Disiplin Amirleri Yönetmeliği

İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(İZSU)
DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
 
 
 
 
 
Amaç

MADDE 1 - (1)Bu yönetmelik,14.07.1965 tarihli 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca 17.09.1982 tarihli ve 8/5339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kuralları ve Disiplin Amirleri Hakkında yönetmeliğin 16ncı maddesi gereğince İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 
 
Kapsam

MADDE 2 -(1) Bu Yönetmelik İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde görevli memurlar hakkında uygulanır.

 
 
Disiplin Amirleri

MADDE 3 -(1) Disiplin amirleri bu yönetmeliğin ekli çizelgelerinde gösterilmiştir.

 
 

Memurların Disiplin İşleri

MADDE 4 -(1) Memurların Disiplin İş ve İşlemlerinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri hakkında yönetmelik hükümleri uygulanır.

 
 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 5 -(1) 12.04.1988 tarih ve 7 sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilen İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Disiplin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 
 
Yürürlük

MADDE 6 -(1) Bu Yönetmelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 
 
Yürütme

MADDE 7 -(1) Bu Yönetmeliği İZSU Genel Müdürlüğü yönetir.


İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DİSİPLİN AMİRLERİ

UNVANI                                                     DİSİPLİN AMİRİ                                                 ÜST DİSİPLİN AMİRİ

GENEL MÜDÜR                                      BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI           

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI              GENEL MÜDÜR                                          BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ                   BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI       

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ                       GENEL MÜDÜR                                        BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI           

İÇ DENETÇİ                                            GENEL MÜDÜR                                        BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

TEFTİŞ KURULU BAŞKANI                  GENEL MÜDÜR                                        BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

1. HUKUK MÜŞAVİRİ                            GENEL MÜDÜR                                         BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

DAİRE BAŞKANI                                    GENEL MÜDÜR                                         BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

UZMAN,SİVİL SAVUNMA                      DAİRE BAŞKANI                                         GENEL MÜDÜR
UZMANI                                   

MÜFETTİŞ VE MÜFETTİŞ                   TEFTİŞ KURULU BAŞKANI                       GENEL MÜDÜR   
YARDIMCISI   

HUKUK MÜŞAVİRİ,                              1. HUKUK MÜŞAVİRİ                                  GENEL MÜDÜR
AVUKAT

ŞUBE MÜDÜRÜ                                   DAİRE BAŞKANI                                          GENEL MÜDÜR

MALİ HİZMETLER UZMANI,                STRATEJİ GELİŞTİRME                              GENEL MÜDÜR
MALİ HİZMETLER UZMAN                  DAİRESİ BAŞKANI   
YARDIMCISI               

ŞEF, MUHASEBECİ VE                       DAİRE BAŞKANI                                            GENEL MÜDÜR
DİĞER MEMURLAR