Su Kalite Raporları

11.09.2018  

ParametreBirimHamsu** Yönetmelikİnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Standart DeğerleriÇIKIŞ SUYU
Fiziksel, Kimyasal ve Bakteriyolojik 
pH - 7,6 A1 6,5<=pH<=9,5 7,4
Renk PtCo 0 A1 Tüketicilerce Kabul Edilebilir Uygun
Bulanıklık NTU * * 1 0,8
Klorür ( Cl¯ ) mg/lt 22,536 A1 250 24,919
Reaktif Fosfor mg/lt - - * *
Siyanür mg/lt <0,04 A1 0,05 <0,04
Amonyak Azotu mg/lt <0,12 A1 * *
Nitrit ( NO2) mg/lt * * 0,5 <0,15
Nitratlar ( NO3) mg/lt 1,803 A1 50 1,878
Kjeldahl Metodu İle Azot mg/lt 0,37 A1 * *
Florür mg/lt 0,064 A1 1,5 0,064
Demir (Fe) µg/lt * * 200 17,274
Mangan (Mn) µg/lt 202,14 A3 50 6,850
Bakır (Cu) mg/lt 0,00103 A1 2 0,00077
Çinko (Zn) mg/lt 0,02083 A1 * *
Alüminyum (Al) µg/lt 154,26 A1 200 31,087
Bor (B) mg/lt 0,05200 A1 1 0,05038
Arsenik (As) µg/lt 2,70 A1 10 0,638
Kadmiyum (Cd) µg/lt <0,2 A1 5 <0,2
T.Krom (Cr) µg/lt 0,72 A1 50 0,209
Civa (Hg) µg/lt 0,12 A1 1 0,089
Nikel (Ni) µg/lt 2,70 A1 20 1,660
Kurşun (Pb) µg/lt 0,72 A1 10 0,440
Selenyum (Se) µg/lt <0,25 A1 10 <0,25
Baryum (Ba) mg/lt 0,00012 A1 * *
Kobalt ( Co ) mg/lt <0,0002 A1 * *
Çöz. Demir(Fe) mg/lt 0,14313 A1 * *
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı mg/lt <3 A1 * *
Kimyasal Oksijen İhtiyacı mg/lt <7 A1 * *
T. Askıda Katı Madde mg/lt <5 A1 * *
Çözünmüş Oksijen Doygunluk Oranı % 64 A2 * *
Sodyum ( Na ) mg/lt * * 200 15,005
Fenolik Maddeler µg/lt 0 A1 * *
Anyonik Yüzey Aktif Maddeler mg/lt 0 A1 * *
Sıcaklık ºC 18,1 A1 * *
İletkenlik µS/cm 395 A1 2500 399
Oksitlenebilirlik mg O2/lt * * 5 0,6
Sülfat (SO4 2 -) mg/l 21,587 A1 250 37,267
Benzen µg/l - - 1,0 Saptanamadı
Bromat µg/l * * 10 <2
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) µg/lt <0,006 A1 0,1 <0,006
Toplam Trihalometanlar µg/lt * * 100 59,2
Koku - - Fark edilebilir değişiklik gözlenmemelidir. Uygun
Akrilamid µg/lt * * 0,1 Saptanamadı
Benzo(a)piren µg/lt * * 0,010 <0,006
1,2 dikloretan µg/lt - - 3 Saptanamadı
Epikloridin µg/lt * * 0,1 Saptanamadı
Tetrakloreten ve Trikloreten µg/lt * * 10 Saptanamadı
Antimon ( Sb) µg / l * * 5 0,250
Toplam Organik Karbon mg / l 5,4938 A1 Fark edillebilir değişiklik gözlenmemelidir. 4,3332
Tat - * * Fark edillebilir değişiklik gözlenmemelidir. Uygun
Vinil Klorür µg/lt * * 0,50 Saptanamadı
Amonyum mg / l * * 0,5 <0,15
Virolojik Analiz 
Enterovirüs Üremesi * * Bulunmamalıdır Saptanamadı
Parazitolojik Analiz 
Parazitolojik Üreme * * Bulunmamalıdır. Saptanamadı
Pestisit Analizi 
Organik Klorlu İnsektisitler µg/l * * 0,1 Saptanamadı
Organik Fosforlu İnsektisitler µg/l * * 0,1 Saptanamadı
Herbisitler µg/l * * 0,1 Saptanamadı
Akarisitler µg/l * * 0,1 Saptanamadı
Karbamatlı İnsektisitler µg/l * * 0,1 Saptanamadı
BHC'ler ( µg/l) µg/l Saptanamadı A1 * *
Parathion ( µg/l ) µg/l Saptanamadı A1 * *
Dieldrin µg/lt Saptanamadı A1 * *
Mikrobiyolojik ve Biyolojik Analiz 
Pseudomonas Aeruginosa adet/250 ml * * 0 0
Clostridium Perfringens adet/50 ml * * 0 0
Salmonella spp adet / 100 ml * * 0 0
Toplam Koliformlar adet / 100 ml 700 A2 0 0
Fekal Koliform adet / 100 ml 10 A1 * *
Fekal Streptekok adet / 100 ml 15 A1 * *
E.koli adet / 100 ml * * 0 0
Enterekok adet / 100 ml * * 0 0
Koloni Sayımı (22oC) adet / 1 ml * * Fark edilebilir değişiklik gözlenmemelidir. 0
Legionella * * Bulunmamalıdır 0
Patojen Staphylococcus adet /100 ml * * 0 0
Radyoaktivite Analizleri 
Trityum Bq/l * * 100 -
T. Gösterge Dozu mSV/yıl * * 0,10 -

* İlgili Standartta ve/veya Yönetmelikte Yeralmamaktadır.
** İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Sular Hakkında Yönetmelik değerine göre sınıfı.