İzsu Genel Kurul Gündemi

 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN

2018 YILI TEMMUZ AYI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI

GENEL KURUL GÜNDEMİ
 
Toplantı Tarihi: 09.07.2018
Toplantı Yeri: İBB Meclis Salonu                                                         Toplantı Saati: 19.00
 

I.   BAŞKAN TARAFINDAN İZSU GENEL KURULUNUN AÇILIŞI

II. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 

1. Abone İşleri Dairesi Başkanlığında iş ve işlemlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Sayaç Okuma Şube Müdürlüğünün kaldırılması, Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bağlanmak üzere Karabağlar Bölgesi Şube Müdürlüğünün kurulması değişikliği Dairesince teklif edilmiş olup, buna göre düzenlenen ekli kadro cetvelleri ile teşkilat şemasının görüşülerek karara bağlanması.


2. İdaremizin 2018-2019-2020 Mali Yılları Bütçesinde öngörülen borçlanma kapsamında, "Çeşme İlçesi 1.Kademe İçmesuyu Şebeke Projesi", "Torbalı İlçesi Ayrancılar Mahallesi İçme Suyu Şebeke Projesi", "Foça Yeni Foça Musabey Kuyuları İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi", "Dikili İlçesi Merkez İçmesuyu Projesi" ve "Çeşme İlçesi ve Bağlı Mahalleleri 2.Etap İçmesuyu Projesi"nde 2018 yılından itibaren yıllara sâri kullanılmak üzere, yabancı finans kuruluşlarından toplam 50.000.000,00 Euro (ellimilyonEuro) nakdi kredinin kullanılması için 2560 Sayılı Kanunun 9. Maddesinin ‘g' bendi gereğince ihtiyaç duyulan; kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile ilgili işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için 2560 Sayılı Kanunun 6. Maddesinin ‘j' bendi gereği Genel Kurulca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.


3. 27.10.2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkinYönetmeliğin 17' nci maddesinin dördüncü fıkrası 22 Mayıs 2018 tarih ve 30428 sayılı Resmi Gazete' deki değişikliğe uygun olarak hazırlanan su ve atıksu tarifemizin 22.05.2018 tarihinden itibaren uygulanmaya konulması hususunun görüşülerek karara bağlanması.


4. Sanayi Kuruluşlarına uygulanacak atıksu ücretinin tarifelendirilmesi ve tahsili için 27.07.1998 tarihinde imzalanan protokolün Tarife başlıklı 3 üncü maddesindeki ekli değişikliğin kabulü ve protokolün diğer maddelerinin aynen geçerliliğinin devamı hususunun görüşülerek karara bağlanması.


5.İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca belirlenen ve 01.08.2018 tarihinden itibaren uygulanacak su ve atıksu tarifelerinin görüşülerek karara bağlanması.


III. TOPLANTIYA KATILAMAYAN GENEL KURUL ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ


IV. KAPANIŞ
 

                                                                                              Aziz KOCAOĞLU


                                                                                              Büyükşehir Belediye Başkanı