Sıkça Sorulan Sorular

Vatandaşlarımızın Kurumumuza sıklıkla sordukları sorular ve cevapları
Sayaç ve Abonelik İşlemleri
1Abonelik nasıl yapılır, hangi belgeler gereklidir?
Abonelik nasıl yapılır?

1. Abone İşleri Daire Başkanlığının ilgili Şube Müdürlüğüne başvurulur.
2. Sistemden çıktısı alınan basılı dilekçe aboneye imzalatılır.
3. Abonelik için başvurulan adrese keşif yapılarak tesisatın uygunluğunun kontrolü yapılır ve tahmini keşif bedeli hesaplanır.
4. Keşif işleminden sonra, ilgili Şube Müdürlüğüne gidilir, tahmini keşif bedeli ödenerek abonelik sözleşmesi imzalanır.
5. Abonelere takılacak olan sayaçlar Kurumumuz tarafından temin edilecektir.
6. Suyun açılması ile birlikte kesin hesap çıkarılır. Tahmini keşif bedeli ile kesin hesap arasında oluşabilecek fark abonenin ilk tüketim bildirimine yansıtılır.

Hangi belgeler gereklidir?

1. Dilekçe (Başvuru Sırasında İZSU tarafından hazırlanmaktadır)
2. TC Kimlik Numarası Olan Belge (Pasaport, Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi)
Abone bizzat başvuramıyorsa temsile ilişkin belge (Vekaletname)
3. Oturma Raporu ( Yapı Kullanma İzin Belgesi ) Fotokopisi (Aslı Görülecektir)
4. Su bağlanılacak bina inşaat ise İnşaat Ruhsatı Fotokopisi (Aslı Görülecektir)
5. Numarataj Belgesi veya Krokisi Fotokopisi (Aslı Görülecektir)
6. Kanal Ruhsatnamesi
7. madde: DASK(Doğal Afet Sigorta Poliçesi) veya poliçe numarası.
2İsim değişikliği nasıl yapılır?
Abonelik adresinin yeni maliki veya kullanıcısı, İzsu Tarifeler Yönetmeliğinin 42. Maddesine istinaden 2 ay içinde aboneliği adına almak zorundadır. Bu işlem için T.C. numaralı fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport), DASK poliçesi ile bağlı olduğu şubeye başvurarak kendi adına teminat yatırmak ve İdaremizle sözleşme ve taahhütname imzalamak zorundadır. Bu işlem sırasında eski sözleşme sahibinin bulunmasına gerek bulunmamaktadır.
3Engelli abonelik başvurusu nasıl yapılır?
En az % 40 engelli olduğuna dair “Sağlık Kurulu Raporu” bulunan aboneler; başka yere su vermemek ve suyu ikametgâhında kullanmak şartıyla, raporun aslı veya Bakanlıkça verilmiş engellilik oranı ve süresi belirtilen engelli kimlik belgesi ile şahsen kayıtlı olduğu şubeye başvurarak (abonelik adına olmak kaydıyla) engelli abonelik indiriminden faydalanabilir. Abonelik engellinin kendi adına ise hemen işlem yapılır, kendi adına değilse isim değişikliğinde istenen belgelerle aboneliği üzerine alması gerekmektedir.
4Şehit – Gazi abonelik başvurusu nasıl yapılır?
1005 ve 3292 sayılı yasalarla aylık almaya hak kazanmış; 

a-Şehit yakınları,
b- Gaziler, 
c- Vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar,

Aylık bağlandığına dair SGK tarafından verilmiş kimlik kartı ile kayıtlı olduğu şubeye başvurarak şehit –gazi abonelik indiriminden faydalanabilir.Abonelik başvurucunun kendi adına ise hemen işlem yapılır, kendi adına değilse isim değişikliğinde istenen evraklarla başvurarak aboneliği üzerine alması gerekmektedir.
5Ruhsatsız binalara abonelik nasıl yapılır?
3194 sayılı İmar kanunun geçici 11. 15. ve 16. Maddeleri kapsamına giren binalara su aboneliği verilebilmesi için;  

a-Geçici 11. maddenin kapsamına giren ve abone olunmak istenen bağımsız bölümün 12.10.2004 tarihinden önce yapıldığının belgelenmesi gerekmektedir. 

b-Geçici 15. Maddenin kapsamına giren ve abone olunmak istenen bağımsız bölümün,  

c- Geçici 16. madde kapsamında abone olunacak bağımsız bölüm/bölümleri gösterir “Yapı Kayıt Belgesi” getirilmesi halinde işlemleri yapılmaktadır.  

1- 6306 sayılı yasa kapsamında olduğuna dair ve binanın 01.11.2015 tarihinden önce yapıldığına dair bilginin yer aldığı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya İlçe Belediyesinden alacakları belge ile, 

2- 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. maddesi uyarınca “Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Alanı” olarak belirlendiğine dair ve 01.11.2015 tarihinden önce yapıldığına dair bilginin yer aldığı İzmir Büyükşehir Belediyesinden alacakları belge ile, 

