İzsu Genel Kurul Kararları

KARAR TARİHİKARAR NOKARAR ÖZETİ
18.05.2018 5 İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2017 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.

Genel Kurulca oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
18.05.2018 6 İZSU Genel Müdürlüğünün 2017 Mali Yılı Kesin Hesapları ile Bilançosunun oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

İZSU Genel Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Bütçesinin Kesin Hesapları ile Bilançosu ad okunmak sureti ile madde madde oylandı ve AK Parti Mensubu Genel Kurul üyelerinin Red oyuna karşılık, C.H.P. ve M.H.P. Mensubu ve Bağımsız Genel Kurul üyelerinin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
18.05.2018 7 İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca belirlenen ve 01.06.2018 tarihinden itibaren uygulanacak Konut Dışı Ham Su tarifesinin, oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
14.05.2018 3
2560 Sayılı Kanunun 10.maddesine istinaden görev yapan İZSU Denetçileri Pınar ÇALIŞKAN ve Hüseyin MEŞE’nin 2017 yılı Denetçi Raporunun Görüşülerek Karara Bağlanması.

Genel Kurulca oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
14.05.2018 4 İdaremiz memur kadrosunda işleyişte kullanılmayan bazı unvanların ihtiyaca göre derece değişikliklerinin yapılması ve dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi düşünülen unvanlarda derece değişiklikleri nedeniyle, boş durumda olan toplam 2 adet kadronun ihtiyaç duyulan kadro dereceleri ve unvan değişikliği ile dolu kadroların müktesepleri itibariyle kadro derecelerinin yükseltilmesi nedeniyle toplam 37 adet kadronun değişikliği Dairesince teklif edilmiş olup, buna göre düzenlenen ekli kadro cetvellerinin görüşülerek karara bağlanması.

Genel Kurulca oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
08.01.2018 1 05.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" un 86. Maddesi ile 5393 sayılı Kanuna eklenen "Ek Madde-2" hükümlerini uygulamak üzere İZSU Tarifeler Yönetmeliğinin 6. maddesinde yapılması gereken ekli değişikler İZSU Yönetim Kurulunca incelenerek uygun görülmüş olup, değişiklik yapılması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
08.01.2018 2 İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükmüne istinaden belirlenen Su ve Atıksu Tarifeleri Cetvelinin ekte belirtildiği şekilde 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere, oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
27.11.2017 11 Aylık maktu fazla çalışma ücreti için açtıkları davaları kazanan koruma ve güvenlik görevlilerine ödenmek üzere 2015 yılı için 170,00 TL. 2016 yılı için 200,00 TL. 2017 yılı için 240,00 TL. Aylık brüt maktu fazla çalışma ücretinin tespiti hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin, Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
27.11.2017 12 İdaremizde görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlilerine 2018 yılında aylık brüt maktu fazla çalışma ücreti olarak 330,00 TL. Ödenmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne, karar verildi.
27.11.2017 13 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan ekli İZSU Genel Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Performans Programının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Genel Kurulca Komisyon raporu doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne, karar verildi.
12345678910...