-HAZİRAN) III. 3 AYLIK(TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL) IV. 3 AYLIK(EKİM-KASIM-ARALIK) TOPLAM
I AÇIKLAMA Miktar Oran
%
Miktar Oran
%
Miktar Oran
%
Miktar Oran
%
Miktar Oran
%
01 PERSONEL GİDERLERİ 21.954.652,68 26 20.620.469.25 24 20.636.866,25 24 21.882.160,64 26 85.094.148,82 100
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2.608.144,76 26 2.552.655,72 25 2.441.685,32 24 2.603.858,85 26 10.206.344,65 100
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 61.806.186,91 25 59.936.589,07 25 60.295.429,57 25 61.252.431,07 25 243.290.636,62 100
05 CARİ TRANSFERLER 136.122.127,00 31 103.100.000,00 23 102.875.000,00 23 102.875.000,00 23 444.972.127,00 100
06 SERMAYE GİDERLERİ 74.888.769,40 23 69.687.144,94 21 94.213.533,00 29 88.414.579,59 27 327.204.026,93 100
09 YEDEK ÖDENEKLER 12.500.000,00 25 12.500.000,00 25 12.500.000,00 25 12.500.000,00 25 50.000.000,00 100
 TOPLAM BÜTÇE GİDERİ 309.879.880,75 27 268.396.858,98 23 292.962.514,14 25 289.528.030,15 25 1.160.767.284,02 100


KURUM ADI İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İZSU) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KURUMSAL KOD 46 - 35 – 03
  EKONOMİK KODLAMA I. 3 AYLIK(OCAK-ŞUBAT-MART) II. 3 AYLIK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) III. 3 AYLIK(TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL) IV. 3 AYLI(EKİM-KASIM-ARALIK) TOPLAM
I AÇIKLAMA Miktar Oran
%
Miktar Oran
%
Miktar Oran
%
Miktar Oran
%
Miktar Oran
%
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 99.803.750,00 25 99.803.750,00 25 99.803.750,00 25 99.803.750,00 25 399.215.000,00 100
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 7.500,00 0 45.007.500,00 35 45.007.500,00 35 40.007.500,00 31 130.030.000,00 100
05 DİĞER GELİRLER 24.408.750,00 25 24.408.750,00 25 24.408.750,00 25 24.408.750,00 25 97.635.000,00 100
06 SERMAYE GELİRLERİ 125.000,00 25 125.000,00 25 125.000,00 25 125.000,00 25 500.000,00 100
08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 70.000.000,00 25 90.000.000,00 32 50.000.000,00 18 68.000.000,00 24 278.000.000,00 100
 GELİR TOPLAMI 194.345.000,00 21 259.345.000,00 29 219.345.000,00 24 232.345.000,00 26 905.380.000,00 100
09 RED VE İADELER 53.750,00 25 53.750,00 25 53.750,00 25 53.750,00 25 215.000,00 100
NET GELİR TOPLAMI 194.291.250,00 21 259.291.250,00 29 219.291.250,00 24 232.291.250,00 26 905.165.000,00 100
01 İÇ BORÇLANMA 80.000.000,00               80.000.000,00 100
03 LİKİDİTE AMAÇLI TUT.NAKİT, MEVD. VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER                 175.602.284,02 100