3- 5366 sayılı yasa kapsamına giren yıpranan tarihi ve kültürel taşınmalar için İzmir Büyükşehir Belediyesi veya İlçe Belediyesinden alacakları belge ile, Bağlı oldukları şubeye başvurmaları halinde abonelik işlemleri yapılmaktadır.
6Depozito (teminat) nedir?
İzsu Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 15. Maddesine istinaden alınan teminat bedeli, sistemimizde m3 olarak saklanmakta olup, alınan bedel ilişik kesme durumunda güncellenerek, varsa borcu mahsup edildikten sonra kalan kısmı iade edilmektedir. Her aboneden hane başına 45 m3 su ve atıksu bedeli karşılığı alınmaktadır.
7Zorunlu Deprem Sigortası (Dask) neden istenir?
6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunun 11. Maddesine istinaden yeni abonelik tesis işlemleri ile sözleşme değişikliği işlemlerinde Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçesi ibraz edilmesi zorunludur.
8İlişik kesme ve teminat iadesi nasıl yapılır?
Abonenin, adına kayıtlı aboneliğe ait adresi terk etmesi halinde İdaremize başvurarak ilişiğini kestirebilir. Bu durumda ilgili aboneliğin bulunduğu bağımsız bölüm boş ise, aboneliğe su veren sayaç adresten sökülür. Bağımsız bölüm dolu ise, bağımsız bölümünde bulunan ilgili kişiye, aboneliği üzerine alması için davet mektubu yazılır. Verilen süre içerisinde aboneliği üzerine almaması halinde, süre sonunda aboneliğe su veren sayaç adresten sökülür. Her iki durumda da sökülen sayaç test edilerek, test sonucuna göre son okunma tarihi ile sökülme tarihi arasında tüketilen su bedeli tahakkuk ettirilir, varsa tahakkuk ettirilen tutar güncelleştirilmiş teminat bedelinden mahsup edilerek kalan tutar aboneye iade edilir.
9Su Kesme – Sayaç Sökme nasıl yapılır?
Abone olduğu adresten ilişiğini kesmeden ayrılan abonelerimiz, abonelik sözleşmesinin devam etmesi nedeniyle tahakkuk edecek her türlü bedeli ( su bedeli, atıksu bedeli, kaçak su bedeli v.b.) ödemek zorundadır. Borcunu zamanında ödemeyen abonelerin suyunu kesme süreci 20 gün sonra başlayacaktır. Suyun kapatılmasına rağmen borcun ödenmemesi halinde abonenin sayacı sökülür. Suyu kesildikten veya sayaç söküldükten sonra borcunu ödeyen abonelerin suları en geç ertesi gün mesai bitimine kadar açılır.
10Okunamayan sayaçlar için endeks nasıl işletilir?
Aylık sayaç okunma işlemi sırasında sayaç yerinin kilitli olmasından dolayı sayacı okunamayan aboneler, bağlı oldukları şubeye şahsen başvurmaları halinde okudukları endeksi imza karşılığı işleterek tahakkuk işlemi yaptırabilmektedir, Telefon ile endeks işletme ve tahakkuk yapılmamaktadır.
11Damga süresi nedeniyle sayaç değişimi ve ücretlendirme neye göre yapılmaktadır?
Sayaçlar, 3516 Sayılı Ölçü ve Ayarlar Kanunun 9. maddesine ve “Ölçü ve Ölçü Aletleri Yönetmeliği” hükümlerine istinaden 10 yılda bir değiştirilerek periyodik muayene alınmak üzere değiştirilmektedir. Her yıl Resmi Gazetede yayımlanan “Su Elektrik ve Havagazı Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkındaki Tebliğe” göre sayaç tamir ve ayar ücreti alınmaktadır.
12Tüketim Kaydetmeyen Sayaçlar
Su kullanımı olduğu halde tüketim kaydetmeyen sayaçlar ile endeksi okunamayan sayaçlar İdaremiz tarafından değiştirilmektedir. Sökülen su sayacı Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından test edilir. Test sonucunda çıkan neticeye göre işlem yapılır. Aboneden tahsil edilmesi gereken ücretler bir sonraki sarfiyat faturasına dahil edilir.
13Tire Belediyesinden aktarılan aboneler teminatlarını nasıl alabilirler?
Teminat iadesinin yapılabilmesi için IBAN numarasını gösteren banka dekontu, kimlik fotokopisi, ıslak imzalı dilekçesi ile şubemize başvurmaları veya adresimize postalamaları gerekmektedir.
Fatura İşlemleri, Tarifeler ve Ücretlendirmeler
1Su tarifelerinde kademe (baraj) uygulaması nasıl yapılmaktadır?
Su kaynaklarını korumak ve su tasarrufunu teşvik amacıyla, İdaremizce kademeli tarife uygulanmaktadır. Örneğin konut abonelerinde; hane başına aylık (30 günlük) 20 m3’ e kadar tüketimlerde 1. kademe fiyat, 20 m3 üzeri tüketimlerde 2.kademe fiyat uygulanmaktadır. Sayaçların iki okuma tarihi arasındaki gün sayısına göre baraj aynı oranda artmakta veya azalmaktadır.

Örnek - 1: 30 günlük okuma periyoduna göre su ve atıksu bedeli hesaplama; ( Tek hane – 30 m3 tüketim için ) 20 m3 x 1. kademe fiyat 10 m3 x 2. kademe fiyat

Örnek - 2 : 36 günlük okuma periyoduna göre su ve atıksu bedeli hesaplama; ( Tek hane – 30 m3 tüketim için) 24 m3 x 1. kademe fiyat 6 m3 x 2. kademe fiyat

Örnek - 3 : 27 günlük okuma periyoduna göre su ve atıksu bedeli hesaplama; ( Tek hane – 30 m3 tüketim için ) 18 m3 x 1. kademe fiyat 12 m3 x 2. kademe fiyat.
2Su faturalarındaki atıksu bedeli nedir?
Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak 27.10.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik’ in 4-5-9-17 ve 22 maddelerine istinaden, her su abonesinin sayacından geçen su miktarı kadar suyu kirlettiği ve bu kirli suyu kanalizasyon bağlantısı olmayan yerlerde de oluşan atıkların sızdırmaz fosseptikte toplanması, buradan da İzsu’ nun döküm noktalarına boşaltılarak uzaklaştırılması nedeniyle bu ücret alınmaktadır.
3Su faturalarındaki katı atık ve bertaraf ücreti nedir?
Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak 27.10.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik’ in 4-5-9-18 ve 22 maddelerine istinaden, su abonelerinin oluşturulduğu evsel katı atıkların (çöp) toplanarak ve taşınması nedeniyle katı atık toplama, toplanan evsel katı atıkların bertaraf edilmesi nedeniyle de bertaraf ücreti alınmaktadır. Su faturaları üzerinden toplanan katı atık toplama bedelleri ilgili ilçe Belediyesine, katı atık bertaraf bedelleri de İzmir Büyükşehir Belediyesine ödenmektedir.
4Su faturaları ile birlikte ödenen Evsel Katı Atık bedelleri neye göre alınmaktadır? İtirazların hangi kuruma yapılması gerekmektedir?
2872 sayılı Çevre Kanunu 11. Maddesinde Büyükşehir Belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır denilmektedir.

