Su Kalite Raporları

12.11.2018  

ParametreBirimHamsu** Yönetmelikİnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Standart DeğerleriÇIKIŞ SUYU
Fiziksel, Kimyasal ve Bakteriyolojik 
pH - 7,4 A1 6,5<=pH<=9,5 7,3
Renk PtCo 5 A1 Tüketicilerce Kabul Edilebilir Uygun
Bulanıklık NTU * * 1 0,4
Klorür ( Cl¯ ) mg/lt 20,785 A1 250 23,344
Reaktif Fosfor mg/lt - - * *
Siyanür mg/lt <0,04 A1 0,05 <0,04
Amonyak Azotu mg/lt <0,12 - * *
Nitrit ( NO2) mg/lt * * 0,5 <0,15
Nitratlar ( NO3) mg/lt 0,577 A1 50 0,472
Kjeldahl Metodu İle Azot mg/lt 0,2 A1 * *
Florür mg/lt 0,127 A1 1,5 0,046
Demir (Fe) µg/lt * * 200 5,533
Mangan (Mn) µg/lt 355,47 A3 50 3,256
Bakır (Cu) mg/lt 0,00273 A1 2 0,00041
Çinko (Zn) mg/lt 0,03412 A1 * *
Alüminyum (Al) µg/lt 51,74 A1 200 41,983
Bor (B) mg/lt 0,05148 A1 1 0,05411
Arsenik (As) µg/lt 3,60 A1 10 0,467
Kadmiyum (Cd) µg/lt <0,2 A1 5 <0,2
T.Krom (Cr) µg/lt 0,31 A1 50 <0,188
Civa (Hg) µg/lt 0,22 A1 1 0,432
Nikel (Ni) µg/lt 4,26 A1 20 0,819
Kurşun (Pb) µg/lt 0,39 A1 10 0,259
Selenyum (Se) µg/lt <0,25 A1 10 <0,25
Baryum (Ba) mg/lt 0,03144 A1 * *
Kobalt ( Co ) mg/lt <0,0002 A1 * *
Çöz. Demir(Fe) mg/lt 0,02231 A1 * *
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı mg/lt <3 A1 * *
Kimyasal Oksijen İhtiyacı mg/lt <7 A1 * *
T. Askıda Katı Madde mg/lt <5 A1 * *
Çözünmüş Oksijen Doygunluk Oranı % 68 A2 * *
Sodyum ( Na ) mg/lt * * 200 15,736
Fenolik Maddeler µg/lt 0 A1 * *
Anyonik Yüzey Aktif Maddeler mg/lt 0 A1 * *
Sıcaklık ºC 18 A1 * *
İletkenlik µS/cm 412 A1 2500 414
Oksitlenebilirlik mg O2/lt * * 5 0,6
Sülfat (SO4 2 -) mg/l 20,702 A1 250 32,046
Benzen µg/l - - 1,0 Saptanamadı
Bromat µg/l * * 10 <2
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) µg/lt <0,006 A1 0,1 <0,006
Toplam Trihalometanlar µg/lt * * 100 67,1
Koku - - Fark edilebilir değişiklik gözlenmemelidir. Uygun
Akrilamid µg/lt * * 0,1 Saptanamadı
Benzo(a)piren µg/lt * * 0,010 <0,006
1,2 dikloretan µg/lt - - 3 Saptanamadı
Epikloridin µg/lt * * 0,1 Saptanamadı
Tetrakloreten ve Trikloreten µg/lt * * 10 Saptanamadı
Antimon ( Sb) µg / l * * 5 0,230
Toplam Organik Karbon mg / l 1,94 A1 Fark edillebilir değişiklik gözlenmemelidir. 1,58
Tat - * * Fark edillebilir değişiklik gözlenmemelidir. Uygun
Vinil Klorür µg/lt * * 0,50 Saptanamadı
Amonyum mg / l * * 0,5 <0,15
Virolojik Analiz 
Enterovirüs Üremesi * * Bulunmamalıdır Saptanamadı
Parazitolojik Analiz 
Parazitolojik Üreme * * Bulunmamalıdır. Saptanamadı
Pestisit Analizi 
Organik Klorlu İnsektisitler µg/l * * 0,1 Saptanamadı
Organik Fosforlu İnsektisitler µg/l * * 0,1 Saptanamadı
Herbisitler µg/l * * 0,1 Saptanamadı
Akarisitler µg/l * * 0,1 Saptanamadı
Karbamatlı İnsektisitler µg/l * * 0,1 Saptanamadı
BHC'ler ( µg/l) µg/l Saptanamadı A1 * *
Parathion ( µg/l ) µg/l Saptanamadı A1 * *
Dieldrin µg/lt Saptanamadı A1 * *
Mikrobiyolojik ve Biyolojik Analiz 
Pseudomonas Aeruginosa adet/250 ml * * 0 0
Clostridium Perfringens adet/50 ml * * 0 0
Salmonella spp adet / 100 ml * * 0 0
Toplam Koliformlar adet / 100 ml 580 A2 0 0
Fekal Koliform adet / 100 ml 8 A1 * *
Fekal Streptekok adet / 100 ml 1 A1 * *
E.koli adet / 100 ml * * 0 0
Enterekok adet / 100 ml * * 0 0
Koloni Sayımı (22oC) adet / 1 ml * * Fark edilebilir değişiklik gözlenmemelidir. 0
Legionella * * Bulunmamalıdır 0
Patojen Staphylococcus adet /100 ml * * 0 0
Radyoaktivite Analizleri 
Trityum Bq/l - - 100 -
T. Gösterge Dozu mSV/yıl - - 0,10 -

* İlgili Standartta ve/veya Yönetmelikte Yeralmamaktadır.
** İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Sular Hakkında Yönetmelik değerine göre sınıfı.