Organizasyon Yapısı


İZSU Genel Müdürlük yapısı; Genel Müdürlük binası, Genel Müdürlüğe bağlı Sular İşletmesi ve Arıtma Tesisleri ile İzmir Halkından gelen abonelik ve şikayet başvurularına daha kısa sürede cevap verebilmek amacıyla büyük ilçelerde Abone İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Şube Müdürlükleri şeklindedir.

GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI

1  Genel Müdür

3  Genel Müdür Yardımcısı

1 Adet Teftiş Kurulu Başkanlığı

1 Adet Hukuk Müşavirliği

9 Adet Daire Başkanlığı

38 Adet Şube Müdürlüğü

1 Adet Koruma ve Güvenlik Amirliği

1 Adet İdare Tabipliği

1 Adet Evrak Şefliği

GENEL MÜDÜRLÜĞE BAĞLI SULAR İŞLETMESİ

5 Adet Daire Başkanlığı

18 Adet Şube Müdürlüğü

1 Adet İdare Tabipliği

GENEL MÜDÜRLÜĞE BAĞLI ARITMA TESİSLERİ

1 Adet Daire Başkanlığı

2 Adet Şube Müdürlüğü

ŞUBELERDEKİ MÜDÜRLÜKLER

6 Adet Şube Müdürlüğü

İZSU Genel Müdürlüğü hizmetlerini yürütürken zaman zaman Belediye Şirketleri olan İZELMAN, İZBELCOM, İZBETON personelinden destek almaktadır. Söz konusu şirketlerden aldığı destekler aşağıda şirketler bazında belirtilmiştir:

İZELMAN

İZELMAN Genel Hizmet Temizlik İşleri Özel Eğitim, Reklam ve Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi 1992 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (İzmir Yayıncılık) ve İzmir Ulaşım Hizmetleri ve Makine Sanayi A.Ş.’ nin (İZULAŞ) ortaklığıyla kurulmuş olan şirket İZSU Genel Müdürlüğü’ ne insan kaynakları tedariği hizmeti vermektedir.

İZBELCOM

2001 yılı itibarı ile kurulan İZBELCOM A.Ş. İZSU’nun ihtiyaç duyduğu;

· Evsel ve Sanayi Atık suları’nın toplanması ve arıtılması,

· Deniz, körfez, akarsu ve yüzey sularının temizlenmesi,

· Çevre korunması ve iyileştirilmesi kapsamında su, toprak ve hava kirliliği,

· Taşkın ve dere ıslah çalışmaları ile erozyonla mücadele çalışmalarında; Etüt, Fizibilite, Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri, Kontrollük Hizmetleri, Kurulu Tesislerin İşletme ve Bakımı konularında personel ve bilgi desteği vermektedir.

İZBETON

1980’de kurulmuş olan İZBETON A.Ş., İZSU Genel Müdürlüğü ile müştereken; İZSU adına doğal su kaynağından el değmeden şebeke kurarak İzmir halkına ucuz ve sağlıklı içme suyu sağlayan su satış istasyonlarının kurulması ve işletilmesi ile makine parkı ve teknik donanımı sayesinde İzmir’ in en büyük taahhüt firması olma özelliğini taşıyarak şu anda alt yapı ve sanat yapıları, ızgara, baca yükseltme, imalat ve montajlarının yapılması konularında İZSU’ya yardımcı olmaktadır.

Ayrıca; İZSU Genel Müdürlüğü’nün ihale yolu ile hizmet aldığı taşeron şirketler bulunmaktadır. Bunlar;

· Sayaç Okuma,

· Açma-Kesme,

· Temizlik İşleri’nde hizmet vermektedir.

Sayaç okuma işinde; 166 kişi, Açma-kesme işinde; 15 kişi, Temizlik işlerinde ise 54 kişi görev yapmaktadır.

İZSU Genel Müdürlüğünün Ağustos 2008 itibariyle Organizasyon Yapısı aşağıdaki şekildedir.

İZSU Genel Müdürlüğü; toplumsal ve çevreye etkisi açısından büyük önem taşıyan bir kuruluştur. İZSU’nun yönetimi; 2560 sayılı kanunun 3. maddesi gereğince aşağıdaki organlar tarafından sağlanmaktadır:

· Genel Kurul,

· Yönetim Kurulu,

· Denetçiler,

· Genel Müdür ve yardımcıları

Genel Kurul,

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, İZSU Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir.