2872 Sayılı Çevre Kanununa istinaden Çevre ve orman Bakanlığının 27.10.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve 27.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren Atıksu Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifesinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde İlçe Belediyeleri tarafından belirlenerek idaremize bildirilen tarifelere göre tahakkuk ettirilmektedir. Tahakkuk eden bu bedeller tahsil edilmesinden sonra ait olduğu İlçe Belediyesine aktarılmaktadır.

Kurumumuzun görevi ise ilgili yönetmeliğin 22. maddesinde Atık su ve evsel katı atıkhizmetlerine ait ücretlendirme yapılan hizmetin karşılığı olarak müstakilen düzenli aralıklarla su faturaları üzerinden yapılır dendiğinden İlçe Belediye Başkanlıklarınca abone bazında belirlenen ve aylık olarak tahakkuklarının yapılması için İdaremize gönderilen Meclis Kararlarına göre Katı Atık bedellerini tahakkuk ettirip tahsilatını yaptıktan sonra ilgili Belediyeye aktarmaktır. Katı Atık tarifeleri ve uygulama şekli ile her türlü bilgi alma ve itirazların ilgili İlçe Belediye başkanlıklarına yapılması gerekmektedir.

5Ödenmemiş abone borçları taksitlendirilebilir mi?
İzsu Tarifeler Yönetmeliğinin 43. Maddesine istinaden, ödenmemiş abone borçları taksitlendirilmektedir. Taksit işleminin yapılabilmesi için, Aboneliğin, taksit yaptıracak kişinin adına olması gerekmekte olup, İzsu Yönetim Kurulunca belirlenmiş gecikme faizi oranı uygulanmaktadır.
6Yüksek tüketime nasıl itiraz edilir?
Önceki dönem tüketimlerine göre yüksek tüketim olması halinde; öncelikle sayaçtan sonraki iç tesisatta ( borular, rezervuar, depo, güneş enerjisi v.b) kaçak veya arıza olup olmadığı yönünde kontrolü ile hiç su kullanımı olmadığı halde sayacın tüketim kaydetmesi halinde arızanın abone tarafından giderilmesi gerekmektedir. Aksi halde sayacın değişmesi yüksek tüketimi engelleyemeyecektir. İç tesisatta herhangi bir kaçak veya arıza olmadığının tespit edilmesi halinde abone, bağlı olduğu İzsu şubesine başvurarak, sayacının Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğüne kontrol (muayene) edilmek üzere değiştirilmesini talep etmesi gerekmektedir. Yüksek Tüketim itiraz nedeniyle değiştirilen ve muayeneye alınan sayaçlar için; her yıl Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Elektrik ve Havagazı Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkındaki Tebliğe” göre sayaç tamir ayar ve sökme takma ücreti alınmaktadır.
Dilekçe Verme, Takip ve Haber Alma Süreçleri
1Dilekçe nasıl takip edilir?
Evrak kayıt birimine teslim ettiğiniz dilekçeniz karşılığında size bir barkod verilir. Barkodun en altında bulunan “Dağıtım” bölümü, dilekçenizin hangi Daire Başkanlığına yönlendirildiğini ifade etmektedir. Evrağınızın hangi personelde olduğunun takibi için size verilen barkod üzerinde yer alan tarih ve beş haneli sayıyı ilgililere bildirmeniz yeterli olacaktır.
2Dilekçeye ne zaman cevap verilir, süreç nasıl işlemektedir?
Evrak kayıt birimine teslim edilen dilekçeler önce birim amirlerine, daha sonra işlemi gerçekleştirecek olan personele ulaşmaktadır. Bu sebeple dilekçeniz, sistemdeki talep yoğunluğuna göre aynı veya bir sonraki gün içerisinde işlemi gerçekleştirecek personelin evrak sistemine ulaşmaktadır. İlgili teknik personel, gerekmesi durumunda sıkıntının yaşandığı bölgeye giderek sorunun kaynağını yerinde tespit ettikten sonra çözümle ilgili bilgiyi dilekçenizde bildirilen adrese yazılı olarak gönderecektir.

Dilekçenizle ilgilenen teknik personele gönderilmiş taleplerin yoğunluğuna bağlı olarak talebiniz sıraya alınmakta olup en geç 15 işgünü içerisinde yanıt verilmektedir.
İZSU Genel Müdürlüğü'ne İş/Staj Başvuruları ve Memur/Personel Alımı İşlemleri
1Kuruma Memur Alımları Ne Şekilde Yapılmaktadır?
Kurumumuzda memur personel alımları, Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar için yapılacak sınavlar Hakkımda Genel Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Kurumumuzca atanacak personelin nitelikleri belirlenerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Devlet Personel Başkanlığı kurumlardan gelen talebi ÖSYM' ye bildirmesi neticesinde ÖSYM tarafından KPSS puanına göre kazanan adayların listesi kurumumuza bildirilmektedir. Kurumumuzda beş kişiden oluşan sınav değerlendirme komisyonu tarafından atanmak üzere bildirilen adaylar, aranılan nitelikleri yönünden incelenerek, nitelikleri uyanların atanmaları sağlanır. Bu sebeple, memur olabilmek için ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına en üst öğrenim düzeyiniz itibariyle katılmanız ve buradan elde ettiğiniz puanlar ile ÖSYM tarafından yapılacak ilanları takip etmeniz gerekmektedir.
2Kuruma İşçi Personel Alımları Ne Şekilde Yapılmaktadır?
Kurumumuzun 4857 sayılı Kanununa tabi personel alımları Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda, KPSS'na katılan adaylar arasından Türkiye işçi Kurumu kanalıyla karşılanmaktadır.

İşçi Personel alımı ilanımızın Türkiye İş Kurumunca yayınlanmasını müteakip, durumu ilanda belirtilen şartlara uyan adayların başvurularını, ilanda belirtilen sure içerisinde İş Kurumunun il ve Şube Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir.

Başvuru sonucu Türkiye İş Kurumunca oluşturulan aday listelerinin Kurumumuzca gönderilmesine müteakip Yönetmelik Hükümleri gereği sözlü/mülakat katılmak üzere sınavın yapılacağı yer ve tarihini belirtir tebligat kurumumuzca yapılmakta, komisyon marifetiyle yapılan mülakatta başarılı olanların ataması gerçekleştirilmektedir.

