İzsu Genel Kurul Kararları

KARAR TARİHİKARAR NOKARAR ÖZETİ
26.11.2018 14 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan, ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2019 Mali Yılı Performans Programının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca, komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
26.11.2018 15 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu esasları doğrultusunda hazırlanan, (2019–2020–2021 yıllarını da içeren) İZSU Genel Müdürlüğü 2019 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve eklerinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunungörüşülmesi.

İZSU Genel Müdürlüğü 2019 Mali Yılı Bütçe taslağı ve ekleri ad okunmak suretiyle madde madde oylandı ve AK Parti mensubu Genel Kurul üyelerinin red oylarına karşılık, C.H.P. , M.H. P. Mensubu ve Bağımsız Genel Kurul üyelerinin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
12.11.2018 13 İdaremiz memur kadrosunda norm kadro standartları dahilinde işlevlerine uygun biçimde yapılandırılmışsa da bazı unvanların ihtiyaca göre derece değişikliklerinin yapılması nedeniyle, boş durumda olan 13 adet kadronun ihtiyaç duyulan kadro dereceleri ve unvan değişikliği Dairesince teklif edilmiş olup, buna göre düzenlenen ekli kadro cetvellerinin görüşülerek karara bağlanması.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
09.07.2018 8 Abone İşleri Dairesi Başkanlığında iş ve işlemlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Sayaç Okuma Şube Müdürlüğünün kaldırılması, Abone İşleri Dairesi Başkanlığına Bağlanmak üzere Karabağlar Bölgesi Şube Müdürlüğünün kurulması değişikliği Dairesince teklif edilmiş olup, Buna göre düzenlenen kadro cetvelleri ile teşkilat şemasının görüşülerek karara bağlanması.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
09.07.2018 9 İdaremizin 2018-2019-2020 Mali Yılları Bütçesinde öngörülen borçlanma kapsamında, "Çeşme İlçesi 1.Kademe İçmesuyu Şebeke Projesi", "Torbalı İlçesi Ayrancılar Mahallesi İçme Suyu Şebeke Projesi", "Foça Yeni Foça Musabey Kuyuları İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi", "Dikili İlçesi Merkez İçmesuyu Projesi" ve "Çeşme İlçesi ve Bağlı Mahalleleri 2.Etap İçmesuyu Projesi"nde 2018 yılından itibaren yıllara sâri kullanılmak üzere, yabancı finans kuruluşlarından Toplam 50.000.000,00 Euro (ellimilyonEuro) nakdi kredinin kullanılması için 2560 Sayılı Kanunun 9. Maddesinin ‘g' bendi gereğince ihtiyaç duyulan; kredinin sağlanması ve kullanılması, Borçlanmanın yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile ilgili İşlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, Kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için 2560 Sayılı Kanunun 6. Maddesinin ‘j' bendi gereği Genel Kurulca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Hususunun görüşülerek karara bağlanmasının oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunungörüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
09.07.2018 10 27.10.2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 17' nci maddesinin Dördüncü fıkrası 22 Mayıs 2018 tarih ve 30428 sayılı Resmi Gazete' deki değişikliğe uygun olarak Hazırlanan su ve atıksu tarifemizin 22.05.2018 tarihinden itibaren uygulanmaya konulmasının Oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
09.07.2018 11 Sanayi Kuruluşlarına uygulanacak atıksu ücretinin tarifelendirilmesi ve tahsili için 27.07.1998 tarihinde imzalanan protokolün Tarife başlıklı 3 üncü maddesindeki değişikliğin kabulü ve protokolün diğer maddelerinin aynen geçerliliğinin devamının oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
09.07.2018 12 İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca Genel Kurula Karara bağlanmak üzere havale edilen Su ve atıksu tarifelerinin, Komisyonumuz tarafından belirtildiği gibi 01.08.2018 tarihinden itibaren geçerli Olmak üzere oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
18.05.2018 5 İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2017 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.

Genel Kurulca oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
18.05.2018 6 İZSU Genel Müdürlüğünün 2017 Mali Yılı Kesin Hesapları ile Bilançosunun oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

İZSU Genel Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Bütçesinin Kesin Hesapları ile Bilançosu ad okunmak sureti ile madde madde oylandı ve AK Parti Mensubu Genel Kurul üyelerinin Red oyuna karşılık, C.H.P. ve M.H.P. Mensubu ve Bağımsız Genel Kurul üyelerinin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
12345678910...