2009 Yılı Eğitim Programı

EĞİTİM KURULU KARARI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi bünyesinde yeralan Harcama Birimlerinde görevli işçi ve memur personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmeleri, bilgi düzeylerinin ve yaptıkları işlere uygun becerilerinin arttırılması amacıyla; söz konusu birim amirlerince 2009 yılı bütçe ödenek tespit ve teklif çalışmaları sırasında, kendi birimleri bazında eğitim planlaması yapılmıştır. Bu çalışmalarda, Genel Müdürlük Makamının 09.07.2008 tarih ve 2008/26 sayılı Eğitim Genelgesi doğrultusunda; öncelikle bünyesinde görevli personelin 2009 yılı eğitim ihtiyaçları tespit edilmiş ve bunların karşılanması için gerekli ödenekleri sağlanmıştır. Eğitim projelerini oluşturan eğitim konuları ve katılacak personeli içeren eğitim ihtiyacı tespit/talep tabloları düzenlenerek, Eğitim Şube Müdürlüğüne gönderilmiştir.

İzsu Genel Müdürlüğü birimlerinde, 2009 yılında uygulanacak eğitim faaliyetlerinde, tüm eğitim konuları ile katılacak personel sayısını gösteren ve ekte sunulan, Eğitim Projeleri İcmal Tablosu düzenlenmiş olup eğitim projeleri, harcama birim amirlerinin tespit ve talepleri doğrultusunda oluşturulan bu tabloda, yer alan konularda, yürütülecektir.

A- EĞİTİM KONULARI VE ÇALIŞMALARI

Eğitim Projeleri İcmal Tablosunda belirtilen konularda alınacak eğitimler esas olmakla birlikte, dönem içinde oluşabilecek mevzuat değişikliği, teknik ve mesleki alandaki değişiklikler veya herhangi bir nedenle birimlerin, acil eğitim ihtiyacının ortaya çıkması durumunda; hizmette veya üretimde süreklilik, etkinlik ve verimin sağlanması açısından birimlerin 2009 yılı eğitim projelerinde bulunmayan konularda da, eğitim hizmeti gerektiğinde, dışarıdan alınabilecektir. Bu durumda Eğitim Şube Müdürlüğüne bilgi verilecektir.

B- EĞİTİM PROJELERİ VE UYGULAMA ESASLARI

1- 2009 yılında uygulanacak olan eğitim proje ve eğitim faaliyetlerinde; ekte fotokopileri sunulan, Genel Müdürlük Makamının 09.07.2008 tarih ve 2008/26 sayılı Genelgesi ile İç İşleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ nün 21.02.2007 tarih ve 2007/26 sayılı Genelgesi hükümleri uygulanacaktır.
2- Kuruluş dışından eğitim alınması durumunda, eğitime katılan her personel, eğitim programının tamamlanmasından sonra bağlı bulunduğu Harcama Birimi / Daire Başkanına aldıkları eğitimin seyri ve değerlendirmesi ile ilgili rapor vermek zorundadır. İletilen bu raporlar ile alınan eğitim için tarih, süre, maliyet ve katılan personel listesini içeren bilgiler de, eklenmek suretiyle, eğitimin bitimini müteakiben engeç 1 ay içinde ilgili Harcama Birim
Amiri / Daire Başkanı tarafından, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Eğitim Şube Müdürlüğüne gönderilecektir.
3- Eğitim faaliyetleri ortaklaştığı oranda işçi ve memur personele birlikte uygulanacaktır.

Ali ATEŞ
Genel Müdür Yardımcısı


Başkan

Yusuf DEĞERLİ                                                          İsmail ÖZCAN
Abone İşleri Dairesi Başkanı                     İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı

Üye                                                                     Üye

Gültekin AVKIRAN                                             Oğuz KAYGAS
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı                          Eğitim Şube Müdürü

Üye                                                                      Üye


O N A Y
.../10/2008
Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN
Genel Müdür

 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ(DAİRE BAŞKANLIKLARI)
2009 YILI EĞİTİM PROJELERİ İCMAL TABLOSU

 

Sıra No:

Eğitim Konusu:

Proje Sahibi  Birim:

 Personel Sayısı:

1

Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletimi ve Yönetimi

*Atıksu Arıtma Dai. Bşk. ..........