3Kurumda Faaliyet gösteren Taşeron Firmalara eleman nasıl alınmaktadır?
Kurumumuzda görev yapan taşeron firma elemanları, hizmet alımı yapılan firma tarafından istihdam edilmekte olup, iş talebi bu firmalara yapılmaktadır.
4Kuruma Engelli Personel alımı ne şekilde yapılmaktadır?
Engelli Memur Personel için ilan edilen kadrolara ÖSYM Başkanlığınca EKPSS ve kura sonuçlarına göre merkezi olarak yerleştirme işlemi yapılmaktadır.

Engellilerin işçi olarak istihdamı 4857 Sayılı Kanununda ayrıca düzenlenmiştir. Engelli işçi statüsünde istihdam edebilmek için Türkiye İş Kurumu il Müdürlüklerine başvurulması gerekir.
5Kuruma Staj başvurulan nasıl yapılmaktadır?
İdaremiz birimlerinde, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği, iki farklı şekilde stajyer öğrenci alınmaktadır.

1-) Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde okuyan öğrenciler =Meslek Liselerinde okuyan öğrencilerin idaremiz birimlerinde staj yapmaları için her yıl Temmuz ayında eğitim branşları itibarıyla alınacak stajyer öğrenci sayıları Milli Eğitim il Müdürlüğüne bildirilerek stajyer öğrenci alacağımız okulların belirlenmesi istenmektedir. Milli Eğitim il Müdürlüğünden, idaremize öğrenci göndermek için yetki alan okul müdürlükler, okulların açıldığı ilk gün itibariyle belirleyecekleri öğrencileri, yazı ile birlikte SGK giriş bildirgelerini ve çalışma sözleşmelerini idaremize göndererek ilgili stajyer öğrencilerin işe başlamaları sağlanmaktadır.

2-) Meslek Yüksek Okullarında ya da Üniversitelerde okuyan öğrencilerin stajyerlik işlemleri= Meslek Yüksekokulu yada Üniversitelerde okuyan öğrencilerin her yıI 15 Mart ile 15 Mayıs tarihleri arasında bireysel müracaat formları alınmakta olup, 15 Haziran ile 15 Eylül tarihleri için eğitim bölümleri idaremizin görev alanlarına uygun olması kaydıyla, birimlerimizde ihtiyaç duyulan stajyer sayılan aşılmayacak şekilde, müracaat sırasına göre stajyer öğrenci alınmaktadır. Yaz dönemi stajyer öğrencileri, talep formunda belirtmiş oldukları 15.20.30 ve 40 gün zorunlu staj sürelerine uyan eğitim modülü dikkate alınarak olumlu yanıt verilmektedir. Öğrencilerden SGK giriş bildirgesi ile staj taleplerinin zorunlu staj olduğu hususunda okullarından yazı getirmeleri istenilmektedir.

Ayrıca öğrencilere aylık ücret ödenmektedir
Atıksu Arıtma Tesisleri
1Atıksu arıtma tesisleri ne amaçla yapılmaktadır?
Suyun evsel ve endüstriyel faaliyetlerde kullanılması sonucu, atıksu oluşmaktadır. Oluşan atıksuyun evsel veya endüstriyel kaynaklı olmasına bakılmaksızın içerikleri nedeni ile çeşitli yöntemlerle arıtma işlemine tabi tutulması gerekmektedir; çünkü gerek evsel, gerekse endüstriyel atıksu içerisinde suyun doğada normal şartlar altında içermediği miktarlarda organik ve inorganik maddeler bulunmaktadır. Alıcı ortam olarak adlandırılan doğal ortamlara bu atıksular arıtılmadan verildiğinde, ekosistemin dengesi bozulmaktadır. Atıksuların, atıksu arıtma tesislerinde belirli proseslerden geçirilmesi ile bu dengenin bozulmaması sağlanmaktadır.
2Atıksular nasıl arıtılır?
Atıksu arıtma işlemi kimyasal, fiziksel veya biyolojik yöntemlerle yapılabilmektedir. Ham atıksu özelliklerine bağlı olarak, bu proseslerden uygun olan biri veya birkaçı seçilebilmektedir.

Fiziksel arıtma, hiçbir kimyasal veya biyolojik yöntem kullanmadan mekanik işlemlerle, fiziksel olarak atıksuyun içindeki kum, yağ ve kaba atıkların ızgara, yağ sıyırıcı paletler ve benzeri düzenekler ile uzaklaştırılmasıdır.

Kimyasal arıtma, çökeltme havuzundan geçen atıksuya karıştırma ünitesinde çeşitli kimyasallar eklenmesi, bu kimyasalların suyun içindeki kirleticiler ile reaksiyona girmesi ve çökelmesi ile sağlanır.