Yönetim Kurulu,

1 Başkan ve 5 üyeden müteşekkil İZSU Yönetim Kurulu’nun Başkanı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanıdır.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı : Aziz KOCAOĞLU

Genel Müdür : Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN

Genel Müdür Yard. : Dr. Ayşe Suzan GÖK

Yönetim Kurulu Üyesi: Prof. Dr. Gökdeniz NEŞER

Yönetim Kurulu Üyesi: Prof. Dr. Ayşe FİLİBELİ

Denetçiler,

2 yıllık hizmet süreleri boyunca İZSU’nun işlemlerini denetleyen mesleki tecrübesi 10 yıldan az olmayan 2 kişidir.

Sevgi GÜR, Ayşegül TÜRK

Genel Müdür ve yardımcıları,

İZSU Genel Müdürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 4’ü geçmemek üzere yeteri kadar genel müdür yardımcısı bulunur. Genel Müdür yardımcıları da Genel Müdürün teklifi üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile atanırlar.

Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir. Bu gibi hallerde genel müdür yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

Dairelerin başkan ve diğer görevlileri, kendilerine verilen hizmetleri mevzuat ve usullere uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve yürütmekle sorumlu olup, işlerin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar.

İZSU Genel Müdürlüğü’nde; Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri, Sivil Savunma Uzmanı, Güvenlik ve Koruma Amiri, 16 Daire Başkanı ve 48 Şube Müdürü birim amiri olarak görev yapmaktadır. Birim amirleri hizmetlerin yürütülmesi sürecinde Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile sürekli iletişim içinde olup, düzenli olarak toplanmakta ve değerlendirmeler yapmaktadırlar.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile İç Kontrol mekanizması kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetimden oluşmaktadır.

01.01.2006 tarihi itibariyle tam olarak yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali saydamlık, hesap verilebilirlik, kamu kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik kullanımı gibi mali yönetim ilkelerini esas almaktadır. Bu çerçevede mali işlemlerin yapılması sürecinde işlemler, harcama yetkililerince mevzuata uygunluk açısından kontrol edilmektedir.

Genel Müdürlüğün Ön Mali Kontrole ilişkin işlemleri “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde harcama birimleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.

Bu kapsamda İç Kontrol; İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütününü oluşturmaktadır.

İç Kontrolün Amacı;Kaynakların etkili ve etkin bir şekilde ve idarenin amaçlarına uygun olarak kullanılmasını sağlamak,mevzuata uygunluğu sağlamak, idarenin faaliyetleri hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi sağlamak, idarenin varlıklarını korumak, yolsuzluk ve usulsüzlüğü önlemek.

İç Kontrol Sorumluluğu:

Üst Yönetici: Sistem kurma ve gözetim
Harcama Yetkilileri: Uygulama

Mali Hizmetler Birimi: Sistemin kurulması, standartların uygulanması çalışmaları, raporları ve ön mali kontrol

Muhasebe Yetkilisi: Kaynakların usulüne uygunluğu ve saydamlık

Gerçekleştirme Görevlileri: Uygulama

Ön Malî Kontrol; idarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi,bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolünü kapsamaktadır.

Harcama Birimlerinde Ön Mali Kontrol süreç kontrolü ile yerine getirilmektedir.

Süreç Kontrolü: İşlemlerin ardışık Kontrolü

Gerçekleştirme Görevlisi Kontrolü

Harcama Yetkilisi Kontrolü

Muhasebe Yetkilisi Kontrolü

Mali Hizmetler Birimi Kontrolü

İç Kontrolün bir parçasıdır, bağlayıcı değildir ve danışma ve önleyici niteliktedir. Sorumluluk bir birimin (ön mali kontrol birimi) değildir, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlileri ile paylaşılır.

İç Denetim; kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik,etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

İç denetim, iç denetçi tarafından yapılır. Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak süratiyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu'nun uygun görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabilir. ( 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu madde 63- İç Denetim)

İç Denetçinin Görevleri

Nesnel risk analizine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek,kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve öneride bulunmak; harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak; idare harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek; mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak; denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak; denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek. (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu madde 64- İç Denetçinin Görevleri)