4

 

Toplam

 

4

2

Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarının Bertarafı

*Atıksu Arıtma Dai. Bşk. ........

3

 

Toplam

 

3

3

Çevre Mevzuatı

*Atıksu Arıtma Dai. Bşk. ........

5

 

Toplam

 

5

4

Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuarı Yönetimi

*Atıksu Arıtma Dai. Bşk. ........

2

 

Toplam

 

2

5

Atıksu Arıtma Tesisleri Çamurları ve Çıkış Sularının Tarımsal Kullanımı

*Atıksu Arıtma Dai. Bşk. ........

4

 

Toplam

 

4

6

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

*Yatırım ve İnş. Dai. Bşk.........
*Bilgi İşlem Dai. Bşk. .............
*Ticaret İşl. Dai. Bşk. ..............
*Etüd ve Plan Dai. Bşk. ..........
*Strateji Gel. Dai. Bşk. ............

4
7
4
4
20

 

Toplam

 

39

7

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, Muayene ve Kabul Yönetmeliği

*Yatırım ve İnş. Dai. Bşk.........
*Bilgi İşlem Dai. Bşk. .............
*Ticaret İşl. Dai. Bşk. ..............
*Strateji Gel. Dai. Bşk. ............

39
7
38
9

 

Toplam

 

93

8

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

*Bilgi İşlem Dai. Bşk. .............
*Ticaret İşl. Dai. Bşk. ..............
*Etüd ve Plan Dai. Bşk. ..........
*Abone İşl. Dai. Bşk. ..............
*Strateji Gel. Dai. Bşk. ............

7
38
4
11
11

 

Toplam

 

71

9

Yaratıcı Problem Çözme

*Yatırım ve İnş. Dai. Bşk.........
*Ticaret İşl. Dai. Bşk. ..............

4
3

 

Toplam

 

7

10

Zaman Yönetimi

*Yatırım ve İnş. Dai. Bşk.........
*Bilgi İşlem Dai. Bşk. .............
*Ticaret İşl. Dai. Bşk. ..............

4
7
3

 

 Toplam

 

14

11

Rapor Yazma

*Yatırım ve İnş. Dai. Bşk.........
*Ticaret İşl. Dai. Bşk. ..............

4
4

 

Toplam

 

8

12

Motivasyon

*Yatırım ve İnş. Dai. Bşk.........
*Bilgi İşlem Dai. Bşk. .............
*Ticaret İşl. Dai. Bşk. ..............

39
7
38

 

Toplam

 

84

13

Proje Yönetimi

*Yatırım ve İnş. Dai. Bşk.........
*Ticaret İşl. Dai. Bşk. ..............

4
3

 

Toplam

 

7

14

Stratejik Yönetim ve Ölçme

*Yatırım ve İnş. Dai. Bşk.........
*Ticaret İşl. Dai. Bşk. ..............

5
4

 

Toplam

 

9

15

Etkili İletim Becerileri

*Yatırım ve İnş. Dai. Bşk.........
*Bilgi İşlem Dai. Bşk. .............
*Ticaret İşl. Dai. Bşk. ..............

39
7
38

 

Toplam

 

84

16

5393 Sayılı Belediye Kanunu

*Etüd ve Plan Dai. Bşk. ..........

4

 

Toplam

 

4

17

Bilgisayar Kullanımı (word-excel, mc Office uygulamaları)

*Etüd ve Plan Dai. Bşk. ..........
*Su Tesisleri Dai. Bşk. ............
*Sivil Savunma Uzmanlığı ......
*Hukuk Müşavirliği ...............

4
1
1
3

 

Toplam

 

9

18

Kamulaştırma

*Etüd ve Plan Dai. Bşk. ..........