Biyolojik arıtma, evsel veya endüstriyel atıksuların çeşitli bakteriler yardımı ile biyolojik olarak parçalanması ile gerçekleşir.
3Atıksu arıtma tesisleri her çeşit atıksuyu arıtır mı?
Atıksu arıtma tesislerinde belirli parametrelere göre arıtma yöntemi seçilir ve tesisteki üniteler buna göre boyutlandırılır. Proses seçiminde, atıksu miktarı ve tesise gelecek ham atıksuyun özellikleri esas alınır. Evsel atıksuların arıtma yöntemleri, sanayi bölgelerinde uygulanan yöntemlerden farklıdır. Bir atıksu arıtma tesisine, tasarım kriterlerine uygun olmayan bir ham atıksu girişi gerçekleşirse, etkili bir arıtma sağlanamayacağı gibi, mevcut sistem de bu atıksu girişinden zarar görebilir.
4Biyolojik arıtma nedir?
Fiziksel veya kimyasal arıtımdan sonra atıksuda hala mevcut olan organik esaslı katı maddelerin mikroorganizmalar yardımıyla biyolojik olarak parçalanması ve sonrasında çöktürülerek uzaklaştırılması yöntemidir.
5Paket arıtma nedir?
Evsel nitelikli atıksular için taşınabilir özellikte kompakt olarak tasarlanmış arıtma tesisidir.
6Atıksu arıtma tesislerinin düzgün çalıştığından nasıl emin olabiliriz?
İZSU Genel Müdürlüğü'ne bağlı tüm atıksu arıtma tesislerinde, günlük laboratuvar analizleri düzenli olarak yapılmakta olup Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ne göre izlenmesi gereken parametrelerin kontrolü sağlanmaktadır. Tesislerin çıkışlarından alınan deşarj numunelerinin analiz sonuçları, tesislerin verimli çalıştığını ve alıcı ortamlara deşarjın uygun olduğunu göstermektedir.
7Atıksu arıtma tesisi çamurundan enerji üretilebilir mi?
Atıksu arıtma tesislerinde oluşan çamurdan enerji üretilebilir. Şu an aktif olan Çamur Çürütme ve Kurutma tesisimizde, İzmir'deki atıksu arıtma tesislerinden çıkan çamur işlenerek biogaz elde edilmektedir.
8Tesisler yapılırken elektrik tüketimine ilişkin tasarruf yöntemleri uygulanmakta mıdır?
Atıksu arıtma tesisleri, içme suyu arıtma tesisleri, hizmet binaları, atıksu pompa istasyonları, içme suyu pompa istasyonları vb. tesislerin yapımı esnasında, pompalar ve blowerlar gibi yüksek enerji tüketimi olan ünitelerde frekans konvertörleri kullanılmaktadır. Ayrıca, aydınlatma sistemlerinde LED aydınlatmalara geçilerek büyük oranda tasarruf sağlanmaktadır.
9Atıksu arıtma tesislerinde oluşan koku problemi için ne tür önlemler alınmaktadır?
Atıksu arıtma tesislerinde kokuya sebep olan belirli gazlar oluşmaktadır. Bu gazların oluştuğu ünitelerde ıslak veya kuru tip aktif karbon filtreli koku giderim üniteleri kullanılarak, gazların havaya salınması kontrol altına alınmaktadır.
10Atıksu arıtma tesisinde arıtılan su nereye verilmektedir?
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne göre arıtımı yapılan sular, bölgede bulunan en yakın uygun alıcı ortama (dere, deniz vs.) deşarj edilmektedir.
İçme Suyu
1Kentimizde kullanılmakta olan içme suyu nereden temin edilmektedir?
Kentimizde kullanılan içme suyu, Tahtalı Baraj Havzası'ndan, Gördes Baraj Havzası'ndan, Göksu, Sarıkız ve Halkapınar Kuyuları başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki kuyulardan temin edilmekte ve içme suyu arıtma tesislerinde İçme Suyu Standartları'na uygun hale getirilmektedir.
2İçme suyu satış istasyonları neden kapatıldı?
Artık yasal olarak açık su satışı olanağı bulunmamaktadır. Hemşehrilerimizin içme suyuna güvenilir ve uygun fiyatla ulaşabilmesi için Bornova’da bir kaynak suyu dolum tesisi yapılmıştır. Modern teknolojiyle arıtılarak el değmeden, tam otomatik makinelerle 19 litrelik damacanalara dolumu yapılan kaynak suyu piyasaya sunulacaktır.
3İZSU Genel Müdürlüğü’ne bağlı kaynak suyu dolum tesislerinde damacana su üretimi nasıl yapılmaktadır?
İZSU Genel Müdürlüğü’ne bağlı kaynak suyu dolum tesislerinde damacana dolumu el değmeden otomatik makinelerle yapılmaktadır. Dolum yapılacak olan damacanalar sırasıyla kapak sökme makinesi, delik tespit makinesi, dış yıkama, iç yıkama, dolum ve kapatma ünitelerinden geçerek dolumu yapılmakta olup, barkodlama makinesinde barkodu basılarak kullanıma hazır hale getirilmektedir.
4İçmekte olduğumuz su içme suyu arıtma tesislerinde hangi aşamalardan geçmektedir?
Tesise alınan ham su, havalandırma aşamasından geçirildikten sonra ön klor/ozon dozajı yapılıp, durultucu havuzlarında yüzey alanı arttırılarak su içerisindeki katı maddelerin birbirine tutunarak çökelmesi sağlanmaktadır. Daha sonra kum filtre havuzlarında filtrasyon işlemi yapılarak içme suyu arıtımı tamamlanmaktadır.
5İzmir İlinin musluk suları yüksek derecede kireçli olup bu durum insan sağlığı açısından zararlı mıdır?
Ülkemizde içme suyu kalite standartları insani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ve TSE266 esas alınarak belirlenmektedir. Söz konusu yönetmeliğin amacı, insani tüketim amaçlı suların teknik ve hijyenik şartlara uygunluğu ile suların kalite standartlarının sağlanması, kaynak suları ve içme sularının üretimi, ambalajlanması, etiketlenmesi, satışı, denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ve TSE266' da sertlik değeri için herhangi bir sınır değer bulunmamakta olup İzmir ilinde içme suyu, TSE266 standardına uygun olarak üretilmekte ve şebekeye verilmektedir.
Su Arıza ve Su Kesinti İşlemleri
1Su kesinti ilanlarında adresim çıkmıyor
Su dağıtım altyapısı ile mahalli yapılanma birebir örtüşmediğinden kesinti ilanları abone bazında detaylandırılamamaktadır. Bunun bir sonucu olarak aynı sokağın bir tarafı veya bölümü su alabilirken diğer tarafı su kesinti kapsamında kalabilmektedir. Bununla ilgili Coğrafi Altyapı Bilgi Sisteminde düzenleme çalışmaları sürdürülmektedir.
2Su kesintilerinde tanker ile su dağıtımı nasıl yapılıyor?
Su kesintilerinde tankerle su dağıtımı, öncelikli olarak hastanelere, okullara ve sağlık kuruluşlarına yapılmaktadır. Bunun dışındaki tanker ile su dağıtımı, Muhtarlıklar ile koordineli bir şekilde yürütülmektedir.
3Suyum akmıyor. Nereden bilgi alabilirim?
Su kesintileri belirli bir program dahilinde ve uzun süreli olduğunda, basın yolu ile önceden abonelerimize duyurulmaktadır. 

Ayrıca www.izsu.gov.tr/sms adresine üye/abone olunması halinde; planlı su kesintileri ile borç nedeniyle yapılacak kesintiler, abonelerin cep telefona sms yolu ile ücretsiz olarak bildirilmektedir. https://www.izmir.bel.tr/eislem/uyeol.aspx adresinden İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eişlem merkezine üye olunması halinde ise; planlı su kesintileri, bildirilen elektronik posta adresine gönderilmektedir.

