2010 Yılı Eğitim Programı

EĞİTİM KURULU KARARI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi bünyesinde yeralan, Harcama Birimlerinde görevli işçi ve memur personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmeleri, bilgi düzeylerinin ve yaptıkları işlere uygun becerilerinin arttırılması amacıyla; söz konusu birim amirlerince 2010 yılı bütçe ödenek tespit ve teklif çalışmaları sırasında, kendi birimleri bazında eğitim planlaması yapılmıştır. Bu çalışmalarda, Genel Müdürlük Makamının 09.07.2008 tarih ve 2008/26 sayılı Eğitim Genelgesi doğrultusunda; öncelikle bünyesinde görevli personelin 2010 yılı eğitim ihtiyaçları tespit edilmiş ve bunların dışarıdan karşılanacakları için gerekli ödenekleri sağlanmıştır. Eğitim proje ve planlarını oluşturan eğitim konuları ve katılacak personeli içeren eğitim ihtiyacı tespit/talep tabloları düzenlenerek, Eğitim Şube Müdürlüğüne gönderilmiştir.

İzsu Genel Müdürlüğü Harcama Birimlerince,  2010 yılında eğitim faaliyetlerinde, uygulanacak tüm eğitim konuları ile katılacak personel sayısını gösteren, toplam üç sayfadan ibaret Eğitim Plan ve Projeleri İcmal Tablosu düzenlenerek ekte sunulmuştur.
 
A- EĞİTİM KONULARI VE ÇALIŞMALARI

Eğitim   Plan ve Projeleri İcmal Tablosunda belirtilen konularda alınacak eğitimler esas olmakla birlikte, dönem içinde oluşabilecek mevzuat değişikliği, teknik ve mesleki alandaki değişiklikler veya herhangi bir nedenle birimlerin, acil eğitim ihtiyacının ortaya çıkması durumunda; hizmette veya üretimde süreklilik, etkinlik ve verimin sağlanması açısından birimlerin, 2010 yılı eğitim plan ve projelerinde bulunmayan konularda da, eğitim hizmeti gerektiğinde dışarıdan alınabilecektir. Bu durumda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Eğitim Şube Müdürlüğüne bilgi verilecektir.

B- EĞİTİM PROJELERİ VE UYGULAMA ESASLARI:

1- 2010 yılında uygulanacak olan eğitim proje ve eğitim faaliyetlerinde; ekte fotokopileri sunulan, Genel Müdürlük Makamının 09.07.2008 tarih ve 2008/26 sayılı Genelgesi ile İç İşleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ nün 21.02.2007 tarih ve 2007/26 sayılı Genelgesi hükümleri uygulanacaktır.  

2-
Kuruluş dışından eğitim alınması durumunda, eğitime katılan her personel, eğitim programının tamamlanmasından sonra bağlı bulunduğu Harcama Birimi / Daire Başkanına aldıkları eğitimin seyri ve değerlendirmesi ile ilgili rapor vermek zorundadır. İletilen bu raporlar ile alınan eğitim için tarih, süre, maliyet ve katılan personel listesini içeren bilgiler de, eklenmek suretiyle, eğitimin bitimini müteakiben engeç 1 ay içinde ilgili Harcama Birim Amiri / Daire Başkanı tarafından, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Eğitim Şube Müdürlüğüne gönderilecektir.

3- Eğitim faaliyetleri ortaklaştığı oranda işçi ve memur personele birlikte uygulanacaktır.

Hilmi ÖZEN
Genel Müdür Yardımcısı
Başkan

Yusuf DEĞERLİ  
Abone İşleri Dairesi Başkanı 
Üye
     İsmail ÖZCAN 
İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk
Üye 
 Gültekin AVKIRAN
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
  Üye
      Oğuz KAYGAS
Eğitim Şube Müdürü
 Üye
 O N A Y
.../12/2009
Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN
Genel Müdür

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HARCAMA BİRİMLERİ(DAİRE BAŞKANLIKLARI)
2010 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU

 

Sıra No:
Eğitim Konusu:
Plan/Proje Sahibi Birim:
 Personel Sayısı:
1
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Eğitimi
*Atıksu Arıtma Dai. Bşk. ..........
*Ticaret İşleri Dai. Bşk. ............
*Destek Hiz. Dai. Bşk. .............
*Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.......
*Strateji Geliştirme Dai. Bşk. .
*Etüd vePlan Dai. Başkanlığı...
3
15
2
35
16
20
 
Toplam
 
91
2
Taşınır Mal Yönetmeliği ve Uygulamaları Eğitimi
*Atıksu Arıtma Dai. Bşk. ........
*Destek Hiz. Dai. Bşk.   ..........
*Strateji Geliştirme Dai. Bşk. .
3
1
2
 
Toplam
 
6
3
Temel İlkyardım Eğitimi
 
*Atıksu Arıtma Dai. Bşk. ........
*Su İsale ve Dağıtım Dai. Bşk.
*İnsan Kay.veEğitim Dai. Bşk.
4
35
78
 
