İzsu Genel Kurul Gündemi

                                                                                   T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

                                                                                İZSU GENEL KURULUNUN

2018 YILI KASIM AYI TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİ GÜNDEMİ

 

Toplantı Tarihi: 12.11.2018

Toplantı Yeri: İBB Meclis Salonu                                                                 Toplantı Saati: 19.00
 
 

I.BAŞKAN TARAFINDAN İZSU GENEL KURULUNUN AÇILIŞI

 

II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAKLARINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

III. GENEL KURUL ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

IV. İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI DENETİM RAPORU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

1. 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu gereğince,İdaremize yapılan 2017 Yılı Denetim Raporu Sayıştay Başkanlığı tarafından 22.10.2018 tarih, 86215 sayılı yazı ileKurumumuza gönderilmiştir. 2017 Yılı Denetim Raporunun Denetim Görüşü Bölümünde; “İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2017 yılına ilişkin ekte yer alan mali rapor ve tabloların “Denetim Görüşünün Dayanakları” bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.” Denmektedir. 2017 Mali Yılı Denetim Raporu 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 38’inci ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 55’inci maddeleri uyarınca Sayın Genel Kurulumuzun bilgilerine arz olunur. Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 

 

V. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1. İdaremiz memur kadrosunda norm kadro standartları dahilinde işlevlerine uygun biçimde yapılandırılmışsa da bazı unvanların ihtiyaca göre derece değişikliklerinin yapılması nedeniyle, boş durumda olan 13 adet kadronun ihtiyaç duyulan kadro dereceleri ve unvan değişikliği Dairesince teklif edilmiş olup, buna göre düzenlenen ekli kadro cetvellerinin görüşülerek karara bağlanması.

 

2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2019 Mali Yılı Performans Programınıngörüşülerek karara bağlanması.

 

3. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu esasları doğrultusunda hazırlanan (2019–2020–2021 yıllarını da içeren) İZSU Genel Müdürlüğü 2019 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve eklerinin görüşülerek karara bağlanması.

 

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

 

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN GENEL KURUL ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

VIII. İKİNCİ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ

 
 
 
 

                                                                                              Aziz KOCAOĞLU

                                                                                              Büyükşehir Belediye Başkanı