Önceden haber verilmesi mümkün olmayan ani arızalara müdahale amacıyla yapılan su kesintileri 185 numaralı telefondan veya www.izsu.gov.tr internet sitemizdeki su kesintileri kısmından öğrenilebilir.
4Suyun basıncı düşük, nasıl artırılabilir?
İdaremiz “İçmesuyu Şebeke Sisteminin Projelendirmesi” kriterlerine ve “İçmesuyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine göre; içmesuyu dağıtım şebekesinde en düşük 2 (iki) bar (20 mSS) ve en yüksek 6 (altı) bar (60 mSS) basınç sağlamaktadır. Bina girişindeki içmesuyu basıncı bu aralıkta ise ve üst katlarda yeterli basınçta su alınamıyorsa; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak abone tarafından hidrofor tesis edilmesi gerekmektedir.
İçme Suyu Baraj Havzaları ve Su Havzaları
1İçmesuyu Baraj Havzalarında bulunan parselin koruma alanını nasıl öğrenebilirim?
Tapu ve aplikasyon krokisi ile birlikte parsel maliki tarafından Genel Müdürlüğümüz Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’na müracaat edilmesi gerekmektedir.
2Su Havzaların yapı yasağı olan alanlar nelerdir?
Mutlak, kısa ve dere mutlak koruma alanları (yerleşim alanları hariç)
3İçmesuyu Baraj Havzalarında bağ evi, hayvan damı ve depo taleplerinde istenen belgeler nelerdir?
Tapu fotokopisi (parselin hisseli olması durumunda diğer hissedarlardan Noter onaylı muvafakatname alınması gereklidir),
Aplikasyon krokisi, 
Taahhütname (Noter onaylı),(Örneği İdaremizden alınabilir) 
İmar Durumu Belgesi, 
Sızdırmasız fosseptik projesi (3 nüsha), (Örneği idaremizden alınabilir) 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görüşü, 
İlgili Belediyeye görüş yazısı. 
4Tahtalı Baraj Havzası Koruma Alanlarındaki zirai amaçlı elektrik aboneliği için hangi evraklar gereklidir?
Tapu fotokopisi (parselin hisseli olması durumunda, diğer hissedarlardan noter onaylı muvafakatname alınması gereklidir), DSİ. 2.Bölge Müdürlüğü'nden alınan yeraltısuyu kullanma belgesi, Parselde kuyu olmaması durumunda köyün sulama kooperatifinden alınacak kanaldan faydalanma belgesi, İlgili İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden alınan Tarımsal Faaliyet Tespit Raporu, gereklidir.
5Tahtalı Baraj Havzası Koruma Alanlarında kuyu açmak için hangi evraklar gereklidir?
Tapu fotokopisi (parselin hisseli olması durumunda, diğer hissedarlardan noter onaylı muvafakatname alınması gereklidir), İlgili İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden alınan Tarımsal Faaliyet Tespit Raporu, DSİ. 2.Bölge Müdürlüğünden alınan yeraltısuyu kullanma belgesi, gereklidir.
6Baraj Havzalarında GSM ruhsat başvurusu yapmak için hangi evraklar gereklidir?
İlgili Belediye yazısı ve/veya dilekçe ile birlikte bina ruhsatları (Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzni) sunulmalıdır.
Bina Kanalizasyon Sorunları
1Bina Kanalizasyon Sorunları
Vatandaşlarımız tarafından bina kanalizasyon bağlantı hattı üzerine parsel bacası yaptırılmasının akabinde ekiplerimiz tarafından bina kolunun açılması çalışmaları yürütülebilecektir. Bina kanalizasyon hattı üzerinde parsel bacası olmaması halinde kesinlikle çalışma yapılamamaktadır.
Vidanjör İşlemleri
1Özel vidanjörler için ruhsat başvurusunda aranan şartlar nelerdir?
Arıcın Trafik ruhsatında “Vidanjör” olarak işli olması, Vidanjör sürücüsünün ve vidanjörde görevli diğer elemanların sigortalı olduğuna dair belge, Vidanjör şahsa ait ise 2 (iki) adet fotoğraf, Vidanjör firmaya ait ise ticaret sicil kaydı, Vidanjörün nerede çalışacağını firma yada şahıs belirtir belge, Noterden onaylı protokol (3 nüsha) (Protokol İdaremizden temin edilecektir), 

NOT: Protokol ruhsat başvurusu yapılıp ruhsat ücreti yatırıldıktan sonra, ücret belgesi ile birlikte Noterde imzalanacaktır.
2Özel ve Resmi vidanjörler için ruhsat süresi ne kadardır?
Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat) süresi 1 (Bir) Yıl’dır. Bir yıl sonunda yenilenmesi için müracaat edilmesi gerekmektedir.
Yağmur Suyu Hatları ve Izgara Yapılması İşlemleri
1Yağışlı havalarda sokağımıza su basıyor. Izgara yapılması için nasıl başvurmalıyız?
İdaremize hitaben yazılmış, yaşanan sorunu detaylı bir şekilde anlatan, açık adres (ilçe, mahalle, sokak ve bina numarası) ve size ulaşılabilecek telefon numarasının yazılı olduğu bir dilekçeyle Konak’ta bulunan Genel Müdürlük binamızın zemin katındaki Evrak Kayıt birimimize başvurabilirsiniz.

Bunun yanı sıra internet ortamında İzmir Büyükşehir Belediyesi web sitesinde (www.izmir.bel.tr) yer alan “Hemşehri İletişim Merkezi” bölümünde yer alan başvuru formunu doldurarak da başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
2Sokağıma yağmursuyu ızgarası ne zaman yapılır?
Sokağınızda evlerden çıkan atıksuları toplayan atıksu (kanal) hattının yanı sıra çatı ve yol yüzeyinden gelen yağmursularını toplayan diğer bir hat (yağmursuyu hattı) mevcutsa dilekçeniz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’na gönderilir ve taleplerin yoğunluğuna göre sıraya konularak ızgara imalatı yapılır. 

