İzsu Genel Kurul Kararları

KARAR TARİHİKARAR NOKARAR ÖZETİ
08.01.2018 1 05.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" un 86. Maddesi ile 5393 sayılı Kanuna eklenen "Ek Madde-2" hükümlerini uygulamak üzere İZSU Tarifeler Yönetmeliğinin 6. maddesinde yapılması gereken ekli değişikler İZSU Yönetim Kurulunca incelenerek uygun görülmüş olup, değişiklik yapılması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
08.01.2018 2 İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükmüne istinaden belirlenen Su ve Atıksu Tarifeleri Cetvelinin ekte belirtildiği şekilde 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere, oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
27.11.2017 11 Aylık maktu fazla çalışma ücreti için açtıkları davaları kazanan koruma ve güvenlik görevlilerine ödenmek üzere 2015 yılı için 170,00 TL. 2016 yılı için 200,00 TL. 2017 yılı için 240,00 TL. Aylık brüt maktu fazla çalışma ücretinin tespiti hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin, Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
27.11.2017 12 İdaremizde görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlilerine 2018 yılında aylık brüt maktu fazla çalışma ücreti olarak 330,00 TL. Ödenmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
27.11.2017 13 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Performans Programının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
27.11.2017 14 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu esasları doğrultusunda hazırlanan  (2018–2019–2020 yıllarını da içeren)  İZSU Genel Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve eklerinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

İZSU Genel Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Bütçe taslağı ve ekleri ad okunmak suretiyle madde madde oylandı ve AK Parti mensubu Genel Kurul üyelerinin red oylarına karşılık, C.H.P. ve M.H. P. mensubu ve bağımsız Genel Kurul üyelerinin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
13.11.2017 10 İdaremiz memur kadrosunda işleyişte kullanılmayan bazı unvanların ihtiyaca göre derece değişikliklerinin yapılması ve dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi nedeniyle, boş durumda olan 8 kadronun ihtiyaç duyulan kadro derecelerinin değişikliği ile dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi nedeniyle toplam 4 adet kadronun değişikliği Dairesince teklif edilmiş olup, buna göre düzenlenen ekli kadro cetvellerinin görüşülerek karara bağlanması hk.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
12.05.2017 6 İZSU Genel Müdürlüğünün 2016 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.

Genel Kurulca oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
12.05.2017 7 İZSU Genel Müdürlüğünün 2016 Mali Yılı Kesin Hesapları ile Bilançosunun oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

İZSU Genel Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Bütçesinin Kesin Hesapları ile Bilançosu ad okunmak sureti ile madde madde oylandı ve AK Parti Mensubu Genel Kurul üyelerinin Red oyuna karşılık, C.H.P. ve M.H.P. Mensubu Genel Kurul üyelerinin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
12.05.2017 8 İZSU Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Taslağının, oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
12345678910...