4

 

Toplam

 

4

19

Altyapı Bilgi Sistemleri

*Etüd ve Plan Dai. Bşk. ..........

4

 

Toplam

 

4

20

Coğrafi Bilgi Sistemleri

*Etüd ve Plan Dai. Bşk. ..........

4

 

Toplam

 

4

21

Harita Bilgi ve Uygulaması

*Etüd ve Plan Dai. Bşk. ..........

4

 

Toplam

 

4

22

Yönetim Bilgi Sistemleri

*Etüd ve Plan Dai. Bşk. ..........

4

 

Toplam

 

4

23

Arazi Kullanımı ve Yönetimi

*Etüd ve Plan Dai. Bşk. ..........

3

 

Toplam

 

3

24

5216 Sayılı yasa gereği yeni katılan personele ABYS (Abone Bilgi Yönetim Sistemi)

*Abone İşl. Dai. Bşk. ..............

150

 

Toplam

 

150

25

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

*Abone İşl. Dai. Bşk. ..............

11

 

Toplam

 

11

26

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

*Strateji Gel. Dai. Bşk. ............

17

 

Toplam

 

17

27

Yazışma Kuralları

*Strateji Gel. Dai. Bşk. ............

1

 

Toplam

 

1

28

Maliyet Muhasebe

*Strateji Gel. Dai. Bşk. ............

2

 

Toplam

 

2

29

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Stratejik Planlama

*Strateji Gel. Dai. Bşk. ............

2

 

Toplam

 

2

30

SWOT Analizi

*Strateji Gel. Dai. Bşk. ............

1

 

Toplam

 

1

31

Hidrolik Sistemler

*Su Tesisler Dai. Bşk. .............

2

 

Toplam

 

2

32

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

*İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.

8

 

Toplam

 

8

33

Disiplin Mevzuatı

*İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.

11

 

Toplam

 

11

34

4857 sayılı İş Kanunu

*İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.

957

 

Toplam

 

957

35

İş Sağlığı ve Güvenliği

*İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.

957

 

Toplam

 

957

36

İşçi ve Memurların Özlük Hakları ve Tahakkuk İşlemleri

*İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.

11

 

Toplam

 

11

37

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine DairYasa ve bu yasanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin  34. maddesine göre Yenileme Eğitimi

*Koruma ve Güvenlik Amirliği

250

 

Toplam

 

250

37

Genel Toplam:

 

2850


T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Sayı : M.35.0.İBB.5.01.11. 09/07/2008
Konu :
GENELGE 2008/26

Bilindiği üzere; Genel Müdürlüğümüzün 2006-2011 yılları arasındaki Stratejik Planı içerisinde Stratejik Hedefler ve Faaliyetler Bölümü 4.Amaç ve 3. hedefinde eğitim programları yer almaktadır.

Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmak ve 2009-2010-2011 Mali Yılı gider bütçesine esas olmak üzere stratejik planda yer alan eğitim faaliyetlerine ilişkin performans programı hazırlanacaktır.

Yukarıda bahsedilen faaliyetlerin yerine getirilmesi ayrıca eğitimde koordinasyon ile uygulamada birliğin sağlanması, etkinlik ve verimin arttırılması amacıyla aşağıdaki hususların dikkate alınması ve yerine getirilmesi uygun görülmüştür:

1- Eğitim ihtiyaçlarının hizmet-içi eğitim şeklinde, birim veya kurum içinden tecrübeye dayalı, bilgi sahibi olan personel tarafından ücretsiz karşılanması esastır. Bu tür eğitimlerden; a) Bilgi tazeleme eğitimi: ( Personelin mesleki bilgilerinin ve yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla yapılan eğitimdir.) b) Değişikliklere uyum eğitimi: (Mevzuatta yapılan değişiklikler veya görev değişikliği olduğu takdirde ilgili personele bunların iletilmesi ve bu değişikliklerin hizmette uygulanması amacıyla yapılan eğitimdir.) verimliliği arttırıcı mahiyettedir. Dolayısıyla bu uygulamalar, birim amirlerince yaygınlaştırılarak, 2009 yılı eğitim gündemine de, alınmalı ve ayrıca eğitim ve plan ve programlarında yer alması için “Eğitim İhtiyacı Tespit /talep Tablosunda” gösterilerek, Eğitim Şube Müdürlüğüne gönderilmelidir.