Sokağınızda sadece atıksu hattı varsa ve ayrıca yağmursuyu hattı bulunmuyorsa dilekçeniz Projeler Dairesi Başkanlığı’na havale edilir. Talebiniz, bölgenizle ilgili çalışan teknik personel tarafından incelendikten sonra proje çalışmaları başlatılır. Proje çalışmaları kapsamında talep edilen sokağın yanı sıra çevre sokakları ve bu sokaklara gelen yağmursuyunun toplandığı yağış havzası incelenerek gerekli hesaplar ve çizimler gerçekleştirilir. Bu sebeple proje çalışmalarının tamamlanması 1 yıllık süreyi bulabilir. Tamamlanan projeler için yapım ihalesine çıkılmaktadır. İhale sürecinin tamamlanması akabinde bölge genelinde yağmursuyu hatlarının imalatına başlanır.
3Mahallemiz için yağmursuyu proje çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. İmalatlar ne zaman başlar? Sorunumuz ne zaman biter?
Proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yapım İhalesine yönelik gerekli dokümanların hazırlanması ve ihale tarihinin belirlenmesi için yaklaşık 2-3 aylık bir süre gerekmektedir. Yapım İhalesi gerçekleştirildikten sonra normal şartlarda 2-3 ay içerisinde imalatlara başlanır.

Projede yer alan tüm imalatlar tamamlandığında sokağınızda artık yağmursuyu sorunu yaşanmaması beklenmektedir.