Toplam
 
117
4
Yangın Eğitimi
*Atıksu Arıtma Dai. Bşk. ........
4
 
Toplam
 
4
5
Ekat Eğitimi
*Atıksu Arıtma Dai. Bşk. ........
1
 
Toplam
 
1
6
Kaynakçı Eğitimi
*Atıksu Arıtma Dai. Bşk. ........
1
 
Toplam
 
1
7
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
*Ticaret İşleri Dai. Bşk. ..........
*Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.....
*Strateji Geliştirme Dai. Bşk. .
*Etüd vePlan Dai. Başkanlığı...
15
35
16
20
 
Toplam
 
86
8
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği
*Ticaret İşleri Dai. Bşk. ..........
*Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.....
*Strateji Geliştirme Dai. Bşk. .
15
35
16
 
Toplam
 
66
9
Bilgisayar Kullanımı (word-excel, mc Office uygulamaları)
*Ticaret İşleri Dai. Bşk. ..........
1
 
Toplam
 
1
10
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
*Koruma ve Güvenlik Amirliği
250
 
Toplam
 
250
11
Etik İlkeler Eğitimi
*Koruma ve Güvenlik Amirliği
250
 
Toplam
 
250

 

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HARCAMA BİRİMLERİ(DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2010 YILI EĞİTİM  PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU

 

Sıra No:
Eğitim Konusu:
Plan/Proje Sahibi Birim:
 Personel Sayısı:
12
İş Güvenliği Eğitimi, Ekipmanları Kullanımı, Emniyet Tedbirleri, Risk Eğitimi
*Su İsale ve Dağıtım Dai. Bşk.
*Su Tesisleri Dai. Başkanlığı...
35
100
 
Toplam
 
135
13
Pompa İşletimi
*Su İsale ve Dağıtım Dai. Bşk.
22
 
Toplam
 
22
14
Vana ve Hat İşletimi
*Su İsale ve Dağıtım Dai. Bşk.
15
 
Toplam
 
15
15
Net-Cad Çizim Programı
*Su İsale ve Dağıtım Dai. Bşk.
2
 
Toplam
 
2
16
Auto-CAD
*Su İsale ve Dağıtım Dai. Bşk.
2
 
Toplam
 
2
17
Yüksek Gerilim Eğitimi
*Su İsale ve Dağıtım Dai. Bşk.
7
 
Toplam
 
7
18
TS EN ISO/IEC  
Deney ve Kalibrasyon
*Çevre ve Kor. ve Kontrol Dai. Bşk.
4
 
Toplam
 
4
19
TS EN ISO/IEC 
İç Kalite Tetkiki
*Çevre ve Kor. ve Kontrol Dai. Bşk.
4
 
Toplam
 
4
20
Evrak Kayıt Yönetmeliği
*Destek Hiz. Dai. Bşk. ............
2
 
Toplam
 
2
21
İşyeri Hekimliği Mesleki Geliştirme Eğitimleri
*Destek Hiz. Dai. Bşk. ............
4
 
Toplam
 
4
22
Klor
*Su Tesisleri Dai. Başkanlığı...
12
 
Toplam
 
12
23
HDPE Kaynak Eğitimi
*Su Tesisleri Dai. Başkanlığı...
9
 
Toplam
 
9
24
Elektrofizyon Kaynak Eğitimi
*Su Tesisleri Dai. Başkanlığı...
40
 
Toplam
 
40
25
Temel İlkyardım Güncelleme Eğitimi
*İnsan Kay.veEğitim Dai. Bşk.
41
 
Toplam
 
41
26
4857 Sayılı İş Yasası ve 5510 Sayılı Sosyal Güv. Mevzuatı ile ilgili personelin 16 saat 2 günlük eğitimi.
*İnsan Kay.ve Eğitim Dai.Bşk.
942
 
Toplam
 
942

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HARCAMA BİRİMLERİ(DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2010 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU

 

Sıra No:
Eğitim Konusu:
Plan/Proje Sahibi Birim:
Personel
Sayısı:
27
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
*Strateji Geliştirme Dai. Bşk. .
16
 
Toplam
 
16
28
İç Denetim ve Mali Kontrol Eğitimi
*Strateji Geliştirme Dai. Bşk. .
1
 
 
Toplam
 
1
29
Tapu Kadastro Planlarının Yenilenmesi Kanunu Eğitimi
*Etüd ve Plan Dai. Başkanlığı..
10
 
Toplam
 
10
30
Çevre Kanunu Eğitimi
*Etüd ve Plan Dai. Başkanlığı..
10
 
Toplam
 
10
31
Kamulaştırma Kanunu
*Etüd ve Plan Dai. Başkanlığı..
10
 
Toplam
 
10
32
İmar Kanunu
*Etüd ve Plan Dai. Başkanlığı..
10
 
Toplam
 
10
33
Kıyı Kanunu
*Etüd ve Plan Dai. Başkanlığı..
10
 
Toplam
 
10
 
Genel Toplam:
 
2181