2- Harcama Birimleri daha önceki yıllarda olduğu gibi 2009-2011 mali yılı bütçelerinde; personelinin yaptığı görevle bağlantılı olarak alınması gerekli görülen ve dışarıdan hizmet satın alınması yoluyla temin edilecek eğitimler için “Kurslara Katılma Giderleri” tertibine ödenek talep edebileceklerdir.

3- Eğitim ihtiyacının kurum dışından temin edilmesi durumunda, 4734 sayılı Devlet İhale Kanununun 22/d maddesinde, belirtilen parasal oranları aşmayan maliyetlerde, eğitimi veren merkezlerden teklif almak ve bu teklifler içinde en uygun fiyatın tespiti suretiyle yada eğitimin Tekel durumunda olan gerçek veya tüzel kişi, kurum, kuruluş tarafından verilmesi halinde, harcama birimi eğitim ihtiyacını doğrudan temin yoluyla bu merkezden karşılayabilecektir.

4- Birden fazla harcama biriminin, ihtiyacı olan eğitim alımlarında, Satınalma Şube Müdürlüğü kanalı ile eğitim hizmetinin, toplu satın alınması, eğitimin maliyetini düşüreceğinden bu durumdaki eğitim ihtiyaçları, birimlerine haber verilmek suretiyle Satınalma Şube Müdürlüğünün teknik desteğinde sağlanacak ve her harcama birimi eğitime katılan kendi personelinin eğitim ücretini ödeyecektir.

5- Her Harcama Birimi, kendi içinde yaptığı ve kurum dışından alınan eğitimlerin tamamlanmasını müteakiben; her eğitim için tarih, süre, maliyet ve katılan personel listesini içeren bilgileri, performans ölçümlerinde kullanılmak ve dosyalanmak üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı-Eğitim Şube Müdürlüğüne gönderecektir.

2009 yılı Eğitim Planı ve Programları ile 2009 yılı performans programlamasına esas olmak üzere; Harcama Biriminizde görev yapan Genel Müdürlüğümüz memur ve kadrolu işçi personelinin yaptığı görevden dolayı alması gereken eğitim konularının belirlenmesi, ek: 1’ de gönderilen eğitim ihtiyacı tespit/talep tablosunun doldurularak, (bu eğitimlerden dışarıdan alınması gerekenleri için talep edilecek ödeneğinde tespit edilerek, tablodaki bölümünde gösterilmesi) en geç 16.07.2008 tarihine kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı-Eğitim Şube Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN
Genel MüdürT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü


Sayı :B.05.0.MAH.0.65.001/80000-4539 21/02/2007
Konu :Eği
tim Faaliyetleri
GENELGE NO:2007/26........................………………….VALİLİĞİNE

3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 ve 2 nci maddelerine göre; mahalli idarelerin yönlendirilmesi, bunlarla ilgili düzenlemelerin yapılması ve bu idarelerin merkezi idare ile olan ilişkilerinin yürütülmesi İçişleri Bakanlığının görevleri arasında bulunmaktadır. Aynı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca da; mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Bakanlığa verilmiş olan görev ve hizmetleri yapmak, takip etmek, sonuçlandırmak ve geliştirmek; mahalli idare yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık programlara uygun şekilde yapılmasını gözetmek; mahalli idarelerin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, mahalli idareler personelinin hizmet içi eğitimini ve uygulanmasını takip etmek ve planlamasını yapmak konusunda Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Belirtilen kanun hükümlerine istinaden; mahalli idare personeline dönük olarak uygulanacak olan eğitim programları arasında koordinasyonun sağlanması, eğitim ihtiyacının yerinde ve zamanında karşılanması, kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamaya konulan eğitim amaçlı projelerden beklenen verimin elde edilmesi, mükerrer eğitim uygulamalarının önlenmesi ve kamu kaynaklarının yerinde ve etkin şekilde kullanılmasının temini amacıyla; il özel idaresi, belediye ve mahalli idare birlikleri ile bunlara bağlı kurum ve kuruluşların seçilmiş ve atanmış personeline yönelik olarak uygulanan eğitim, kurs, konferans, seminer ve benzeri adlar altındaki faaliyetlerin yürütülmesinde bundan böyle aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre hareket edilmesi uygun görülmüştür:

1.Mahalli idare birliği, dernek, vakıf, şirket ve benzeri kuruluşlarca düzenlenen eğitim ve benzeri hizmetlere mahalli idare personelinin katılımı ve bütçeden ödeme yapılabilmesi için, söz konusu faaliyeti düzenleyecek kurum ve kuruluşlar tarafından, eğitim veya faaliyet programı, programda görev alacak kişiler, programın uygulanacağı yer ve katılımcı ücreti de belirlenerek önceden Bakanlıktan izin alınacaktır.

2.Düzenlenen programda, Bakanlık personelinin veya başka kamu görevlilerinin konferansçı olarak görev alması halinde, bir kişiye bir günde en fazla dört saat üzerinden ödeme yapılacak ve bir saatlik ücretin net tutarı, memur maaş katsayısının 1500 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmeyecektir.

3.Eğitime katılacak belediye personeli başına ödenecek tutar, konaklama dahil günlük olarak, memur maaş katsayısının 2500 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmeyecektir. Konaklama ücretinin eğitim ücretine dâhil olması halinde personele ulaşım giderleri ve 1/3 oranında harcırah ödenecektir.

4.Uygulanan her türlü eğitim programı sonunda; katılan kişi sayısı ve anlatılan konulara ait metin veya sunuları ihtiva eden sonuç raporu eğitimi düzenleyen kuruluş tarafından en geç 15 gün içerisinde yazılı ve elektronik ortamda Bakanlığa gönderilecektir.

5.İl özel idaresi, belediye ve mahalli idare birlikleri ile bunlara bağlı kurum ve kuruluşlar eğitim faaliyetlerine personel göndermeden önce Bakanlık iznini arayacaktır. Eğitim veren kuruluşlarca gönderilecek izin yazıları, gerektiğinde Bakanlıktan teyit edilecektir. Bundan böyle, Bakanlık tarafından izin verilen eğitim programı ve uygulayıcı kuruluş Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün www.mahalli-idareler.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Dolayısıyla, Bakanlıktan izin alınmadan yürütülen eğitim faaliyeti için, bu faaliyeti düzenleyen kuruluşa ve personele mahalli idare bütçesinden ödeme yapılmayacaktır.

6.Düzenlenecek faaliyetle ilgili olarak Bakanlıktan konferansçı talep edilmesi halinde bu husus yapılacak başvuruda ayrıca belirtilecektir. Faaliyetin ve personelin uygun olması halinde Bakanlıktan da eğitici görevlendirilebilecektir.

7.Bu tür faaliyetler sadece yurt içinde düzenlenecek olup, yurt dışında bu tür faaliyet düzenlenmesi için talepte bulunulmayacaktır.

8.Mahalli idare personeline dönük olarak, bakanlıklar ile bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları ile üniversiteler tarafından düzenlenecek olan eğitim programları, bu kurumların mevzuatı uyarınca Bakanlıktan izin alınmadan yürütülebilecektir.

Bilgilerinizi ve iliniz dahilinde bulunan mahalli idarelere gerekli duyurunun yapılarak uygulamanın titizlikle takibini rica ederim.

Abdülkadir AKSU
Bakan


İnönü Bulvarı No:4 Bakanlıklar 06100 ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat:A.AKDOĞAN VHKİ
Tel:(0312) 425 72 14/3169
Faks:(0312) 418 90 11-418 72 08
e-posta:asuman.akdogan@icisleri .gov.tr
Elektronik ağ:www.icisleri.gov.tr.