Yapım çalışmalarına yaklaşık 1 yıl içerisinde başlanarak en geç 1 yıl içerisinde de tamamlanması planlanmaktadır.
4Sokağımız için yağmursuyu projesi hazırlanmakta olduğu ve imalatların yapımının 1 yılı bulabileceği söyleniyor. Şimdilik 1-2 tane ızgara koyup sokaktaki kanala bağlayamaz mısınız?
Sokaktaki atıksu hatlarına ızgara bağlanması, yağışlı havalarda zemin katlarda bulunan giderlerden atıksuların geri gelme riskini yaratmaktadır. Bu nedenle yağmursuyu sorunu yaşanan sokaklara sadece yağmursularını toplayacak yeni bir hat yapılması gerekmektedir.
5Proje yaparken yan sokağa yağmursuyu hattı planlamışsınız ama bizim sokakta planlama yapılmamış. Sebebi nedir?
Yağmursuyu hatları, atıksu hatlarından farklı olarak her sokağa yapılmamaktadır. Proje çalışmaları sırasında hem yağışlı hem kuru zamanlarda teknik ekiplerimiz inceleme yapmakta, ilaveten mahalle muhtarlarının görüşü de alınmaktadır. Bu aşamadan sonra gerekli hesaplamalar yapılmakta ve teknik açıdan en uygun hat güzergahları belirlenmektedir. Sıkıntı yaşanan sokağınız teknik açıdan hat imalatına uygun olmadığı için sokak içerisinde hat planlanamayabilir. Bu gibi durumlarda yağmur suyunun, sokağınıza gelmeden sisteme alınmasına yönelik projelendirme yapılmaktadır. Netice itibariyle sokağınız içerisinde hat planlanmamış olması, yağmursuyu sorununuzun devam edeceği anlamına gelmemektedir.
6Sokağımızda yağmursuyu hattı imalatları tamamlandı ama yapılan hatlar ve konulan ızgaralar yetersiz. Yağışlarda yine aynı sıkıntıları yaşayacağımızı düşünüyor, ilave hat/ızgara istiyoruz.
İdaremizce gerçekleştirilen her bir proje çalışması kapsamında, teknik personellerimiz bölgeyi hem yağışlı hem de kuru havalarda yerine giderek incelemekte olup bölgenin yağış şiddeti verilerini, topografik yapısını, imar ve kadastral planlarını dikkate alarak teknik hesaplar yapmaktadırlar. Bölgedeki sorunun çözümü için gerekli hat güzergah ve boyutları, yapılan bu hesaplama ve saha etütleri neticesinde tespit edilmektedir. Bununla birlikte, projede yer alan imalatların tamamının gerçekleştirilmesinden sonra yaşanan ilk kuvvetli yağışta aynı bölge yeniden izlenmekte ve gerekli görülmesi durumunda ilave teknik çözümler uygulanmaktadır.
Dere Islah Sorunlarının Çözülmesi İşlemleri
1Deremizin ıslah taleplerinin değerlendirilmesi nasıl yapılır?
İdaremize dilekçe ile yapılan dere ıslah talepleri yerinde yapılan etüd çalışmaları ve planlar üzerinde yapılan incelemeler neticesinde ıslah projelerinin hazırlanması amacıyla planlamaya alınır. Islah projeleri hizmet alımı şeklindeki ihale yöntemiyle yaptırılır.
2Islah projeleri tamamlanan derelerde yapım aşamasına ne zaman geçilir?
İdaremiz tarafından hazırlatılan dere ıslah projeleri İmar ve mülkiyet durumlarına göre yapım çalışmalarına başlanabilmektedir. Hazırlatılan dere ıslah projesinin öncelikli olarak imar planına işlenmiş olup olmadığına bakılır. İmar planına işlenmemiş ise ivedilikle imar planına işlenmesi için ilgili ilçe Belediyesinden işlenmesi talep edilir.1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde ıslah güzergahının imar planına işlenmiş ise imar uygulamasının yapılıp yapılmadığına bakılır. İmar uygulaması yapılmış ve dere ıslah hattının terki yapılmış ise yapım ihalesine çıkılarak yapım aşamasına geçilmektedir. Eğer ilgili ilçe Belediyelerine imar uygulaması yapılmamış ve mülkiyet sorunları çözümlenmemiş ise ilgili ilçe Belediyelerinden gerekli çalışmaların yapılması talep edilir.
3Dere ıslah tipi nasıl belirlenir?
İdaremizce yerinde yapılan incelemeler neticesinde; dere yataklarının yerleşim yeri içerisinde kaldığı bölgelerde mevcut yapılaşmalar ve imar planları nedeniyle dere ıslah çalışmaları duvarlı sanat yapıları ile gerçekleştirilmekte olup yerleşim alanları dışında kalan bölgelerde ise ekosistemin en az düzeyde etkilenmesi ve dere kenarındaki doğal yaşamın mümkün mertebe korunması amacıyla makine ile gerçekleştirilen temizlik ve bakım çalışmaları uygun eğim koşullarında akış kesiti tanzim edilerek dere hidrolik akışının sağlanması şeklinde gerçekleştirilmektedir. İdaremiz öncelikli olarak kırsal alanlardaki taşkın problemlerini hidrolik akışın devamlılığının sağlanması amacı ve tabandaki su birikintileri önlemek için makine ile temizlik çalışması gerçekleştirmektedir.
4Dere yol geçişlerinde menfez veya köprü yapılması talepleri nasıl değerlendirilir?
Dere ıslah çalışmalarında dere güzergahında yetersiz kesitte yol geçişlerinin bulunması durumunda İdaremizce söz konusu dere geçişlerinin köprüye ihtiyaç bulunmayan noktalarda uygun kesitte betonarme menfezleriyle sağlanmaktadır. Köprü ihtiyacı bulunan İmar planlı yollarda ise bu görevi ilgili Belediyeleri veya Büyükşehir Belediyesi yerine getirmektedir.
5Mevcut derenin kapatılması
2006/27 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 2. Maddesine istinaden ‘ Çeşitli kullanım alanları oluşturmak maksadıyla derenin üzeri, zaruri hallere münhasır olmak üzere DSİ Genel Müdürlüğünün izni alındıktan sonra gerçekleştirilecek işlemler hariç, kesinlikle kapatılmayacaktır.’ zaruri haller dışında İdaremizce derelerin üzerinin kapatılmasına yönelik herhangi bir çalışma yapılmamaktadır.
Barajlarımız
1Gördes Barajı uzun zamandır boştur ve Bornova ilçesine hangi kaynaktan su temin edilmektedir?
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Haziran 2015 tarihi itibariyle Gördes Barajı’nın zemin iyileştirme çalışmasına başlanmış olup söz konusu çalışma halen sürdürülmektedir. Bu çalışma süresince zorunlu olarak baraja gelen su DSİ tarafından dip savaktan tahliye edilmektedir. Ancak diğer kaynaklardan temin edilen ve arıtılan içme ve kullanma suyu kesintisiz olarak İzmir kentine iletilmektedir.
2İZSU resmi internet sitesinde barajların tek başına doluluk oranlarının gösterildiği gibi İzmir ilinin tüm barajlarını içeren genel ortalamasının gösterilmesi mümkün müdür?
İzmir’e içme ve kullanma suyu sağlayan her bir baraja ait seviye, hacim ve aktif doluluk oranlan günlük olarak idaremiz resmi internet sitesinde (www.izsu.gov.tr) yayınlanmaktadır. Söz konusu barajların tümünden il geneline su temin edilememekte ve bazı barajlar sadece belirli bölgeleri besleyebilmektedir. Su üretim planlaması açısından her bir barajın ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.
Numune ve Analiz Süreçleri
1Tarafımıza müracaat sonrası ne zaman denetime gelinecek?
Müracaat tarihi itibariyle en geç bir hafta içerisinde işletme denetime alınmaktadır.
2Alınan numunenin standartları sağlamadığı, “Kirlilik Önlem Payı (KÖP)” uygulanacağı bildirilen yazı ile ilgili ne yapılması gerekmektedir?
Dilekçe ile İdaremize yeniden numune alınması için başvuruda bulunmalıdır.
3Atıksu analiz ücretlerinin fiyatlandırılmasındaki dayanağınız nedir?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 25 Aralık 2013 tarihinde yayınladığı 28862 sayılı ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ’nde “Laboratuvarlar, ÇED çalışmaları kapsamında yapılanlarda dahil olmak üzere çevre mevzuatına esas teşkil edecek ve sonuçları Bakanlığa veya Bakanlık tarafından denetim yetkisi devri yapılmış resmi kurum ve kuruluşlara ibraz edilecek izin, lisans, iç izleme ve denetime ilişkin ölçüm ve analizlerde, Bakanlıkça belirlenen asgariasgari fiyat tarifesinin altında ücret uygulayamaz. Kamu laboratuvarları ise Bakanlıkça belirlenen asgari fiyat tarifesinin en fazla %10 altında fiyat belirleyebilir.” hükmü kapsamında fiyatlandırma yapılmaktadır.
4Analiz sonuçlarını söyler misiniz?
Analiz sonuçları; analizi yaptıran firma ve/veya şahıs bilgilerinin ve analiz sonuçlarının üçüncü kişilerin eline geçmesini engellemek için şifai olarak söylenmemektedir.
5Çıkan analiz raporlarını neden siz göndermiyorsunuz?
Çıkan analiz raporları; analizi yaptıran firma ve/veya şahıs bilgilerinin üçüncü kişilerin eline geçmesini engellemek için gönderilmemektedir.
Diğer İşlemler
1İşletmeye GSM ruhsatı ve/veya Çevre İznine ve Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı Başvurusuna esas atıksu görüşü alabilmek için ne yapılması gerekiyor?
İşletmelerin atıksu bağlantı noktası kanal ve sızdırmasız fosseptik ise dilekçe ile İdaremize, atıksuların alıcı ortama deşarjı söz konusu ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurunun yapılması gerekmektedir.
2Yangın Hidrantlarından (Yangın Vanasından) Yangına Müdahale İşlemi
Hayır. Yangın vanaları, itfaiye araçlarının dolum yapabilmesi amacıyla kentin değişik kesimlerine konulan vanalar olup itfaiye araçları dışında kullanılması yasaktır.
İZSU'nun Sorumlulukları
1İZSU ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası bozulan yol ve kaldırım düzenlemesi nasıl olmaktadır?
İZSU ekipleri tarafından yapılan her tamir ve bakım çalışmasının akabinde, bozulan zemin ile ilgili bilgiler (iş emirleri), AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezi)’ne bildirilmekte ve bozulan zemin ile ilgili müdahale İZBETON A.Ş. tarafından yapılmaktadır.
2İzsu konut ve işyerlerindeki depolara müdahale eder mi?
Hayır. Abonelerimize, apartmanlara, sitelere veya tesislere ait su depolarının kullanım ve bakım sorumluluğu İZSU’ya ait değildir.